Joan Miró – Vardagslivets poesi

11 februari – 4 juni 2017

Prins Eugens Museum på vakre Waldemars Udde

Den 11 februari öppnades vårens stora utställ­ning med verk av Joan Miró (1893–1983), en av 1900-talets mest uppmärk­sam­made konst­närer. I den omfat­tande presen­ta­tionen visas poetiskt visionära målningar, skulp­turer, teck­ningar, textila verk, grafiska blad och affi­scher som valts med särskilt fokus på den konst­när­liga arbetsp­rocessen och konst­närens sociala engagemang.

Joan Miró, Girl Escaping, 1967. Bemålad brons, 166 x 31 x 58,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona. © Successió Miró, 2017.

Joan Miró, Girl Esca­ping, 1967. Bemålad brons, 166 x 31 x 58,5 cm. Fundació Joan Miró, Barce­lona. © Successió Miró, 2017.

Joan Miró, Flight of ducks, woman, star, 1965. Olja på duk, 100 x 50 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017.

Joan Miró, Flight of ducks, woman, star, 1965. Olja på duk, 100 x 50 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017.

Möjlig­heten att få arran­gera en omfat­tande utställ­ning med verk av Joan Miró uppfyller en sedan länge närd dröm för museichef Karin Sidén. Mirós person­liga bild­språk, fritt från este­tiska konven­tioner och fyllt av visuell poesi, har inte bara kopp­lingar till flera av moder­nis­mens mest intres­santa, radi­kala konst­ström­ningar. Med en bild­värld i olika mate­rial och medier som rymmer åter­kom­mande motiv som stjärnor, fåglar och kvinnor har Miró skapat en fantasi­eg­gande och på samma gång tidlös bildvärld.

Om den senaste stora Miró-utställ­ningen i Sverige var en retro­spektiv på Moderna Museet för snart tjugo år sedan, med särskilt fokus på konst­närens verk från 1920‑, 30- och 40-talen, så lyfter denna utställ­ning i synnerhet fram Mirós sena produk­tion från och med 1960-talet fram till konst­närens död 1983. Utställ­nin­gens koncept skänker betrak­taren en unik möjlighet att komma både personen Miró och hans konst­när­liga arbetsp­rocess närmare.

Utställ­nin­gens tematik är tvådelad, varav en handlar om den stora bety­delse som vardag­liga objekt hade för Mirós skapande, i synnerhet för hans skulp­tur­konst men även inom måleri, teck­nings- och textil­konst. En servett, en hopknycklad Kodak film ask, en Ajax flaska, en sten och en pumpa är bara några av alla de objekt som Miró visu­ellt lät sig inspi­reras av, och som han ansåg inne­höll en alldeles särskild inne­bo­ende poesi. I hans konst­när­liga arbete samman­ställdes och trans­forme­rades dessa objekt till visuell poesi, och till nya samman­hang och innebörder.

Joan Miró, Figure, birds, 1973. Olja på duk, 45 x 71 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017

Joan Miró, Figure, birds, 1973. Olja på duk, 45 x 71 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017.

Mirós sociala engage­mang och hans arbete för frihet och mot förtryck, gestaltad i hans affi­sch­konst, utgör den andra tema­tiska inriktningen i utställ­ningen. Mirós starka förank­ring i sin hemtrakt Kata­lo­nien, i dess natur, kultur och iden­titet, är väl omskriven liksom hans engage­mang mot tota­litärt förtryck och Franco­re­gi­mens diktatur. Genom affi­sch­kon­sten och grafiken lyckades Miró nå en stor och bred publik, vilket var något han önskade.

Affi­sch­erna som presen­teras i utställ­ningen har lånats in från den enda kompletta samling av sitt slag i världen, Nils Trydings samling av affi­scher och grafiska blad, som han donerat till Kris­ti­an­stads kommun.

Les mer om utstil­lingen her.