The Queen’s Gallery, Buckingham Palace

Fra fredag 20. mars til søndag 11. oktober 2015

Utstil­lingen «Pain­ting Para­dise: The Art of the Garden» viser oss hvordan hager er blitt løftet frem, skildret, tolket og gjort til gjen­stand for oppmerk­somhet av kunst­nere gjennom fem hundre år. Enten hagen er frem­stilt som et hellig tempel, et sted for viten­ska­pe­lige studier, en stille havn for filo­so­fiske tanker eller et sted for fest og glede – hagen er stedet der menneske og natur møtes – midtveis.

"The Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara". The master of Hoogstraten, tidlig 1500-tallet.

«The Virgin and Child with Saints Cath­e­rine and Barbara». The master of Hoog­s­traten, tidlig 1500-tallet.

Manuskript illustrert av Jean Pinoche år 1501.

Manu­skript illust­rert av Jean Pinoche år 1501.

Utstil­lingen  «Pain­ting Para­dise: The Art of the Garden» finner sted i The Queen’s Gallery, Buck­ingham Palace og er satt sammen av arbeider fra The Royal Collections. Utstil­lingen viser hvordan hagene endrer karakter og betyd­ning gjennom fire  hundre år og omfatter verk av Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Albrecht Dürer, Sibylla Merian og Carl Fabergé. Her får du også anled­ning til å se noen av de tidligste og mest sjeldne avbild­ninger av hager og planter, som har over­levd gjennom århundrene.

Utstil­lingen består av mer enn 150 utsøkte arbeider fra The Royal Collection – hentet fra konge­hu­sets resi­denser i Stor­bri­tannia. Vi snakker her om maler­kunst, bota­niske studier, tegninger, bøker, manu­skripter, bruks­kunst og deko­rativ kunst i verdens­klasse fra 1500-tallet til det tidlige 1900-tallet.  Det britiske konge­huset har kjøpt kunst fra alle Europas hjørner siden 13–1400-tallet, og er blant annet i besit­telse av prakt­fulle samlinger av flamske og itali­enske male­rier fra renes­sansen og barokken.

The Queen’s Galleri i Buck­ingham Palace er i seg selv en god grunn til å besøke utstil­lingen. The Queen’s Gallery i Buck­ingham Palace ble grunn­lagt i år 1843, men sterkt skadet under Den andre verdens­krigen. Den siste ombyg­gingen og utvi­delsen fant sted i peri­oden år 1998–2002, og ble gjen­nom­ført av arki­tekt John Simpson & Part­ners, som blant annet tilførte The Queen’s Gallery en portico i streng (gresk) dorisk stil, noe som brøt full­stendig med det rådende syn om bruk av moderne virke­midler i reha­bi­li­te­ring og utvi­delser av klas­sisk arki­tektur – noe utvil­somt må sees i lys av Prins Charles’ uttalte forakt for moderne arkitektur.

"Henrik den VIII. og hans familie" fra år 1545

«Henrik den VIII. og hans familie» fra år 1545.

Henrik den VIII. var den første som begynte å bruke hager til propa­gan­diske formål. På male­riet til høyre, i en provi­so­risk hage­pa­vil­jong, ser vi kongen flan­kert av sin tredje kone, Jane Seymour og Prince Edward, senere Edward VI.

På venstre side står prin­sesse Mary,senere dron­ning Mary den I., kongens datter med hans første kone, Cath­e­rine of Aragon, og til høyre prin­sesse Eliza­beth, senere dron­ning Eliza­beth den I., hans datter med kone nummer to, Anne Boleyn.

Fotos: Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Eliza­beth II 2014

Mer om utstil­lingen her

Mer om London her