Frankrike2018-03-15T18:28:53+01:00
  • Frankrike

Frankrike

Frankrike er et av de største og mest toneagivende landene i Europa. Men Frankrike er også mye mer enn et land. Frankrike er nesten et Europa i miniatyr, både geografisk og kulturelt. Hvor variert Frankrike er, forstår man best når man har besøkt det både vinterstid og om sommeren. Alpene i vinterskrud og Côte d’Azur i august er mildt sagt ytterligheter. Men det er egentlig Alpene og Côte d’Azur i samme sesong, også.

Du kan lese mer om landet og regio­nene ved å trykke på linkene Frank­rike, Nord-Frank­rike og Paris, Midt-Frank­rike, Vest-Frank­rike, Sørvest-Frank­rike og Sør-Frank­rike.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Frankrike listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Aigues Mortes

Aigues-Mortes er en komplett bevart fest­ningsby som ble anlagt på 1200-tallet som et forsvars­verk for den omfat­tende sjøfarten til denne den gang så viktige havne­byen for Sør-Frank­rike. I dag ligger Aigues-Mortes en halv mil inne i landet på grunn av tilmud­ring og land­hev­ning, og har turisme, fiske og salt­ut­vin­ning som viktigste nærings­veier. Her kan du rusle rundt på de kraf­tige fest­nings­mu­rene og fore­stille deg den akti­vi­teten som en gang var her, både innenfor og utenfor murene. Mer om Aigues-Mortes Fra Aigues Mortes har du prakt­full utsikt over Camargue [Les mer…]

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence i Frank­rike er en svært vakker og roman­tisk by, med et used­vanlig omfat­tende kultu­relt tilbud. Aix var tidli­gere, fra gammelt av, hoved­staden i Provence. I dag er Aix-en-Provence en livlig og sjar­me­rende univer­si­tetsby, med om lag 140 tusen innbyg­gere, hvorav ca 30 tusen studenter. Aix-en-Provence – grunn­lagt av romerne Univer­si­tetet er gammelt, grunn­lagt i 1409, og selve byen ble opprin­nelig grunn­lagt av romerne på grunn av de varme kildene. Aix er en fransk forkor­ting av det romerske Aquae Sextiae, som denne byen ble kalt etter sin grunn­legger [Les mer…]

Amiens

Den nord-franske byen Amiens er mest kjent for sin enorme Notre-Dame-kate­dral i gotisk stil, men har også mer å by på. Amiens har nemlig bevart en nydelig histo­risk bydel med bindings­verkshus ved elven Somme, Quar­tiér St-Leu, hvor byens mest popu­lære serve­rings­steder ligger langs den gamle kaien Quai Bélu. Som hoved­stad i regionen Picardie, har byen også første­klasses museer. Kate­dralen Notre-Dame d’Amiens ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1981. Mer om Amiens Amiens ligger ved elven Somme, og har noen av sine fineste kvar­terer liggende i [Les mer…]

Angers

Angers er Anjous opprin­ne­lige hoved­stad og har et selv­bilde deretter. Angers er konge­slekten Plan­ta­ge­nets fødeby. Fami­liens prakt­fulle château fra 1200-tallet er ett av byens tre lande­merker, som befinner seg i Angers histo­riske bydel. De to andre lande­mer­kene er den stor­slåtte Cath­é­drale St.-Maurice og det enslige tårnet Tour St.-Aubin, som en gang tilhørte en klos­ter­kirke. Mellom disse Boule­vard Carnot finner du en meget trivelig og levende gamleby med middel­alder-arki­tektur, bindings­verkshus og bilfrie gater. Mer om Angers Château d’Angers holder daglig åpent for publikum og har en unik samling av [Les mer…]

Antibes

Antibes på Cote d’Azur i Sør-Frank­rike er en meget populær ferie- og badeby. Antibes i Frank­rike er kjent for sine fine strender, sin histo­riske gamleby, og kunst­sam­lin­gene i Musée Picasso. Antibes har flotte bade­strender både sør og nord for den velbe­varte gamle­byen. Antibes – en vakker gamleby Gamle­byen i Antibes består av en mengde idyl­liske smug og smale gater med forret­ninger, kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring – i tillegg til en mengde blomster. Antibes har også en stor gjeste­havn for lyst­båter. Hit kommer luksus­båter fra hele verden. Antibes [Les mer…]

Arles

Arles er på mange måter selve essensen av Provence – en gammel, munter, og vennlig småby med en intakt gamleby. Et virvar av trange smug avløses av åpne plasser, hvor fast­bo­ende og ferie­gjester møtes på en av de mange uteser­ve­rin­gene. Arles er ellers uløselig knyttet til sin greske og romerske fortid, med et enormt amfi­teater og flere andre bygninger og ruiner fra romertid. Arles ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven år 1981. Mer om Arles Arles ligger der elven Rhone deler seg og finner veien den [Les mer…]

Avignon

Avignon i Provence i Frank­rike er en helt unik middel­al­derby med en histo­risk bakgrunn, som er mildt sagt underlig – med et visst komisk tilsnitt. Gamle­byen i Avignon var nemlig i middel­al­deren resi­dens for paven – en tid hadde den katolske kirken hele tre paver, en av dem hadde sitt sete her. Avignon ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven år 1995 Avignon – pave­sete i middel­al­deren Hele byen er preget av sin kultu­relle orien­te­ring. Gamle­byen i Avignon har sitt utspring i middel­al­deren, med det enorme pave­pa­lasset som [Les mer…]

Bayeux

Bayeux i Frank­rike er en gammel by, i dag mest kjent for for sitt nesten 1000 år gamle broderte vegg­teppe, som forteller histo­rien om de franske norman­nernes erob­ring av England i år 1066. Det berømte Bayeux-teppet, som i dag er utstilt i et eget museum her, ble sann­syn­ligvis bestilt til innvi­elsen av den romanske kate­dralen i Bayeux år 1077, som for øvrig ble fore­tatt av William Erob­re­rens halv­bror, erke­biskop Odo. Bayeux har et lite histo­risk senter med bebyg­gelse fra middel­al­deren, som ligger i en klynge rundt kate­dralen. Mer [Les mer…]

Béziers

Beziers i Sør-Frank­rike er en typisk occi­tansk by i området Languedoc og først og fremst kjent for to ting; tyre­fek­ting og vin. Beziers i Sør-Frank­rike er anlagt på en liten klippe over elven Orb, omtrent 10 kilo­meter fra kysten Cote d’Amethyste. Béziers – kultur, tyre­fek­ting og bade­strender Cote d’Amethyste kan by på kilo­me­ter­lange, flotte bade­strender og sjar­me­rende bade- og ferie­byer ved Middel­havet, som Valras-Plages ved Orbs elve­mun­ning og Sérignan-Plage, Porti­rangnes-Plages og Vias-Plage videre nord­over mot nabo­byen Cap d’Agde. (Plage betyr strand.) Beziers i Sør-Frank­rike er ingen storby, men [Les mer…]

Blois

Blois er en av de mest inter­es­sante byene i Loire-dalen, hva arki­tektur angår. Byen var på 1400-tallet kongens bosted og vokste vold­somt, men vel plan­lagt, på grunn av det. Blois har en meget hyggelig gamleby med typiske bindings­verkshus, mange av dem helt tilbake fra middel­al­deren. I gamle­byen finner du flere trive­lige restau­ranter, som tilbyr regions velsma­kende retter. Mer om Blois i Loire-dalen Mye av denne histo­riske bebyg­gelsen er frem­deles intakt i det delvis bilfrie kvar­talet som heter Vieux Blois og er omgitt av slottet, kate­dralen og elven. Du [Les mer…]

Bordeaux

Bordeaux er en hyggelig, meget velholdt og vakker histo­risk by. Gamle­byen kan by på stor­slått arki­tektur og bilfrie soner. Det er mange plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i den histo­riske bydelen. Avstan­dene i sentrum er ikke større enn at du kan gå fra den ene til den andre siden i løpet av en snau halv­times tid. Den sentrale gågaten Rue Ste. Cathrine er Bordeauxs hoved­pulsåre og strekker seg gjennom store deler av gamle­byen, med et mylder av butikker, kafeer og uteser­ve­ringer. Bordeaux ble oppført på Unescos liste [Les mer…]

Bourges

Bourges i Loire, Frank­rike er en annen by kjent for en prakt­full gotisk kate­dral. Denne gallo-romanske byen har sine opprin­ne­lige murer i behold. Byen ble tidlig et senter for Frank­rikes våpen­in­du­stri, grunn­lagt av kong Charles III den Enfol­diges (898–929) uten­riks­mi­nister, Jacques Coeur. Mer om Bourges og Jaques Coeur Jaques Coeur var en ”self-made” handels­mann av format, og ble med tiden Europas rikeste middel­al­der­kjøp­mann. At hans etab­le­ring av våpen­in­du­stri for mer enn 1.000 år siden, frem­deles gjør Bourges til Frank­rikes våpenby nummer én, sier litt om Frank­rike og tradi­sjoner. [Les mer…]

Caen

Caen i Normandie ligger noen kilo­meter sør for kysten og er spesielt kjent for to vakre norman­niske klostre, som paral­lelt ble bygget av William Erob­reren og hans dron­ning Mathilda, påbe­gynt cirka år 1060. William og Mathilda valgte Caen som sitt hoved­sete, og i ettertid kan det ha virket som om klos­ter­kir­kene ble bygget som grav­mæler for paret. William ble bisatt i St Etienne i år 1087. Caen har en vakker gamleby med bindings­verkshus. Caen – unik norman­nisk arki­tektur De bygde hver sitt vakre kloster, Abbaye aux Hommes og [Les mer…]

Cannes

Cannes i Provence i Frank­rike er på mange måter en tilstand, mer enn en by. I denne opprin­ne­lige fisker­lands­byen, som ble oppdaget av engelsk over­klasse på 1830-tallet, finner man alt det et menneske ikke trenger, med all den eleganse og luksus et menneske måtte ønske. Cannes – festi­val­byen Her ligger de luksu­riøse hotel­lene langs den palme­kran­sede La Croi­sette, en fire­felts vei flan­kert av en bred strand­pro­me­nade, fra festi­val­pa­lasset og nord­over. Her finner du hotel­lenes strand­res­tau­ranter på rekke og rad, med tilhø­rende strand­par­sell der du kan leie deg solsenger [Les mer…]

Cap d’Agde

Cap d’Agde i Sør-Frank­rike er en meget populær by blant båtfolket og andre ferie- og bade­gjester. Ikke bare har denne byen en populær og moderne havn med flere flotte mari­naer, men her har også naturen sørget for flotte forhold. Cap d’Agde – historie og sjarme Cap d’Agde er anlagt rundt en perfekt formet sirkel­rund bukt med en liten øy midt i, som skapt for en havn på en kyst der høst- og vinter­stormer kan skape ganske røffe forhold på sjøen. Det er flotte strender på utsiden av bukten [Les mer…]

Carcassonne

Carcas­sonne i Frank­rike er noe så sjel­dent som en komplett, levende middel­al­derby i det sørlige Frank­rike, omgitt av kraf­tige fest­nings­murer. Carcas­sonne har hatt en stra­te­gisk viktig belig­genhet på den gamle romerske veien Via Aqui­tania mellom Middel­havet og Atlan­ter­havet helt siden det andre århundret før vår tids­reg­ning. Alle­rede på denne tiden ble det bygd et fest­nings­verk på høyden her, og du kan frem­deles se rester av disse nederst i bymuren mot nord. Carcas­sonne – på Unescos liste over Verdens­arven Carcas­sonne ble i 1997 ført opp på Unescos liste [Les mer…]

Cassis

Cassis i Provence i Frank­rike er en fortryl­lende liten havneby, som har alt det du forbinder med kystens Provence. Cassis passer for alle typer ferie­gjester, ikke minst barne­fa­mi­lier. Langs den lune havnen, med plasser både for lyst­båter og ekte fiske­båter, finner du en vakker prome­nade, beplantet med solide palmer som kaster skygge på varme, solfylte sommer­dager. Dem er det som kjent mange av. Cassis – havne­pro­me­nade med palmer Cassis i Provence har tre strender og en stor gjeste­havn. Langs strand­pro­me­naden og hoved­gaten ligger en rekke trive­lige restau­ranter [Les mer…]

Chartres

Char­tres er en mer enn to tusen år gammel by. Char­tres berømte Cath­é­drale de Notre Dame ruver ikke bare i det flate slette­landet sør for Paris, men også innen kunst­his­to­rien. Char­tres er først og fremst kjent for sin vakre kate­dral, men har også bevart rester av en gamleby langs elven Eure, der du finner bratte og smale smug flan­kert av bindings­verkshus. Char­tres ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Char­tres – en av Frank­rikes mest kjente kate­dral­byer Det er ganske merkelig å nærme [Les mer…]

Cherbourg

Cher­bourg er en stor og viktig havneby, med ferge­for­bin­delser til England og Irland. Cher­bourg ligger ytterst på halvøya Cotentin som deler det nord­vest­lige og sørøst­lige Normandie. Rundt byen og hele denne halvøya er det for øvrig en mengde bade­mu­lig­heter. Her er lange strender avbrutt av klippe­for­ma­sjoner og kupert land­skap. Det er aldri lang vei til en bade­strand, og småbyene ligger etter hver­andre, gjerne med noen kilo­me­ters avstand mellom hver­andre. Mer om Cher­bourg, Frank­rike Havne­bas­senget, som strekker seg innover i byen, deler den i to. På vest­siden av [Les mer…]

Chinon

Middel­al­der­lands­byen Chinon ligger om lag en kilo­meter fra der Vienne, en sideelv, renner ut i Loire. Lands­byen Chinon ligger flott til, nærmest bygget inn i klippen under Château de Chinon, hvor du har en prakt­full utsikt over elven og det frodige land­skapet for øvrig. Den hygge­lige Chinon er defi­ni­tivt verd et besøk. Middel­al­der­be­byg­gelsen er meget godt tatt vare på. Vær spesielt oppmerksom på Rue Voltaire med vakre 14–1500-tallshus i bindings­verk, som tidli­gere var omsluttet av bymuren. Mer om Chinon Chinon har flere stor­slåtte herskapshus og bindings­verkshus både langs [Les mer…]

Collioure

Collioure i Sør-Frank­rike er en pitto­resk liten kata­lansk fisker­landsby med belig­genhet rundt en stor bukt, som igjen består av 3 mindre lune bukter med bade­strender. Over den vesle småbåt­havna troner en vakker middel­al­der­borg, og langs havnen er det kose­lige murhus malt i både pastell og knall­farger på rekke og rad. Collioure – kata­lansk sjarme med en vakker gamleby På over­siden av havnen og bade­stren­dene er det smale smug og flere bilfrie gater med kafeer, butikker, galle­rier, suve­nir­bu­tikker og verk­steder for produk­sjon og salg av kunst­hånd­verk. Collioure har helt [Les mer…]

Colmar

Colmar i Alsace er en pitto­resk by en used­vanlig velbe­vart gamleby med kanaler flan­kert av bindings­verkshus. Kanal­kvar­teret i Colmar kalles Petite Venise og består i tillegg til kana­lene av smale smug og brosteins­gater. Bli med på en båttur på kana­lene og se byen fra en annen vinkel, det vil du aldri glemme. Gamle­byen i Colmar er en eneste stor kultur­se­ver­dighet og turist­at­trak­sjon med bebyg­gelse helt tilbake til middel­al­deren. Hvis du rusler lang­somt rundt her og har øynene med deg – både høyt og lavt – vil du få [Les mer…]

Dinan

Dinan er en av de vakreste og mest pitto­reske byene i Bretagne, kanskje i hele Frank­rike. Byen ligger kun 20 kilo­meter fra St. Malo, og er abso­lutt verd et besøk, eller for den saks skyld en over­nat­ting. Bruk gjerne Dinan som utgangs­punkt for et besøk til Frank­rikes mest spesi­elle kloster, Mont St Michel. Les mer om St. Malo og Mont St. Michel under egne artikler på denne siden. Dinan – en betyd­nings­full by i middel­al­deren Dinan var i middel­al­deren en travel by med tekstil­pro­duk­sjon og ‑eksport som [Les mer…]

Elne

Elne i Sør-Frank­rike er en liten, pitto­resk landsby med et virvar av smale smågater og bratte smug. Alle leder opp mot den vakre middel­al­der­ka­te­dralen som troner på byens høyeste punkt. Her finner du en byplan slik den har vært i mer enn tusen år, og bak pussede murfa­sader malt i varme pastell­toner, finner du hus som er bygget en gang i middel­al­deren, kanskje for tusen år siden. Elne – en liten by med en viktig kate­dral Deler av den kraf­tige bymuren, byporten og små bueganger i den eldste [Les mer…]

Grasse

Grasse i Provence i Frank­rike er en liten idyl­lisk by som ligger i fjel­lene på 350 meters høyde i Provence, ca 13 km nord for Cannes. Vesle pitto­reske Grasse er kjent for å være duft­enes landsby – her har man produ­sert parfyme siden 1500-tallet. Grasse – duftene og parfy­menes landsby På Musée Inter­na­tional de la Parfu­merie kan du se hvordan parfyme frem­stilles, og hva de enkelte steg i prosessen inne­bærer. Gamle­byen i Grasse i Provence ligger på en høyde, med det firkan­tede kirke­tårnet som kneiser helt øverst. Arki­tek­turen [Les mer…]

Honfleur

Honfleur i Normandie er en av de vakreste småbyene i hele Frank­rike, og et meget popu­lært turistmål. Honfleurs midt­punkt er den gamle havnen, Vieux Bassin, et havne­bas­seng som ligger litt tilbake­trukket, beskyttet av moloer. Området rundt Vieux Bassin har en ytterst sjar­me­rende bebyg­gelse med bygninger helt tilbake fra middel­al­deren, som er meget godt bevart. Honfleur har vært et yndet oppholds­sted for kunst­nere, særlig mange av de mest kjente impre­sjo­nis­tene. Honfleur – en male­risk havneby Honfleur er som et levende museum, med sine skakke bindings­verkshus, brostein­lagte smug og de [Les mer…]

Le Mans

Mange nord­menn kjenner til byen Le Mans, ene og alene på grunn av et legen­da­risk, årlig 24-timers billøp. Le Mans har imid­lertid mer å by på – nemlig en vakker histo­risk bydel med bindings­verkshus langs smale brosteins­smug, arki­tektur fra middel­al­deren, og en bymur fra romer­tiden. Le Mans er nomi­nert til Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Le Mans I den vakre, histo­riske bydelen i Le Mans har man med flid og omhu tatt vare på sin gamleby, Vieux Mans. I dette unike histo­riske bysen­teret, som også går under [Les mer…]

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirke­ste­dene i Frank­rike. Byen er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på slutten av 500-tallet, som et reli­giøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offer­gaver til kirken og klos­teret. Le Puy-en-Velay ble alle­rede på 800-tallet et viktig stoppe­sted for pile­grimer på vand­ring til Santiago del Compos­tela i Nord-Spania. Denne pile­grims­ruten ble i år 1998 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Om å ankomme Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay i Frank­rike er en by [Les mer…]

Loiredalen

Intet sted i Frank­rike ligger slot­tene – châte­au’ene – like tett som i Loire­dalen. Dette frodige og natur­skjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske konge­huset når hoffet skulle flyttes rundt og under­holdes med jakt, leker og musikk. Her bygde konge­huset en rekke slott – både til seg selv, koner og elsker­inner. Resul­tatet er at vi i dag kan besøke en rekke sjar­me­rende, fantasi­fulle og vakre chate­au’er i Loire­dalen. Mange av dem er åpne for publikum. Château Chambord, Château Chaumont og Château Chen­on­ceau Disse [Les mer…]

Lyon

Lyon er regio­nens hoved­stad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunn­lagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både admi­ni­stra­sjons- og handels­ho­ved­stad i romer­ti­dens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstå­ende og elegant storby. Byen kan forvirre litt. Lyon har mange ulike sider, ettersom stor­byen både et handels­sen­trum, en indu­striby, en bankier- og finansby, en messeby, [Les mer…]

Marseille

Marseille i Provence er Frank­rikes største og viktigste havneby, og mye mer enn det. Den som første gang kommer hit blir over­veldet av stør­relsen, den sydfranske arki­tek­turen, havnen, gamle­byen og atmo­sfæren. For ikke å snakke om tilbudet av bade­strender i og utenfor Marseille, maten, kulturen og alt det du som ferie­gjest kan oppleve i denne store havne­byen. Over Marseille og havnen Vieux Port ruver den vakre kate­dralen Notre-Dame-de-la-Garde, på byens høyeste punkt 155 meter over havet, med et 46 meter høyt tårn kronet av en gyllen madonna­figur. For et [Les mer…]

Menton

Menton er en typisk sørfransk kystby, som omfatter en bratt og pitto­resk gamleby med murhus i pastell­farger slik tradi­sjonen er i denne delen av Frank­rike. Menton har flotte bade­strender med fin hvit sand på begge sider av klippen, der byen ble anlagt en gang i antikken. Menton er siste stopp på Cote d’Azur og grensen til er Italia bare en drøy kilo­meter lenger øst. Mer om Menton Menton består av to deler, gamle­byen på klippen, og “nybyen” som strekker seg i vest­over med flotte strender og hoteller, [Les mer…]

Mont-St.-Michel

Mont St Michel i Normandie i Frank­rike er en helt enestå­ende middel­al­derby. Her ble det alle­rede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte bene­dik­ti­ner­munker å bygge klos­teret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyg­gelsen. Mont St Michel ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mont St Michel i Normandie Impo­ne­rende bygge­kunst er bare fornavnet når dette middel­al­der­an­legget skal beskrives. Steinen ble hentet fra Iles Chausey, utenfor Gran­ville. Med middel­al­de­rens bygninger er klippen blitt dobbelt [Les mer…]

Montpellier

Montpel­lier er en meget dyna­misk, ungdom­melig univer­si­tetsby i Sør-Frank­rike. Montpel­lier ligger kun 9 kilo­meter fra noen av Europas beste bade­strender, har et uteliv som få andre byer i Frank­rike kan vise til, og kan by på en mengde shop­ping-mulig­heter og sever­dig­heter. Montpel­lier er hoved­staden i regionen Languedoc-Rous­sillon, og er på mange måter kontras­tenes by. Montpel­lier – en by med store kontraster Montpel­lier har både den histo­riske bydelen Écusson fra middel­al­deren, det vakre sentrums­om­rådet med Place de la Comédie, utbygd med klas­sisk arki­tektur på 1800-tallet, samt den hyper­mo­derne [Les mer…]

Nantes

Nantes er en spen­nende og levende gammel by, med både moderne og histo­risk bebyg­gelse. Her kan du rusle langs frede­lige kanaler, og plut­selig komme forbi hus og kvar­taler med umis­kjen­nelig Art Noveau-arki­tektur. Nantes er en gammel by ved utløpet av elven Loire, Frank­rike I Nantes gamleby, rundt den histo­riske bykjernen Place St. Croix finner du en mengde hygge­lige kafeer, restau­ranter og barer. Her ligger også den merke­lige Câthed­rale St.-Pierre, påbe­gynt i 1434, men under bygging helt frem til slutten av 1800-tallet. Cours St André, plassen ved [Les mer…]

Narbonne

Narbonne i Sør-Frank­rike er en mer enn to tusen år gammel by med et godt bevart histo­risk senter. Narbonne har bygnings­rester fra romer­tiden, middel­al­deren og senere epoker. Canal de la Robine deler byen i to og langs denne ferd­sels­åren er det mange fine, gamle bymil­jøer – blant annet en bebodd bro fra middel­al­deren. Narbonne kan by på stor­ar­tede museer, både innen kunst og historie. En enorm, ufull­ført gotisk kate­dral er blant byens mest besøkte histo­riske sever­dig­heter. Narbonne – middel­alder og en bebodd bro Narbonne er ikke bare en [Les mer…]

Nice

Nice er en av de mest besøkte byene på rivie­raen syd i Provence i Frank­rike. Nice har en vakker gamleby, flere stor­ar­tede museer, et yrende havne­om­råde og en 8 kilo­meter lang havne­pro­me­nade langs flotte bade­strender. Her finner du en hel bydel bestå­ende av belle-epoque-arki­tektur, med noen av Europas mest luksu­riøse hoteller. Mer om vakre Nice i Provence Nice har noen av de fineste bymil­jøene i hele Europa. En idyl­lisk og trivelig gamleby, et hektisk og farge­rikt havne­om­råde, og midt i mellom ligger klippen ”Le Chateau”, som i [Les mer…]

Nimes

Nimes er en av Sør-Frank­rikes flot­teste og mest elegante byer. Nimes har masse å tilby sine besø­kende, enten de kommer hit på grunn av histo­riske sever­dig­heter, de moderne arki­tek­to­niske prosjek­tene eller for å oppleve byen med den spesi­elle sørfranske atmo­sfæren. Nimes er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Nimes er både en gammel og ny by Det symbo­li­seres godt ved to viktige bygg som ligger ved siden av hver­andre i hjertet av Nimes, Maison Carré og Carré d’Art. Maison Carré er et romersk tempel bygget en [Les mer…]

Orange

Orange i Provence i Frank­rike er en meget trivelig liten by, belig­gende rett nord for Avignon, ikke langt fra elven Rhône. Gamle­byen ligger rundt det romerske teateret ved foten av klippe, og er både vakker, pitto­resk og inter­es­sant. Orange – prakt­bygg fra romer­tiden Orange i Provence har nemlig to av Europas flot­teste bygg­verk fra romer­tiden – og det sier ikke så lite. Théatre Antique d’Orange ble oppført under keiser Augustus i årene 27–25 før Kristus og ble sammen med byens triumfbue oppført på Unescos liste over Verdens­arven [Les mer…]

Orleans

Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelsk­men­nene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyr­døden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festi­vitas. Orleans bevarte gamleby Orleans ble sterkt skadet under 2. verdens­krig, men har frem­deles en ganske omfat­tende gamleby – det vil si en rekke kvar­taler med hus fra middel­al­deren og renes­sansen. Hotel Groslot [Les mer…]

Paris

Paris har gjennom årtier vært et av de aller mest popu­lære storby-reise­må­lene for nord­menn. Paris har en helt spesiell atmo­sfære, og er med sitt helt enestå­ende tilbud innen kunst og arki­tektur et sant paradis for den kultur­in­ter­es­serte. En utford­ring med å besøke Paris, er å velge hva man vil se – uten å slite seg ut. Her presen­terer vi det histo­riske Paris inklu­sive middel­al­de­rens bygninger, som du kanskje ikke kjenner så godt til – men som er lett tilgjen­ge­lige. Paris er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Pau

Pau er en litt spesiell sørfransk by, som ligger vakkert til med stor­slått utsikt mot Pyre­neene. Denne velstelte og erke-occi­tanske byen har gjennom histo­rien vært åsted for viktige hendelser. Klimaet i Pau er mildt og vennlig også tidlig vår og sen høst, og byen ble populær blant euro­peisk over­klasse på 1800-tallet, noe som er forkla­ringen på den elegante Belle Epoque-arki­tek­turen som kler byen så godt. Mer om Pau Pau er med sine 80 tusen innbyg­gere ingen liten by, men det histo­riske sentrum hvor folk møtes er kompakt og [Les mer…]

Perpignan

Perpignan i Sør-Frank­rike er hoved­staden i provinsen Rous­sillon, og selve navet i utvik­lingen av regionen i alle hense­ender, ikke minst turisme. Kyst­linjen ved Perpignan er velsignet med noen av Frank­rikes beste bade­strender, og her finnes et utbud av ferie- og bade­steder de færreste nord­menn er klar over. Perpignan – kyst, bading og middel­alder Byen Perpignan ligger 11 kilo­meter inn i landet, med den vesle bade­byen Canet-Plage som nærmeste forstad på selve kysten. Kyst­linjen i dette området er ganske spesiell. Den nord­ligste tredje­delen av kysten består hoved­sa­kelig av gylne [Les mer…]

Poitiers

Poitiers har et meget trivelig og pitto­resk histo­risk sentrum, med en mengde bindings­verkshus, og flere kirker og profane bygg fra middel­al­deren. Den gamle byen Poitiers er berømt, kanskje først og fremst fordi det var her den muslimske ekspan­sjonen ble slått tilbake i tidlig middel­alder. Det skjedde i år 732, da forlø­peren til det karo­lin­giske dynas­tiet, Karl Martell, slo araberne i et vold­somt slag, og med det ble utgangs­punktet for en ny fran­kisk konge­slekt. Poitiers var også åstedet for et stort slag i 1356 under hundre­års­krigen mellom England og Frank­rike. Aqui­taine [Les mer…]

Port Grimaud

Port Grimaud i Provence i Frank­rike er en nyskapt, vakker kanalby med lyst­båt­havn, i sin helhet bilfri og avsperret fra allmenn ferdsel. Byen er tegnet og bygget av arki­tekten Fran­cois Spoerry. Prosjektet startet i 1966 og tredje trinn ble full­ført for få år siden. Port Grimaud – en flun­kende ny, gammel by Resul­tatet er en sjar­me­rende ferieby med hoteller og restau­ranter av god stan­dard. Lyst­båt­havnen er første­klasses, og bor man i byen kan man fortøye langs en av kana­lene ved anvist plass. Pris­ni­vået er forholdsvis høyt, og gleden [Les mer…]

Quimper

Quimper er den gamle hoved­staden i det enda eldre Cornouailles (Corn­walls), og her holdes gamle bretonske tradi­sjoner i hevd. I sentrum av gamle­byen Vieux Quimper, finner du en vakker nyre­no­vert kate­dral i gotisk stil, omgitt av bindings­verk-bebyg­gelse som er karak­te­ris­tisk for denne delen av Frank­rike. Quim­pers vakre gamleby I Quim­pers bilfrie gamleby ligger det en mengde forret­ninger, som selger byens typiske fajanse og annet hånd­verk. I Quimper i Bretagne kan du også kjøpe bøker på det regio­nale keltiske språket breton. Dette spesi­elle språket retur­nerte fra Stor­bri­tannia en gang [Les mer…]

Reims

Første gang du ankommer Reims får du et sjokk. I det du runder hjørnet til byens hjerte, åpen­barer det seg en gotisk kate­dral med dimen­sjoner du ikke trodde var mulig, nemlig Notre Dame de Reims, som ble påbe­gynt i det Herrens år 1252 etter at forgjen­geren ble ødelagt av brann i år 1211. Kate­dralen troner på den store, åpne Place de Cardinal Lucon, som i sannhet er histo­risk grunn. Når du står her, så vit at det gjorde også Jeanne d’Arc i år 1429, da Charles VII ble kronet. [Les mer…]

Rennes

Rennes er en sjar­me­rende bretonsk by med en omfat­tende histo­risk bebyg­gelse. I den fine gamle­byen finner du du smale brosteins-smug og tradi­sjo­nell bebyg­gelse i bindings­verk helt tilbake fra middel­al­deren. Det histo­riske bysen­teret er ovalt, med gater som går i bue, etter den gamle bymuren.  Rennes har også flotte middel­al­der­kirker, som sammen med den eldste bebyg­gelsen unngikk ødeleg­gelse under den kata­stro­fale bybrannen i år 1720. Mer om Rennes I dag består Rennes av en moderne by med en omfat­tende bydel bestå­ende av barokk og klas­si­sis­tisk arki­tektur etter den store [Les mer…]

Rouen

Når du kommer inn i gamle­byen i Rouen, er det som om du har forflyttet deg fem hundre år tilbake i tiden. Den histo­riske delen av Rouen har kompakt og gjen­nom­ført bindings­verk-bebyg­gelse med arki­tektur fra romansk periode, gotikken og renes­sansen. Og du er i sannhet på histo­risk grunn. Her ble Jeanne d’Arc brent på bålet på torget Place du Vieux-Marché i år 1431 – fordi hun hadde kledd seg i bukser. Rouens gamleby er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Rouen I gamle Rouen [Les mer…]

Saint-Tropez

Saint-Tropez i Provence i Syd-Frank­rike er kanskje den av de små ferie- og bade­byene som vi ster­kest forbinder med jetset­tere, natteliv, lystya­tcher og film­stjerner. Etter at denne vesle, hygge­lige opprin­nelig fisker­lands­byen pietets­fullt ble gjen­opp­bygd etter krigen, ble den oppdaget av film­in­du­strien. Og så gikk det som det gikk. Saint-Tropez – film­stjerner og wannabees I 1959 ble filmen Da Gud Skapte Kvinnen med Brigitte Bardot spilt inn og lansert i Saint-Tropez. Etter dette ble vesle Saint-Tropez aldri den samme. Kjen­diser, film­folk og wannabees strømmet til og har bidratt [Les mer…]

Go to Top