17. februar til 17. juli 2022

British Museum, London

Stone­henge ruver over Wilt­shire-lands­bygda og er kanskje verdens mest gåte­fulle og myte­om­spunne forhis­to­riske steinsirkel.

Innhyllet i lag av speku­la­sjoner og folk­lore, har dette ikoniske britiske monu­mentet ansporet myter og legender som vedvarer i dag.

Stone­henge ble bygd for cirka 2,500 år siden – og deretter utvidet i flere omganger. Foto British Heritage

I denne spesial­ut­stil­lingen vil British Museum avsløre hemme­lig­he­tene til Stone­henge, og kaste lys over hensikten med monu­mentet, samt den kultu­relle kraften og ikke minst – mennes­kene som skapte den.

Sammen med histo­rien om Stor­bri­tannia og Europa fra 4000 til 1000 f.Kr., vil du lære om Stone­henges tids­alder – en periode med enorm trans­for­ma­sjon og radi­kale ideer som forandret samfunnet for alltid.

Den mennes­ke­lige histo­rien bak stei­nene åpen­barer seg gjennom en rekke fasci­ne­rende gjenstander.

Blant disse er stein­økser fra de nord­ita­li­enske alpene, fantas­tiske gull­smykker og forbløf­fende eksempler på tidlig metall­ar­beid, inklu­dert The Nebra Sky Disc – verdens eldste over­le­vende kart over stjernene.

The Nebra Sky Disc er en bronse­skive med et stjerne­kart fra cirka 1600 år før Kristus, funnet ved Nebra i Tysk­land. Foto: Wikipedia

En bemer­kel­ses­verdig bevart 4000 år gammel tømmer­sirkel kalt Seahenge står også i sentrum i utstil­lingen, utlånt for aller første gang. 

Alle disse gjen­stan­dene gir viktige lede­tråder om troen, ritua­lene og det komplekse verdens­bildet til neolit­tiske mennesker, og bidrar til å bygge en levende følelse av liv for Europas tidligste forfedre.

Takket være bane­bry­tende nyere arkeo­lo­giske og viten­ska­pe­lige funn, gir denne utstil­lingen ny innsikt i et av verdens store under­verker, og bringer den sanne histo­rien om Stone­henge i skar­pere fokus enn noen gang før.

Benytt deg av denne enestå­ende anled­ningen til å få et innblikk i Stone­henge og Europas mystiske forhistorie.

 

 

Les mer om utstil­lingen her: https://www.britishmuseum.org/exhibitions/world-stonehenge

Les mer om London her: https://www.reisdit.no/02/london/