Italia2018-04-25T00:36:53+02:00
  • Italia reisdit.no

Italia

Italia er et fantastisk ferieland. Italia er svært variert, fra alpene i nord til Sicilia i sør. Mellom disse to ytterpunktene finner du en hel verden av varierte landskaper med muligheter for alt fra sol og badeliv, fotturer, klatring, sykkelturer, alpinsport, kulturopplevelser, vinsmaking og gastronomiske opplevelser. Med de forskjellige landsdelene og landskapene forandrer menneskene, kulturen, arkitekturen, maten og vinen seg.

Du kan lese mer om landet og regionene ved å trykke på linkene Italia, Nord-Italia, Midt-Italia, Sør-Italia og Sicilia.

Nedenfor er samtlige destinasjoner listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Grosseto

Grosseto er den største byen i det sørlige Toscana, med mer enn 80 tusen innbyg­gere. Som i de fleste andre itali­enske byer er gamle­byen defi­nert som ”centro”, og stedet der folk møtes. Grossetos histo­riske gamleby ligger innenfor bymurer fra 1500-tallet, som erstattet 1200-talls­muren, og en tilhø­rende fest­ning ligger helt øst i gamle­byen. Grosset – en middel­alder- og renes­sanseby med etrus­kiske røtter Grossetos vakre lille duomo på Piazza Dante er bygget i tofarget marmor, hvit med smale sorte striper og vakker dekor rundt buer og portaler. Av inte­ri­ø­rets utsmyk­ning er [Les mer…]

Lago di Trasimeno

Lago di Trasi­meno i Umbria er en stor innsjø vakkert innrammet av et bølgende land­skap bestå­ende av lave åser. Rundt innsjøen ligger det en hånd­full småbyer med bade­strender. Mye av sjøen er dess­verre preget av uttør­ring og vege­ta­sjon bestå­ende av siv, men store deler av innsjøen benyttes frem­deles til bading, båtliv og friluftsliv. Lago di Trasi­meno Byen Castig­lione del Lago ligger på en befestet odde vest i innsjøen, med en flott 1500-talls­borg som drama­tisk kulisse. Denne brukes i dag til sommer­kon­serter og teater­fore­stil­linger. Byen ligger flott til på en bratt [Les mer…]

Lecce

Lecce er en histo­risk by helt sør på Italias hæl, med røtter i gresk kolo­ni­se­ring for nesten tre tusen år siden. Lecce var en viktig by i Romer­riket, og i middel­al­deren tiltrakk byen seg lærde fra hele Europa. Lecce har bevart mange av sine bygninger fra antikken og middel­al­deren, i tillegg til utbredt barokk arki­tektur fra 1600-tallet, som gjør at den kalles Sør-Italias Firenze. Mer om Lecce I Lecce og området rundt, Grecia Salen­tina, snakker man pussig nok frem­deles en dialekt gresk – griko – som er så tett opp [Les mer…]

Livorno

Livorno er en stor, viktig og livlig havneby, som kan takke andres fiasko for egen suksess. Her, som i mange andre itali­enske byer, må vi ty til histo­rien for å forstå det vi i dag kan se. Livorno – fisker­lands­byen som ble havneby på 1500-tallet Den betyd­nings­fulle middelalder‑, havne‑, handels- og nabo­byen Pisa opplevde på 1400-tallet at det uten­ke­lige ble virke­lighet, nemlig gjen­mud­ring av havnen – intet mindre enn en kata­strofe. Medici-fami­liens over­hode, Cosimo den I i Firenze, så seg tvunget til å ta et viktig valg: Han bestemte i [Les mer…]

Lucca

Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romer­riket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprin­nelig en etrus­kisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven på grunn av bevart arki­tektur fra romer­tiden, lango­bar­disk tid og høymid­del­al­deren, da byen var et viktig handels­sen­trum. Lucca er frem­deles omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Lucca – en middel­al­derby med sjarme Lucca, i det nord­lige Toscana, [Les mer…]

Mantova

Mantova er en litt merkelig by. Mantova er nemlig en histo­risk by belig­gende i innlandet, omgitt av oppdem­mede sjøer på tre sider, noe som gir besø­kende følelsen av å befinne seg på en øy. Mantova ble grunn­lagt av etrus­kerne for nesten tre tusen år siden, der elven Minicio gjør en skarp sving. Den histo­riske bydelen omfatter unik middel­alder-arki­tektur og renes­sanse­be­byg­gelse, og ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mantova Mant­ovas (eller Mantua) histo­riske bydel er ganske omfat­tende og er domi­nert av et enormt middel­alder-palass, [Les mer…]

Maremma

Maremma er et område som i 1975 opprettet som natur­park, Parco Natu­rale dell’Uccelina, for å beskytte det rike plante- og dyre­riket i dette begren­sede tidli­gere sump­om­rådet, og hindre utbyg­ging. Romerne hevdes å være de første som drenerte sumpene, men området har siden tidlig i det første årtu­senet før vår tids­reg­ning vært bebodd av etrus­kere, som var spesia­lister på å omskape myrlendte områder til jord­bruks­arealer. Maremma – park med bade­mu­lig­heter Du kjøper inngangs­kort til parken ved Albe­rese, og kan bade på de flotte stren­dene eller leie kano og utforske vann­ings­ka­na­lene vest [Les mer…]

Massa Marittima

Massa Marit­tima i Toscana i Italia ligger i Colline Metal­li­fere, som betyr ”åsene med metall”. Oldtids­folket etrus­kerne drev utstrakt gruve­drift i området, utvant både kopper og sølv, og ekspor­terte jern til store deler av Middel­havs­om­rådet. I dag frem­står Massa Marit­tima i Italia som en middel­al­derby der spesielt romansk arki­tektur domi­nerer. Massa Marit­tima – etrus­kere og middel­alder Som de fleste andre middel­al­der­byer i Toscana ligger Massa Marit­tima høyt hevet i det frodige land­skapet, på en åsrygg. Utsikten er stor­slått og du kan se flere mil ut over det vakre toscanske [Les mer…]

Milano

Milano er Italias mote­me­tropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hoved­staden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finans­senter i nord, av mange ansett som mer euro­pisk enn itali­ensk. Likevel er det itali­enske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Milano har helt siden romer­tiden vært et viktig knute­punkt for handelen over alpene, og har histo­risk tiltrukket seg mennesker med nett­verk ut over regionen. Milano kan tilby første­klasses shop­ping­mu­lig­heter, også [Les mer…]

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsa­mico-eddik og for å være hjem­byen til den legen­da­riske sports­bilen Ferrari. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etrus­kisk opprin­nelse i det 7. århundre før vår tids­reg­ning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arki­tek­to­niske utvik­ling i middel­al­deren, og gamle­byens sentrale plass, Piazza Grande med kate­dralen og rådhuset er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Modena Modena er på mange måter en typisk nord-itali­ensk småby med et histo­risk bysen­trum, og indu­stri belig­gende rundt byen. Det [Les mer…]

Montepulciano

Monte­pul­ciano i Italia er en av Toscanas høyest belig­gende byer, på en åsrygg mer enn 600 meter over havet. Monte­pul­ciano ligger i hjertet av et av Italias mest spen­nende vindis­trikter. Her produ­seres nemlig Vino Nobile, som byen er kjent for. Innenfor de omfat­tende fest­nings­mu­rene som omgir Monte­pul­ciano finner du en rekke hus, kirker og palasser fra renes­sansen. Monte­pul­ciano – en by for deg med sterke lårmuskler Det er stor høyde­for­skjell i Monte­pul­ciano. Hoved­gaten Corso, en gågate, har 80 meter høyde­for­skjell og ender øverst ikke langt fra byens høyeste punkt [Les mer…]

Montereggioni

Montereg­gioni er en meget særegen middel­al­derby i Toscana i Italia, belig­gende på en høyde og full­stendig omgitt av en høy bymur med i alt 14 kraf­tige tårn. Den inter­es­sante og trive­lige fest­nings­byen ligger ved den gamle hoved­veien mellom Siena og Firenze. Montereg­gioni – Sienas lille­bror Byen ble bygget i år 1203 som et ledd i å forsvare Sienas nord­lige grense mot angrep fra erke­ri­valen Firenze. Innenfor bymu­rene finner du en liten middel­al­der­landsby med en vakker liten romansk kirke, hotell, restau­ranter og butikker – et trivelig, levende lite samfunn omgitt [Les mer…]

Napoli

Napoli har kultur, kunst, arki­tektur, shop­ping­gater, restau­ranter, museer – og kata­komber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og drama­tisk historie, som involverer alt fra antik­kens grekere til våre fjerne slekt­ninger norman­nerne. Napoli har et vell av kultur­his­to­riske sever­dig­heter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spen­nende histo­riske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Napoli Napoli er Sør-Italias største by, og ikke spesielt godt kjent av norske ferie­rei­sende, annet enn fra media. Napoli har masser av sjarm og attrak­sjoner [Les mer…]

Noto

Noto er noe så spesielt som en by med arki­tektur uteluk­kende i barokk stil – nærmere bestemt sørøst-sici­li­ansk sådan. Årsaken til denne barokke domi­nansen er at Noto ble totalt ødelagt av jord­skjelv i år 1693, og gjen­opp­bygd i samti­dens arki­tektur – barokken. I tillegg har det seg slik at områ­dets bygge­stein er en ganske lett­formet, honninggul kalk­stein, som må ha ledet lokale bygnings­ar­bei­dere ut i fris­telse – for her finner du en skaper­glede innen dekor og orna­men­tikk, som er helt unik. Barokk­byen Noto er oppført på Unescos liste over [Les mer…]

Orvieto

Orvieto i Umbria er en svært gammel by grunn­lagt av etrus­kerne for omlag 2.900 år siden. Orvieto har en spek­ta­kulær belig­genhet på vulkanske klipper med fantas­tisk utsikt over land­skapet rundt. Orvieto har også en omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse med trange smug og brostein i gatene, og en stor­slått kate­dral fra 12–1300-tallet.  Orvieto  ble i år 2006 oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Litt om Orvieto Orvieto i Italia er spesielt berømt for sin flotte duomo, som regnes som en av Italias vakreste romansk-gotiske kate­draler. Duomo Orvieto ruver i gamle­byen. [Les mer…]

Padova

Padova er intet mindre enn et funn. Padova – eller Padua – er en by full av fortid, samtidig som byen er spill levende. Mens enkelte andre euro­pe­iske kultur­byer dess­verre i stor grad er redu­sert til kulisser for turister, lever Padova sitt eget liv, tett oppunder middel­alder-arki­tektur og andre sever­dig­heter. De daglige, livlige marke­dene i gamle­byen bidrar til det. Padova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Padova Midt i hjertet av Padovas gamleby ligger tre viktige plasser, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe og Piazza delle [Les mer…]

Palermo

Palermo på nord­kysten av Sicilia er øyas hoved­stad og største by. Palermo ligger vakkert til ved en bukt inntil en stor klippe­for­ma­sjon, Monte Pelle­grino. Palermo er omgitt av fjell på alle kanter, og befinner seg derfor i et lunt, skjell­formet, frukt­bart land­skap, som kalles Conca d’Oro – det gylne skjellet. Palermo ble i år 2015 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Palermo – med greske, arabiske og norman­niske røtter Palermo er en helt unik by, med en mengde sever­dig­heter, mange av dem knyttet til arki­tektur. Palermo har nemlig en blan­ding [Les mer…]

Parma

De fleste kjenner til byen Parma fra Parma­skinke og Parmesan. De færreste vet at byen er en arki­tek­to­nisk skatt­kiste med stor­slått arki­tektur fra middel­al­deren. Sjar­me­rende Parma ligger på den frukt­bare Po-sletten, ved antik­kens hovedvei Via Aemilia og har et meget vel bevart histo­risk bysenter, som i år 2006 ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Parma Det første som slår deg når du kommer inn i Parmas gamleby er middel­alder-atmo­sfæren. Ved en byens viktigste plasser – Piazza del Duomo, finner du kate­dral­kom­plekset med tre domi­ne­rende bygninger [Les mer…]

Pienza

Pienza er en by i Toscana som ikke bare skiftet navn på grunn av en bysønn, som utdannet seg til pave og senere ble det – Pienza er også en by som skiftet utse­ende og ble berømt på grunn av det. På 1400-tallet lå det en by som het Corsig­nano, på en høyde øst i det vakre land­skapet Val d’Orcia. Den skulle bli berømt for sin arki­tektur og sine Brunello-viner. Mer om Pienza I det herrens år 1405 ble det i vesle Corsig­nano født en liten gutte­pjokk ved navn Aenas [Les mer…]

Pisa

Pisa i Toscana oppleves av mange besø­kende som en noe falmet skjønnhet. Pisa har imid­lertid masser av godbiter innen både arki­tektur og kunst å by på. Området Campo dei Mira­coli med kate­dralen, campa­nilen – ”det skjeve tårnet” – og dåps­ka­pellet finnes det ikke maken til. Dette prakt­fulle anlegget fra middel­al­deren ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven alle­rede i år 1987. Mer om Pisa Visse områder av byen er preget av turisme, som for eksempel kate­dral­om­rådet Campo dei Mira­coli, mens gamle­byen i øst er mye brukt av byens innbyg­gere. Piazza [Les mer…]

Pistoia

I Toscana har middel­al­deren dype røtter. Pistoias innbyg­gere har for eksempel frem­deles rykte på seg for å være intrige­ma­kere, noe som stammer fra middel­al­de­rens mange feider mellom riva­li­se­rende grupper i byen, Bianci og Neri – de hvite og de sorte. Det gikk tidvis vold­somt for seg, og et mye brukt våpen var en liten lokal­pro­du­sert dolk som kaltes Pistola. Pistoia har en meget godt bevart histo­risk bydel. Pistoia – Piazza Duomo er byens hjerte Rundt Piazza Duomo, som er gamle­byens viktigste plass, ligger det flere bygninger fra middel­al­deren, Palazzo [Les mer…]

Pitigliano

Pitig­liano er kanskje den byen i Toscana som har mest drama­tisk og util­gjen­gelig belig­genhet. Hele den gamle bydelen er bygget på en klippe, og husene går helt ut til kantene, så lengt det er mulig å komme. I klippe­veg­gene er det flere steder gravd ut huler. Pitig­liano – klippe­byen Pitig­liano ble på 1600-tallet bosted for en gruppe jøder som flyktet fra forføl­gelse av den katolske kirken. I Pitig­liano finnes det en laby­rint av smågater, som omfatter mye av det som den gang var den jødiske ghet­toen. I det lille bysen­teret [Les mer…]

Porto Azzurro

Porto Azzurro er Elbas nest største havneby, med ferge­ruter til Piom­bino og Livorno. Porto Azzurro er en fasjo­nabel bade- og ferieby, med en mengde gode restau­ranter og kafeer. Den store gjeste­havna besøkes av crui­sere og seil­båter fra hele Europa. Porto Azzurro – en roman­tisk havneby på Elba Småjå­lete Porto Azzurro kan også by på gode shop­ping­mu­lig­heter i flere eksklu­sive mote­bu­tikker. På klippen foran byen ligger et impo­ne­rende fortezza fra 1600-tallet. I havne­om­rådet er det god plass til både lyst­båter og fisker­båter, og et par små bade­strender innimellom. Porto Azzurro [Les mer…]

Portovenere

Portove­nere er en karak­te­ris­tisk og fargerik liten kystby, og et viktig kultur­senter. Byen har en stor gjeste­havn, og består tilsyne­la­tende av en eneste lang husrekke av fire-fem etasjers murhus som ligger vegg i vegg, malt i friske pastell­farger. Portove­nere regnes som en del av kultur­land­skapet Cinque Terre, og ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Portove­nere Foran denne karak­te­ris­tiske husrekken er det plass til en havne­pro­me­nade og mange restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det finnes mange bueganger under husrekken som gir adgang til byen og gatene [Les mer…]

Positano

Posi­tano ligger svært vakkert til helt vest på Amal­fi­kysten. Den vesle fisker­lands­byen fra middel­al­deren er anlagt i munningen av en kløft, og har bebyg­gelse som klatrer oppover fjell­si­dene på hver side av den fine bade­stranden. Hvite og pastell­far­gede murhus er anlagt trinnvis oppover fjell­si­dene med altaner som er pyntet med blomster. Posi­tano er riktig innby­dende og pitto­resk, og en del av Amal­fi­kysten – oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Posi­tano Posi­tanos hjerte er ved bade­stranden og rundt kirken. I den vestre enden av bade­stranden ligger en liten fisker­havn [Les mer…]

Praiano

Den billed­skjønne byen Praiano på Amalfi-kysten ligger på cirka 100 meters høyde over havet. Praiano har en liten strand og et lite havne­om­råde for byens fisker­båter i den ene enden av byen, og en annen strand i den andre enden, belig­gende i liten kløft – hvor det er høy rock’n roll-faktor. Praiano er – med unntak av den østlige kløften – en meget stille og rolig liten by. Amal­fi­kysten og Praiano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Praiano Praiano er spredt over et ganske stort område, på [Les mer…]

Prato

Prato i Toscana ligger ikke langt fra auto­stra­daen mellom Lucca og Firenze, og er verd mer enn bare et lite besøk. Prato har helt siden høymid­del­al­deren på 1200-tallet vært et av Italias viktigste sentre for tekstil­pro­duk­sjon. Dette førte til enorme rikdommer, som igjen har gjort at byens histo­riske del kan varte opp med mange presti­sje­bygg, som for eksempel en middel­al­der­borg og en vakker romansk kate­dral. Mer om Prato Prato er også en viktig pile­grimsby i Italia. Mange kommer hit for å se reli­kvien Jomfruens Bånd, som vises frem i Duomo [Les mer…]

Ravello

Det er fris­tende å hevde at Ravello er Amalfi-kystens vakreste småby. Uansett er denne høyt­lig­gende lille byen et must å få med seg, for den som er inter­es­sert i historie, arki­tektur og kunst. Ravello har en spek­ta­kulær belig­genhet på platået til en lang­strakt, oval fjell­for­ma­sjon, som stiger 360 meter nesten rett opp fra Saler­no­bukten. Ved foten av fjell­for­ma­sjonen i sør ligger byen Atrani. Ravello og Amalfi-kysten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Ravellos historie For å forstå det du ser i Ravello, er det viktig å [Les mer…]

Ravenna

Ravenna kaller seg, ikke uten grunn, Citta d’Arte – kuns­tens by. Ravenna er en skatt­kiste, full av tidlig kirke­kunst, historie, arki­tektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og histo­riske bygninger fra tidlig middel­alder, og deres vakre mosa­ikker. Ravenna var nemlig hoved­stad i tre viktige etter­føl­gende riker: Det vest­ro­merske riket, Det Ostro­go­tiske Riket og Det bysan­tinske riket i vest. Ravenna er også en hyggelig og utad­vendt by, med gågater, shop­ping­strøk og åpne plasser. Ravenna er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Kort om Ravennas sever­dig­heter Det [Les mer…]

Roma

Roma har masse å by på for deg som besøker byen. Her er nærmest grense­løse mulig­heter for kultur­opp­le­velser og et vell av restau­ranter, kafeer og barer. Romerne er stolte av byen sin, og du møter dem over alt. Kultur og fortids­minner er til stede i et omfang som ingen annen by kan frem­vise: Over alt hvor du beveger deg i Roma, blir du over­rasket av møter med fortiden i form av arki­tektur og kunst. Både Roma og Vati­kanet ble i år 1980 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Roma – [Les mer…]

San Marino

San Marino er en pussig liten mini­stat ved Rimini, full­stendig omsluttet av Italia. San Marino er verdens eldste repub­likk, og har angi­velig histo­riske røtter tilbake til den siste kris­ten­for­føl­gelsen i Romer­riket, under keiser Diokle­tian. San Marino har mye bevart middel­al­der­be­byg­gelse omfattet av en drama­tisk belig­genhet på det 750 meter høye fjellet Monte Titano. Turisme er den viktigste nærings­veien, og til tross for bety­delig suve­nir­handel, er byen oppført på Unescos liste over Verdens­arven. San Marino San Marinos histo­riske senter på Titano-fjellet dekker 55 mål, som inklu­derer citadellet med gamle­byen, som ble [Les mer…]

San Quirico d’Orcia

San Quirico d’Orcia i Toscana er en tilsyne­la­tende søvnig liten gammel by, en av de mange belig­gende på høydene i vakre Val d’Orcia. San Quirico d’Orcia har imid­lertid mer å by på enn det man ved første øyekast kan tro. San Quirico d’Orcia – lavmælt toscansk middel­alder I den ene enden av San Quiricos hoved­gate, rett innenfor bymuren, ligger en vakker romansk kirke, Colle­giata de San Quirico, påbe­gynt i siste halvdel av 1000-tallet med tre vakre og svært forseg­gjorte portaler. Selve kirken, eller rettere sagt, utgangs­punktet for dagens kirke [Les mer…]

Selinunte

De færreste reiser til Selin­unte for å bade. Men for dem som reiser hit for å beskue 2500 år gamle tempel­ruiner, er det kanskje en ekstra bonus at det er fine strender her. Selin­unte sørøst på Sicilia er i dag et arkeo­lo­gisk område, kjent for sine greske templer og bygnings­rester. Selin­unte – opprin­nelig en gresk koloni Selin­unte ble i følge histo­ri­keren Thucy­dides grunn­lagt i år 628 før Kristus av greske kolo­nister i det området av Italia som fikk navnet Magna Grecia, det store Hellas, som omfattet den sydligste delen av [Les mer…]

Siena

Siena er en helt enestå­ende by, ulik alle andre byer i Italia. Årsaken til det ligger i byens drama­tiske historie. Siena er en meget gammel by, med røtter i den førro­merske etrus­ker­tiden. Siena hadde sin stor­hetstid i middel­al­deren i tiden frem til pesten Svarte­dauen i 1348. Siena var på den tiden større og vikti­gere enn nabo­byen og rivalen Firenze. Sienas unike histo­riske bysenter ble i år 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin ekstremt vel bevarte middel­al­der­be­byg­gelse. Litt om Siena Siena er bygget på syv [Les mer…]

Siracusa

Sira­cusa er en av de mest spen­nende byene på Sicilia for den som er inter­es­sert i arkeo­logi og antik­kens historie. Sira­cusa ble grunn­lagt som koloni av grekere fra Korint i år 734 eller 733 før Kristus. De slo seg ned på den lille øya Ortygia – i dag en land­tunge forbundet med broer til fast­landet, som omfatter gamle­byen – i dag kalt Ortigia. Sira­cusa har også en hel bydel på fast­landet, Parco Archa­eo­lo­gico, som uteluk­kende er viet romerske og tidlig-kristne fortids­minner. Sira­cusa ble i år 2005 oppført på Unescos [Les mer…]

Sorrento

Sorrento er en av de vakreste ferie­byene i denne delen av Italia. Sorrento ligger ytterst på odden som strekker seg ut mot Capri, sør i Napo­li­bukten. Det spesi­elle med Sorrento, er at den består av en øvre by og en nedre by. Den øvre delen ligger på platået cirka 50–70 meter over havet, mens det nede, ved foten av klip­pene, befinner seg en sjar­me­rende liten ferieby rundt den opprin­ne­lige fisker­lands­byen, som har eksis­tert siden romer­tiden. Sorrento ble oppdaget av engelske og franske turister alle­rede på 1700-tallet, og har siden [Les mer…]

Taormina

Taor­mina har alt det som skal til for å bli en første­klasses turist­felle. Det er vel strengt tatt Taor­mina blitt også, dog med 19,5 i stil, om det er lov å uttrykke seg slik. Taor­mina er en av Sici­lias mest kjente turist-desti­na­sjoner, i hovedsak på grunn av sin feno­me­nale belig­genhet omlag 200 meter oppe i en åsside med vidun­derlig utsikt over havet. Taor­mina – pitto­resk, severdig og turisti­fi­sert Dersom du snur ryggen til havet, er utsikten ikke å kimse av her heller; vulkanen Etna troner majes­te­tisk over det frodige, kuperte [Les mer…]

Termoli

Termoli er en svært gammel by belig­gende på en klippe ut mot Adria­ter­havet, omgitt av flotte bade­strender på begge sider. De lengste bade­stren­dene strekker seg nord­over for byen. Termoli har 30.000 innbyg­gere og fungerer som ”distrikts­ho­ved­stad” for store deler av provinsen Moline. Termoli er i hovedsak kjent for to ting, flotte bade­strender og sin flott gamleby med fest­nings­verk påbe­gynt av en av våre fjerne slekt­ninger kong Robert I, en normanner og etter­kommer av viking­kongen Gange-Rolv fra Sunn­møre. Mer om Termoli Innenfor fest­nings­ver­kene over havnen ligger en sjar­me­rende liten gamleby med [Les mer…]

Terracina

Terracina er en av disse litt anonyme itali­enske kyst­byene, som kan by på et vell av historie, kultur og arki­tektur. Terracina er i dag en livlig ferie- og badeby for Romas innbyg­gere, som i alle år har tatt veien hit for å slappe av i vakre omgi­velser. Terracina er i løpet av de senere årene blitt litt mer kjent blant nord­menn, ikke minst fordi Star­Tour tidli­gere arran­gerte charter-turer hit. Mer om Terracina Terracina er i dag mest kjent som ferie- og badeby ved Det Tyrrhenske hav. Byen er delt av [Les mer…]

Todi

Todi i Italia har en svært drama­tisk belig­genhet på en høy klippe, som gir fantas­tisk utsikt over Tiber­dalen og det frodige land­skapet rundt byen. Todi i Italia ble opprin­nelig grunn­lagt av etrus­kerne og senere erobret av romerne. Middel­al­der­byen Todi I dag er Todi først og fremst preget av en godt bevart middel­al­der­be­byg­gelse med smale smug, bueganger, brostein og en mengde sjar­me­rende kriker og kroker. De fleste som besøker Todi kommer hit for å oppleve den mektige plassen Piazza del Popolo med duomo og middel­al­der­pa­las­sene fra 1200-tallet. På denne store plassen [Les mer…]

Torino

Torino i Piemonte er en litt utypisk itali­ensk by. Torino har nemlig de siste fire hundre årene utviklet seg etter en byplan­leg­ging som er helt unik. Resul­tatet er et vakkert og kompakt histo­risk sentrum, med åpne plasser omgitt av barokk arki­tektur forbundet med rette gater og arkader. Torino er kjent for sine utsøkte restau­ranter, prakt­fulle palasser og flotte museer – og for det berømte likkledet, en av den katolske verdens viktigste reli­kvier. Deler av Torinos histo­riske bysen­trum ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. Mer om Torino [Les mer…]

Toscana og Umbria

Toscana og Umbria er svært popu­lære regioner i Midt-Italia, som omfat­terer stem­nings­fulle middel­al­der­byer i used­vanlig vakkert bølgende land­skap, med en rekke karak­te­ris­tiske oldtids­byer belig­gende på høyder i terrenget. Toscana – varierte ferie­tilbud Toscana har også en vakker kyst­linje med prakt­fulle bade­strender, kose­lige fisker­lands­byer, og fjell­rike områder med male­riske middel­al­der­byer som klorerer seg fast i åssi­dene. De mest sever­dige byene i Toscana og Umbria er svært gamle, og ble i sin tid anlagt høyt i land­skapet for at de skulle være lette å forsvare. Det toscanske og umbriske kjøkken er verdens­be­rømte [Les mer…]

Venezia

Venezia er kana­lenes by, og det i et omfang som er vans­kelig å forstå, før man selv har besøkt byen. Venezia er anlagt på 118 øyer og små holmer i en lagune. Venezia er en meget spesiell by å vandre rundt i, ettersom du hele tiden møter kanaler og små broer du må over for å komme til neste kvartal. Under broene ferdes gondoler med turister på byens vann­veier, og det hele fortoner seg temmelig frem­med­artet, men kanskje likevel litt som forventet. Mer om Venezia Det er heldigvis flere [Les mer…]

Verona

Verona er en slående vakker storby med en belig­genhet, et bysen­trum og en arki­tektur som er helt enestå­ende, selv i et kultur­land som Italia. Verona har helt siden romer­tiden vært en livlig og velstå­ende handelsby, og er omgitt av et frodig land­skap der det gjennom årtu­sener har vært tradi­sjon for å lage vin. Veronas histo­riske bydel ble i år 2000 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin vel bevarte arki­tektur fra romer­tiden og middel­al­deren. Verona – arki­tektur fra antikken Det finnes da heller ingen annen by [Les mer…]

Viareggio

Viareggio er en stilig og kul ferie- og badeby med bebyg­gelse i elegant art noveau-stil bygget i 1920-årene, etter at store deler av byen brant i 1917. Denne art noveau-stilen kalles her for Liberty-stilen, og er synlig mange steder i Viareggio, som for eksempel strand­ka­feene. Viareggio – en ferie- og badeby med Art Deco-bebyg­gelse Spesielt er Grand Caffé Marghe­rita verd å få med seg, tegnet av den produk­tive arki­tekten Galileo Chini. Viareggio egner seg godt for barne­fa­mi­lier, og er et yndet reisemål for itali­enske barne­fa­mi­lier fra områ­dene i distriktet, samt [Les mer…]

Vicenza

Vicenza i Veneto i Nord-Italia er et levende museum med arki­tekten Andea Palladio som hoved­tema. Palladio levde her og tegnet en rekke vakre renes­sanse­bygg på 1500-tallet i og utenfor Vicensas gamle bydel. Vicenza  har en meget vakker og over­siktlig gamleby full av arki­tektur-historie. Vicenza er oppført  på Unescos liste over Verdens­arven. Vicenza – et levende museum over arki­tekten Palladio Corso Andrea Palladio heter Vicenzas hoved- og gågate, som løper tvers gjennom gamle­byen. Du finner bygninger tegnet av Palladio på begge sider av denne. Hele Vicenza i Italia består av hus [Les mer…]

Go to Top