NB! Varighet kun til den 23. april 2017

Magasin 9, Frihamnen

Frihamnsgatan 66
115 66 Stockholm

Utställ­ningen TUTANKHAMUNGRAVEN OCH SKATTERNA bjuder på en unik inblick i de arkeo­logiska lämnin­garna från det forn­tida Egypten. Följ med på en upptäckts­resa till skatterna från Tutank­hamun och hans berömda grav, exakt som de var vid upptäckten av Howard Carter 1922. Upplev det magiska ögon­blicket från upptäckten – precis som om du hade varit där själv.

HOWARD CARTERARKEOLOG, KONSTNÄR OCH UPPTÄCKARE AV ETT SENSATIONELLT FYN

Howard Carters biografi är unik bland arkeo­loger. Endast 17 år gammal, 1891, lämnade han England för att Egypt Explo­ra­tion Funds uppdrag teckna av och kopiera de färg­rika vägg­mål­ningar som blivit funna i gravar i Mellersta Egypten. Kort därefter påbör­jade han sin första utgräv­ning, under ledning av den berömde arkeo­logen Sir Flin­ders Petrie.

Dette var det første arkeologen Carter så av Thutankamons grav.

Dette var det første arkeo­logen Carter så av Thutan­kamons grav.

» ‑Jag ser under­bara ting».
HOWARD CARTER, 1922

År 1899 hade den talang­fulle unge arkeo­logen avan­cerat till antik­vi­tets­in­spektör för Övre Egypten och var som sådan högt lovordad för sina insatser, tills hans karriär fick ett abrupt slut efter att ha tagit parti för ett antal egyp­tiska vakter som kommit i konflikt med franska turister vid en utgräv­nings­plats. De följande åren var svåra för Carter, tills han år 1909 inledde sitt samar­bete med den förmögne adels­mannen Lord Carnarvon.

I sinom tid lyckades Carter över­tyga greven om att påbörja ett mycket spec­iellt projekt:

Sökandet efter den bortglömde farao Tutankhamuns grav i Konungarnas dal

Lord Carnarvon finan­sie­rade expeditionen under fem år, från starten 1917, men till ingen nytta. Först i november 1922, under den plane­rade sista säsongen av utgräv­ningar, vände lyckan för Carter och han kunde presen­tera sin sensa­tio­nella upptäckt inför en förundrad värld. Detta släppte lös en nyhets­flora utan motstycke i pressen och skapade en så kraftig Tutank­hamun-feber att den påver­kade allt ifrån kläd­modet till arki­tek­turen under ”det glada tjugotalet”.

Tuthankamons berømte dødsmaske

Tuthan­kamons berømte dødsmaske.

TUTANKHAMUNEN KUNG OCH HANS TID

År 1332 f.Kr., vid nio års ålder, besteg Tutank­hamun den egyp­tiska tronen som en av de sista kungarna av den 18:e dynastin. Hans far var den kätterske kung Akhenaton, men än idag är det okänt vem som var hans mor. Nya studier visar att den unge kungen led av flera allvar­liga sjuk­domar, men detta hind­rade honom inte från att åstad­komma den mest bety­del­se­fulla bedriften under hans regenttid: Förkas­telsen av de genom­gri­pande reli­giösa reformer som hade införts av hans far och som hade skapat oro i landet.

Hans död är ett mysterium ännu idag.

Tutank­hamun dog efter nio år på tronen, troligen i en infek­tion orsakad av en knäskada.
Foto­grafen Harry Burton doku­men­te­rade varje del av arbetet i Tutank­ha­muns grav, från den första inven­te­ringen av föremål till trans­porten av de sista fynden till Egyp­tiska museet i Kairo. Genom Burtons bilder har den unge faraon uppnått verklig odödlighet.

Carters ögon och minne

Burton var utsänd som utgräv­nings­fo­to­graf av Metro­po­litan Museum of Art, och han blev ”Carters ögon och minne”. Med sin enorma kamera och otym­p­liga nega­tiv­plåtar vand­rade han otrött­ligt mellan utgräv­ningen, sitt foto­la­bo­ra­to­rium (som han hade ställt upp i kung Set II:s grav) och sitt impro­vi­se­rade mörkrum i den närlig­gande graven KV 55. Alla gravar i Konun­garnas dal iden­ti­fieras med ett KV-nummer – Tutank­ha­muns grav är KV 62.
Varje del av utgräv­ningen doku­men­te­rades på foto­grafi, ner i minsta detalj
Resul­tatet av Burtons mödor är 2 800 glas­plåtar i stor­format vilka i detalj doku­men­terar samt­liga fynd, deras place­ring i graven och varje del av arbetet. Tålmo­digt och utan förbe­håll uppmunt­rades han som ingen annan i teamet av Carter, och tack vare sina foto­gra­fier blev Burton den förste och ende arkeo­logiska foto­graf med världsrykte.

Uerstattelige arkeologiske skatter kan oppleves på denne unike utstillingen.

Uerstat­te­lige arkeo­lo­giske skatter kan oppleves på denne unike utstillingen.

YTTERST VÄLGJORDA FÖREMÅL

Utställ­ningar om Egyp­tens konst­föremål har i många år varit populära. Men nu kan TUTANKHAMUNGRAVEN OCH SKATTERNA presen­tera detta fasci­ne­rande område på ett helt nytt vis: Det är en unik utställ­ning som låter besökarna uppleva histo­rien bakom utgräv­ningen av Tutank­ha­muns grav. För att åstad­komma detta, och eftersom de käns­liga origi­nal­ob­jekten kräver spec­iell förva­ring och därför varken kan eller bör ingå i komplexa instal­la­tioner, har Tutank­ha­muns magni­fika grav­föremål blivit exakt repro­du­ce­rade, in i minsta detalj, av egyp­tiska spec­ia­lister i konsul­ta­tion med landets främsta egyptologer.

De här objekten är inte skapade för att ersätta origi­nalen utan för att komplet­tera dem. På det här viset kan TUTANKHAMUNGRAVEN OCH SKATTERNA låta en stor publik få till­gång till farao­nernas fasci­ne­rande värld utan att någonsin även­tyra de ömtå­liga, mång­tu­sen­åriga originalen.

SKATTERNA

Utställ­ningen TUTANKHAMUNGRAVEN OCH SKATTERNA består av mer än 1 000 föremål. Här nedan kan du få en första glimt av den impo­ne­rande konst­när­liga rike­domen i det forn­tida Egypten.

Les mer om utstil­lingen her.