Fonda­tion Beyeler, Basel, Sveits

Paul Gauguin – fra 8. februar til 28. juni 2015

Natu­rens fantasi­fulle kraft består av mystiske uende­lig­heter. Naturen varierer alltid det den produ­serer og byr oss. Kunst­neren selv er et av natu­rens midler.» Paul Gauguin

"Åpenbaringen etter prekenen", malt i år 1888 mens han oppholdt seg i Bretagne

«Åpen­ba­ringen etter prekenen», malt i år 1888 mens han oppholdt seg i Bretagne.

Utstil­lingen «Paul Gauguin» er Fonda­tion Beye­lers mest ambi­siøse noen­sinne. Med Paul Gauguin (1848 – 1903), presen­terer Fonda­tion Beyeler en av histo­riens mest gåte­fulle, fasci­ne­rende og berømte kunst­nere gjennom en unik utstil­ling –  en av Europas store kultur­be­gi­ven­heter dette året.

Kunst­mu­seet Fonda­tion Beyeler har i seks år arbeidet med å sette sammen en repre­sen­tativ utstil­ling om denne grense­spren­gende kunst­neren.  Utstil­lingen «Paul Gauguin» består av rundt 50 mester­verk, lånt inn fra ledende museer over hele verden, samt fra private samlinger.

Paul Gauguins inno­va­tive og radi­kalt anner­ledes male­rier er blitt ikoner for den moderne kunsten og er aner­kjent som noen av de viktigste kunst­skat­tene i hele verden. Gauguin revo­lu­sjo­nerte i sin tid kunsten med sine sterke farger og enkle former – kunst som frem­deles fascinerer.

Selvportrett av Paul gauguin malt i slutten av 1880-årene

Selv­por­trett av Paul Gauguin malt i slutten av 1880-årene.

contes-barbares_lac_580Utstil­lingen tar for seg Gauguins selv­por­tretter og visjo­nære spiri­tu­elle verk fra den tiden han levde og malte i Bretagne, men har sitt hoved­fokus på de verdens­kjente male­riene han skapte på Tahiti. Hans skild­ringer av sensu­elle kvinner i vakre, mytiske land­skap, ofte i følge med symbolske dyre­skik­kelser oppsum­merer kunst­ne­rens drøm og ideal om den ekte, urørte og ekso­tiske tilvæ­relsen i naturen.

Gauguins mester­verker formidler en eksep­sjo­nell harmoni mellom nettopp naturen og kulturen, mellom mysti­sisme og erotikk – drøm og virke­lighet. I tillegg til male­riene presen­terer også utstil­lingen et utvalg av Gauguins utsøkte skulp­turer, som frem­bringer minner om og asso­si­eres med Sydha­vets i stor grad forsvunne kunst.

Paul Gauguins bemer­kel­ses­ver­dige produk­sjon forteller om hans kunst­ne­riske uavhen­gighet og hans utret­te­lige søken etter para­diset på jord – men også om kunst­ne­rens besvær­lige liv i velstand og isolert fattigdom. Gauguins oppvekst i en radikal og voldsom familie, hans oppvekst i både Peru og Frank­rike – mellom ulike kulturer, alt preget denne unike og bega­vede kunst­neren gjennom et liv fylt av liden­skap og eventyr.

Fonda­tion Beyeler takker de følgende som har gjort denne utstil­lingen mulig:
Hansjörg Wyss, Wyss Foun­da­tion, Beyeler-Stiftung, Walter Haefner Stiftung, L. + Th. La Roche Stiftung, Dr. Chris­toph M. und Sibylla M. Müller, Stavros Niar­chos Foun­da­tion og Novartis.

Mer om utstil­lingen her

Mer om Basel her