Nederland2018-07-23T12:02:20+02:00
  • Nederland, ReisDit.no

Nederland

Nederland er et litt ukjent land for mange norske feriereisende. Svært mange nordmenn har besøkt Amsterdam, men ikke stort mer. Nederland har mengde fine kulturbyer, hvorav Rotterdam, Delft, Utrecht, Eindhoven, Haag, Leiden, Zwolle og Groningen er de største og mest kjente. Flere av byene har arkitektur fra middelalderen, renessansen og barokken å by på.

Neder­land har på grunn av sin belig­genhet hatt stor inter­na­sjonal kontakt­flate gjennom histo­rien – ikke minst har Norge nytt godt av påvirk­ningen herfra. Kunst­nere som Rembrandt van Rijn, Jan Steen, Jan Hals, Jacob van Ruis­dael, Johan Vermeer og Vincent van Gogh er bare noen av Neder­lands verdens­kunst­nere. Neder­land var også tone­an­gi­vende innen sjøfart, handel og, ikke minst, oppda­gelsen av den nye verden på 14- og 1500-tallet. Vi har også erfart fordeler med å kjøre via Neder­land rent trafikk­messig, på tur til eller fra Sør-Europa.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Nederland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Amsterdam

Amsterdam er på mange måter motset­nin­genes by. Her finnes noen av verdens flot­teste kunst­mu­seer, med monu­men­tale verk av flamske og hollandske renes­sanse- og barokk­ma­lere. Her finnes et eget regu­lert område for prosti­tu­erte, ”The Red Light Dist­rict”, midt i gamle­byen. Her finnes et histo­risk sentrum gjen­nom­boret av pitto­reske kanaler med til dels svært gammel arki­tektur, både fra renes­sansen og barokken. Amsterdam er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Litt om å orien­tere seg i Amsterdam En grei måte å orien­tere seg på, er å ta utgangs­punkt i jern­bane­sta­sjonen, [Les mer…]

Delft

Delft er Neder­lands kanskje best bevarte hemme­lighet. Delft er en billed­skjønn kanalby med et flott histo­risk bysenter, der du er omgitt av stor­slått arki­tektur og sjar­me­rende bebyg­gelse helt tilbake fra middel­al­deren. Delft har helt siden 1200-tallet vært en av Neder­lands viktigste kultur­byer. En av byens store sønner er kunst­neren Johan Vermeer – lysets og still­he­tens maler. Delft er også berømt for sin produk­sjon av vakkert porselen Mer om Delft Delfts histo­riske bydel er omgitt av kanaler på tre sider og gjen­nom­boret av flere kanaler på kryss og [Les mer…]

Leiden

Når du kommer til sentrum av kanal­byen Leiden, kan du nesten tro at du er i Amsterdam. Leiden har et omfat­tende, trivelig histo­risk bysenter, som er gjen­nom­boret av kanaler på kryss og tvers, flan­kert av sjar­me­rende bymil­jøer med hus helt tilbake fra 1400-tallet. Langs kana­lene er det butikker, kafeer, restau­ranter og barer, mange av dem med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Leidens kunst­ne­riske arv er bety­delig – både Lucas van Leyden og Rembrandt ble født i Leiden, og levde her store deler av sine liv. Mer om Leiden Leiden [Les mer…]

Gå til toppen