Fra den 6. mars til den 5. juli 2015

Venezia, Palazzo Ducale – Doge’s Apartment

Han var en sentral aktør innen figu­rativ kunst mellom 1800-tallets slutt og avant-garde-beve­gel­sene. Han var berømt for sine mytiske motiver, drøm­me­ak­tige scener, ekso­tiske skoger og fortryl­lende land­skap. Henri Rousseau (1844–1910) har alltid vært umulig å sette i bås.

"Meg selv. Portrett. Landskap." Henri Rousseau, 1890. Praha.

«Meg selv. Portrett. Land­skap.» Henri Rousseau, 1890. Praha.

Portrett av Madam M. 1895-97. Henri Rousseau

Portrett av Madam M. 1895–97. Henri Rousseau.

Ikke har det noen hensikt å prøve å sette merke­lapper på hans arbeider heller – selv hvordan denne særegne kunst­neren er tolket, har som oftest vært en følge av rekke misfor­stå­elser. For kraften i Rousseaus male­rier, avvist av kriti­kerne, men høyt priset av kunst­nernes kolleger, repre­sen­terer et fenomen uten side­stykke innen kunsten i bryt­nings­tiden rundt forrige århundreskifte.

Utstil­lingen finner sted i Vene­zias berømte Doge­pa­lass – i dogens leilighet.

Male­rens «arka­iske naivitet» kommer frem også i arbei­dene som tar for seg den jomfrue­lige naturen og de berømte jungel­sce­nene – hele 6 av disse er utstilt her – inklu­sive slange­tem­meren (1907) , Hest angrepet av jaguar(1910) såvel som hans kjente rustikke og urbane land­skap. Hans stilleben, de under­lige og over­ras­kende portret­tene av kvinner og menn skildrer det småbor­ger­lige livet i den urbane utkanten på en måte som fanger iden­ti­teten til en helt unik og original kunstner.

Denne under­lige og gåte­fulle kunst­neren, kjent som Le Doua­nier – tolleren – Rousseau var toll­be­tjent før han begynte å male – satte spor etter seg som få andre – med en iden­titet så klar at ingen kan ta feil av hvem som står bak male­riene. Naiv, primitiv, mystisk, melan­kolsk, opprører eller naturbarn?

"Slangetemmeren" Henri Rousseau, 1907.

«Slange­tem­meren» Henri Rousseau, 1907.

Utstil­lingen har satt seg som mål å revur­dere Rousseaus oevre og sette kunst­ne­rens arbeider under et kritisk lys i histo­risk kontekst. Rousseau ble et refe­rans­punkt for både avant­gar­dis­tene og kubistene.

Henri Rousseaus enestå­ende kunst presen­teres i en utstil­ling som består av mer enn 100 male­rier – 40 av dem av Le Doua­nier, de øvrige 60 av store kunst­nere – mange av dem fra hans samtid – for sammen­lik­nin­gens skyld.

Verdens­kunst­nere som Cézanne, Gauguin, Odilon Redon og Seurat – Marc, Klee, Morandi, Carrà, Frida Kahlo og Diego Rivera er repre­sen­tert på utstil­lingen – i tillegg til Kandinsky og Picasso. Et utvalg av de gamle mesterne er også med – ved Libe­rale da Verona, Fede Galizia, Frans Post og Fran­cisco Goya.

Gjennom tema­tiske seksjoner vil utstil­lingen gjøre det mulig å beundre noen av den franske male­rens mest berømte mester­verk, inklu­dert Selv­por­trett (1889–1890) som regnes som kunst­his­to­riens første «portrett-land­skapet»,  Hønse­gården (1896–1898), kjøpt av Kandinsky og utstilt i den første «Blaue Reiter-utstil­lingen» i München, samt det spesi­elle og uhyg­ge­lige War or the ride of discord (1894).

Utstil­lingen er kura­tert av 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE og er kommet i stand som følge av et spesielt samar­beid mellom Musée d’Orsay i Paris og Fondazione Musei Civici di Venezia – under beskyt­telse av Soprint­endenza per i Beni Archi­tetto­nici e Paes­aggi­s­tici di Venezia e Laguna.

Mer om utstil­lingen her

Mer om Venezia her