Til 23. januar 2022.

Kunstmuseum Basel

Camille Pissarro: The Studio of Modernism

 

Camille Piss­arro (1830–1903) var en av de viktigste kunst­nerne i Frank­rike i andre halvdel av 1800-tallet. Den nye og revo­lu­sjo­ne­rende moder­ni­teten i male­riet oppstod gjennom impre­sjo­nist-beve­gelsen sammen med hans ekstremt mang­fol­dige verk.

Likevel nevnes Camille Piss­arro ofte ikke blant de fremste impre­sjo­nis­tene i kunst­his­to­rien i dag.

Den omfat­tende høst­ut­stil­lingen på Kunst­mu­seum Basel gir en over­sikt over Piss­arros arbeider og foku­serer på hans samar­beid med hans samti­dige. Som venn og mentor dyrket Piss­arro viktige og livlige rela­sjoner med kunst­nere av forskjel­lige gene­ra­sjoner – som Paul Cézanne, Claude Monet, Paul Gauguin, Edgar Degas, Mary Cassatt og andre.

I 1912 gikk Kunst­mu­seum Basel til innkjøp av sitt første impre­sjo­nis­tiske maleri – Camille Piss­arros «Un coin de l’Hermitage, Pontoise» fra 1878.

Den inten­sive utveks­lingen av idéer og metoder kan forstås som en kata­ly­sator for den viktigste utvik­lingen innen maleri i andre halvdel av 1800 ‑tallet.

Som en sentral skik­kelse hadde Camille Piss­arro en avgjø­rende innfly­telse på impre­sjo­nismen. Han var den eneste impre­sjo­nisten som tok like mye hensyn til land­skapet som menneske­skik­kelsen. I det øyeblikket da impre­sjo­nismen også fikk aner­kjen­nelse blant samlere og hentet inn penger til kunst­nerne, vendte Piss­arro seg til en ny male­risk revo­lu­sjon på 1880 ‑tallet – nyim­pre­sjo­nisme. På den måten demon­strerte han igjen sitt ubetin­gede ønske om kunst­ne­risk fremgang.

Camille Piss­arro taklet – som mange nyim­pre­sjo­nister – anar­kisme. I hvilken grad hans poli­tiske over­be­vis­ning fant veien inn i kunsten hans har alltid vært av inter­esse for sosial­his­to­risk kunst­his­torie. Det er klart at Piss­arro ikke ønsket at bildene hans skulle bli forstått som poli­tiske progr­am­bilder. Ikke desto mindre forbinder Piss­arros revo­lu­sjo­ne­rende male­stil og hans vilje til å gå nye veier, hans kunst med kjerneidéene om anarkisme.

Piss­arro er spesielt viktig for Kunst­mu­seum Basel, siden det finnes åtte male­rier og mange verk på papir i museets samling. Un coin de l’Hermitage, Pontoise fra 1878 var også det første impre­sjo­nis­tiske male­riet som fant veien til Basel Public Art Collection. I 1912 ble det kjøpt på initiativ av en liten gruppe kunst­nere og kunst­els­kere – noe som da også vekket skepsis den gangen, mer enn 20 år etter at impre­sjo­nismen var på det mest intense. Dette verket la grunn­laget for kunst­mu­seets impre­sjo­nis­tiske samling.

Det er mer enn 60 år siden sist en utstil­ling dedi­kert til denne viktige kunst­neren fant sted i et sveit­sisk museum.

 

Les mer om utstil­lingen her

 

Les mer om kultur- og muse­ums­byen Basel her