Nord-Tyskland2022-05-11T00:06:07+02:00
  • Stade, ReisDit.no

Nord-Tyskland

Nord-Tyskland består av delstatene Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein og Niedersachsen, samt byene Berlin, Hamburg og Bremen, som er selvstendige delstater. Nord-Tyskland kan by på mange ulike typer landskap, og har en rekke severdige byer og slott for dem som er opptatt av kunst, historie og arkitektur.

Mer om Nord-Tyskland

I Nord-Tysk­land finner du også flotte bade- og rekrea­sjons­mu­lig­heter langs Øster­sjø­kysten, med milevis av hvite sand­strender. Rügens berømte hvite klipper og Harz-fjel­lene er kontraster i det ellers flate landskapet.

Bremen, Unescos liste over Verdensarven

Bremen er en ukjent perle for mange nord­menn – og oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Nord-Tyskland og middelalderen

Mange besøker denne delen av Tysk­land for å oppleve de gamle handels­byene fra middel­al­deren, som tilhørte det mektige Hansa­for­bundet, med forgrei­ninger til Norge – både Bergen, Oslo og Tøns­berg var tilsluttet gjennom såkalte fakto­rier. Den histo­riske bebyg­gelsen i denne delen av Tysk­land er domi­nert av gotisk mursteins­ar­ki­tektur langs Øster­sjøen og bindings­verkshus fra siste del av middel­al­deren, i tillegg til flere renes­sanse­slott langs elven Weser, som starter midt i Tysk­land og munner ut ved Bremer­haven på Nordsjø-kysten. De Østfri­siske øyene er meget popu­lære ferie­steder blant tyskere. For den kultur­in­ter­es­serte har Nord-Tysk­land nok å by på til mange måne­ders ferieopplevelser.

Quedlinburg, Unescos liste over Verdensarven

Vakre Qued­lin­burg er også oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Nord-Tyskland og UNESCOs liste over Verdensarven

Følgende steder i Nord-Tysk­land er oppført på UNESCOs liste over Verdens­arven: Goslar, Bremen, Øst-Fries­land med Hansa­stadt Stade, Hildes­heim, Goslar, Stral­sund og Wismar og Lübeck. Middel­al­der­byen Celle er ikke på denne listen, men i høyeste grad verd å nevne.

Celle, Nord-Tyskland

Celle er en vakker by med ufat­telig godt bevart bebyg­gelse. Foto: Tourismus Celle.

Det finnes ferge­ruter fra Oslo og Gøte­borg til Kiel; fra Trelle­borg til Rostock og Sass­nitz; og fra Ystad til polske Swinouj­scie ved grensen til Tysk­land, også via Bornholm.

Lübeck, Hansa-tiden, Hansaen, Unescos liste over Verdensarven

Lübeck hadde tette forbin­delser med Begen under Hansa-tiden mellom 1300- og 1600-tallet.

Lübeck, Unescos liste over Verdensarven, bindingsverk

Eksempel på histo­risk bebyg­gelse i Lübeck.

Unescos liste over Verdensarven, bindingsverk

Schnoor-viertel i Bremen er en meget hyggelig histo­risk bydel, også den på Unescos liste over Verdensarven.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Nord-Tyskland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Bremen

Bremen i Nord-Tysk­land er en histo­risk by med røtter helt tilbake til 700-tallet og Karl den Stores tid. Bremen er noe så pussig som en innlandsby med Nord­sjø­havn, noe som gjorde byen til et knute­punkt for handel alle­rede i tidlig middel­alder. Bremen har en nydelig gamleby med et rådhus fra middel­al­deren, og en markeds­plass med en Roland-statue fra år 1404, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Bremen Bremen er en litt merkelig by. Samtidig som Bremen har en stor og viktig eksport­havn for [Les mer…]

Celle

Celle er berømt for sin vakre gamleby med mer enn 400 histo­riske bygninger fra 1300- til 1800-tallet i bindings­verk. Celles historie går mer enn 1000 år tilbake i tid, og flere histo­riske bygninger fra middel­al­deren er bevart. Celle var resi­densby for grevene av Brunswick-Lüne­burg i senmid­del­al­deren, og har et vakkert slott fra denne tiden, Schloss Celle, som er i used­vanlig god stand, og som er en stor sever­dighet. Mer om Celle Celle er en trivelig liten by, meget populær blant turister på grunn av sin omfat­tende gamleby. Som [Les mer…]

Goslar

Hvis du har lyst til å oppleve en gammel tysk middel­al­derby med bindings­verkshus, tusen år gamle kirker og et keiser­pa­lass fra 1000-tallet, er Goslar verd å vurdere. Goslar har et histo­risk sentrum med mer enn 1.800 slike bindings­verkshus, oppført i peri­oden 14–1800-tallet. Goslar er en meget trivelig by å besøke. Goslar og histo­riske sever­dig­heter I 1992 ble Goslars histo­riske bysen­trum, gruvene i Rammels­berg og Øvre Harz vann­ings­system oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Goslar har 43.000 innbyg­gere, og er en meget populær turist­de­sti­na­sjon på grunn av sine omfat­tende [Les mer…]

Hamburg

Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom histo­rien har hatt havne­om­rådet som sitt pulse­rende hjerte, også hva angår forlys­telser, under­hold­ning, skjenke­steder og turisme. Hamburg er med sine mer enn 1,8 millioner innbyg­gere Tysk­lands nest største by, en selv­stendig delstat og en yrende livlig havneby. Havnen er Europas 3. største. Hamburgs enorme, gamle lager­om­råde Speicher­stadt er oppført som tentativ desti­na­sjon på Unescos liste over Verdens­arven. Hamburg og Reper­bahn Hamburg har imid­lertid mye annet å by på, som vakre parker og innsjøer, det meget omfat­tende [Les mer…]

Lübeck

Lübeck er en av de fineste, mest levende middel­al­der­byene i hele Europa. Hansa­stadt Lübeck var i siste del av middel­al­deren en av Tysk­lands viktigste handels­byer, og selve knute­punktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgrei­ninger til Norge, særlig Bergen og Tøns­berg. Lübeck er i dag en meget pitto­resk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i en histo­risk ramme som det ikke finnes maken til i hele verden. Lübeck ble år 1987 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Lübeck Når du vandrer [Les mer…]

Quedlinburg

Den vesle middel­al­der­byen Qued­lin­burg er så gjen­nom­ført bevart og restau­rert at det er bare så vidt man tør å ta denne histo­riske byen i bruk. Nå er det slik at Qued­lin­burg gjennom sine mer enn 1100 års eksis­tens har vært konti­nu­erlig i bruk, av og til sågar av temmelig hard­hendte gjester. Den vakre byen står imid­lertid som den lenge har stått, og hilser deg velkommen med slotts­borgen Qued­lin­burg Schloss, som ikke alltid har blitt oppfattet like innby­dende av besø­kende, som nå. Qued­lin­burg ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i [Les mer…]

Schwerin

Schwerin er i Tysk­land kjent som byen mellom de syv innsjøer, av mange tyskere kalt Nordens Venedig. Mest kjent er byen for Schloss Schwerin, en slotts­borg som gjennom mer enn 1.000 år har vært regio­nenes makt­sen­trum og byens bankende hjerte. Schwerins gamleby – Altstadt – består av både gavlhus, bindings­verk og Back­steins­gotik. Staat­liches Museum Schwerin inne­holder kunst­skatter fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Schwerin er ellers omgitt av uberørt natur, store sjøer, menneske­skapte kanaler, herre­gårder og slott. Mer om Schwerin Schwerin er hoved­stad i delstaten Mecklen­burg Vorpom­mern, og har [Les mer…]

Stade

Stade er en trivelig småby langs Elbe i Nord-Tysk­land. Den mer enn 1000 år gamle byen er et popu­lært ferie­sted på grunn av sin fine bebyg­gelse og sin auten­tiske gamleby, omgitt av kanaler og vann på nær sagt alle kanter. Kanal­sys­temet ble i sin tid benyttet til skips­anløp for handels­virk­somhet, og er frem­deles åpent for båttra­fikk. Hansa­stadt Stade – kanalby med gammel bebyg­gelse Stade er en åpen og vennlig by med flere kafeer og utres­tau­ranter i sentrum langs hoved­ka­nalen Alte Hafen, som går gjennom hele den gamle bykjernen. [Les mer…]

Stralsund

Histo­riske Stral­sund ligger vakkert til ved Øster­sjøen, og har beholdt sin opprin­ne­lige bykjerne og sitt gate­nett fra middel­al­deren. Stral­sund var en de første byene i Hanseat-forbundet, som alle­rede i siste halvdel av 1200-tallet inngikk forbund med Lübeck, som var moder­byen i forbundet. Stral­sund er sammen med Wismar oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin velbe­varte bebyg­gelse og sin middel­al­derske grunn­struktur av gate­nett, torg, kirker og offi­si­elle bygninger. Stral­sunds gamleby Stral­sund har sine røtter i middel­al­deren. Det blir du minnet om, nær sagt uansett hvor i [Les mer…]

Wismar

Hanse­at­byen Wismar er en av Nord-Tysk­lands best bevarte hemme­lig­heter – en used­vanlig vakker havneby ved Øster­sjøen, med en eksemp­la­risk godt bevart histo­risk bydel. Her finner du omfat­tende bebyg­gelse fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Byen er først og fremst kjent for sine karak­te­ris­tiske «Giebel­häuser» – hus med forseg­gjorte fasade­gavler – som du finner både langs Wismars plasser, gater og smug. Wismar ble i år 2002 oppført på Unescos liste over Verdens­arven, sammen med nabo­byen Stral­sund. Den unike sjøhan­dels­byen Wismar Hansa­byen Wismars gamle havne­bas­seng har beholdt sin utfor­ming og [Les mer…]

Go to Top