Våre nyeste reiseguider2020-01-03T22:44:29+01:00
  • Våre nyeste reiseguider, ReisDit.no

Våre nyeste reiseguider

Her finner du våre nyeste reiseguider fra europeiske destinasjoner hvor du kan oppleve enestående kunst, arkitektur og kultur.

Erfurt

Erfurt har et histo­risk bysenter med mye godt bevart bebyg­gelse helt tilbake til middel­al­deren. I Erfurt kan du se og oppleve arki­tektur som i andre gamle byer er forsvunnet. Eksem­pelvis har ikke Erfurt bare bevart sin sjeldne, bebygde bro fra middel­al­deren, her finnes også en mer enn 900 år gammel syna­goge – og mye mer. Martin Luther hadde dess­uten tilknyt­ning til byen, gjennom så [Les mer…]

Limburg an der Lahn

Limburg an der Lahn er en ukjent perle med godt bevart arki­tektur fra middel­al­deren, for det meste i bindings­verk. Limburgs histo­riske bydel har smale brosteins­smug som leder fra elven og middel­alder-broen oppover mot Limburgs stor­slåtte kate­dral og middel­al­der­borg, som ligger på byens høyeste punkt. Gamle­byen i Limburg an der Lahn er forbil­ledlig godt vedli­ke­holdt og tilnærmet kjemisk fri for skjem­mende skil­ting. Resul­tatet er nesten ikke [Les mer…]

Cambridge

Cambridge er en meget gammel by med røtter i romer­tiden. Cambridge er i dag mest kjent som en av verdens mest presti­sje­fylte univer­si­tets­byer. I England er det bare Oxford som gjør Cambridge rangen stridig – begge med univer­si­teter grunn­lagt i middel­al­deren. Mange av oss tenker på konkur­ranse innen roing når vi hører de to univer­si­tets­byene nevnt samtidig, gjerne som ”Oxbridge”. Cambridge har et hyggelig, livlig [Les mer…]

Oxford

Oxford er kjent som univer­si­tets­byen fremfor noen, og satt på spissen en provinsby møblert som en hoved­stad. Det ene massive signal­bygget avløser det andre, klas­sisk arki­tektur i stein, ofte kronet med gotiske spir og alltid innhyllet i distan­sert mystikk. Dette mange­fa­set­terte kunn­ska­pens tempel gir en sterk følelse av fortid og fiksjon – men samtidig en vag følelse av deja vu. Oxford er vårt bilde på [Les mer…]

Salisbury

Salis­bury er ingen spesielt gammel by til engelsk å være. Salis­bury har sitt utspring i et «hill-fort» fra jern­al­deren, Old Sarum, et citadell belig­gende tre kilo­meter nord for dagens belig­genhet. Byen ble rett og slett grunn­lagt på nytt i år 1218, på de frodige slet­tene der småel­vene Nadder og Bourne renner ut i River Avon. Det spesi­elle med Salis­bury er at både byen, kate­dralen og [Les mer…]

Stratford-upon-Avon

Den vesle byen Strat­ford-upon-Avon er uløselig knyttet til Shake­speare-navnet. William Shake­speare er nemlig født her, levde store deler av sitt liv her, døde her og er grav­lagt i Holy Trinity Church i Strat­ford-upon-Avon, hvor han for øvrig også ble døpt. Det meste i Strat­ford-upon-Avon dreier seg om nettopp William Shake­speare – mange turister besøker årlig byen for å oppleve arven etter ham. Strat­ford-upon-Avon er imid­lertid [Les mer…]

Norwich

Norwich er et funn for deg som liker kate­draler, middel­alder, brosteins­smug, tradi­sjons­rike markeds­plasser, norman­niske kirker og bindings­verks­ar­ki­tektur. Norwich utviklet seg til å bli en stor og velstå­ende by i middel­al­deren, men havnet litt i bakevjen etter det indu­stri­elle revo­lu­sjonen midt på 1700-tallet, takket være sin litt peri­fere belig­genhet. Dermed har byen fått lov til å leve sitt eget liv og ta vare på det som [Les mer…]

Münster

Münster er på mange måter et lite under av en histo­risk by. Under den andre verdens­krigen ble Münster bombet så og si sønder og sammen – 90 % av den gamle byen ble lagt i ruiner. En viktig stra­te­gisk beslut­ning ble fattet før gjen­opp­byg­gingen – Müns­ters histo­riske senter skulle gjen­skapes. Resul­tatet er forbløf­fende: Münster er i dag en åpen, vakker og livlig univer­si­tetsby med et [Les mer…]

Hvar

Hvar er en av de aller vakreste øyene i hele Kroatia. De idyl­liske kyst­byene Hvar og Stari Grad ble grunn­lagt av grekere for mer enn to tusen år siden, og land­skapet rundt er frem­deles preget av hvordan de ryddet jorden for stein og kulti­verte land­skapet. Stari Grad med omgi­velser ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven nettopp av den grunn. [Les mer…]

Canterbury

Canter­bury er en av Englands eldste byer, med røtter i Romer­tiden. Canter­bury har omfat­tende middel­al­der­be­byg­gelse og en rekke unike histo­riske sever­dig­heter, blant annet Englands tidligste kloster fra slutten av 500-tallet, en av landets eldste skoler og et kate­dral­an­legg i tidlig gotisk stil. Canter­bury ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1988. Litt om kate­dral­byen Canter­bury Canter­bury ligger vakkert til ved elven [Les mer…]

Gå til toppen