The National Gallery, London

Til den 15. april 2015

Sunley Room – Gratis adgang

Peder Balke har gjort furore i London, siden utstil­lingen åpnet den 12. november i år. The National Gallery sier det slik: «Discover Norway’s unsung forerunner of moder­nism and expe­ri­ence the drama and romance of the Far North.»

"Nordkapp" av Peder Balke, malt i cirka år 1840 - nasjonalromantikken gjelder og slektskapet til I.C. Dahl kan fornemmes

«Nord­kapp» av Peder Balke, malt i cirka år 1840 – nasjo­nal­ro­man­tikken gjelder og slekt­skapet til I.C. Dahl kan fornemmes.

Peder Balke. Denne dyktige land­skaps­ma­leren, roman­ti­keren, moder­nisten og ekspre­sjo­nisten har lenge vært en kjent og aner­kjent kunstner med et navn solid plantet i den norske kunsthistorien.

Nå gjør Peder Balke (1804–1887) inter­na­sjo­nalt gjen­nom­brudd, nesten 200 år etter sin skjell­set­tende reise til Nord­kapp i år 1832.

National Gallery er heller ikke snaue når de beskriver Peder Balke som en av pioné­rene innen skan­di­na­visk 1800-tallets maler­kunst – likevel påpeker museet at tross Balkes ferdig­heter, hans kyst­land­skaps skjønnhet og ekspre­sjo­nis­tiske kvali­teter, vil de færreste gjen­kjenne navnet hans. Dette er selv­sagt sett med engelske øyne.

Øyne som i dag for øvrig er vidåpne, koplet til hjerner og hender som spør seg: «Hvorfor har vi ikke oppdaget dette geniet før» – noe som også vil gjen­speiles i kommende auksjons­runder. Nåvel.

Peder Balke var en av de første kunst­nerne som foretok reisen til det nord­ligste nord av vårt ville og værharde land.

Peder Balke: "Stetind i tåke", 1861. Eksperimentelt og ekspressivt - malt i modne år.

Peder Balke: «Stetind i tåke», 1861. Ekspe­ri­men­telt og ekspres­sivt – malt i modne år.

I 1832 besøkte han steder der knapt noen tilrei­sende før hadde satt sine sko – aller minst noen kunstner. Han så og skildret naturen, vill­skapen, stor­heten og mennes­kets format satt opp mot dette. Han ankom Vardø under en orkan, hvis visu­elle inntrykk ble etset til hans sinn for alltid. Hans første male­rier skildret land­ska­pene i en nasjo­nal­ro­man­tisk lød og ånd, la oss gjerne kalle det i vennen I. C. Dahls landskap.

De vold­somme inntryk­kene fra denne reisen skulle bli med Peder Balke resten av hans kunst­ne­riske liv. Balke ekspe­ri­men­terte. Han ville åpen­bart hente frem det aller innerste – kjernen i natu­rens ånd – sann­syn­ligvis påvirket av Caspar David Frie­drich arbeider, malte han land­skapet og land­ska­pets ånd i én og samme skild­ring. Som betrakter stusser man foran disse mektige natur­skild­rin­gene – det er jo to male­rier på ett og samme lerret? Balke turde å gjøre dette, selv om det ikke var gjort før – i Norge.

Peder Balkes kommer­si­elle suksess som maler uteble. Han fort­satte imid­lertid, heldigvis får vi si, å male for sin egen gledes skyld – mange av skild­rin­gene små skisser i olje på papir, papp, plate og små lerreter. National Galle­rier har ett slikt i sin samling «Stormen» fra 1862, olje på treplate, i det beskjedne formatet 12 x 16,5 cm. En røff, skisse­aktig skild­ring av damp­skip og seil­skip på randen av forlis og kata­strofe – i sort, grått og hvitt – der dramaet i høyeste grad dirrer. Samtiden visste ikke å sette pris på det.

Balkes male­rier har ikke tidli­gere vært utstilt i Stor­bri­tannia. Nå oppdages han. Nå settes hans kunst i inter­na­sjonal og euro­peisk kontekst. Nå ser man at Balke melte med en fot plantet i frem­tiden. Nå ser man at Balke var moderne, at han var en tidlig ekspre­sjo­nist, at han var uhyg­gelig moderne i sitt uttrykk og at han har en stor plass i den euro­pe­iske malerkunsten.

Omslaget til boken om Peder Balke, som the National Gallery utgitt i forbindelse med utstillingen. Boken kan bestilles på museets hjemmeside, som du finner link til, til høyre.

Omslaget til boken om Peder Balke, som the National Gallery utgitt i forbin­delse med utstil­lingen. Boken kan bestilles på museets hjem­me­side, som du finner link til, til høyre.

Kuriøst nok er Balke repre­sen­tert i Louvre med 17 verk. Han kontaktet den franske kongen i 1840-årene, fikk over­ras­kende 3 dagers audiens, og inngikk en avtale med ham om leve­ranse av et 30-talls male­rier. 1848-revo­lu­sjonen innebar nye hind­ringer, men det ble da noe ut av det. Ingen andre museer har flere verk av Peder Balke enn ærver­dige Musée du Louvre. Ser man det.

Gad vite hva som ville skjedd dersom Balke hadde hatt suksess i sin egen tid?

Peder Balke ga etter hvert opp male­riet og ga seg poli­tikken i vold. Uten at det ble spesielt vellykket. Balke døde forgjeldet, fattig og misfor­stått i år 1887.

Utstil­lingen i the National Gallery er arran­gert i samar­beid med Nord­norsk Kunst­mu­seum i Tromsø og omfatter 50 male­rier fra private og offent­lige samlinger i Europa, som repre­sen­terer alle fasetter av denne spen­nende kunst­ne­rens liv og karriere.

Mer om utstil­lingen her

Mer om London her