Tate Modern, London

The Eyal Ofer Galleries

Til den 15. mars 2015

Denne utstil­lingen foku­serer på foto­gra­fiet før, under og etter krig. Her doku­men­teres sekunder, minutter, timer, dager, uker og år etter at en bombe er detonert.

 Richard Peter Dresden i Tyskland etter alliertes bomberaid i 1945. Foto: © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Richard Peter, sen.

Richard Peter: Dresden i Tysk­land etter alli­ertes bombe­raid i 1945. Foto: © SLUB Dresden / Deut­sche Foto­thek / Richard Peter, sen.

Her vises en slag­mark mange år etter at en stor­krig er over. Her doku­men­teres øyeblik­kets sjokk og etter­ti­dens reflek­sjon av krig fra alle verdens hjørner – gjennom de om lag 150 årene som er gått siden foto­gra­fiet ble oppfunnet. Det er grunn til  anta at du her vil finne foto­gra­fier du aldri tidli­gere har sett – i sammen­henger du aldri tidli­gere har fore­stilt deg.

Et inter­es­sant kura­tisk grep er gjort: Arbei­dene er ordnet i rekke­følge etter hvor lang tid etter krigs­hand­lingen foto­graf­tiet er tatt.

Et bilde fra 7 måneder etter bombingen av Dresden under Den andre Verdens­krigen står ved siden av et foto tatt 7 måneder etter Gulf­kri­gens slutt.

Bilder fra Vietnam 25 år etter Saigons fall vises sammen med Naga­saki 25 år etter atombomben.

Resul­tatet er at du får mulighet til å betrakte inntrykk fra kriger og resul­tatet av krig i sammen­henger du aldri før har kunnet: Krigen trauma kan sees i øynene til den sjokk­skadde US Marine-soldaten fra 1968, skildret av Don McCullin. Simon Norfolks Afgha­ni­stan: Chro­no­topia 2001 doku­men­terer ødeleg­gelser av bygninger og land­skap i Afganistan.

Ulike konflikter dukker opp fra ulike syns­vinkler gjennom denne utstil­lingen. Nick Wapling­tons close-ups av vegger i en krigs­fange­leir fra Den andre Verdens­krigen i Wales fra 1993 ved siden av Jerzy Lewczyn­skis foto­gra­fier av «Wolf’s Lair» –  Adolf Hitlers hoved­kvarter i Berlin fra krigens aller siste fase sammen med Michael Schmidts Berlin gate­scener fra 1980.

For ikke å snakke om Shomei Tomatsus bilder av gjen­stander funnet etter atom­bomben i Naga­saki og Kikuji Kawada’s episke prosjekt «Kartet over Hiro­shima» fra 1960-årene.

Tema­foto fra forsiden av ReisDit.no – Shomei Tomatsu: «Steel Helmet with Skull Bone Fused by Atomic Bomb, Naga­saki 1963 Foto: © Shomei Tomatsu – inter­face. Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo

Mer om utstil­lingen her

 

Mer om London her