Lincoln er en av Englands virkelig gamle byer – i dag mest kjent for sin praktfulle gotiske katedral, som med sine massive tårn kneiser på en høyde over byen. Lincoln ble imidlertid grunnlagt av romerne rundt år 60, som legionsfestningen Castrum Lindum, nettopp på høyden der katedralen i dag står. Det er lite igjen av bygninger fra romertiden, men du vil finne en god del bebyggelse fra middelalderen i området rundt katedralen og nedover mot High Bridge og River Witham.

Litt om Lincolns historiske senter

Lincolns histo­riske sever­dig­heter ligger ganske konsen­trert fra River Witham ved sørsiden av høyden Castle Hill og opp til kate­dralen. I gatene rundt Lincolns stor­slåtte kate­dral kan du rusle rundt og føle seg hensatt til svunne tider. Her finnes ærverdig britisk mur- og mursteins-bebyg­gelse så langt øyet rekker. Gatene er smale og i enkelte av smugene kan du ikke engang se kate­dra­lens tre mektige tårn som strekker seg opp mot himmelen. Omgi­vel­sene rundt kate­dralen er imid­lertid spekket med arki­tek­to­niske godbiter for deg som vet å sette pris på middel­al­dersk bygge­skikk. Her oppe på kate­dral­høyden Castle Hill finner du også et fest­nings­verk fra 1068, da norman­ner­kongen William the Conquerer nylig hadde erobret England, etter å ha nedkjempet Harold Good­winson ved Hastings i år 1066. Rett rundt hjørnet, et stein­kast fra kate­dralen, finner du også en «old style british shop­ping street», Bail­gate, med mye rart å se og gjøre. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Cath­edral har en majes­te­tisk belig­genhet på Castle Hill – den er for øvrig Englands 3. største og er oppført i «early english gothic» stil. Foto: © VisitEngland.

Mer om Lincolns historiske senter

Fra elven River Witham med den gamle broen High Bridge, Englands eldste bro med bebyg­gelse, og opp til Castle Hill, plassen mellom fest­ningen og kate­dralen, bør du følge smuget Steep Hill. Her får du et inntrykk av hvordan Lincoln kan ha sett ut i middel­al­deren. Langs denne rela­tivt bratte bakken finner du også gamle hus som Norman House, Jew’s Court og Jew’s House før du kommer opp på høyden. Her finner du flere godbiter – Guild­hall, Stonebow, East gate, West gate, Leigh-Pemberton House, Ellis Mill, Lincoln Castle og Church of Saint Mary Magda­lene – pluss Lincoln Minster, da – kate­dralen. I Lincoln Castle, bygd rett etter norman­nernes inntog i år 1066 kan du for øvrig se en av de fire over­le­vende kopiene av det berømte frihete­brevet Magna Carta fra år 1215. Mer om dem i egne avsnitt.

 Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincolns nesten to tusen år gamle smug Steep Hill leder opp til Castle Hill hvor både norman­ner­borgen og kate­dralen ble anlagt på restene av den romerske Castrum Lindum. Foto: © VisitEngland.

Litt om det romerske Lindum

Da romerne rundt år 60 e. Kr. anla Castrum Lindum på en flat høyde­rygg cirka 50 meter over elven Witham, var det av stra­te­giske årsaker. Her møttes nemlig to av de viktigste romerske hoved­veiene i England – Ermine street mellom London og York, og Foss Way fra Exeter. Lindum eller Lincoln ble alle­rede under keiser Domi­tian (81–96) opphøyet til Colonia, og fikk med det en viktig admi­ni­strativ rolle. Lincoln var omgitt av frukt­bare land­om­råder, som bidro til den oppblomst­ringen som fant sted de neste par hundre årene. (Les mer om Lincolns historie nederst på denne siden.)

En spasertur gjennom Lincolns historiske miljøer

Vi starter rusle­turen ved St Bene­dicts Church, som ligger rett ved den gamle vakre middel­al­der­broen High Bridge, en sever­dighet i seg selv. Vi befinner oss nå på motsatt side av elven for kate­dral­høyden, nede ved River Witham. The High Bridge i Lincoln er den eldste broen i Stor­bri­tannia, som fort­satt har bebyg­gelse på selve brospennet.

Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Denne flotte bygningen fra 1500-tallet ligger på High Bridge. Foto: Brian / Wikipedia.

High Bridge ble bygd rundt år 1160. Et kapell tilegnet Thomas Becket ble satt opp på broen år 1235, men dette ble fjernet i år 1762. Rekken av butikk­byg­ninger i bindings­verk, som i dag står på High Bridge, er fra rundt år 1550. Slike bebygde broer var vanlig i middel­al­deren, både Paris og London hadde slike. Bygnin­gene ble imid­lertid revet på 1700-tallet fordi de hindret ferdsel, både på broen og på elven under. Den mest kjente av slike broer, som frem­deles finnes, er kanskje Ponte Vecchia i Firenze. Det finnes en annen slik bebygd bro i England, nemlig Pultney Bridge i Bath, fra år 1770.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

«The Glory Hole» heter det vesle brospennet under High Bridge på folke­munne – et hinder for større båter gjennom flere hundre år. Foto: Marek69 / Wikipedia.

Broen High Bridge er blant båteiere i Lincoln kjent som «The Glory Hole. Stein­buen som bærer broen er rela­tivt liten og trang, noe som siden 1400-tallet har bidratt til over­svøm­melser etter mye regn. Under High Bridge vil du se en mengde svaner, og slik har det vært siden middel­al­deren – da slike ble ansett for å være en deli­ka­tesse, vel egnet til for eksempel konge­lige banketter. I år 1251 bestilte kong Henrik den III. intet mindre enn 125 stk fra Lincoln-området. Fra Bray­ford Pool på nedsiden av High Bridge og Lincoln senter er det mulig å seile til Boston og havet.

Fra High Bridge via High Street til Stonebow Arch

Fra High Bridge videre opp mot kate­dralen kommer du ut i High Street, en populær handle­gate med både moderne og eldre bygninger.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Fra High Street som leder fra den gamle broen til byporten Stonebow Arch i bakgrunnen, påbe­gynt på 1300-tallet. Foto: © VisitEngland.

Et kvartal opp møter du en byport ved tverr­gaten Guild­hall Street. Stonebow Arch ble påbe­gynt på ordre fra kong Richard den II. i år 1390, som besøkte byen i år 1377, sammen med Englands dron­ning. Stonebow Arch erstattet en tidli­gere byport fra romer­tiden, som en gang var Lindums sørlige byport. Stonebow Arch inne­holdt byens gjelds­fengsel og den stase­lige salen Guild­hall, hvor byrådet har avholdt sine møter i århundrer, innkalt av The Mote Bell siden år 1377. Stonebow Arch er for øvrig ble kronet med det konge­lige seglet til kong James den første, som besøkte byen i år 1617. Porten er flan­kert av to middel­al­der­skulp­turer; byens og kate­dra­lens beskytter, Jomfru Maria, og Erke­en­gelen Gabriel.

Lincoln, Guildhall Stonebow, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Stonebow Arch med Guild­hall har stått her i snart 800 år. Her fra over­siden. Foto: Mike Peel / Wiki­pedia CC-BY-SA‑4.0 (www.mikepeel.net).

Stonebow Arch er den dag i dag borger­mes­te­rens bolig. Langs den nord­lige siden av Guild­hall Street kan du frem­deles se rester etter den romerske bymuren. I dag omfatter Stonebow Arch et museum – belig­gende i det gamle gjelds­feng­selet, der blant annet Richard den II.s sverd og kong Charles den I.s scepter er utstilt. Stonebow er for øvrig avledet av gammel­norsk Stennibogi.

Fra Stonebow Arch til Steep Hill

Vi er fort­satt i den livlige gågaten High Street, og finner etter drøye 150 meter oppover to inter­es­sante hus på høyre hånd – Cardi­nals Hat med Dern­stall House vegg i vegg. Denne delen av Lincoln het for mange århundrer siden Dern­stall og det tre etasjers Cardi­nals Hat henspeiler sann­syn­ligvis på Thomas Wolsley, som ble Lincolns biskop i år 1514 og som ble forfremmet av Henrik den VIII. til Lord Chan­cellor i år 1515. Man antar at huset ble omgjort til et vertshus i år 1520, og vet at det fra 1801 ble en leiegård.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

The Jew’s House og Jew’s Court ligger i over­gangen mellom the Strait og Steep hill. Foto: David­da­ri­us­bijan Wikipedia.

Et titalls meter ovenfor, går High Street over i The Strait – stredet – som går litt skrått til høyre, tilsyne­la­tende for å skåne fotgjen­geren for det bratte partiet som nå kommer. Her møter vi to inter­es­sante hus fra middel­al­deren, The Jew’s House og The Jew’s Court, begge fra midten av 1100-tallet, bygd i romansk stil. The Jew’s House har et vakkert inngangsparti.

Litt om middelalderens jødiske samfunn i Lincoln

Lincoln hadde på 1100- og 1200-tallet den nest største jødiske befolk­ningen i England, etter London. Her som i mange andre byer i Europa, ble jødene misten­ke­lig­gjort og ugle­sett. Anti­se­mit­tisk hysteri ble i år 1255 pisket opp med forsvin­ningen av vesle Hugh – en ni år gammel gutt, som senere funnet død i en brønn – jødene ble mistenkt for ritu­elle barne­drap og 13 jødiske menn ble hengt. Enden på visa ble at alle jøder ble forvist fra England i år 1290 og deres eien­dommer konfis­kert av Kronen.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

The Jew’s House foto­gra­fert på 1800-tallet. I dag huser det en restau­rant. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

The Jew’s House, The Jew’s Court og The Norman House

The Jew’s House er et av Englands eldste bevarte byhus, og er fort­satt i bruk, som restau­rant – såvidt vi vet ikke kosher. Deler av fasaden til The Jew’s House er i original stand. Den elegant hugde døren og to dobbelt­buede vinduer i romansk stil er fort­satt intakte. En skor­steinsmur reiser seg over buen til hoved­døren, for å gi støtte til peisen i andre etasje. Første etasje ble brukt til kontor og lager, mens andre etasje var bolig, litt på samme måte som kjøp­mannshus i for eksempel Tysk­land på denne tiden. To søyler har opprin­nelig flan­kert hoved­inn­gangen, men disse er borte.
The Jew’s House ligger vegg i vegg med The Jew’s Court, som er Englands eldste syna­goge. Huset er opprin­nelig bygd av norman­nere en gang i peri­oden 1066–1080, og ble senere brukt som syna­goge av byens jødiske befolk­ning. Jew’s Court er i dag den eneste bevarte syna­gogen fra middel­al­deren i England – det antas at bygningen var i bruk helt frem til år 1290, da jødene ble utvist. I år 1992 ble bygningen igjen tatt i bruk som syna­goge. Vi forlater nå The Strait og beveger oss videre oppover i Steep Hill. Vi er nå kommet til den brat­teste delen av veien opp til kate­dral­høyden, men det er verdt strevet.

Lincoln, Norman House, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Norman House eller Aaron the Jew’s House fra 1170–80 ligger i Steep Hill. Foto: © Paul Farmer / geograph.org.uk.

The Norman House ligger ved hjørnet av Steep Hill and Christ’s Hospital Terrace, det siste kvar­talet opp til Castle Hill, og er et eksempel på et norman­nisk bolighus fra middel­al­deren. Huset ble bygd mellom 1170 og 1180. Bygningen var lenge kjent som «Aaron the Jew’s House» – det antatte hjemmet til Aaron of Lincoln (1125–1185), en rik penge­ut­låner, som blant annet bidro til finan­sie­ringen av Lincoln Minster. Fra The Norman House kan du forslagsvis rusle ned et lite stykke i gaten Michaels­gate, til venstre fra Steep Hill, hvor du får et flott inntrykk av kate­dra­lens tre majes­te­tiske tårn. Steep Hill leder videre opp til plassen Castle Hill, hvor du kommer nesten rett på turistinformasjonen.
Lincoln, Castle Hill, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Steep Hill ender her på Castle Hill – forlen­gelsen heter Bail­gate, som fort­setter til høyre for Leigh-Pemberton House, bindings­verks­huset hvor du finner turist­in­for­ma­sjonen. Foto: © Dave Hitch­bourne / geograph.org.uk.

I forlen­gelsen av den bratte Steep Hill, på den andre siden av plassen Castle Hill, ligger gaten Bail­gate med flere bygninger fra middel­al­deren, som i dag huser små butikker, tesa­longer og et hotell. Til venstre på Castle Hill ligger Lincoln Castle, mens kate­dralen Lincoln Minster ligger på høyre side, bak Exchequergate.

Litt om plassen Castle Hill med omgivelser

Plassen Castle Hill mellom kate­dralen og fest­ningen utgjorde for snaue to tusen år siden sentrum av romer­byen Lindum. I dag er plassen omgitt av bygninger fra middel­al­deren, renes­sansen og de to forrige århund­rene. Når du står på denne plassen og ser mot kate­dralen, har du Tudor-kjøp­manns­huset Leigh-Pemberton House i bindings­verk fra år 1543 på venstre hånd, i dag besøks­senter for turister, med mulig­heter for over­nat­ting i andre etasje.

Lincoln, Castle Hill, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Castle Hill – her fra jule­mar­kedet – du må gå gjennom byporten Exche­que­r­gate for å komme til kate­dralen. Foto: © VisitEngland.

Mellom Castle Hill og kate­dralen står en byport i gotisk stil, som heter Exche­que­r­gate. Til venstre for denne ligger middel­al­der­kirken Church of Saint Mary Magda­lene with St Paul in Bail. Når du har gått gjennom Exche­que­r­gate ser du til venstre en husrekke i bue som omslutter kate­dralen, The Number Houses, som er boliger for geistlige.

Mer om Castle Hill – the Castle

The Castle ble påbe­gynt av norman­ner­kongen William the Conqueror, som i år 1068 startet med å rive 166 hus på høyden, i det sørvest­lige hjørnet av den opprin­ne­lige romerske Lindum, for å få plass til et fest­nings­verk på seks måls stør­relse. Lincoln var på William Erob­re­rens tid en velor­ga­ni­sert og velstå­ende angel­saksisk by. Sann­syn­ligvis var det en av årsa­kene til at William satset på byen – ved siden av den stra­te­giske beliggenheten.

Lincoln, Castle Hill, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Castle – bygd på ordre av norman­ner­kongen William the Conquerer i år 1068 på samme sted som romerne mer enn 1.000 år tidli­gere bygde sin første fest­ning. Foto: © VisitEngland.

The Castle omfatter også et fint museum hvor du kan se modeller av fest­ningen gjennom ulike peri­oder. Det er vel verd å rusle litt rundt her på fest­nings­om­rådet – i feng­sel­s­ka­pellet ved Lincol­ns­hire Country Archives finnes blant annet bevart noen av trebu­rene som fangene ble stengt inne i under guds­tje­nes­tene. Oppe på fest­nings­mu­rene har du også fin utsikt over gamle Lincoln mot kate­dralen – for ikke å snakke om land­skapet rundt Lincoln – det er lett å forstå hvorfor det har ligget en fest­ning her i nesten to tusen år.

Lincoln, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Castles flotte West Gate. Foto: Brian / Wikipedia.

Ved siden av fest­nings­porten mot Castle Hill finner du Cobb Hall, som inne­holder en suvernir­bu­tikk av de bedre. Fra takrib­bene i Cobb Hall henrettet man også forbry­tere ved henging i peri­oden år 1817 til 1859, cirka 20 år før feng­selet ble stengt.

Litt om Bailgate

Bail­gate er som nevnt forlen­gelsen av Steep Hill når du kommer opp på Castle Hill. Denne sjar­me­rende lille gate­stubben er verdt en liten rusletur.

Lincoln, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Bail­gate sett fra inngangs­par­tiet til White Hart Hotel – i retning Castle Hill. Foto: © Oddlegs / Panoramio.

Du passerer snart White Hart Hotel, som kan by på inte­ri­ører fra middel­al­deren – den elegante fasaden er fra 1840-årene. Hvis du plan­legger å bo her, så be om å få et rom med utsikt til kate­dralen – det kommer til å gjøre en forskjell for oppholdet ditt i Lincoln. Når du fort­setter langs Bail­gate passerer du festi­vi­tets-loka­lene the Assembly Rooms fra år 1744, i dag brukt til å feire bryllup og jubi­leer – meget elegante forsam­lings­lo­kaler oppført i klas­si­sis­tisk barokk, som var mote under denne geor­gi­anske perioden.

Lincoln, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

I Bail­gate finner du en rekke morsomme butikker av ymse slag. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

I enden av Bail­gate finner du en byport fra romer­tiden, Newport Arch, som er impo­ne­rende intakt, og den eneste i England som spenner over en hoved­gate. Den virker mye lavere enn den opprin­nelig var, ettersom gate­ni­vået gradvis har steget gjennom de nesten to tusen årene som er gått siden byporten ble reist.

Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Newport Arch er en byport fra romer­tiden, som står i enden av Bail­gate. Bakke­ni­vået har hevet seg en del de siste to tusen årene. Foto Peter Broster / Wikipedia.

Fra Bailgate til Eastgate

Når du snur ryggen til Newport Arch og går tilbake til The White Hart Hotel, tar du til venstre inn East­gate slik at du har The Minster på høyre hånd. Snart kommer du til Tennyson-statuen, og nå kan du rusle inn på Minster Road og gå ned til byporten Potter­gate fra middel­al­deren. Du kan også gå tilbake til Castle Hill og ta til venstre gjennom Exche­que­r­gate, og deretter rusle rundt kate­dralen på venstre side langs the Number Houses. I østenden av kate­dralen finner du The Minster Road som går ned mot byporten Potter­gate fra middelalderen.

Lincoln, Pottergate Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Potter­gate Arch er en av bypor­tene fra middel­al­de­rens bymur. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

The Minster Road er flan­kert av en husrekke hvor du finner flere middel­al­der­byg­ninger, som The Chan­cery og Chorister’s House. Herfra er det naturlig å rusle hen til kate­dralen Lincoln Minster, som vi beskriver i egne avsnitt. På nedsiden av kate­dralen kan du se de stor­slåtte bygnings­res­tene etter 1200-tallets Bishop’s Palace, oppført av biskop Hugh, som mildt sagt hadde ambi­sjoner for bygnings­kom­plekset. Han døde imid­lertid før palasset sto ferdig. Bishops Palace var i bruk helt til 1500-tallet, men ble dess­verre sterkt skadet under borger­krigen mellom år 1642 og 1651. Rundt kate­dralen er det for øvrig murer fra 1100-tallet og på over­siden finner du de sjar­me­rende «Number Houses» i en bue rundt The Minster. Navnet fikk bygnin­gene fordi de var de første i Lincoln med nummer.

Lincoln, The Number Houses, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

The Number Houses ligger i bue rundt kate­dralen og ender ved Exche­que­r­gate. Foto: © Sisiesdad / Panoramio.

Fra The Minster ned til elven og sentrum av Lincoln

Mellom inngangen til Bishops Palace og Potter­gate finner du den sjar­me­rende og diskrete Greestone Place, hvor trappe­smuget Greestone Stairs leder ned mot elven og Lincoln sentrum. Her passerer du snart mursteins-komplekset fra 1800-tallet som i dag huser Lincol­ns­hire College of Art and Design, og nedenfor finner du det aldeles utmer­kede museet, The Usher Gallery, som inne­holder en fin arkeo­lo­gisk samling fra stein­al­deren via bronse­alder, jern­alder, romertid, tidlig kristen tid, angel­saksisk tid, vikingtid, middel­al­deren og borger­krigen midt på 1600-tallet. I tillegg har dette flotte museet omfat­tende samlinger av male­rier, deko­rativ kunst, skulp­turer, klokker, mynter, våpen og rust­ninger, samt geologi.
Fra the Usher Gallery går du noen meter langs Lindum Road, før du tar til venstre mot elven og følger Broad­gate. Her kommer du til det vesle museet City & County Museum i en restau­rert norman­nisk gilde­hall og herfra leder Broad­gate videre til elven, hvor du tar til høyre og runder en 1300-talls­byg­ning som kalles Green Dragon, i dag restau­rant. Ved siden av denne finner du the Witch and the Ward­robe pub, som ligger i et hus fra 1200-tallet. Herfra kan du krysse elven via en liten gangbro, og dermed er du tilbake i sentrum av Lincoln.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Lincoln Cath­edral er en av Stor­bri­tan­nias flot­teste kate­draler. Foto: Steve Cadman / Wikipedia.

Lincoln Cathedral

Kate­dralen i Lincoln – eller som den heter – The Cath­edral Church of the Blessed Virgin Mary of Lincoln – ble første gang oppført i romansk stil med rund­buer på ordre av norman­ner­kongen William Erob­reren, som kapret tronen i England i år 1066. William så åpen­bart mulig­heter i Lincolns stra­te­giske belig­genhet, slik Romerne nesten 1.000 år tidli­gere hadde gjort. Han sørget alle­rede i 1068 for å bygge et forsvars­verk, Lincoln Castle, i den sørvest­lige delen av høyden der den tidli­gere romerske fest­nings­byen var anlagt. Rett overfor fest­ningen på Castle Hill på den sørøst­lige delen, ble kate­dralen anlagt – et ruvende bygg som ble innviet år 1092 – med bene­dik­ti­ner­munken Remigus som mester.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

På venstre side av vest­fa­saden kan du frem­deles se rester av den romanske kate­dralen, som i det store og hele måtte rives etter jord­skjelvet rundt år 1140 – skulp­tur­frisen og rund­buene er i typisk romansk stil. Foto: Mike Peel / Wiki­pedia CC-BY-SA‑4.0 (www.mikepeel.net).

Remigius var den første norman­niske biskopen i landets største bispe­dømme, som tidli­gere hadde sete i Dorchester. Kanskje et signal til angel­sak­serne som levde i området om at det fantes orden og gudstro, samt beskyt­telse mot vikin­gene som hadde herjet landet? Alle­rede noen tiår senere ble den romanske kate­dralen sterkt skadet av brann – man tror det skjedde i år 1141, kanskje noen år tidli­gere. Kate­dralen blir gjen­opp­bygd, men i år 1185 inntreffer en ny kata­strofal hendelse – et kraftig jord­skjelv gjør at Lincolns kate­dral påføres så omfat­tende skader at det besluttes å bygge en ny.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Det er dimen­sjoner over den gotiske kate­dralen, også innvendig.
Foto: © lincolncathedral.com/.

Lincoln Cathedral – en av de tre tidlige gotiske kjempene i England

St. Hugh, biskop av Lincoln i peri­oden år 1186–1200, begynte arbeidet med å gjen­reise kate­dralen i år 1192. Han valgte den gotiske stilen som nylig var benyttet med stor suksess i Canter­bury, hvor spiss­buer, ribbe­hvelv og stre­be­buer gjorde det mulig å lage både større vinduer for blyglass­vin­duer, større takspenn og høyere avstand opp til takhvel­vingen. På kate­dra­lens domi­ne­rende vest­fa­sade ser vi imid­lertid rester etter forgjen­geren i romansk stil – både i porta­lenes rund­buer og deler av skulp­tur­frisen. Resten av vest­fa­saden strekker seg imid­lertid i høyden på gotisk vis. Lincoln Cath­edral er i dag et av Englands flot­teste kirke­bygg, og sammen med Canter­bury Cath­edral og York Minster tre flotte repre­sen­tanter for Early English Gothic.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

En leken mester sørger for blindar­kader som ingen før hadde sett maken til. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

I likhet med Canter­bury-kate­dralen, fikk også Lincolns nye gotiske kjempe to tverr­skip. Bygg­mes­teren het Geoffrey of Noiers og han lot ingen anled­ning gå fra seg til å ekspe­ri­men­tere med former. Han er særlig kjent for sin dris­tige utfor­ming av ribbe­hvel­vene i koret, som han legger asym­met­risk – de fikk snart navnet «Crazy Vaults» – i tillegg prøvde han noe ingen andre hadde gjort før ham – det sydlige side­skipet har to rekker av forskutte blindar­kader. Denne delen av kirken heter Hugh’s Choir etter bygg­herren, biskop Hugh, som ble helgen­for­klart alle­rede i år 1220. I 1230-årene kollapset for øvrig sentral­tårnet, noe som skapte problemer for byggingen.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Det er ikke mye å utsette på utsikten fra midt­tårnet. Foto: Lord­Harris / Wikipedia.

Mer om Lincoln Cathedral

I skipet i Lincolns kate­dral kom en ny kreativ mester til ytter­li­gere å leke med ideer og former. I skipet varieres knippesøy­lene i form og kapi­telene deko­reres med engelsk still leaf, en variant av det gotiske blad­ka­pi­telet som vi kjenner fra kirker på konti­nentet. I dette motivet snor bloms­tene seg mellom hver­andre, mens knop­pene springer ut og ser ut som de bøyer seg i vinden. En annen idé settes ut i livet: Samtidig som takrib­bene møtes i et stjerne­mønster markert av en bloms­ter­knute, leder en kraftig langs­gå­ende ribbe mot øst, og fører blikket mot stedet der alteret befinner seg i kate­dra­lens helligste del.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Fra det enorme skipet i Lincoln Cath­edral – den typiske britiske skjermen mellom skipet og koret finnes også her. Foto: © VisitEngland.

Lincoln Cath­edral har den første kjente stjerne­hvel­ving, som sann­syn­ligvis var komplett i år 1237–39. Lincoln Cath­edral skal ha vært verdens høyeste bygning på 1300-tallet.

Lincoln Cathedral og Magna Carta

Kongen av England, John Lack­land – på norsk Johan uten Land – signerte frihets­brevet Magna Carta i år 1215, men ikke frivillig. Han var i konflikt med de mektige franske baro­nene, som tvang ham til å under­skrive Magna Carta i Runn­ymeade år 1215. Magna Carta begrenset kongens makt til fordel for baro­nene. Men Johan uten Land var ikke tro mot doku­mentet, og dermed startet det som kalles The first Baron’s War. Dette fikk snart et etter­spill i nettopp Lincoln. Franske tropper som støttet baro­nene beseiret Lincoln i år 1216 og fór hardt frem mot befolk­ningen. Kongen Johan uten Land døde den 18. oktober 2016, og hans sønn, den 9 år gamle Henry ble innsatt som barne­konge, Henry den III. Herfra er det mye frem og tilbake.

Lincoln, Magna Carta, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

I Lincoln Castle kan du se en av de 4 kopiene av Magna Carta, som ble lagd i år 1215. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Kort fortalt: I år 1217 ankom William Marshall, Earl of Pembroke, Lincoln på vegne av den engelske barne­kongen Henry den III. Hans tropper kjempet mot fransk­men­nene i the «Battle of Lincoln» boksta­velig talt i skyggen av kate­dralen, og drev den franske armeen på flukt. Lincolns innbyg­gere hadde støttet fransk­men­nene, og byen ble plyndret av engelske soldater, en hendelse som senere er kalt «The Lincoln Fair». Husk at England i år 1066 ble erobret av den franske hertugen Guil­laume av Normandie, som ble kronet til engelsk konge som William den I. Han snudde hele det angel­saks­iske England på hodet ved hjelp av sine franske baroner som ble innsatt til å styre regio­nalt og lokalt. En av de fire kopiene av Magna Carta fra år 1215 er i kate­dra­lens eie, og oppbe­vares i Lincoln Castle.

Lincolns tidlige historie

De tidligste sporene etter boset­ninger i Lincoln ble funnet under arkeo­lo­giske utgra­vinger i år 1972. Da fant man runde tømmer­hytter, som er blitt datert til det første årtu­senet før vår tids­reg­ning – hvilket vil si tidlig jern­alder, cirka 6–700 før vår tids­reg­ning. Denne boset­ningen lå nede ved Bray­ford Pool, ved elven Whitham, ved foten av høyden der romerne bygde sin befes­tede by og senere norman­nerne oppførte borgen og kate­dralen. Opphavet til byens navn Lincoln kan stamme fra denne tiden – jern­al­de­rens keltiske beboere ga den navnet «Lindon» – som betyr bassenget – etter alt å dømme på grunn av Bray­ford Pool, innsjøen som ligger ved utløpet av River Whitham rett nedenfor sentrum av Lincoln. Hvor stor denne jern­alder-bebyg­gelsen opprin­nelig var, vet man ikke, ettersom flere histo­riske lag er bygd oppå – fra romertid, angel­saksisk tid, middel­alder – og moderne tid.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Illust­ra­sjon av det romerske Lindum, anlagt på Castle Hill i det første århundret etter vår tids­reg­ning. Foto: © www.heritageconnectlincoln.com.

Mer om Lincoln og romertiden

Romerne erobret denne delen av England i år 48 og bygde snart en legio­nær­for­leg­ning på høyden, som ga et utmerket utsyn til alle kanter. Romerne okku­perte England år 43 etter Kristus, selv om selveste Julius Cæsar hadde vært her i år 54 og 53 før Kristus med flere skip og ganske bety­de­lige tropper, under Galler­kri­gene. Det keltiske navnet Lindon ble til det latinske Lindum og ble senere tilført tittelen Colonia da byen ble en boset­ning for vete­raner fra den romerske hæren. Dette skjedde i år 71 etter Kristus, da legionen ble flyttet nord­over til Eboracum, dagens York. Lincolns fulle navn var Colonia Domi­tiana Linden­sium etter grunn­leg­geren keiser Domi­tian, og ble lagt innenfor fest­nings­mu­rene på høyden med en forlen­gelse av samme areal ned mot elven og dagens bysenter.

Lincoln, Lindum, Newgate Arch, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Newgate Arch er den eneste byporten fra romer­tiden som frem­deles står. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Colonia Lindum holdt en viktig stra­te­gisk posi­sjon, noe som under­strekes av at fem av de romerske hoved­veiene møttes her. To av disse veiene, Foss Way og Ermine Street krysset hver­andre rett sør for kirken St. Botolph og er i dag en del av High Street. Det finnes flere rester fra romer­tiden, noen av dem bevart innenfor kate­dral­om­rådet. Det ble etter romersk sedvane oppført bad, templer og en basi­lika rundt et forum.  Colonia Lindum ble en viktig og blomst­rende boset­ning, tilgjen­gelig fra havet via både River Trent og River Witham. På det meste har Colonia Lindum hatt en befolk­ning på mellom 5 og 10 tusen innbyg­gere. Vann­for­sy­ningen til byen ble besørget av en akve­dukt som fraktet vann fra en kilde 2 kilo­meter nord for byen. Bymuren ble utvidet og strakte seg helt ned til bryggen ved River Witham.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Slik tenker man seg at Colonia Lindum så ut på 300-tallet – byen vokste fra Castle Hill ned mot River Witham, hvor det ble bygd en bro over elven. Foto: © www.heritageconnectlincoln.com.

Tidlig på 300-tallet etter Kristus ble byen hoved­stad i provinsen Flavia Caesa­ri­ensis, da det ble besluttet å dele opp provinsen Britannia Inferior i flere enheter. Nå begynte imid­lertid Romer­riket å knake i sammen­føy­nin­gene, og både byen og vann­veiene opplevde nedgangs­tider. Rundt år 400 var byen i ferd med å bli forlatt av romerne.

Lincoln – tidlig middelalder og vikingtid

En boset­ning ble imid­lertid opprett­holdt under en Praefectus Civi­tatis, og det er i skrift­lige kilder refe­rert til et besøk av St Pauli­nius hos denne insti­tu­sjonen i år 629. Både Lincoln og England var forlatt av romerne i år 410. I løpet av denne peri­oden ble byens navn endret fra Colonia Lindum til «Lincy­lene» på gammelengelsk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

På 1770-tallet ble Lincolns bebyg­gelse fra ulike peri­oder nedtegnet på et kart – svært nyttig for dagens arkeo­loger. Kilde: www.countyassemblyrooms.co.uk.

Etter de første ødeleg­gende viking­rai­dene tidlig på 800-tallet fikk byen igjen en viss betyd­ning på grunn av over­sjø­iske handels­for­bin­delser. Under viking­tiden var Lincoln et bety­delig handels­senter, uten sammen­lik­ning det viktigste i Lincol­ns­hire, og fikk rettig­heter blant annet til å prege egne mynter – på slutten av 900-tallet hadde Lincoln like stor mynt­pro­duk­sjon som York. Etter at Dane­lo­vene ble iverk­satt i år 866 ble Lincoln en av fem «Boroughs» i East Midlands. Utgrav­ninger i Lincolns Flaxengate, nedenfor Castle Hill, har avdekket at området fikk et nytt gate­nett med bygninger oppført på rammer av tømmer rundt år 900. Flaxengate ble for øvrig et senter for glass­pro­duk­sjon på denne tiden. Lincoln opplevde nå en eksplosiv utvik­ling i økono­mien etter at vikin­gene bosatte seg i byen, på samme måte som York. Den øvre delen av byen synes å ha hatt kun admi­ni­stra­tive funk­sjoner frem rundt år 850, mens åssiden ned mot River Witham i liten grad var bebodd. Hundre år senere var imid­lertid dette området og elve­bredden igjen bebygd og bebodd, med forstaden Wigford som et raskt voksende handelssenter.

 Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincolns Castle Hill sett fra Bray­ford Pool. Foto: Chris McKenna / Wikipedia.

Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Castle Square er ytterst sjar­me­rende – turist­in­for­ma­sjonen ligger i huset til venstre. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Cath­edral ligger flott til på Castle Hill – der den romerske fest­nings­byen ble anlagt og er omgitt av ærverdig bebyg­gelse, en god del fra middel­al­deren. Foto: © VisitEngland.

 Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Cath­edral slik den fremsto år 1784 – legg merke til de spisse tårnene. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Lincoln, Lincoln Castle, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Castle Hill med Lincoln Castle sett fra kate­dralen – Exche­que­r­gate i forkant til venstre og The Number Houses nederst til høyre – borgen fra år 1066 i bakgrunnen. Foto: Karen Roe / Wikipedia.

Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Litt moderne kunst får vi tåle – her ved River Witham med den gamle over­bygde broen High Bridge i bakgrunnen. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincolns High Bridge er den eldste middel­al­der­broen i England, som fort­satt har bebyg­gelsen intakt. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Et foto fra 1800-tallet forteller at mye er ved det samme i gamle Lincoln. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

The High Bridge er et viktig element i det histo­riske Lincoln, selv om broen medfører problemer – ville en slik bro ha over­levd i Norge? Foto: © Richard Croft / geograph.org_.uk.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Stonebow Arch inne­holder Lincoln Guild­hall, hvor byrådet har hatt møter siden 1200-tallet – i dag resi­dens for ordfø­reren. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, Stonebow Arch, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

King James den I.s segl fra år 1617 på Lincoln Guild­hall, Stonebow Arch. Foto: Jung­pioner / Wikipedia.

Lincoln, Stonebow Arch, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Stonebow Arch anno 1784 – det har stått en byport her siden romer­tiden. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Lincoln, Cardinal's hat, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

The Cardi­nal’s Hat til høyre med Dern­stall House vegg i vegg – to hus fra 14–1500-tallet som du finner øverst i High Street. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

 Lincoln, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

The Strait – stredet – er en liten gate­stubb rett nedenfor der Steep Hill starter – her finner du noen av Lincolns aller eldste hus. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, The Jew's house, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Jew’s House har stått her siden cirka år 1150 og er ett av Englands eldste i sitt slag – oppført i romansk rundbue-stil. Foto: Marek69 / Wikipedia.

Lincoln, Jews Court, Jews House, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Vegg i vegg med Jew’s House finner du the Jew’s Court – øverst i The Strait, der denne vesle gate­stubben går over i den bratte Steep Hill. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Her slutter The Strait – den lille gate­stubben mellom High Street og Steep Hill. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Dette vakkert tilhugde romanske vinduet tilhører the Norman House, også kjent som Aaron the Jew’s House, i Steep Hill. Foto: Jonathan Cardy / Wikipedia.

Lincoln, Harlequin, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

På motsatt side av krysset for the Norman House finner du pub’en og bokka­feen Harlequin. Foto: Wikipedia.

 Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Noen meter lenger opp i Steep Hill finner du dette flotte Tudor-huset i bindings­verk fra 15–1600-tallet, som i dag huser The Tea Rooms. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

I forlen­gelsen av Steep Hill fort­setter den morsomme gate­stubben Bail­gate til høyre for turist­in­for­ma­sjonen. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Leigh-Pemberton House, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Til høyre for Tudor-kjøp­manns­huset Leigh-Pemberton House i bindings­verk fra år 1543 begynner «old-style» butikk­gaten Bail­gate. Foto: © VisitLincoln.

Lincoln, Exchequergate, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Exche­que­r­gate med middel­al­der­kirken Church of Saint Mary Magda­lene with St Paul in Bail til venstre. Foto: Polip­hilo / Wikipedia.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Church of St. Mary Magda­lene er i seg selv en sever­dighet. Foto: © David Wright / geograph.org.uk.

Lincoln, Castle, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Castles East Gate, som vender mot Castle Hill og kate­dralen. Foto: Brian / Wikipedia.

Lincoln, Castle East gate, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Et gotisk karnapp innenfor East gate. Foto Rodw / Wikipedia.

Lincoln, Castle, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

…og slik ser East gate ut på innsiden. Foto: Rodhul­landemu / Wikipedia.

Lincoln, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

County Hall and Assize Courts i Lincoln Castle. Foto: © Dave Hitch­bourne / geograph.org.uk.

Lincoln, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Det er riktig så idyl­lisk i strøket ved Bail­gate og Castle Hill på kveldstid. Foto: © Börje Wikander / Panoramio.

Lincoln, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Bail­gate no 3 har hvelv fra 1300-tallet i kjel­leren. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Bail­gate er faktisk en fin shop­ping­gate. Foto: © VisitLincoln.

Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

The White Hart Hotel har mer enn 600 år gamle inte­ri­ører. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Duke William Hotel ligger også i Bail­gate, ikke langt fra Newport Arch. Foto: © Betty Long­bottom / geograph.org.uk.

Lincoln, Exchequergate, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Du får et mektig inntrykk av kate­dra­lens vest­fa­sade når du går gjennom Exche­que­r­gate. Foto: David­da­ri­us­bijan / Wikipedia.

Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

The Bishop’s Palace er ikke hva det engang var, men impo­nerer likevel fort­satt. Foto: © VisitEngland.

 Lincoln, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Det er mange bygninger fra middel­al­deren i området rundt kate­dralen – her fra gaten Priory­gate. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Usher gallery, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

The Usher Gallery er både kunst­mu­seum, arkeo­lo­gisk museum og bymu­seum. Foto: © VisitEngland.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Wence­slas Hollars illust­ra­sjon av Lincoln Cath­edral cirka år 1660, sett fra vest. Kilde: Wikipedia.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Lincoln Cath­edral ble tegnet og oppført med to tverr­skip. Kilde: Wikipedia.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Adam og Eva hugd i stein – fra den opprin­ne­lige norman­niske kate­dralen. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Nok en norman­nisk detalj datert 1000–1100-tallet – fra den nedre delen av vest­fa­saden, som står igjen av den romanske kirken. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Legg merke til alle rund­buene på den venstre delen av vest­fa­saden – samt den romanske skulp­tur­frisen i hvit marmor. Foto: Polip­hilo / Wikipedia.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Kolon­netter fra den norman­niske romanske kirken – slike finner du også i de norman­niske kirkene på Sicilia. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Den massive og stramt deko­rerte vest­fa­saden er mildt sagt impo­ne­rende. Foto: © David Wright / geograph.org.uk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Den såkalte «Crazy Vaul­ting» i korets ribbe­hvlelv var også en nyvin­ning, som ble heftig disku­tert i middel­al­deren. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Detalj fra ekste­ri­ø­rene – legg merke til de små figu­rene under blad­ka­pi­telene. Foto: Rock drum / Wikipedia.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Lincoln Cath­ed­rals østfa­sade med det enorme blyglass­vin­duet. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Castle, High Bridge, Lincoln Cathedral, Minster, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, Bailgate, early british gothic

Lincoln Castle ble angrepet og erobret av franske tropper i år 1217, to år etter Magna Carta – her skildret av Chro­nica Majora av Matthew Paris mellom år 1240 og 1253. Kilde: Wikipedia.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Frihets­brevet Magna Carta under­tegnes av kongen John Lack­land ved Runn­ymeade i år 1215. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Rester etter den romerske bymuren der den sørlige byporten sto, er frem­deles synlig. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Romersk mynt funnet i Lincoln – fra keiser Vespa­sians regje­ringstid mellom år 69 og 79 e Kr. Foto: © www.countyassemblyrooms.co.uk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Du kan se rester av den romerske bymuren flere steder på Castle Hill. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, roman Lindum, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Det er funnet mosa­ikker fra romer­tiden i Lincoln – du kan se denne i Usher Gallery. Foto: © www.roman-sites.com.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Colonia Lindum vokste kraftig og fikk utvi­dede bymurer, som strakte seg ned rundt «den sivile» delen av byen til bryg­gene ved River Witham. Foto: © www.heritageconnectlincoln.com.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Den romerske østporten i bymuren er rela­tivt nylig utgravd. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Under anglo-saksisk tid, mellom romertid og vikingtid, var Lincoln hverken viktig eller livlig. Foto: © www.heritageconnectlincoln.com.

 Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Slik ser man for seg at Lincoln kan ha sett ut på 900-tallet, da byen igjen våknet opp av dvalen, som hadde vart fra romer­ti­dens slutt, år 410. Foto: © www.heritageconnectlincoln.com.

Lincoln, Cathedral, Minster, Newport Arch, Bailgate, Castle Hill, England, Brayford Pool, romertid, middelalder, Castle Hill, Magna Carta, Steep Hill, early british gothic

Under viking­tiden og Dane­loven våknet Lincoln igjen til liv, og ble en viktig handels­plass. Her en grav­stein med runer på vest­veggen til tårnet på St. Mary le Wigford church. Foto: © Richard Croft / geograph.org.uk.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.