Rijks­mu­seum, Amsterdam

10. februar til 4. juni 2023

JOHANNES VERMEER
Johannes Vermeer (1632–1675) bodde og arbeidet i Delft. Arbei­dene hans er mest kjent for sine rolige, innad­vendte innen­dørs­scener, hans enestå­ende bruk av sterkt, farge­rikt lys og hans over­be­vi­sende illusjonisme.
 

I motset­ning til Rembrandt etterlot Vermeer et bemer­kel­ses­verdig lite oeuvre med rundt 35 male­rier. Ettersom male­riene hans gene­relt betraktes som de mest verd­satte skat­tene i de respek­tive muse­ums­sam­linger der han er repre­sen­terer, lånes Vermeer-male­rier sjelden ut.

DEN STØRSTE VERMEER-UTSTILLINGEN NOEN SINNEMED MANGE INTERNASJONALE LÅN
Utstil­lingen vil inne­holde mester­verk som «Piken med perle­øre­dobben» (Mauritshuis, Haag), «Geografen» (Städel Museum, Frank­furt am Main), Fruen som skriver brev med tjeneste­piken» (The National Gallery of Ireland, Dublin) og «Piken som holder en vekt» (The National Gallery of Art, Wash­ington DC).
 
Verk som aldri tidli­gere er vist for publikum i Neder­land, vil inklu­dere den nyres­tau­rerte «Piken som leser et brev ved det åpne vinduet» fra Gemälde­ga­lerie Alte Meister i Dresden.
 
Forbe­re­del­sene til utstil­lingen pågår nå. Forsk­ningen har foku­sert på Vermeers kunst­ner­skap, hans kunst­ne­riske valg og moti­va­sjoner for kompo­si­sjo­nene hans, så vel som på den krea­tive prosessen med male­riene hans.

Til denne utstil­lingen jobber vi tett med Mauritshuis i Haag. Et team av kura­torer, restau­ra­tører og natur­vi­tere for å under­søke i dybden de syv male­riene av Vermeer som er i neder­landsk besit­telse. Verk av Vermeer fra andre samlinger er også involvert i dette prosjektet.

Vi er glade for at «Piken med perle­øre­dobben» kommer til museet vårt fra Mauritshuis. Du kan se henne i utstil­lingen frem til 30. mars. Etter det skal hun tilbake til Mauritshuis i Haag.

Les mer om utstil­lingen i Rijks­mu­seum her

Les mer om Amsterdam her