Fra 12. februar til 17. mai 2015

Rijks­mu­seum Amsterdam

For første gang på mer enn 20 år arran­gerer Rijks­mu­seum en omfat­tende utstil­ling av barokk­mes­teren Rembrandt van Rijn (1606–1669), slik at nok en gene­ra­sjon får mulighet til å bli inngå­ende kjent med denne store meste­rens arbeider, fra det som kalles Gull­al­deren innen hollandsk maleri.

Selvportrett av Rembrandt år 1669

Selv­por­trett av Rembrandt år 1669.

I løpet av de kommende tre måne­dene har du en helt enestå­ende mulighet til å oppleve Rijks­mu­seums utstil­ling av Rembrandt van Rijns sene produk­sjon. Mer enn 100 arbeider er lånt inn fra ledende museer og private samlinger over hele verden til denne helt unike utstil­lingen i Amsterdam.

For første gang arran­geres en omfat­tende utstil­ling med Rembrandts sene arbeider som tema – denne mulig­heten kommer ikke igjen. Mer enn 100 male­rier, tegninger og trykk fra denne vans­ke­lige peri­oden i Rembrandts liv er for anled­ningen samlet i Rijks­mu­seum i Amsterdam.

Rembrandt van Rijn er en av de aller største innen maler­kunsten, inter­na­sjo­nalt berømt og hyllet alle­rede i sin egen samtid. Ikke desto mindre opplevde han personlig tragedie og økono­miske problemer i den siste peri­oden av sitt liv. Likevel skulle Rembrandt skape noen av sine beste arbeider i disse årene. Han endret sitt kunst­ne­riske fokus, ekspe­ri­men­terte med både malingen, lyset og skyg­gens effekter, og makter med stor krea­ti­vitet å frem­bringe en emosjo­nell dybde som ingen hadde sett maken til. Dette resul­terte i Rembrandts dris­tigste og mest avslø­rende arbeider og ble på mange måter en personlig triumf for kunstneren.

Noe av det mest karak­te­ris­tiske for Rembrandts sene periode er hans iher­dige og ustop­pe­lige trang til å ekspe­ri­menter med ekspres­sive teknikker, ukon­ven­sjo­nelle tolk­ninger av tradi­sjo­nelle temaer, sterke lysef­fekter og sensitiv skild­ring av mennes­kets dypeste følelser og tanker.

Rembrandts kanskje mest berømte maleri, det såkalte Nattvakten fra år 1642

Rembrandts kanskje mest berømte maleri, det såkalte Natt­vakten fra år 1642.

Nettopp det han opplever og gjør i de siste årene former ham som kunster og som menneske – Rembrandts nåde­løse selv­por­tretter forteller vel det meste. Rembrandt van Rijn utviklet også sine ferdig­heter som grafiker til det nærmeste man kommer perfeksjon.

I forbin­delse med utstil­lingen er det pubil­sert en bok som tar for seg ideene og den beset­telsen som fikk Rembrandt til å gå helt nye veier som moden kunstner – til tross for at han alle­rede hadde satt stan­dard for etter­tiden. Boken repre­sen­terer en helt ny og full­stendig gjen­nom­gang av den hollandske meste­rens oeuvre, både på papir og på lerrett. Rembrandt van Rijns eksep­sjo­nelle ferdig­heter, hans særegen­heter og trang til perfek­sjon av tekniske nyvin­ninger beskrives i detalj for å gi innsikt i det som skulle bli hans kunst­ne­riske klimaks. Utstil­lingen Late Rembrandt er et must for den som er opptatt av kunst.

Boken kan kjøpes på Rijks­mu­seums hjem­me­side, som du finner link til her.

Mer om Amsterdam her