Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Fra 1. februar til den 30. april 2020

Van Eyck-utstil­lingen i 2020 i Gent er den største noensinne.
I 2020 hyller Museum of Fine Arts (MSK) i Ghent Jan van Eyck (ca. 1390–1441) med utstil­lingen ‘Van Eyck. An Optical Revo­lu­tion’. På verdens­basis er det bare bevart omtrent tjue verk av denne kunst­neren. I denne eksep­sjo­nelle anled­ningen vil mer enn halv­parten av disse bli vist i Gent, sammen med verk av hans dyktigste samtidige.

Gent Sint Jaans Kerk (detalj) Jan van Eyck @lucasweb.be

Sint Jaans Kerk (detalj) Jan van Eyck @lucasweb.be.

Denne utstil­lingen gir også en unik forstå­else av neder­lan­dene i senmid­del­al­deren, som en kreativ grobunn for kunst­nere og hånd­ver­kere. Her kan du fordype deg i det rike livet ved hoffet til Philip den Gode, Hertug av Burgund, og den dyna­miske bykul­turen som var ramme for Van Eyck liv og virke som kunstner, rådgiver og diplomat. Male­rier, skulp­turer, tegninger, billedvev og minia­tyrer laget av hans samti­dige fra Vest-Europa og Italia, illust­rerer den raffi­nerte este­tiske følelsen og kultu­relle rikdommen i denne tiden. Cirka 100 senmid­del­alder-kunst­verk av Jan van Eycks samti­dige blir også vist i denne utstillingen.

Fra ett av de åtte restaurerte sidepanelene til altertavlen “The Adoration of the Mystic Lamb” (1432) som etter utstillingen vil stå i St. Bavo Katedral i Gent.

Fra ett av de åtte restau­rerte side­pa­ne­lene til alter­tavlen “The Adora­tion of the Mystic Lamb” (1432) som etter utstil­lingen vil stå i St. Bavo Kate­dral i Gent.

Jan van Eyck – mellom hoffet og byen
Jan van Eyck var hoff­maler for Filip den gode, hertugen av Burgund (1396–1467). Den flam­boy­ante hertugen og hans hoff omga seg med kremen av samti­dens kunst­nerne. Samtidig var de flamske byene Gent og Brugge blomst­rende handels­sentre. Velstå­ende kjøp­menn og poli­ti­kere speilet hoffets pomp og prakt, og var kjøpere av luksus­varer, som for eksempel kunst. Dette var Jan van Eycks krea­tive miljø – mellom hoffet og byen, mellom kunsten og håndverket.

Jan van Eyck satte nye standarder for detaljer i malerkunsten.

Jan van Eyck satte nye stan­darder for detaljer i malerkunsten.

Høyde­punktet for sen middelalderkunst
Van Eyck skilte seg ut fra sine samti­dige, og utviklet male­riet til en optisk revo­lu­sjon. Med sin enestå­ende teknikk og obser­va­sjons­evne løftet han olje­ma­le­riet til nye høyder og formet utvik­lingen av kunsten i sin tid. Hans abso­lutte mester­verk er ‘The Adora­tion of the Mystic Lamb’ (St Bavos kate­dral, Gent), på oppdrag av Joos Vijd, Alderman i Gent, som han full­førte i 1432 etter brorens, Hubert Van Eycks, død.

The Adora­tion of the Mystic Lamb’
Hoved­fo­kuset for denne utstil­lingen er de restau­rerte 8 ytre pane­lene til ‘The Adora­tion of the Mystic Lamb’, en del av det omfat­tende arbeidet som Royal Insti­tute for Cultural Heritage (KIK / IRPA) startet i MSK i 2012. Besø­kende vil kunne beundre det spek­ta­ku­lære resul­tatet av restau­re­ringen, og oppleve de åtte pane­lene i direkte dialog med Van Eycks øvrige kunst­verk, og med det få mulig­heten til å vurdere hans kunst i dens rette histo­riske kontekst.

Et av van Eycks mest kjente verk – altertavlen “The Adoration of the Mystic Lamb” (1432) i St. Bavo’s Katedral i Gent

Et av van Eycks mest kjente verk – alter­tavlen “The Adora­tion of the Mystic Lamb” (1432) i St. Bavo’s Kate­dral i Gent.

De åtte pane­lene er utlånt fra St. Bavo’s kate­dral i Gent, og har aldri før vært vist utenfor kate­dralen – og vil aldri bli det etter denne utstil­lingen. Med andre ord: Dette er første og siste sjanse til å oppleve pane­lene i en bredere kontekst, sammen med Van Eycks øvrige kunst.

Totalt vises 9 verk av Van Eyck i Ghent i denne utstillingen:

Jan and Hubert van Eyck, The Adora­tion of the Mystic Lamb, 1432 (exterior panels)
St Bavo’s Cath­edral, Ghent

Jan van Eyck, The Madonna by the Foun­tain, 1439
Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

Jan van Eyck, Portrait of Baudouin de Lannoy, c.1435
Gemälde­ga­lerie der Staat­liche Museen zu Berlin – Preus­sischer Kultur­be­sitz, Berlin

Jan van Eyck, The Annun­cia­tion diptych, c. 1433 – 1435
Museo Nacional Thyssen-Borne­misza, Madrid

Jan van Eyck, Portrait of a Man with Blue Chaperon, c. 1428−1430
Muzeul National Brukenthal, Sibiu (Romania)

Jan van Eyck, Saint Barbara of Nicomedia, 1437
Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

Jan van Eyck and studio, Madonna by the Foun­tain, c. 1440
Private collection

Jan van Eyck, The Annun­cia­tion, c. 1434–1436
Andrew W. Mellon Collection, National Gallery of Art, Wash­ington DC

Hand G (Jan van Eyck), The Turin-Milan Book of Hours, c. 1420–1440
Palazzo Madama, Turin

Erkeengelen Michael (detalj) fra altertavlen.

Erke­en­gelen Michael (detalj) fra altertavlen.

I dialog med Van Eycks samtidige
For å sette Van Eycks optiske revo­lu­sjon i riktig perspektiv, vil male­riene hans bli vist ved siden av verk av de mest talent­fulle jevn­ald­rende fra Tysk­land, Frank­rike, Italia og Spania. Gjennom å presen­tere disse kunst­ver­kene samtidig, belyser Gent-utstil­lingen på en inter­es­sant måte både kunst­ne­riske forskjeller og likheter.

Utstil­lingen ‘Van Eyck. En optisk revo­lu­sjon’ avslører noen av mytene rundt kunst­neren og setter teknikken, arbeidet og innfly­tel­sene hans i et nytt perspektiv. Denne utstil­lingen vil vekke undring og beund­ring hos de besø­kende, som kanskje kan sammen­lignes med det tilskuerne følte da de så verkene hans for første gang: En opple­velse som skjer bare én gang i livet.

MSK (Museum Schone Kunsten)
Citadel­park, Fernand Scri­bedreef 1
9000 Gent
Belgium

Museum voor schone kunsten (MSK)
https://www.mskgent.be

museum.msk@stad.gent
+32 9 323 67 00

Les mer om denne unike utstil­lingen her.

Her kan du forhånds­be­stille billetter til utstillingen

Les mer om Gent her