Den vesle byen Stratford-upon-Avon er uløselig knyttet til Shakespeare-navnet. William Shakespeare er nemlig født her, levde store deler av sitt liv her, døde her og er gravlagt i Holy Trinity Church i Stratford-upon-Avon, hvor han for øvrig også ble døpt. Det meste i Stratford-upon-Avon dreier seg om nettopp William Shakespeare – mange turister besøker årlig byen for å oppleve arven etter ham. Stratford-upon-Avon er imidlertid i seg selv severdig, med et oversiktlig gatenett og en mengde godt bevarte bygninger i bindingsverk fra 14–1600-tallet.

Stratford-upon-Avon før William Shakespeare

Da William Shake­speare ble født i år 1564 i fami­liens hus i Henley Street, hadde den vesle markeds­byen Strat­ford-upon-Avon eksis­tert i snaue 400 år. Strat­ford-upon-Avon fikk by- og markeds­ret­tig­heter i år 1196 av Kong Richard den I., også kjent som Richard Løve­hjerte. Det skjedde etter at land­ei­eren og biskopen av Worchester, John of Coutances, sørget for at et gate­nett og leie­tomter ble lagt ut ved en gammel romersk ferd­selsvei som krysset Avon ved strat-ford, som betyr strede og vade­sted. I tillegg ble det bygd en ny bro av tømmer over River Avon i år 1318. Fra før befant det seg en angel­saksisk landsby et par hundre meter unna. På grunn av markeds­ret­tig­he­tene vokste den vesle byen Strat­ford raskt og hadde i år 1252 cirka 240 burgages – det vil si regist­rerte borger­lige leie­boere på kongens eller kirkens grunn. I år 1480 ble det bygd en ny bro i stein, Clopton Bridge, som frem­deles står.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Dette vil du møte mye av i Strat­ford-upon-Avon: arki­tektur i bindings­verk fra 14–1600-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Stratford-upon-Avon

Det første du vil legge merke til når du spaserer rundt i Strat­ford-upon-Avon, er at du stadig kommer over gamle bindings­verkshus. Noen ganger finner du flere av dem etter hver­andre, eller to stykker vegg i vegg. Enkelte av disse husene er impo­ne­rende av stør­relse og man trenger ikke mye fantasi for å fore­stille seg hvordan bybildet her var for 400 år siden. Den midt­erste langs­gå­ende hoved­gaten endrer navn for hvert kvartal: High Street – Chapel Street – Church-Street og her finner du de fleste av sever­dig­he­tene knyttet til William Shake­speare. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Wood Street i Strat­ford-upon-Avon er bare så engelsk som det går an. Foto: © ReisDit.no.

William Shakespeare’s Stratford-upon-Avon

William Shake­speare ville den dag i dag ha funnet frem i Strat­ford-upon-Avon. Gate­nettet fra 1200-tallet er intakt og det samme gjelder mange av husene fra dikte­rens tid. Byens histo­riske sentrum er avgrenset av tre hoved­gater, som løper paral­lelt med elven Avon. Disse tre gatene krysses av fire tverr­gater, slik at det dannes seks kvar­taler. I tillegg går gaten Henley Street skrått ut fra rund­kjø­ringen i enden av High Street, den midt­erste av de tre hovedgatene.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Henley Street, hvor du finner Shake­speares Birth­place, er prak­tisk talt bilfri. Foto: © ReisDit.no.

I Henley Street ligger besøks­sen­teret Shakespeare’s Birth­place. Avstan­dene i Strat­ford i beskjedne, og du kan spasere fra det ene hjørnet av byen til det motsatte på 10–12 minutter, for eksempel via den vandre­ruten som kalles The Historic Spine, hvor du vil finne de aller fleste av byens histo­riske sever­dig­heter. Se eget avsnitt nedenfor.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Besøks­sen­teret fra 1960-tallet med adgang til et lite museum og Shake­spea­re’s Birth­place kan skimtes i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Shakespeare’s Birthplace

William Shake­speare ble født i nettopp dette huset, sann­syn­ligvis den 23. april år 1564. Man kjenner ikke den eksakte fødsels­dagen, men vet at han ble døpt i Holy Trinity Church den 26. april. På denne tiden var det vanlige å døpe nyfødte alle­rede tre dager etter fødselen fordi barne­dø­de­lig­heten var høy. Huset i Henley Street kan ha vært bygd alle­rede på 1400-tallet, men antas å være oppført rundt midten av 1500-tallet. Man vet at William Shake­speares far, John Shake­speare, bodde i huset i år 1552, ettersom det kan doku­men­teres at han fikk en bot fordi han hadde latt det ligge en haug med møkk i gaten foran bygningen. Huset har en relativ enkel konstruk­sjon og er bygd i bindings­verk, som var vanlig på denne tiden.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Williams far, den høyt respek­terte John Shake­speare, hadde verk­sted i andre etasje hvor han sydde hansker av skinn som ble garvet i bakgården. Foto: © ReisDit.no.

Husets stør­relse forteller imid­lertid at John, som var hanske­maker, hadde en god økonomi. Huset ble for øvrig først kjøpt av John Shake­speare cirka 10 år etter at William var født, sammen med et nabohus. John var medlem av byrådet, og ble i 1568 bailiff, som betyr ordfører. John hadde verk­sted i andre etasje og garvet skinn i bakgården. Han solgte sine hansker under det ene av Strat­fords to markeds­kors. William Shake­speare vokste opp her med sine foreldre og søsken, og tilbrakte også de første fem årene av sitt ekte­skap med Anne Hathaway her.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Huset som William vokste opp i var stort og flott etter den tidens stan­dard. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Mer om Shakespeare’s Birthplace

Huset i Henley Street ble i 1601 arvet av William Shake­speare i 1601, da faren John døde. William var nå blitt velstå­ende, og hadde i 1597 kjøpt en av Strat­fords største eien­dommer, som kalles The New Place, i hoved­gaten Chapel Street. Han leide derfor ut husene i Henley Street, som blant annet ble brukt som loka­li­teter for et gjest­gi­veri, kalt The Maiden­head. Da Shake­speare døde hadde han testa­men­tert huset til sin eldste datter Susanna, og da hun døde gikk det til hennes eneste barn, Elizabeth.
Selv om Eliza­beth giftet seg to ganger, hadde hun ingen barn. Da hun døde, gikk huset til en etter­kommer av Joan Hart, en av Shake­speare søstre.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­spea­re’s Birth­place er møblert slik stands­mes­sige hushold­ninger var på 1500-tallet. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Huset ble i fami­liens eie frem til begyn­nelsen av 1800-tallet, og ble kjøpt av en stif­telse i år 1847 med sikte på å bevare det. Shakespeare’s Birth­place er tilbake­ført til 1500-tallets utse­ende og tids­riktig møblert. Farens hanske­verk­sted er også innredet på 1500-talls­maner. Husets have er beplantet med trær og urte­planter slik det var vanlig på Shake­speares tid.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­spea­re’s Birth­place – hadde man en hage, så ble det dyrket urter og grønn­saker. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Williams foreldre

John Shake­speare giftet seg med Mary Arden i år 1557. Mary var av en gammel adels­s­lekt fra angel­saksisk tid, og Johns far, Richard Shake­speare, forpaktet land av Marys far, Robert. Mary og John har dermed sann­syn­ligvis kjent hver­andre fra de var barn. Sammen fikk de i alt 8 barn, hvorav de to første var piker – begge døde som små barn. Willam var den tredje fødte, og den første av barna som levde til å bli voksen. Williams mor Mary arvet land i Wilmcote da faren hennes døde, og denne eien­dommen – kjent som Mary Arden’s Farm – er i dag eid av The Shake­speare Birth­place Trust, som også eier New Place, Hall’s Croft og Ann Hathaway’s Cottage, alle åpne for publikum. Vi skal ta for oss hver enkelt av eien­dom­mene i egne avsnitt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et frokost­bord anno 1575 står dekket i Shake­spea­re’s Birth­place. Foto: © ReisDit.no.

Kort om William Shakespeares liv

William Shake­speare vokste altså opp i foreld­renes hus i Henley Street og gikk etter alt å dømme på King’s New School, en gratis skole etab­lert i 1553, som ligger cirka 400 meter fra hjemmet – i dag heter den King Edward VI Grammar School. Williams far, John Shake­speare, ble valgt til borger­mester i 1558, noe som bidro til Williams sosiale status, og som ga ham skole­plass. På Williams tid var pensum ved engelske skoler fast­satt ved lov. Skolene ga utførlig under­vis­ning i både latin, gram­ma­tikk og det som ble kalt klas­si­kerne. Da William var 18 år gammel giftet han seg med den 8 år eldre Anne Hathaway den 27. desember 1572. Seks måneder senere kom datteren Suzanna til verden. I måneds­skiftet januar-februar 1585 nedkom Anne Shake­speare med tvil­linger, sønnen Hamlet og datteren Judith.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Året etter at Willam Shake­speares sønn Hamnet dør i 1596, flytter fami­lien til det nyinn­kjøpte New Place. Legg merke til våpen­skjoldet over døren. Foto: © ReisDit.no.

Hamnet døde av ukjente årsaker kun 11 år gammel i 1596. Mellom år 1585 og 1592 finnes det ingen skrift­lige kilder som omtaler William Shake­speare, og disse 7 årene omtales gjerne som The Lost Years. Man vet ikke når William Shake­speare begynte sin forfat­ter­kar­riere, men det er doku­men­tert at han hadde skrevet 7 skue­spill og at flere av dem ble spilt på ulike scener i London i 1592.

The Historic Spine

The Historic Spine er en vandre­rute som begynner øverst til høyre på kartet, ved Shakespeare’s Birth­place i Henley Street. Ruten tar for seg histo­riske bygninger i Strat­ford, slik de frem­stod på dikte­rens tid. La oss si at unge William går ut av fami­liens hus og tar til venstre i Henley Street i retning av elven Avon. Det første huset han kommer til på venstre hånd tilhører naboen, smeden Richard Hornby – kanskje smedens barn var Williams leke­ka­me­rater da han var gutt­unge? I dag inne­holder dette huset bokhan­delen og suve­nir­bu­tikken, som tilhører besøks­sen­teret Shakespeare’s Birthplace.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Disse sjar­me­rende husene ligger i over­gangen Henley Street og Bridge Street ved rund­kjø­ringen. Foto: © ReisDit.no.

Når han så kommer et lite stykke ned Henley Street til der dagens rund­kjø­ring befinner seg, øverst i Bridge Street, ville nok unge William stusse litt, men middel­alder-broen Clopton Bridge der nede over elven ville han gjen­kjenne. Og noen meter ned Bridge Street, i nr 28 bodde farens venn Henry Field – hans sønn Richard publi­serte i år 1593 Williams ”Venus and Adonis”. På hjørnet av Bridge Street og High Street i ”The Cage” skulle senere William Shake­speares datter Judith bo sammen med ekte­mannen Thomas Quiney, som var tobakk- og vinhandler.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House til høyre, også kalt Ancient House, har flotte utskjæ­ringer i bjel­kene. Mer om det spesi­elle huset i eget avsnitt. Foto: © ReisDit.no.

High Street

I High Street, som den gang var Strat­fords presti­sje­gate, finner vi på høyre hånd kles­hand­leren Richard Quin­leys hus i nr 31. Quinley skrev i 1598 et brev til William Shake­speare – det eneste som er bevart. Richard Quinley var venn av fami­lien Shake­speare – både William og hans far. Videre bort High Street passerer vi nr 32, som var huset til puri­ta­neren og lintøy-hand­leren Daniel Baker, som nektet omrei­sende trupper med skue­spil­lere adgang til Strat­ford da han i 1602 ble (bailiff) ordfører. Litt lenger ned i High Street kommer vi til det såkalte Harvard House, hjemmet til slak­teren Thomas Rogers, som William kjente godt. Mer om Harvard House i eget avsnitt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et av de første husene du møter langs Historic Spine er nr 19 High Street, som i dag huser Hathaway Tea Rooms. Foto: © ReisDit.no.

Chapel Street

Ved neste kvartal skifter gaten navn fra High Street til Chapel Street. Her skal Shake­speare i år 1597 kjøpe sitt gran­diose hus, som kalles New Place. Chapel Street omfatter flere flotte hus, blant annet Town Hall og Mercure Hotel The Shake­speare Hoste­lerie, en lang prakt­full bygning i bindings­verk. Ikke mange meter nedenfor finner vi Shake­speares flotte New Place – en gang Strat­ford-upon-Avons største og flot­teste eiendom – i dag et popu­lært museum med et flott hageanlegg.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra Chapel Street – nederst i kvar­talet ligger Shake­speares New Place, og på den andre side av tverr­gaten Sheep Street ligger Guild Chapel, vegg i vegg med King’s grammar School. Foto: © ReisDit.no.

Rett over side­gaten Chapel Lane, i neste kvartal, ligger Guild Chapel. (Gaten heter nå Church Street). Vegg i vegg med kirken finner vi skolen King Edward Grammar School, hvor William ble intro­du­sert for klas­si­kerne av skole­mes­teren Simon Hunt. Ved siden av skolen finner vi Eliza­bethan Guild Hall, der William sikkert har tittet inn gjennom vinduene for å se på gjes­tende skue­spil­lere. I enden av Church Street tar vi til venstre i gaten Old Town i retning av River Avon og kommer til huset Hall’s Croft, som Williams datter Susanna bygde i 1613 sammen med ekte­maken og legen John Hall. Nedenfor, ved elven, kommer vi til kirken Holy Trinity Church, der William både ble døpt og til slutt gravlagt.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Opprin­nelig fylte Shake­speares New Place hele tomten – se illust­ra­sjon til høyre. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

William Shakespeare – suksess og velstand – The New Place

Fra midten av 1580-årene ser det ut til at William begynte å dele tiden sin mellom London og Strat­ford-upon-Avon – mellom arbeidsliv og fami­lieliv. Shake­speare var ikke bare forfatter, han var også skue­spiller. Det ser ut til at han gjorde lykken i London disse årene. I 1592 er det doku­men­tert at han hadde skrevet i alt 7 skue­spill, som var satt opp med stor suksess på ulike teatre i hovedstaden.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Guild Chapel er frem­deles nærmeste nabo over Sheep Street. Foto: Real Studios photos © Philip Vile.

Fem år senere hadde han tjent penger nok til et nytt hjem til fami­lien sin, en av Strat­fords mest fornemme eien­dommer, kjent som New Place, kjøpt til en pris av 120 pund av William Under­hill. New Place forble Shake­speare-fami­liens hjem fra 1597 til dikteren døde i huset i 1616. Da Shake­speare kjøpte New Place var han en etab­lerte drama­tiker, og det antas at han skrev sine senere skue­spill her, inklu­dert The Tempest.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

New Place var William Shake­spea­re’s hjem i nesten 20 år, og her skrev han mange av sine mest kjente verk. Foto: © ReisDit.no.

I mellom­tiden, i år 1593, hadde William oppnådd å skaffe seg en høy beskytter og mesén, nemlig Henry Wriot­hesley, den 3. Jarlen av Sout­hamton, som han dedi­kerte sine første publi­serte dikt til; Venus and Adonis, og The Rape of Lucrece året etter. I år 1594 bidro han til etab­le­ringen av teater­sel­skapet The Chamberlain’s Men, som William ble andels­eier i.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra New Places hage – det er nesten så man ikke tror det er mulig. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust / Andrew Lawson.

New Place – museum

New Place var bety­delig større da Shake­speare kjøpte det, enn det frem­står i dag. Gamle doku­menter og arkeo­lo­giske utgra­vinger har avdekket at den opprin­ne­lige eien­dommen omfattet to park­lik­nende hager og to frukt­hager. Dess­uten har selve hoved­huset vært mye større og opprin­nelig hatt fem gavler, det vil si tre i tillegg til dagens utgave som kun har to. Huset har fylt tomten helt til side­gaten Chapel Lane, og har hatt en innergård eller gårds­plass omsluttet av sammen­hen­gende bygnings­masse på tre sider, hvilket var svært uvanlig i den tids Stratford-upon-Avon.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Utstil­ling i New Places Museum. Foto: © ReisDit.no.

I andre etasje i New Place er det i dag innredet et lite museum med utstil­linger av ulike mindre gjen­stander som har vært i Shake­speares eie – blant annet brev, mynter, smykker, doku­menter, stein­gods og drikke­begre. Det er også stilt ut kles­drakter fra denne tiden, slik både dikteren og hans familie har brukt. Ulike plan­sjer forklarer også husets historie og hendelser i løpet av den peri­oden Shake­speare levde i New Place.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Den flotte hagen er gjen­skapt etter renes­san­sens idealer. Foto: © ReisDit.no.

Den nyde­lige hagen i eliza­be­tansk stil er delt i fire kvad­rater, hver av dem indi­vi­duelt dyrket med planter og urter i henhold til hage­bøker fra Shake­speares tid. Det oser prestisje av hele prosjektet – både bygningen New Place, hagen og Shake­speares familie må ha nytt enorm anse­else i den vesle byen Stratford-upon-Avon.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Stor ståhei ved The Market Cross. Maleri med scene ved markeds­korset The High Cross under den første Shake­speare-festi­valen som Garrick arran­gerte i år 1769. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Shakespeare-mania

I 1769 arran­gerte skue­spil­leren David Garrick en Shake­speare-festival i Strat­ford-upon-Avon, og sørget i den forbin­delse for å bygge en stor rotunde for å gjen­skape forti­dens teater. Det hele resul­terte i en enorm tilstrøm­ning av besø­kende til den tre dager lange festi­valen. Dette var den spede starten til den stadig økende inter­essen for Shake­speare og hans liv, som siden har gjort til Strat­ford til turistmagnet.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House er verd en nærmere titt på grunn av den flotte treskurden. Foto: © ReisDit.no.

The Harvard House

Harvard House, også kjent som the Ancient House, ble oppført i år 1596 av den 60 år gamle slak­teren og kjøp­mannen Thomas Rogers. Av treskurden på husets flotte fasade­bjelker kan du lese både eier­pa­rets initialer og årstallet det ble bygd. Thomas Rogers tjeneste­gjorde som Alderman for the Strat­ford Corpo­ra­tion sammen med John Shake­speare, Williams far. Tilknyt­ningen til Harvard skyldes at Rogers datter Kathe­rine giftet seg med en annen slakter, Robert Harvard fra Sout­hwark i London. Deres sønn John ble født i år 1607, og bodde aldri i Harvard House, men emigrerte isteden i 1636 til Amerika, der han ble både rik og syk.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

The Small Faces har fått plass på fasaden til Harvard House. Foto: © ReisDit.no.

Først rik etter å ha arvet foreld­rene, deretter så syk av tuber­ku­lose at han døde av det i 1638, etter å ha testa­men­tert bøkene og pengene sine til oppret­telsen av et college i Massachu­setts. Harvard House tas i dag vare på av The Shake­speare Birth­place Trust på vegne av Harvard University.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I Sheep Street finner du et av byens eldste hus – her holder det fritt­stå­ende museet Tudor World til. Foto: © ReisDit.no.

Sheep Street

I Sheep Street, en av tverr­ga­tene til hoved­gaten High Street – Chapel Street – Church-Street, finner du en gruppe bygninger, som sammen skaper et inter­es­sant gate­miljø. Blant dem er Tudor World, et selv­stendig museum, som skildrer 1500-tallets Strat­ford og England på sin egen måte. Over hele Strat­ford finner du ellers serve­rings­steder, både puber, kafeer og restau­ranter, hvor du kan nyte en forfrisk­ning, et måltid og hvile føttene.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Sheep Street har mye spen­nende å by på, både av arki­tektur og serve­rings­steder. Foto: © ReisDit.no.

The Royal Shakespeare Theatre

Ved bredden av elven Avon ligger the Royal Shake­speare Theatre, som er hoved­scenen til Royal Shake­speare Company. RSC driver også to mindre teatre i Stratfor-upon-Avon, The Swan, som er innredet som et teater fra Elisa­beth den I.s tid, og The Other Place.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det verdens­kjente Royal Shake­speare Theatre ligger ved River Avon. Foto: © ReisDit.no.

The Royal Shake­speare Company er verdens­be­rømt for sine nytolk­ninger av Shake­speares arbeider. Selskapet ble grunn­lagt i 1960-årene som hjem­me­hø­rende i Strat­ford for the 1932 Shake­speare Memo­rial Theatre, i dag The Royal Shake­speare Theatre. Skue­spil­lere som Vivian Leigh, Sir Laurence Olivier, Helen Mirren og Kenneth Branagh har skapt sine karrierer med utgangs­punkt her. Royal Shake­speare Company har faste sesong­tur­neer i London, Newcastle og New York.

Rett utenfor byen, i den vesle lands­byen Shottery, ligger Anne Hathaway’s Cottage, hvor Shake­speares kone bodde før de giftet seg. Mary Arden’s Farm, hvor hans mor vokste opp, befinner seg i Wilmcote cirka en. Mer om dem i egne avsnitt.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft er et nydelig 1600-tallshus, som var Shake­speares medgift til datteren Susanne. Foto: © ReisDit.no.

Hall’s Croft

Hoved­delen av denne fine bindings­verks­byg­ningen ble bygget i 1613 delvis med Susannes medgift fra faren William Shake­speare. Hall’s Croft har gjennom sin historie vært hjemmet til velstå­ende mennesker, og i midt på 1800-tallet fungerte bygningen som skole. Shake­speare Birth­place Trust kjøpte Hall’s Croft i 1949, og etter bety­de­lige reha­bi­li­te­ringer og endringer åpnet det for publikum i 1951.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft har prakt­fulle inte­ri­ører. Foto: © ReisDit.no.

Nyde­lige, tids­rik­tige møbler forteller om velstå­ende eiere med god smak og sans for det kost­bare. En diger peis er stuens hjerte og på veggene henger det originalkunst.
Kjøk­kenet er velut­styrt med et kraftig arbeids­bord i eik, og ildstedet er enormt – med en kraftig grill­inn­ret­ning stor nok til å grille hele dyr. Alle rommene er stands­messig og tids­riktig møblert med rikt utskårne stoler og skap, noe som bidrar til å gi hele Hall’s Croft en spesiell atmosfære.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra baksiden av Hall’s Croft, som er et museum åpent for publikum. Foto: © ReisDit.no.

Litt om John Hall

John Hall var en kjent lege og hans inngå­ende og omfat­tende medi­sinske notater, publi­sert etter hans død i 1657, ble en populær lærebok for andre leger i mange år. John Hall var en medfø­lende og flittig lege som behandlet både rike og fattige, katolske og protes­tan­tiske pasi­enter. Mens noen leger prak­ti­serte astro­nomi eller årela­ting, var John Halls behand­linger basert på kunn­skap om planter, urter, dyreks­trakter, samt edel­stener og bergarter(!).

Holy Trinity Church

Holy Trinity Church har sine røtter fra årene etter norman­nernes erob­ring av England i 1066. Fra før var det en angel­saksisk kirke av tre i området, men man kjenner ikke stedet. Tradi­sjonen tro bygde norman­nerne nytt i stein, og valgte nye steder for sine signal­bygg, slik at det var klart hvem som bestemte.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Holy Trinity Church hvor William Shake­speare er grav­lagt. Foto: © ReisDit.no.

Den Holy Trinity Church du i dag kan besøke – hvor William Shake­speares grav­sted befinner seg – har sitt utspring i et tidli­gere kirke­bygg fra 1000-tallet, utvidet og ombygd i år 1210, og senere ytter­li­gere ombygd på 1400-tallet. I tillegg til dikte­rens grav, har kirken meget vakkert utskårne korstoler og et flott kapell tilegnet Sir Hugh Clopton (1440–1496), som til tross for at han var blitt borger­mester i London (1491–92) ikke glemte sin barn­doms by og sørget for å bygge broen over River Avon som bærer hans navn – Clopton Bridge.

River Avon

På elven Avon foregår det mye. Her kan du for eksempel være med på ulike sight­see­ing­turer eller leie en liten båt og legge ut på en rotur på egen hånd. Uansett bør du spasere over Clopton Bridge fra slutten av 1400-tallet for å ta en titt på elven og, ikke minst, Strat­ford slik byen tar seg ut derfra. Avon benyttes også som trenings­arena for byens roklubb. Merk deg at du på byens turist­kontor kan bestille sight­see­ing­turer med buss til det vakre området The Cotswolds.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hatha­way’s Cottage. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Anne Hathaway’s Cottage

Anne Hatha­way’s Cottage var opprin­nelig et våningshus tilhø­rende en bonde­gård. Det ble bygget i 1463 på middel­alder-maner ved at buede stolper ble satt mot hver­andre som opp-ned spant. Bygningen hadde ytter­vegger av smurt jord og leire, bundet av strå, med opprin­nelig bare tre rom. Kjøk­kenet og stuen er fort­satt fra den opprin­ne­lige middel­al­derske konstruk­sjonen. Den første Hathaway som bodde i hytta var Annes farfar John Hathaway, som var forpakter og drev saue­hold. Anne, som senere ble Shake­speares kone, ble født i hytta i 1556.
Da stedet var en gård, ble det kjent som ‘Hewlands’ (hogge­land). Fami­lien Hathaway gjorde det godt som saue­bønder og ryddet land for dyrking. Etter at Annes far døde i 1581, arvet Annes bror Bart­holomew forpak­ter­retten på den 90 hektar store gården, og kjøpte den senere fri. Han fort­satte å gjøre ulike forbed­ringer til hytta, inklu­dert en forlen­gelse. Andre etasje ble bygd og skor­stei­nene oppført på samme tid. Dette arbeidet ble full­ført før Bart­holomew døde i 1624. På slutten av 1800-tallet var fami­liens formuer på hell, og en del eien­dommer inklu­dert land og hus ble pant­satt, og til slutt solgt. I 1838 ble også hytta solgt, og den gjen­væ­rende Hathaway-fami­lien fort­satte å bo der som leietakere.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Slik ser eien­dommen til Anna Hatha­way’s Cottage ut. Foto: Bin im Garten CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

En av de siste i Hathaway-fami­lien som bodde i hytta, var Mary Baker. Da Shake­speare Birth­place Trust kjøpte eien­dommen i 1892, ble Maria og hennes familie betalt en ikke ubety­delig lønn på £ 75 per år mot å dele og formidle fami­liens histo­rier og ta vare på hytta. Hennes sønn William Baker bodde fort­satt her til 1911.

Mary Arden’s Farm

Det som i dag heter Mary Arden’s Farm ble bygget av Marias far, Robert Arden rundt 1514. Siden den gang har Mary Arden House blitt bety­delig endret. I dag kan besø­kende ved Mary Arden’s Farm kikke inn i skor­steinen og veggene, og se hvordan huset ble bygget. Måten dette stedet frem­deles drives på, gjør at besø­kende lett kan fore­stille seg hvordan livet må ha vært for Mary da hun bodde her med sine syv søstre.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Palmer’s Cottage er et flott eksempel på bindings­verks-arki­tektur. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Det nærlig­gende Palmer’s Farm­house har beholdt mye av sin opprin­ne­lige struktur fra 1500-tallet. Rundt 1584 hadde Palmer gjen­nom­ført omfat­tende forbed­ringer på huset sitt, revet den gamle salen og stuen og bygget en ny hall og kjøkken for å skape den bygningen vi ser i dag.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Clopton Bridge ble oppført i stein år 1480 og erstattet en tømmerbro fra middel­al­deren. Foto: rept0n1x CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Bindings­verk er en en gammel bygge­tek­ninkk, der tømmer og mur kan brukes for å oppnå deko­ra­tive effekter. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Strat­ford på Shake­speares tid. Foto: © Visit Stratford-upon-Avon.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

William Shake­speare malt av John Taylor cirka år 1600–1610. Foto: © National Portrait Gallery, London.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Histo­risk kart over Strat­ford-upon-Avon fra 1902. Foto: © Visit Stratford-upon-Avon.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra Henley Street – Shake­speare-butikken til høyre, Birth­place bortenfor hekken. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­spea­re’s Birth­place kan være helt tilbake fra 1400-tallet. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Noe av det første som møter deg i besøks­sen­teret er en del av middel­al­de­rens markeds­kors. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Ulike gjen­stander med tilknyt­ning til Shake­speares liv er utstilt i besøks­sen­teret. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Gamle bøker er også utstilt her. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Eksempel på finere engelske hansker fra Shake­speares tid. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

The Market Cross – under dette solgte John Shake­speare hans­kene han hadde lagd. Kilde: Wikipedia.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra baksiden av Shake­spea­re’s Birth­place – her resi­teres tekster av profe­sjo­nelle skue­spil­lere. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Guider i tids­rik­tige gevanter tegner og forklarer – her ved ved sengen der selveste dikteren ble født. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I denne sengen kom William Shake­speare til verden den 23. april 1564. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Slik skal angi­velig eien­dommen i Henley Street ha sett ut da stif­telsen kjøpte den i år 1847. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­spea­re’s Birth­place ble «restau­rert» i henhold til denne skissen fra år 1769. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

En byste av «The Bard» – skalden – som William Shake­speare ofte ble kalt, står i vindus­posten mot Henley Street. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Arden, William Shake­speares mor, var av adelig slekt – slik ser fami­liens våpen­skjold ut. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Her på King’s New School i Church Street gikk vesle William på skole. Foto: Elliot Brown CC-BY‑2.0 / Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Illust­ra­sjon av hvordan Shake­speares klasserom kan ha sett ut. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Også William Shake­speare syntes at han var et våpen­skjold verdig – her fra hans egne skisser. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kart over sentrum av Strat­ford-upon-Avon anno 1569 – de røde prik­kene angir plas­se­ringen av Market Cross. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

I dag er det rund­kjø­ring omtrent der markeds­korset tidli­gere stod. Helt til høyre i bildet ser du «The Cage» på hjørnet av Brigde Street og High Street, sist nevnte går inn til høyre. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skriften på veggen langs vandre­ruten Historic Spine. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Nederst i Henley Street kan du nyte en kopp te i dette trive­lige etab­lis­se­mentet. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Vegg i vegg med Harvard House finner du The Garrick Inn, som har servert øl siden år 1594. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Garrick Inn er gammelt og innbyr unek­telig til en smaks­prøve. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Avstan­dene er ikke avskrek­kende langs Historic Spine – i venstre billed­kant kan du se Guild Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det impo­ne­rende Hotel Mercure i Chapel Street – nå står vi med ryggen til New Place og Guild Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skiltet viser vei. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Illust­ra­sjon av hvordan histo­ri­kerne ser for seg at Shake­speares New Place så ut da han kjøpte eien­dommen. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fasaden til New Place er frem­deles flott å se på. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kles­hand­leren Richard Quin­leys brev fra 1598 til Shake­speare er bevart. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Ulike gjen­stander med tilknyt­ning til Shake­speares New Place er utstilt i andre etasje. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Denne signet­ringen ble funnet på eien­dommen for et par hundre år siden. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Våpen­skjoldet til Shake­speare ble ganske tøft til slutt. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Om denne kården utstilt i New Place Museum noen sinne ble brukt av Shake­speare skal være usagt. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Skjøtet som ble utstedt i forbin­delse med kjøpet av New Place. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­speares New Place med Guild Chapel og King’s Grammar School – etsing av Samuel Ireland fra siste halvdel av 1700-tallet. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

David Garrick arran­gerte Shake­speare-festival i Strat­ford-upon-Avon den 6. til 8. september 1769. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Det såkalte Cobbe Portrait av William Shake­speare, malt i løpet av William Shake­speares liv, påstår noen fors­kere, mens andre påstår noe helt annet. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Portrett fra tittel­siden i First Folio utgitt år 1623. Grave­ring av Martin Droe­s­hout. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Harvard House er eid av Harvard Univer­sity. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

En artig detalj på Harvard House. Foto: © ReisDit.no.

 Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­speares Sonnets ble utgitt i år 1609. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mer enn vanlig gammelt hus i Sheep Street. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Sheep Street er side­gaten til Church Street. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

«To let», står det på skiltet – tenk å kunne bo i et slikt hus. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Man betalte skatt ut i fra huset grunn­flate, derfor sørget man for mer plass i andre etasje. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

John Hall var en populær og kunn­skapsrik lege som ikke gjorde forskjell på fattig og rik. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et vakkert vindu i det nyde­lige huset Hall’s Croft. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Kjøk­kenet i Hall’s Croft har et ildsted stort nok til å grille hele dyr. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Dette fami­lie­por­trettet henger i Hall’s Croft. Foto: © ReisDit.no.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Fra de flotte, tids­rik­tige inte­ri­ø­rene i Hall’s Croft. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Hall’s Croft er omgitt av en prakt­full hage. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Shake­speare-monu­mentet i Holy Trinity Church. Kilde: Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Et grav­mæle i Shake­speares ånd. Foto: Carlos Delgado CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hatha­way’s Cottage er en meget populær attrak­sjon. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hatha­way’s Cottage ligger i frodige omgi­velser. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Anne Hatha­way’s Cottage ligger 10 minut­ters kjøring fra Strat­ford-upon-Avon. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Ardens Farm ligger cirka 20 km utenfor Strat­ford-upon-Avon. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Man trodde lenge at Palmer’s Cottage var Mary Ardens hjem – den ligger på samme eiendom. Foto: © The Shake­speare Birth­place Trust.

Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, The Bard, middelalder, bindingsverk, Shakespeare’s Birthplace, Clopton Bridge, Anne Hathaway, Mary Arden, New Place, Hall’s Croft, John Hall, Holy Trinity Church

Mary Ardens Farm har dyr og masse moro for barna. Foto: @ MAF.