The National Gallery

Fra den 7. oktober 2015 – 10. januar 2016

Sains­bury Wing Exhibition

Goyas slående og avslø­rende portretter forteller om en kunstner som ikke bare har en ukon­ven­sjo­nell tilnær­ming til sine modeller, men som også har en unik evne til å fange deres psykologi.

Portrett av Doña Isabel de Porcel, 1805. Kilde: Wikipedia

Portrett av Doña Isabel de Porcel, 1805. Kilde: Wikipedia.

Fran­cisco de Goya var alle­rede 37 år gammel da han fikk sitt første viktige portrettopp­drag fra Spanias stats­mi­nister, adels­mannen José Moñino y Redondo Flori­dab­lanca. Etter det skjøt kunst­ne­rens karriere fart. Ambi­siøs og stolt av sin nyvunne status opplevde han snart at konge­fa­mi­lien, adelen, intel­lek­tu­elle, poli­ti­kere og mili­tære av høy rang ble hans meséner og oppdragsgivere.

Sterkt preget av sin tilta­gene hørsels­svikt som følge av alvorlig sykdom i 40-årene, som til slutt gjorde ham døv, ble portret­tene en måte for Goya å kommu­ni­sere. Hans tilnær­ming ble intens og uhindret, uten frykt for å avsløre det han så.

Utstil­lingen ‘Goya: The Portraits’ gir en dyp innsikt i kunst­ne­rens private og offi­si­elle liv, ved siden av å vise Goyas utvik­ling som kunst­maler fra de tidlige oppdra­gene til de senere mer intime verkene under hans selv­på­lagte eksil i Frank­rike i 1820-årene. Fran­cesco de Goyas kunst­ner­kar­riere omfattet revo­lu­sjon, krig mellom Spania og Frank­rike, samt den omvelt­ningen den spanske opplys­nings­tiden innebar.

Goya var i sin tid en grense­spren­gende kunstner, høyt verd­satt av stør­relser som Delac­roix, Degas, Manet og Picasso, og en av Spanias mest feirede malere. Hans historie som portrett­maler er imid­lertid aldri før fortalt gjennom en utstilling.

Goya: The Portraits’ viser rundt 70 av denne viktige kunst­ne­rens beste arbeider, innlånt fra museer og private  samlinger fra alle verdens hjørner – inklu­sive male­rier, tegninger og minia­tyrer som aldri tidli­gere er vist i London.

Mer om utstil­lingen her

Mer om London her