Til den 2. januar 2022

 

Galle­rier i første etasje

 

Tambu­riner rister, vinsøl og halv­nakne figurer virvler over lerretet i disse male­riene av fest, dans og drama som er samlet i denne første utstil­lingen dedi­kert til Poussin og dans.

Poussins male­rier av dans er unike. Han levende­gjør den klas­siske verden av guder og døde­lige med vill og urolig beve­gelse, men kaoset på lerretet gjen­speiler ikke den grun­dige og oppfinn­somme prosessen som tillot ham å fange kropper i bevegelse.

I denne utstil­lingen vil Poussins male­rier og tegninger av dans bli vist sammen med den antikke skulp­turen han studerte, og invi­terer deg til å spore utvik­lingen av ideene hans fra marmor til papir til maling.

Poussins arbeids­me­toder vil bli full­stendig avslørt med en rekon­struk­sjon av voks­fi­gu­rene hans, som kunst­neren mani­pu­lerte til forskjel­lige kompo­si­sjoner, og under­streket sin rolle ikke bare som danse­maler, men som koreo­graf i seg selv.

 

Utstil­ling orga­ni­sert av National Gallery, London og Getty Museum, Los Angeles.

 

Les mer om utstil­lingen her