Azorene2022-05-11T00:03:29+02:00
  • Azorene, ReisDit.no

Azorene

Azorene består av ni øyer som ligger 1300 kilometer vest for Portugal, omtrent 1/3 av strekningen over til det amerikanske kontinentet. Azorene var i utgangspunktet ubebodde vulkanske øyer, med vill natur, høye fjell, utdødde vulkankratre, forrevne klippekyster og frodige daler med sjeldent rik vegetasjon, samt mengder av hval i havet.

Azorene – oppdaget av portugisiske sjøfolk

Øyene ble oppdaget av portu­gi­siske sjøfa­rere i år 1427. Snart begynte folk å utvandre hit, og tok med seg husdyr, planter og vinstokker. Azorene ble etter hvert en viktig mellom­sta­sjon etter oppda­gelsen av Amerika i 1492, og på 1800-tallet ble Azorene anløps­havn for hval­fan­gere. Azorene har få bade­strender og et til tider ganske røft og fuktig klima. Ferie­gjes­tene her kommer for å oppleve den stor­slagne naturen, den frede­lige atmo­sfæren, bloms­ter­flo­raen og den vakre arki­tek­turen, bestå­ende av velholdt arki­tektur fra renes­sansen og barokken.

Azorene, Sao Miguel, Ponta Delgada

Havne­pro­me­naden i byen Ponta Delgada på Sao Miguel med renessanse-arkitektur.

Litt om de viktigste øyene – Sao Miguel, Faial og Terceira

Sao Miguel fikk med god grunn navnet Ilha Verde, den grønne øya, og det må ha vært ganske underlig for disse mennene som oppdaget øya, gikk i land og ikke fant annet enn saftige grønne beite­marker og fugler. Ingen mennesker. De oppda­gel­ses­rei­sende så imid­lertid mulig­heter her, og snart begynte mennesker (og nyttedyr) å komme hit, først fra Portugal og Madeira, siden kom også spanske jøder og maurere – samt av alle folke­slag – flandere.

Sao Miguel og befolkningen

Forkla­ringen på at jøder kom hit, var forføl­gelser i Spania på slutten av 1400-tallet. Forkla­ringen på at maurere kom, var at de ble kastet ut Spania og Portugal etter mer enn 700 års styre, da kristne gjen­erobret områ­dene. En uvanlig tole­ranse gjorde seg gjel­dende i Spania frem til 1492, som betød at arabere fikk fort­sette å bo i landet, så lenge de betalte skatt. I 1492 tok dette slutt, og dermed emigrerte en del av dem vest­over til nyopp­daget land, som Azorene. Den merke­ligste innvand­ringen til Azorene står kanskje de belgiske og nord­franske flamske innvand­rerne for: På Azorene vokste det en plante som egnet seg til farging av tøy, nemlig Lakmus, som inne­holder et lilla farge­stoff. Flan­dern var i renes­sansen en stor­pro­du­sent av tekstiler. De impor­terte for eksempel enorme mengder ull fra England, som de ekspor­terte blant annet til Italia, som Firenze – der blant andre Medici-fami­lien slo seg opp på tilnærmet indu­striell produk­sjon av finere stoffer, klær, gobe­liner etc. Hundre­års­krigen i årene 1338–1453 utarmet Flan­dern, og gjennom farge­stoffet Lakmus fikk de vite om et nytt, lovende land midt ute i havet.

Verd å vite om Sao Miguel på Azorene

Sao Miguel er Azorenes største øy, og den første som oppda­gel­ses­rei­sende sjøfa­rere fra Portugal oppdaget her ute i Atlan­ter­havet, en gang mellom 1428 og 1439. Hva som videre skjedde kan du lese mer om under avsnittet om øyas historie. Ponta Delgada på øya Sao Miguel er en del av øygruppen Azorene i Portugal. Når du i dag kommer til Ponta Delgadas gamleby, møter du en litt frem­med­artet og gammel­modig by med brosteins­gater, vakker og velstelt hvit murbe­byg­gelse, flotte kirker og klostre i renes­sanse og barokk stil. Det finnes moderne bydel her også, bare så det er sagt. Azorene, Sao Miguel og Ponta Delgada har hatt en nesten sammen­hen­gende velstands­ut­vik­ling fra 1500-tallet frem til i dag. Kun under frihets­krigen mellom 1828 og 1834 opplevde Azorene tilbake­gang. I dag er i tillegg turisme blitt en bety­delig næring. Velstanden på øyene er stor. I Ponta Delgada bor det i dag 46 tusen innbyg­gere, mange av dem studenter på byens universitet.

Vista do Rei, Sao Miguel, Azorene

Sao Miguel er en grønn og kupert øy med vulkansk land­skap – fjel­lene i bakgrunnen er innsiden av et krater.

Mer om Sao Miguel – vestsiden av vulkanøya

Sao Miguel er en øy preget av sin vulkanske fortid, og sin frodige grønne vege­ta­sjon. Azorene er blant annet kjent for sin store produk­sjon av ananas. Det er ingen over­dri­velse å si at land­skapet på øya er kupert. I nord­vest er det gigan­tiske vulkank­ra­teret Caldeira das Sete Citades en opplagt sever­dighet, med mindre du er oppvokst blant vulkaner. Dette krateret er 12 kilo­meter i omkrets og har et nesten uvir­kelig utse­ende ettersom sidene på krateret er grønn­kledde med lodd­rette stup på 3–400 meter. Utsikts­punktet Vista do Rei er det sikreste med hensyn til varie­rende værfor­hold, tåke og sikt. Herfra går det en sti rundt kanten av hele krateret. I bunnen av krateret er det til og med en liten landsby. Krateret ble dannet etter et vold­somt utbrudd tidlig på 1400-tallet. Kanskje var det røyken herfra som gjorde at sjøfa­rerne fant Azorene?

Kulturbyen Ribeira på Sao Miguel

Omtrent midt på nord­kysten av Sao Miguel ligger den vesle byen Ribeira Grande. Det er buss­for­bin­delse hit. Her ligger et meget inter­es­sant museum for deg som er inter­es­sert i kunst og kultur. Den restau­rerte kirken Solar de Sao Vicente huser Casa Cultura, et spen­nende museum for kirke­kunst og ‑inte­ri­ører. Her kan du blant annet se gamle azulejos fra 15- og 1600-tallet, paneler av kera­miske fliser som er kunst­ferdig malt og forgylt.

Mer om Sao Miguel – østsiden av øya

Midt på øya ligger Lagoa di Fogo, dannet ved et vulkan­ut­brudd i år 1563, og ganske sikkert et skrem­mende og drama­tisk syn for øyas davæ­rende beboere. I dag er krateret fylt av vann, og populær bade­plass på grunn av fine strender. Lengre øst, ved Lagoa do Furnas, med kurbad­s­tedet Furnas, etab­lert på grunn av sine varme svovel­kilder, mudder og mine­ral­hol­dige vann. En ameri­kansk kjøp­mann ved navn Thomas Hick­ling fra Boston ble så begeistret for stedet at han på 1700-tallet anla en stor vakker hage her – den er nå ”vokst” til å bli den 120 dekar store Parque Terra Nostra, med et avsindig mang­fold av planter og trær, blant annet hortensia- og hibiskus-arter som kun finnes her. Midt i det hele finner du et pussig bade­bas­seng fylt med noe som minner om sennep. Grunnen rundt innsjøen er stedvis så varm at folk kommer hit for å tilbe­rede mat rett på stei­nene eller i gryter nedgravd i den vulkanske sanden. Helt i øst består land­skapet av dype, frodige daler med den grøn­neste vege­ta­sjonen du kan fore­stille deg.

Byen Ponta Delgada på øya Sao Miguel

Sao Miguel er Azorenes største øy, og den første som oppda­gel­ses­rei­sende sjøfa­rere fra Portugal oppdaget her ute i Atlan­ter­havet, en gang mellom 1428 og 1439. Ponta Delgada er øyas hoved­stad og eldste by. Når du i dag kommer til Ponta Delgadas gamleby, møter du en litt frem­med­artet og gammel­modig by med brosteins­gater, vakker og velstelt hvit murbe­byg­gelse, flotte kirker og klostre i renes­sanse og barokk stil. Det finnes moderne bydel her også, bare så det er sagt. Azorene, Sao Miguel og Ponta Delgada har hatt en nesten sammen­hen­gende velstands­ut­vik­ling fra 1500-tallet frem til i dag. Kun under frihets­krigen mellom 1828 og 1834 opplevde Azorene tilbake­gang. I dag er i tillegg turisme blitt en bety­delig næring. Velstanden på øyene er stor. I Ponta Delgada bor det i dag 46 tusen innbyg­gere, mange av dem studenter på byens universitet.

Ponta Delgada, Sao Miguel, Azorene

Mange som besøker Ponta Delgada blir over­rasket over hvor mye av den histo­riske arki­tek­turen som er bevart.

Mer om Ponta Delgada på Sao Miguel

Den livlige og moderne havnen innenfor moloen er naturlig nok Ponta Delgadas hjerte. Rett innenfor havne­om­rådet finner du også mange av de eldste byggene på øya Sao Miguel, blant annet bypor­tene fra 1700-tallet, som leder til byens viktigste plass. Rett ved finner du den fine renes­sanse­kirken Sao Sebastio fra 1533, med en meget spesiell delvis barokk fasade, der portalen er i manue­linsk stil, en portu­gi­sisk avart av sengo­tisk stil. Inte­ri­ø­rene fra 15- og 1600-tallet er meget vakre og i seg selv en sever­dighet. Kvar­ta­lene i området består av eldre admi­ni­stra­sjons- og kontor­bygg i hvit­kalkede to og tre-etasjers murhus med karak­te­ris­tiske ”tunge” vindus­karmer, mørke kant­stein på hushjør­nene og rela­tivt flate tak og møner. På plas­sene i området er det restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Selv om Ponta Delgada ved første øyekast kan fortone seg som en litt søvnig havneby, er det svært livlig i restau­rant- og barstrøket på kvelds- og nattetid, som i alle universitetsbyer.

Mer om Ponta Delgada på Sao Miguel

Renes­sanse­fes­tingen Forte de Sao Bras ved havnen er et viktig lande­merke for ferie­gjester. Den fine, store plassen innenfor fest­ningen heter Praca 5 de Outobro, og er omkranset av gamle vakre trær. Her er det flere kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Denne plassen brukes også til de store folke­fes­tene. Her ligger også det flotte Covento da Espe­ranca. Azorenes viktigste museum, Museo Carlos Machado, ligger i det tidli­gere klos­teret Sao André inne­holder doku­men­terer de forskjel­lige sidene ved Azorenes historie. Kirken Igrejo da Sao André fest­ningen inne­holder både flotte inte­ri­ører og enestå­ende relikvier.

Litt om øya Faial på Azorene Horta – en havneby med lange tradisjoner

Dette gjelder spesielt for øya Faial, som mottok en jevn flom av flamske utvand­rere utover på 1400-tallet. I dag er Horta en svært inter­na­sjonal by, flittig besøkt av sjøfa­rende havsei­lere og andre turister på grunn av sin fine havn, sitt fine klima, og sin avslap­pede atmo­sfære. Det er en gammel tradi­sjon at mann­ska­pene på båtene som anløper her, på vei mellom Middel­havet og Karibia, maler sine farge­rike visitt­kort på brygge­kanten, kunst­verk som står på rad og rekke bortover.

Horta, Faial, Azorene, Portugal

Horta er øya Faials hoved­stad og kan by på mye histo­risk bebyggelse.

Mer om Horta på øya Faial

Horta ligger vakkert til rundt en bukt og strekker seg fra havnen oppover i åssiden. Byen har en fin gammel bebyg­gelse fra 17- og 1800-tallet, og et par store, vakre bygg i barokk stil gir Horta en fin profil – et av dem er den prakt­fulle kirken Iglesia de San Fran­cesco fra år 1700. Byen kan ellers mye fin barokk bebyg­gelse å vise frem. Alle­rede i 1775 berømmet kaptein Cook byens vakre bebyg­gelse og flotte hage­an­legg. Horta er berømt for blomst­ringen av hortensia-hekkene i juni og juli. Et sentralt etab­lis­se­ment i byen er Peter’s Cafe Sport, som i annen etasje huser museet Mueso de Grimshaw med utskårne hval­bein og knokler, helt tilbake fra hval­fan­ger­tiden på slutten av 1800-tallet. Horta har flott utsikt mot naboøya Pico og den 2350 meter høye vulkanen på øya.

Faial – øya med utsikt, vulkaner og natur

Faial er en vulkansk øy med flott natur, og spesielt bør nevnes to utsikts­punkter, den vulkanske toppen Monte da Guia i sør, og Mira­daura da Espa­la­maca i nord, som voktes av gigant­sta­tuen Nossa Senhora da Conce­icao. Her kan du på fine dager se det enorme, grønne vulkank­ra­teret Caldeira do Cabeco Gordo, to kilo­meter bredt og 400 meter dypt. Ved en annen av øyas store vulkaner ligger Museo dos Cape­linhos, med foto­gra­fier, kart og annen infor­ma­sjon om øyas vulkaner.

Øya Terceira på Azorene

Terceira er den tredje øya som i ble oppdaget i øygruppen Azorene. Sjøfa­rere fra Portugal landet her i år 1427, og ga den navnet Terceir – som betyr «den tredje» på portu­gi­sisk. Terceira er den mest utbygde øya av Azorene, mye på grunn av den ameri­kanske flybasen som har holdt til her siden den 2. verdens­krig, ved byen Lajes. Det er en liten bade­strand i sentrum av byen Angra do Heroismo. Byen Praia da Vitoria har øyas beste bade­strender. Kysten på øya består i stor grad av vulkanske forrevne klipper.

Mer om Terceira på Azorene

Terceira er også ganske kjent – ikke plag­somt kjent – for sin avan­serte terging av okser. Dette foregår natur­ligvis fra våren til høsten, om vinteren tar både oksene og tergerne en fortjent ferie. Feno­menet kalles Tourada a Corda, og går ut på at oksene slippes løs og tirres/terges, mens flere menn holder dem fast­bundet med tau. En slags svar på Pamp­lonas San Fermin-festival, men med sikker­hets­belte, med andre ord. Hvor spen­ningen i denne akti­vi­teten ligger har vi til gode å få svar på, men det kan muli­gens dreie seg om hvor­vidt tauene er sterke nok? Til gjen­gjeld har Terceira en rekke kapeller – såkalte impe­rios i sterke farger, viet til Den Hellige Ånd-kulten, som feires syv søndager etter hver­andre når påsken er over. Hver søndag blir et barn kronet til keiser i kapellet, og leder så prose­sjonen og festen i etter­kant. Den siste søndagen er det kjempe­fest i lands­byene rundt om på øya. Dette er en tradi­sjon portu­gi­serne brakte med seg hit, og på Azorene ble det en sere­mo­niell bønn om å spares for naturkatastrofer.

Angra do Heroismo, Terceira, Azorene, Portugal

Byen Angra do Heroismo på øya Terceira er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Terceira – Unesco-byen Angra do Heroismo

På øya Teceira ligger det en helt unik by, Angra do Heroismo, som i 1983 ble ført opp på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av den stra­te­giske betyd­ningen byen hadde som stoppe­sted mellom Europa, Afrika og Amerika. Selv­sagt er Angra do Heroismo tatt eksep­sjo­nelt godt vare på og frem­står i dag i stor grad som den gjorde på 14‑, 15- og 1600-tallet. I havne­om­rådet her var det til tider større konsen­tra­sjoner av gull enn noe annet sted i verden, som følge av span­jo­lenes tyve­rier av gull­skatter fra Sør‑, Mellom- og Nord-Amerikas urbe­folk­ninger, som mayaene og aztekerne.

Severdigheter i Angra do Heroismo

I Angra do Heroismo ligger også fortet Castelo da Sao Joao Baptista, bygd som et skatte­kammer. Byens frede­lige park, Jardim Muni­cipal, var en gang en del av et stort kloster, Convento da sao Fran­cisco fra 1400-tallet, som i dag huser Museo de Angra do Heroismo. Samlin­gene omfatter male­rier, våpen, rust­ninger, kart og skulp­turer, samt doku­menter fra byens og øyas historie. På plassen foran den lyseblå barokk-kate­dralen i Angra do Heroismo er det en restau­rant. Byen og fest­ningen er svært vakkert opplyst på kveldstid.

Azorene, Sao Miguel, Sete Cidades lagoon

Azorene er kjent for å være frodig, grønt og kupert.

Sao Miguel, Azorene

En av mange barokke kirker på Sao Miguel, Azorene.

Azorene, Kirken Ermida da Nossa Senhora da Paz, Sao Miguel,

Den impo­ne­rende kirken Ermida da Nossa Senhora da Paz på Sao Miguel, Azorene.

Azorene, havnepromenaden i Ponta Delgada, Sao Miguel

Fra havne­om­rådet i Sao Miguels hoved­stad, Ponta Delgada.

Azorene, Ponta Delgada, Sao Miguel

Den gamle byporten ved kate­dralen i hoved­staden Ponta Delgada på øya Sao Miguel.

Azorene, Sao Miguel, Ponta Delgada

Kate­dralen Sao Sebastio i hoved­staden Ponta Delgada.

Horta, Faial, Azorene,

Fra hoved­staden Horta på øya Faial.

Azorene, Horta, Faial Portugal

Faials hoved­stad Horta – legg merke til de flotte barokke kirkene.

Terceira, Azorene, Portugal

Byen Angra do Heroismo på øya Terceiro er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kirken Misericordia, Angra do Heroismo, Terceira, Azorene, Portugal

Kirken Mise­ricordia i Angra do Heroismo.

Santa Mateus da Calheta, Terceira, Azorene, Portugal

Fra havnen i Santa Mateus da Calheta på Terceira.

Helligåndkapeller, Azorene, Terceira, Portugal

De deko­rerte og ofte farge­rike kapel­lene kalles Império og blir brukt i tilbe­delsen av Den Hellige Ånd – her fra Vila Nova på øya Terceira.

Terceira, Azorene, Portugal

Terceira er kjent for sine mange små og farge­rike kapeller – Impé­rios – dette i Porto Martins.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Azorene lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Sao Miguel

Sao Miguel fikk med god grunn navnet Ilha Verde, den grønne øya, og det må ha vært ganske underlig for disse mennene som oppdaget øya, gikk i land og ikke fant annet enn saftige grønne beite­marker og fugler. Ingen mennesker. De oppda­gel­ses­rei­sende så imid­lertid mulig­heter her, og snart begynte mennesker (og nyttedyr) å komme hit, først fra Portugal og Madeira, siden kom også spanske jøder og maurere – samt av alle folke­slag – flan­dere. Azorene, Sao Miguel og befolk­ningen Forkla­ringen på at jøder kom hit, var forføl­gelser [Les mer…]

Go to Top