Torun i Polen er en historisk by med ualminnelig godt bevart arkitektur fra middelalderen. Torun ble grunnlagt i år 1236 av Den tyske orden, og befolket av tyskere, i hovedsak av utvandrere fra Westfalen. Torun ligger vakkert til ved elven Visla i den nordlige delen av Polen. Toruns historiske senter ble i hovedsak oppført på 12- og 1300-tallet i gotisk stil med murstein som byggemateriale – såkalt Backsteinsgotik. Toruns historiske senter omfatter gamlebyen fra år 1236, nybyen fra år 1264 og Teutonerborgen fra rundt år 1240 og ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1997.

Mer om Torun

Når du kommer inn i gamle­byen er det akkurat som om du har tatt steget inn i en annen tid – her er du omgitt av stor­slått gotisk arki­tektur – det store, flotte rådhuset, kate­dralen, bymu­rene, bypor­tene, rester etter borgen som Den tyske orden bygde, og en rekke Bürger­häuser – kjøp­mannshus i gotisk stil. Arki­tek­turen som Den tyske orden brukte da byen ble bygd, er ikke ulik den vi finner langs Øster­sjøen – i Hanse­at­byer som Lübeck, Wismar og Stral­sund. Arki­tek­to­niske kjenne­tegn som massive struk­turer med behersket bruk av orna­men­tikk, glasert murstein og fasader med deko­rerte skjerm­gavler er typiske, også for Torun.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns flotte rådhus ligger ved den gamle markeds­plassen Rynek Staro­mi­ejski, som er hjertet i den histo­riske bydelen. Foto: © Polen.pl.

Torun ble da også snart en Hanse­atby selv, fra første del av 1300-tallet. Som medlem av dette viktige handels­nett­verket opplevde Torun sterk økono­misk frem­gang i middel­al­deren. Torun ble ikke bombet under Den andre Verdens­krigen. Byen kan derfor frem­vise en rekke origi­nale middel­al­der­byg­ninger i et komplett histo­risk bysenter som bare kan sammen­lignes med Krakow og Gdansk. Det monu­men­tale rådhuset og de tre store kirkene domi­nerer Toruns histo­riske senter. Mursteins­go­tikken er den opprin­ne­lige stilen – man snakket en gang om «rød som Torun» – men etter hvert kom andre stiler inn i bildet, som renes­sansen og barokken. Torun utmerker seg spesielt, i følge Unesco, som en mindre handelsby der bemer­kel­ses­verdig mye av den opprin­ne­lige bygnings­massen er bevart, sammen med et gate­nett som er prak­tisk talt uendret siden middelalderen.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Her pågikk det travel handels­virk­somhet etter at Torun ble medlem av Hanse­at­for­bundet rundt år 1300. Foto: © Polen.travel.no.

Litt om Toruns historiske bakgrunn

Byen Torun ble til på en litt underlig måte. Torun ble nemlig grunn­lagt av Den tyske orden – (Orden der Brüder vom Deut­schen Haus Sankt Mariens in Jeru­salem – på latin Ordo Teoto­nicus) – en hospi­tal­orden som oppstod under kors­to­gene i Jeru­salem – som omdannet seg til en militær ridder­orden i år 1198. Denne orga­ni­sa­sjonen ble tilkalt av den polske hertugen Konrad von Maso­wien for å kristne den prøys­siske befolk­ningen i dagens nord­lige Polen. Den tyske orden opprettet et befestet brohode ved elven Visla i år 1231, om lag 7 kilo­meter unna der byen i dag ligger. På grunn av stadige flommer og over­svøm­melser, besluttet Den tyske orden å flytte byen, og i år 1236 ble grunn­steinen til Torun lagt der byen i dag ligger. Den tyske orden bygde sin første fest­ning i murstein her, og utvidet i løpet av de neste tiårene riket sitt til å omfatte store områder i dagens Polen, Litauen, Latvia og Estland – helt frem til 1400-tallet. Fest­nings­byen Malbork ble et annet viktig senter for Den tyske orden.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den Tyske Orden bygde sin Teuto­ner­borg øst i gamle­byen rundt år 1236–40. I dag er borgen et museum, åpent for publikum. Foto: © Tourism Torun.

Restene av fest­ningen og bymu­rene i Torun forteller at Den tyske orden og den Teuto­niske stat tok sin poli­tiske og økono­miske rolle på alvor. Den tyske orden bygde et mektig rike, som spredte kris­ten­dommen østover, samtidig som samspillet med Hanse­at­for­bundet medførte sterk økono­misk utvik­ling med oppret­telse av handels­sta­sjoner østover, som snart ble viktige handels­byer – som for eksempel Riga og Tallinn.

Torun i middelalderen

Som i alle andre middel­al­der­byer var markeds­plassen Rynek Staro­mi­ejski ved rådhuset og kate­dralen byens sosiale og merkan­tile hjerte. Slik var det også i Torun. Det må ha vært merkelig å leve her på 1200-tallet. Her kommer tyskere til et fremmed land, bygger seg en ny flott by, og setter i gang handel og hånd­verks­virk­som­heter som skaffer stor lokal akti­vitet og rikdom.

Torun, St Maria, Maripanni, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns gamle markeds­plass sett fra rådhus­tårnet – St Maria eller Mari­panni, som den heter på polsk, ligger tilbake­trukket i det ene hjørnet. Foto: © Tourism Torun.

Denne tiden er preget av at kirke, makt og handel er ekstremt tett knyttet til hver­andre. Kirkene langs Øster­sjøen inne­holdt ofte egne kapeller der kjøp­men­nene møttes og snakket forret­ninger. Det samme gjaldt rådhuset, som var et ekstremt viktig makt­senter, som også avsatte loka­li­teter til både hånd­verks­lau­gene og til handel. Hånd­ver­kerne var omfattet av et strikt laugs-system. Man kunne ikke uten videre komme hit som snekker eller garver og starte opp for seg selv. For å kunne drive egen hånd­verks­virk­somhet, måtte man først godkjennes av lauget, og deretter bli tatt opp som medlem. På den måten oppnådde man tre ting på én gang: Lauget hindret over­etab­le­ringer, beskyttet egen virk­somhet og garan­terte faglig kompe­tanse for oppdragsgiver.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Ved vakt­tårnet går du til venstre inn i smuget Podmurna, i et av de best bevarte strø­kene i Toruns histo­riske senter. Foto: © Tourism Torun.

Toruns historiske senter

Toruns histo­riske senter starter nede ved elven Visla, der du finner rester av bymuren fra middel­al­deren og flere bevok­tede byporter. Disse måtte sjøfa­rende og handels­folk gjennom for å komme inn i Torun og utføre sine oppdrag.
Herfra strekker gamle­byen seg østover forbi enda flere byporter til fest­ningen, som Den tyske orden bygde på 1300-tallet. I dette området er det mye fin gammel arki­tektur å se. Her oser det av middel­alder rundt hvert gate­hjørne. Fra gatene Mostowa og Podmura går det smug på tvers, med typiske trekk fra middel­al­deren i form av små arkader tvers over smugene. Gatene Mostowa, Lazienna og Zegli­arska leder ned mot elven i denne delen av gamle­byen, og her finner du flere av de gamle borger- eller kjøp­manns­hu­sene fra middel­al­deren. Du kan lese litt om dem i neste avsnitt.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra gaten Miko­laja Koper­nika, som leder forbi kate­dralen St Johannes i bakgrunnen. De to husene med trappe­gavler til høyre er museum – Koper­nikus’ føde­hjem. Foto: © Polen.travel.no.

De gotiske kjøpmannshusene

Torun har mange hus fra middel­al­deren, som har beholdt sine opprin­ne­lige preg, selv om mote og smak har endret seg gjennom århund­rene. Eksem­pelvis er mange av takbjel­kene og himlin­gene er malt under renes­sansen og barokken. Påvirk­ningen fra Hansa­tiden førte til at det ble bygd mange kjøp­mannshus i gotisk stil frem til langt ut på 1500-tallet. Kjøp­men­nene bygde hus som var prak­tisk innredet til den handelen de drev, og som i tillegg kunne vise velstand, rikdom og makt gjennom pran­gende deko­rerte gavlfa­sader. I dag er disse gavlfa­sa­dene i flere stil­arter – oftest i gotisk stil, men også i kombi­na­sjon med gavler i renes­sanse­stil, barokk stil og klas­si­sis­tisk stil.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Eksempel på kjøp­mannshus ved det gamle markedet, som med tiden har fått endret fasaden – i dette tilfellet under barokken. Foto: © Tourism Torun.

Bak fasaden er husene lange og smale – de strekker seg inn mot store hager. I første etasje drev kjøp­mannen handel og her var kontorer og møte­lo­kaler – gjerne dobbel takhøyde i den delen av rommet som strakk seg ut mot gaten, ofte med en mesanin mot den indre delen av rommet. Første etasje hadde ende­vegger med store flater av blyinn­fat­tede vinduer – dette for å gi arbeidslys. I andre etasje bodde kjøp­mannen og hans familie. Her var det i tillegg til bolig­arealer, stase­lige fest­lo­kaler eller gilde­haller hvor man arran­gerte festi­vitas for sosialt like­stilte. I etasjene over var det lager­lo­kaler. I kjel­leren ble det ofte leid ut rom til ansatte. Kjøp­manns­hu­sene kunne dermed innfri alle krav, både hva angikk handels­virk­somhet, bolig, repre­sen­ta­sjon, lager­hold og husvære for ansatte. Slike kjøp­mannshus finner vi i mange av Hanse­at­byene langs Øster­sjøen, ikke minst i byer som Lübeck, Wismar og Stralsund.

Torun, Kopernikus, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Bak døren til venstre drev Nikolas Koper­nicus’ far den velstå­ende kjøp­mannen Niclas Kopper­nigk sin handels­virk­somhet. Foto: © Polen.travel.no.

To av Toruns flot­teste kjøp­mannshus er i dag museum, nemlig hjemmet til Niko­laus Koper­nikus i nr 15/17 i gaten som bærer hans navn. Koper­nikus ble født i Torun i år 1473 og ble en berømt astronom, kjent for sitt helio­sent­riske syn – det vil si at solen er senter for vårt solsystem – og ikke jorden. Han var i tillegg mate­ma­tiker, økonom og doktor – med andre ord; et sant renes­sanse­men­neske. Museet har også en modell av middel­al­der­byen, som du kan oppleve i en 18 minut­ters audio­vi­suell presentasjon.

Toruns historiske senter og rådhuset

Rådhuset er selve hjørne­steinen i Toruns histo­riske sentrum. Rådhuset ligger sentralt ved den gamle markeds­plassen, og er et prakt­fullt bygg med kraftig tårn og en stor borg­gård. Toruns rådhus gikk for å være et av Europas mest stor­slåtte i middel­al­deren. I dag er rådhus­tår­nets nedre del fra år 1274 den eldste delen av bygningen, sammen med kles­hal­lene i første etasje.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kles­hal­lene og handel­s­ni­sjene i rådhu­sets kjeller er fra den første bygningen oppført på 1200-tallet. Foto: © Polen.travel.no.

Handel med tøyer, drape­rier og klær mellom øst og vest var viktig for Torun, og i rådhuset satte man av plass til nettopp dette, i tillegg til boder eller benker for salg av daglig­varer som for eksempel brød. Nesten symbolsk var altså rådhuset fundert på ulike handels­virk­som­heter på grunn­planet. I andre etasje var det satt av plass til bystyre­møter, ordfø­rers kontor, admi­ni­stra­sjon og domstol. Denne delen av rådhuset ble ombygd sent på 1300-tallet, samtidig som rådhus­tårnet ble påbygd til dagens høyde og utse­ende, full­ført år 1385. Tårnet var sterkt inspi­rert av Flan­derns kraf­tige tårn, Belfries, slik vi finner eksem­pelvis både i Ghent og Brügge. Den kvad­ra­tiske formen fikk rådhuset i siste halvdel av 1200-tallet da flere bygninger i et kvartal ble slått sammen, samtidig som de respek­tive bakgår­dene ble inkor­po­rert i én borggård.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Rådhuset med omgi­velser utgjør et vakkert og harmo­nisk histo­risk senter. Foto: © Torun.pl.

I peri­oden år 1603-04 gjen­nom­gikk rådhuset en ganske omfat­tende reha­bi­li­te­ring. Fra å ha vært en bygning i gotisk stil, gjen­nom­førte den hollandske arki­tekten Anton van Obberghen en total­re­no­ve­ring som dekket til de gotiske spiss­buene med en gjen­nom­gå­ende senre­nes­sanse – manie­ris­tisk – plan og utfor­ming. Resul­tatet er inter­es­sant og impo­ne­rende. På hoved­fa­saden beholdt man inngangs­par­tiet med gotiske blindar­kader, mens fasaden ellers, etter at en ny etasje ble tilført, består av nisjer mellom pilas­tere som møtes øverst i en slags Tudorbue. Hver side av bygningen fikk også skjerm­fa­sader – de ble dess­verre ødelagt i år 1703, men er i dag rekon­struert. Bygningen fikk også deko­ra­tive hjørne­steiner i sand­stein på etter manie­ris­tisk mote og små hjørne­tårn som deko­ra­tive elementer til et ellers ganske massivt bygg. Det flotte, kraf­tige tårnet i rådhu­sets ene hjørne beholdt sine gotiske elementer, nydelig deko­rert med gotiske vinduer og blindar­kader. Rådhuset har meget flotte inte­ri­ører og er i høyeste grad verdt et besøk. Mange arki­tek­to­niske detaljer som deko­rerte portaler, flotte trappeløp og stor­slåtte møte­haller forteller om tidli­gere tiders rikdom og makt. Det gamle rådhuset huser i dag et histo­risk museum for byen og distriktet.

Torun, Artusbygningen, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Artus-bygget oser av middel­alder, makt og velstand. Du ser et hjørne av rådhuset til venstre i bildet. Foto: © Polen.travel.no.

Vis-à-vis rådhuset finner du et annet spesielt og inter­es­sant hus – nemlig Artus-huset. Artus er en omskri­ving av Arthur – den engelske sagn­kongen fra tidlig middel­alder, som ble et symbol for St. Georg-ordenen. St. Georg var en kjøp­manns­orden, som ble opprettet på 1300-tallet i Gdansk og i Torun, i forbin­delse med Hanse­at­for­bun­dets handels- og kontakt­nett. Bygnin­gene i både Torun og Gdansk ble brukt til gilder, motta­kelser og banketter. Bygningen slik du ser den i dag er fra 1800-tallet, mens konstruk­sjonen og bygge­måten følger tegnin­gene fra 1300-tallet. Artus-bygningen bidrer til å gi markeds­plassen rundt rådhuset sitt middel­al­derske preg, og er en vakker, staselig og flott bygning. Det finnes en tilsva­rende Artus-bygning i Gdansk, fra 1300-tallet.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns gamle markeds­plass Rynek Staro­mi­ejski med kirken Santa Maria har flere lag av historie. Foto: © Tourism Torun.

Torun – fra middelalderen til renessansen og reformasjonen

Toruns belig­genhet i innlandet gjorde at byen kom litt i skyggen av Gdansk, som på denne tiden var den ledende baltiske byen. Fra renes­sansen og refor­ma­sjonen ble Torun imid­lertid et viktig senter innen kultur og viten­skap, noe som må ha vært en viktig inspi­ra­sjon for byens store sønn Nikolai Koper­nikus, som tilbrakte sin ungdomstid her. Han flyttet ut for å studere i Krakow og Bologna, men vendte tilbake til Polen og området. Fra 1500-tallets refor­ma­sjon og utover 16- og 1700-tallet levde den tysk­æt­tede befolk­ningen – i hovedsak protes­tanter – side om side med den polske katolske befolk­ningen – ikke ute problemer. Her, som mange andre steder i Europa, var det stadig reli­gions­kon­flikter og uroligheter.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

I kjøl­vannet av urolig­he­tene mellom protes­tanter og kato­likker, det såkalte «Blod­badet i Torun» fulgte henret­telser – selv­føl­gelig på det gamle markedet Rynek Staro­mi­ejski. Kilde: Wikipedia.

I år 1724 inntraff en alvorlig hendelse her mellom studen­tene på en Jesu­itt­skole og de protes­tan­tiske innbyg­gerne, som ble nyhets­stoff over hele Europa, nemlig det såkalte «Blod­badet i Torun».

Mer om gamlebyen – Johannes-katedralen

Johannes-kate­dralen er en av Polens største kirker og viet til Johannes Døperen og Johannes Evan­ge­listen. På engelsk kalles den St. Johns Cath­edral og på polsk Katedra Święto­jańska. Dette massive kirke­bygget er et av de første som ble bygd av Den tyske orden, og den ble påbe­gynt rundt år 1250, i gamle­byen mellom rådhuset og elven Visla. Kate­dralen er i gotisk stil, bygd i murstein, og omtales på tysk som et eksempel på Back­steins­gotik. Back­stein betyr «bake­stein» som jo murstein vitterlig er.

Torun, gamlebyen, St Johannes-katedralen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun med den treski­pede hall­kirken St Johannes-katedralen.

Johannes-kate­dralen er en treskipet hall­kirke – det vil si at alt er bygd under ett og samme tak – og at det i motset­ning til en basi­lika­kirke ikke er vinduer over side­ski­pene inn til hoved­skipet. Det er 27 meter fra gulvet opp til ribbe­hvel­vene som bærer taket i hoved­skipet og side­ski­pene. Side­ski­pene er på tradi­sjo­nelt gotisk vi tilført en rekke kapeller. Denne massive gotiske kirke­byg­ningen utgjør en viktig del av Toruns byprofil når du ser over elven mot gamle­byen. Etter den andre freden i den Polsk-teutonske krigen i år 1466, tilfalt kirken den polske kongen. Kirken ble protes­tan­tisk i peri­oden år 1530 til år 1583, men har siden den gang vært katolsk. Som de fleste katolske kirker er Johannes-kate­dralen vakkert deko­rert og abso­lutt verd et besøk. I kirken finner du Koper­nikus-kapellet, hvor byens store sønn Nikolas Koper­nikus (1473–1543) er gravlagt.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det «nye» markedet fra år 1274 med den ruvende Jacobskirken.

Litt om St Jacobs kirke

St. Jacobs kirke ble bygd i første del av 1300-tallet ved det nye markedet i den såkalte nybyen fra 1274 – i dag en del av gamle­byen helt i øst, på over­siden av Teuto­ner­borgen. St. Jacob er en basi­lika­kirke, som skiller seg fra Toruns øvrige middel­al­der­kirker ved at side­ski­pene har lavere tak enn hoved­skipet, og at det på hoved­ski­pets vegger, over takene til side­ski­pene, er vinduer som slipper inn lys. Kirken er deko­rert utvendig med typiske elementer som pinakler og orna­menter i glasert murstein, samt gotiske blind­vin­duer og ‑arkader. Kirken er i daglig bruk av byens store katolske befolk­ning og er vanligvis åpen mellom klokken 11.00 og 13.00 fra tirsdag til lørdag og mellom klokken 15.00 og 17.00 på søndager. St Jacobs kirke er vakkert deko­rert innvendig.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria ligger i det ene hjørnet av den gamle markeds­plassen. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl.

Litt om St Marias kirke

St Marias kirke ligger i forbin­delse med det ene hjørnet av det gamle markedet, bare et stein­kast fra rådhuset. Denne kirken ble bygd av fran­sis­ka­ner­munker i siste halvdel av 1300-tallet, som en klos­ter­kirke. På denne tiden var den en av Europas høyeste hall­kirker med 26,8 meters under takhvelvet. Kirken har vakre velbe­varte vegg­ma­le­rier fra 1300-tallet og gotiske korstoler som er ansett for å være noen av de flot­teste i hele Polen. Etter refor­ma­sjon byttet fran­sis­ka­ner­mun­kene side til protes­tan­tene og kalvi­nis­tene i år 1559, samtidig som byrådet tok over kirken. I år 1724, under reli­gionsuro­lig­he­tene ble kirken igjen katolsk, og over­tatt av bene­dik­ti­ner­or­denen. Kirken var tilknyttet en stor klos­ter­byg­ning helt siden den ble bygd, som ble revet i år 1821. Bare en liten del av vestvingen av klos­ter­byg­ningen står i dag.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Teuto­ner­bor­gens omfang vitner om Toruns betyd­ning for Den Tyske Orden. Foto: © Tourism Torun.

Teutonerborgen i Torun

Noe av det første Den tyske orden gjorde da de hadde grunn­lagt Torun, var å bygge fest­ningen. Fest­ningen ble ødelagt i år 1454 under et opprør mot Den tyske orden, og ble aldri repa­rert – men åpnet år 1966 som et museum. Gdanisko-tårnet var rela­tivt uskadd og huser i dag deler av utstil­lin­gene, som også er å finne i andre bygninger på borgområdet.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En del av restene etter Teuto­ner­borgen ser du her. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl.

Flere bygninger i borgen er restau­rert, og du får et godt inntrykk av hvordan en slik middel­al­der­borg så ut og fungerte. Her finnes også en modell av hvordan borgen så ut da den var på sitt største, før den ble delvis ødelagt. Befolk­ningen, som opprin­nelig var tysk, var for øvrig med på å drive ut Den tyske orden og sørget for at byen ble lagt inn under Det polske konge­dømmet. Det skjedde etter at den nesten 13 år lange polsk-teutonske krigen kulmi­nerte i år 1466 med den andre freds­av­talen i Torun. Torun var befestet med totalt 4 kilo­meter lange bymurer. De kraf­tige bymu­rene hadde ikke mindre enn 54 vakt­tårn, 11 byporter og 2 såkalte barbi­cans. En barbican er en liten sirkel­rund borg, gjerne plas­sert foran de viktigste bypor­tene, hvor besø­kende kunne sluses inn og under­søkes før de slapp videre inn til byporten og i byen.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En av tre bypor­tene som har over­levd tidens og fien­dens tann – Brama Klaz­torna. Foto: © Torun.pl.

Ni vakt­tårn og tre byporter har over­levd frem til i dag, sammen med deler av bymuren – nok til å gi et godt inntrykk av hvordan en middel­al­derby var befestet og beskyttet mot fiendt­lige mili­tære angrep. Når du ser nærmere på bymu­rene og bypor­tene vil du se at disse er nøkternt deko­rert i gotisk stil med glaserte murstein, blindar­kader og murte profiler.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra hjørnet av den gamle markeds­plassen hvor Koper­nikus-statuen står – rådhuset er til venstre ute av bildet. Foto: © Polen.travel.no.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det flotte rådhus­tårnet i gotisk stil er en del av den opprin­ne­lige rådhus­byg­ningen fra 1200-tallet. Statuen av Nikolai Koper­nikus i forgrunnen.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun er uløselig knyttet til vann, sjøfart og handel. Foto: © Torun.pl.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En byport leder opp fra havnen ved elven Visla til gamle­byen og Johan­neska­te­dralen. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Stor­mes­teren Hermann von Salza ledet Den Tyske Orden i peri­oden år 1209 til 1239. Kilde Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den Tyske Orden hadde tilegnet seg et bety­delig land­om­råde rundt år 1410. Kilde: Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et segl­stempel fra 1300-tallet med logoen til Den Tyske Orden. Kilde: Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det er mye å se langs bymu­rene fra middel­al­deren i Torun – både på utsiden og innsiden. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Ikke alt på innsiden av bymu­rene er like gammelt – dette nette lager­huset er nesten nytt – fra 1600-tallet. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Hotel Spichrz ligger rett innenfor byporten Mostawa. Foto: © Hotel Spichrz.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Slik ser byporten Mostawa som leder inn i gaten med samme navn, ut på utsiden mot elven. Foto: © Tourism Torun.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Smuget Podmura med lager­bygg innenfor vakt­tårnet – sett fra øst, fra Teuto­ner­borgen. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Koper­ni­kus­mu­seet i gaten Miko­laja Koper­nikum nr 15/17 er typiske tyske kjøp­mannshus, slik vi finner dem i byer som Lübeck, Wismar og Stralsund.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Nok et flott Bürger­haus – borgerhus eller kjøp­mannshus med en deko­rert barokk fasade.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det Curaviske bispe­pa­lasset i Torun er ikke direkte frastø­tende, det heller. Foto: Pko / Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Koper­nikus’ hus i gaten av samme navn – gotisk, middel­al­dersk og vakkert. Foto Stephen McCluskey Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det stase­lige Rådhuset – Rathaus på tysk og Ratusz på polsk – var stedet der mange viktige beslut­ninger ble tatt.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Rådhuset til høyre – Holy Spirit Church i barokk stil til venstre. Foto: © Polen.travel.no.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra rådhu­sets borg­gård. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Merians illust­rerte kart ov Torun fra år 1641 viser en sterkt befestet by. Kilde: Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun beleires av Carl Gustav og hans svenske tropper i år 1655. Etsing av Dahl­berg anno 1697. Kilde: Wikipedia.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria-kirken har karak­te­ris­tiske åtte­kan­tede tårn. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Nikolas Koper­nikus skulle ble den første som påviste det helio­sent­riske system skriftlig. Kilde: Wikipedia.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Pano­rama over gamle­byen i Torun med tre av de viktigste kirkene i Toruns gamleby – kate­dralen St. Johannes til venstre og Holy Spirit i midten og Santa Maria til høyre ved rådhus­tårnet. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Johannes-kate­dralen har vakre glass­ma­le­rier. Foto: © Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Detalj fra en av alter­tav­lene i St. Johan­neska­te­dralen. Foto: © Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kirken Holy Spirit og rådhuset med den gamle markeds­plassen midt på bildet. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Jacobs­kirken er med sine doble tett­sit­tende tårn litt frem­med­artet. Foto: © Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Jacobs kirke har over­då­dige interiører.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria er lett å kjenne igjen med sine tre karak­te­ris­tiske spir. Foto: © Tourism Torun.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kirkene var tyde­lige merket på gamle kart og illust­ra­sjoner, som på denne av Hart­knoch fra år 1648. Kilde: Wikipedia.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Her sydet det en gang av liv, med krigs­larm og væpnede riddere til hest. Foto: © Tourism Torun.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Impo­ne­rende fest­nings­verk omgir frem­deles deler av gamle­byen. Foto: © Torun.pl.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Du kan med god samvit­tighet ta kvelden når du har bygd dette. Foto: © Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det skjeve vakt­tårn i Torun er blitt skjevt – etter noen hundre år på dårlige grunn­for­hold. Foto: © Torun.pl.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et vann­hull i nærheten av Pauli­ski­broen kan være gode å ha i bakhånd. Foto: © Polen.travel.no.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et siste blikk på området ved Teuto­ner­borgen over elven Visla.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.