11. mars – 21. mai 2017

Kunstutstilling Prins Eugens vakre Museum Waldermarsudde

I år fyller den svenska folk­skolan 175 år. Det firar Lärar­stif­telsen med den turne­rande utställ­ningen En sagolik skola – Folk­skolan 175 år som invigs på Prins Eugen Walde­marsudde den 11 mars och sedan visas på sju platser runt om i landet. Utställ­ningen är en lekfull exposé över skolans och lärar­yr­kets utveck­ling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag. På Prins Eugen Walde­marsudde komplet­teras utställ­ningen med origi­nal­verk av några av våra mest folkkära konstnärer.

 Carl Larsson, På vikingatåg i Dalom, tidningen Jultomten 1900. Lärarstiftelsen. Foto: Per Myrehed


Carl Larsson, På vikingatåg i Dalom, tidningen Jultomten 1900. Lärar­stif­telsen. Foto: Per Myrehed.

Med siktet inställt mot fram­tiden och skolans utma­ningar firar utställ­ningen En sagolik skola – Folk­skolan 175 år folk­skolan som ett av Sveriges vikti­gaste demo­krati­pro­jekt genom tiderna. Utställ­ningen gör nedslag i skolans, lärarnas och skol­ba­r­nens situa­tion genom åren och visar verk ifrån Barn­bi­blio­teket Saga – en av Sveriges största lässats­ningar någonsin som lanse­rades vid förra sekelskiftet.

Fram­stå­ende förfat­tare och konst­närer blev på uppdrag av lärarna ombedda att enga­gera sig i folk­skolan genom att bidra med utbild­nings­ma­te­rial för att förbättra peda­go­giken och därmed öka bild­ningen. Barn­bi­blio­teket Saga är både en berättar- och konst­skatt som de flesta kommer att känna igen från sin egen skoltid.

Carl Larsson, Prinsessan Vår, tidningen Jultomten 1898. Lärarstiftelsen. Foto: Per Myrehed. Bild beskuren.

Carl Larsson, Prin­sessan Vår, tidningen Jultomten 1898. Lärar­stif­telsen. Foto: Per Myrehed. Bild beskuren.

”Med barnen, peda­go­giken och konsten i fokus vill vi visa hur många av våra etab­le­rade konst­närer har bidragit till skolan genom bilder och illust­ra­tioner,” säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen.

Prins Eugens Walde­marsudde komplet­terar En sagolik skola – Folk­skolan 175 år med två utställ­ningar. Här visas bland annat origi­nal­il­lust­ra­tioner från Barn­bi­blio­teket Saga av Jenny Nyström, Elsa Beskow, Carl Larsson, Ottilia Adel­borg och Einar Nerman, som hör till några av de fram­stå­ende konst­närer som fick i uppdrag att illust­rera sagor och litterära klas­siker till lässats­ningen. På Walde­marsudde kommer besökarna också få ta del av Prins Eugens bety­dande skolutsmyckningar.

”Det är en stor glädje för oss som konst­mu­seum att lyfta fram konstens viktiga roll för skolan och barns lärande histo­riskt sett, och att få möjlighet att bidra med att stärka konstens, bildens och bildäm­nets bety­delse för skolan, barns lärande och krea­ti­vitet i vår egen tid,” säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Les mer om utstil­lingen her.