Fra 28. mars til 28. juni 2015

«Rubens in private. The master portrays his family». Rubens­huis, Antwerpen

Utstil­lingen av Rubens’ private portretter er i sannhet en fami­lie­gjen­for­ening utenom det vanlige. I peri­oden mellom 28. mars og 28. juni vender flere titalls fami­lie­por­tretter tilbake til huset der de oppstod for 400 år siden – fra hele verden.

Selvportrett fra 1628-30. Rubenshuis, Antwerpen

Selv­por­trett fra 1628–30. Rubens­huis, Antwerpen.

Et av Rubens mest kjente: Hans andre kone, Helene Fourmant, malt cirka år 1638. Kunsthistorisches Museum, Vienna

Et av Rubens mest kjente: Hans andre kone, Helene Four­mant, malt cirka år 1638. Kunst­his­to­risches Museum, Vienna.

Rubens skal ha sagt at han ikke bare mislikte, men unngikk å male portretter med liden­skap. På Rubens tid sto heller ikke portrett­ma­ling høyt i kurs innen kunst­teorien. Rubens er en av kunst­his­to­riens dyktigste og mest renom­merte portrett­ma­lere – og et ubestri­delig faktum er at fami­lie­por­tret­tene er blant de beste. Nå har du en unik mulighet til å se dem samlet i huset der de ble malt.

Peter Paul Rubens ble født i år 1577. Hans kunst­ne­riske platt­form ble skapt i unge år, med nitide studier av renes­san­sens malere. Han gikk i lære hos flamske manie­rister (manie­rismen var en stil­ret­ning i den siste delen av renes­sansen, som ble over­gangen til barokken), og la ned en enorm innsats i å kopiere de gamle renessansemestrene.

I år 1600 dro han til Italia. Da han kom tilbake til Flan­dern i år 1608, hadde han tilegnet seg omfat­tende kunn­skaper og ferdig­heter – også fra et opphold i Spania i år 1603. Han var preget av de seneste impul­sene fra Italia – Cara­va­ggio og Carrachi var samti­dens kunst­nere sensa­sjoner og skapere av den stil­ret­ning som senere skulle kalles barokken. Rubens oppnådde berøm­melse og kult­status i egen tid og skulle skrive seg inn i kunst­his­to­rien med store gylne bokstaver frem til sin død i år 1640.

Likevel regnes de intime skild­rin­gene av nær familie og slekt­ninger som høyde­punk­tene blant Rubens’ portrett­ma­le­rier – selv­por­tret­tene inklu­dert. Disse portret­tene av hans første kone Isabella som død ung, hans andre vakre kone Helena, hans barn, søstre og svogere – ble ikke solgt i Peter Paul Rubens livstid, men prydet veggene i hans hjem i Antwerpen.
Nå er portret­tene samlet her igjen, hvor de hører hjemme – i Rubens­huis i Antwerpen, som Rubens kjøpte år 1610 og hvor han bodde meste­parten av sitt liv. Huset ble for øvrig kjøpt av Antwerpen by i 1937 og åpnet som museum i år 1946.

Utstil­lingen er kura­tert av inter­na­sjo­nale Rubens-eksperter, og inklu­derer omlag 50 verk, male­rier og tegninger. Denne anled­ningen til å oppleve Rubens fami­lie­por­tretter er unik: Her er verk innlånt av Uffizi-galle­riet i Firenze, British Museum i London, Musée du Louvre i Paris, Hermi­tagen i St Peters­burg, samlin­gene til prinsen av Liech­ten­stein, samt fra the Royal Collection, gene­røst utlånt av Queen Eliza­beth II.

Mer om utstil­lingen her

Mer om Antwerpen her