FONDATION BEYELER, Basel

Til den 17. mai 2020

Fonda­tion Beye­lers vårut­stil­ling i 2020 viser en rekke kjente og ukjente verk av Edward Hopper (1882–1967), en av 1900-tallets viktigste ameri­kanske malere. Hopper ble født i Nyack, New York. Etter å ha arbeidet som illust­ratør, studerte han maleri ved New York School of Art fram til 1906.

Basel Edward Hopper Portrait of Orleans

Portrait of Orleans, 1950. Oil on canvas – 66 x 101.6 cm
Fine Arts Museums of San Fran­cisco, gift of Jerrold and June Kingsley
© Heirs of Josep­hine Hopper / 2019, ProLit­teris, Zurich
Photo: Randy Dodson, The Fine Arts Museums of San Francisco.

Ved siden av tysk, fransk og russisk litte­ratur fant den unge kunst­neren viktige refe­ranse­punkter hos malere som Diego Veláz­quez, Fran­cisco de Goya, Gustave Courbet og Édouard Manet.

Utstil­lingen hos Fonda­tion Beyeler vil foku­sere på Hoppers ikoniske frem­stil­linger av karak­te­ris­tiske byscener, i tillegg til de uende­lige vidder i det ameri­kanske land­skapet. Til dags dato har dette aspektet sjelden blitt frem­hevet i utstil­linger viet Edward Hopper, men det er likevel nøkkelen til å forstå hans arbeide og motta­kelse som kunstner.

Med akva­reller og olje­ma­le­rier fra 1910- til 1960-tallet vil utstil­lingen gi en omfat­tende og spen­nende over­sikt over den mange­fa­set­terte produk­sjonen i Edward Hoppers oeuvre.

Utstil­lingen er orga­ni­sert av Fonda­tion Beyeler i samar­beid med Whitney Museum of American Art, New York, hvor den viktigste samlingen av Hoppers verk befinner seg.

Cape Cod Morning, 1950, Oil on canvas, 86.7 x 102.3 cm Smithsonian American Art Museum © Heirs of Josephine Hopper/2020 ProLitteris, Zurich. Photo: Smithsonian American Art Museum, Gene Young

Cape Cod Morning, 1950, Oil on canvas, 86.7 x 102.3 cm
Smith­so­nian American Art Museum © Heirs of Josep­hine Hopper/2020 ProLit­teris, Zurich. Photo: Smith­so­nian American Art Museum, Gene Young.

INTRODUKSJON
Edward Hopper (1882–1967) er en av de store kjente kunst­nerne, men ikke desto mindre lite kjente ekspo­nen­tene for moderne kunst. Noen av verkene hans har blitt used­vanlig popu­lære som et slags tids­minne over vår ameri­ka­ni­serte etter­krigs-kultur. Enkelte sider av kunst­ner­skapet hans er bare kjent av noen få kunst­his­to­ri­kere, som har spesia­li­sert seg på Hopper.

Mange av hans male­rier, så vel som akva­reller og tegninger, gjen­står det derfor for den kunst­in­ter­es­serte å oppdage. Utstil­lingen vår gir et viktig bidrag i så måte. For første gang samles Hoppers land­skap, inklu­sive det urbane, og gir besø­kende dyp innsikt i kunst­ne­rens ytre og indre verdener.

Den aner­kjente film­ska­peren Wim Wenders, en mange­årig Hopper-fan, har skapt en personlig hyllest til artisten spesielt for utstil­lingen hos Fonda­tion Beyeler: 3D-filmen ‘To eller tre ting jeg vet om Edward Hopper’. Med utgangs­punkt i motiver fra Hoppers bilder, gjen­opp­lever han kunst­ne­rens karak­te­ris­tiske nostal­giske melan­kolske stem­ning. Filmen er vist i det siste rommet i utstillingen.

TO ELLER TRE TING JEG VET OM EDWARD HOPPER
Et ytter­li­gere høyde­punkt i utstil­lingen vil være visningen av ‘To eller tre ting jeg vet om Edward Hopper’, en 3D-kort­film av den aner­kjente regis­søren og foto­grafen Wim Wenders (Wings of Desire; Don’t Come Knocking).

Inspi­rert av Edward Hoppers “American spirit”, vil filmen bli vist i spek­ta­kulær 3D-projek­sjon. Se filmen her:

Filmen ble mulig­gjort takket være støtte fra BNP Paribas Swiss Foun­da­tion og LUMA Foundation.

Vi håper du vil like utstil­lingen og vil glede deg over å dele opple­velsen din med andre.

Les mer om utstil­lingen her.

Les mer om Basel her.