UTSTILLING

Varer til den 8. oktober 2017

Giovanni da Rimini er en rela­tivt ukjent kunstner, som levde i noen av kunst­his­to­rien mest spen­nende og epoke­gjø­rende år.

giovanni-da-rimini-exhibition-banner-675x285

Juri­diske doku­menter omtaler en Giovanni «maler», senere «mester», som levde i Rimini i år 1292.
Det er antatt at han er samme kunstner som JOHES PICTOR (Giovanni Maleren) som signerte et monu­men­talt krusi­fiks som fort­satt befinner seg i kirken Chiesa di San Fran­cesco i den vesle fjell-lands­byen Merca­tello sul Metauro.

Giovanni da Rimini antas også å være kunst­neren bak de skadde fres­koene som repre­sen­terer scener fra Jomfruens liv, sammen med augs­ti­ner­munker og to kvin­ne­lige givere, datert år 1300–1310), som du finner i kampa­nile-kapellet til San Augus­tino i Rimini.

"Scenes from the Lives of the Virgin and other Saints" av Giovanni da Rimini, cirka 1305

«Scenes from the Lives of the Virgin and other Saints» av Giovanni da Rimini, cirka 1305.

Giovanni da Rimini var en av en mindre gruppe kunst­nere, som på begyn­nelsen av 1300-tallet gjorde havne­byen Rimini til et senter for noe a den mest inno­va­tive maler­kunsten i hele Europa.

Denne kunsten, som gjerne kan sees på som forlø­peren til renes­san­sens maleri, var kjenne­tegnet gjennom en kombi­na­sjon av ekstrem detalj­rikdom, farge­klarhet, emosjo­nell inten­sitet og ikono­gra­fisk origi­na­litet. Kunst­verk fra denne gruppen synes i liten grad å ha over­levd århund­rene, og Giovannis male­rier er helt enestå­ende repre­sen­tanter for denne tiden.

Utstil­lingen gir et unikt innblikk i den lille produk­sjonen som bevart av Giovanni da Rimini, som for øvrig levde samtidig med Giotto di Bondone i en bryt­ningstid, fort­satt med sterk bysan­tinsk påvirk­ning innen kunsten. Han er doku­men­tert virksom som kunstner mellom 1292 og 1336.

Male­riet «Scenes from the Lives of the Virgin and other Saints» ble anskaffet av The National Gallery i år 2015 og består av fire narra­tive scener som beskriver episoder i livene til fire sentrale bibelske figurer i senmid­del­al­deren: Sant Augustin, Jomfruens kroning, Sant Cath­e­rine av Alex­andria og Johannes Døperen i vill­marken. Kombi­na­sjonen av disse fire er uvanlig, og er sann­syn­ligvis resultat av kjøpe­rens person­lige ønske.
Les mer om utstil­lingen og kunst­neren her.

life_chn

Detalj fra bildet «Scenes from the Lives of the Virgin and other Saints».