Øst-Tyskland2022-05-11T00:06:47+02:00
  • Berlin, ReisDit.no

Øst-Tyskland

Øst-Tyskland består av Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg, samt Berlin, som er en egen delstat. Mesteparten av dette området var kommunistisk inntil for få år siden, da Tysklands offisielle gjenforening fant sted den 3. oktober i år 1990.

Øst-Tyskland – vakker natur med middelalderborger og ‑byer

Øst-Tysk­land har, i motset­ning til hva mange nord­menn tror, drama­tisk og vakker natur, med flotte rekrea­sjons­mu­lig­heter. Elben, som renner ut i Nord­sjøen ved Hamburg, danner en vakker elvedal, Elbetal, omgitt av et bølgende land­skap som i stor grad er uberørt. Her finner du også histo­riske småbyer som Pritzwalk, Perle­berg og Bad Wils­nach. Fjell­om­rå­dene Harzge­birge, Säch­sische Schweiz og Säch­sische Silber­strasse er også popu­lære på grunn av natur­opp­le­velser, småbyer og middel­al­der­borger. Hit kommer fottu­rister for å vandre i det vakre land­skapet, fra den ene lille roman­tiske lands­byen til den andre. Thüringer Wald består av store tette skog­om­råder i et kupert terreng med fjell­topper opp mot 1000 meters høyde. Her finnes vinter­sports­steder, klos­ter­ruiner fra 1100-tallet og utal­lige kultur­minner fra forskjel­lige tidsepoker.

Eisenach, Wartburg, Unescos liste over Verdensarven

Wart­burg i byen Eise­nach – her tilbragte Martin Luther deler av sitt liv. Borgen er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Øst-Tyskland – kulturbyene

Byer som Berlin, Leipzig, Potsdam, Magde­burg, Wörlitz, Erfurt, Weimar og Dresden – bare for å ha nevnt noen – kan by på stor­slåtte kultur­opp­le­velser, både hva angår stor arki­tektur, kunst og museer. Her finner du blant annet Eise­nach med den mektige fest­ningen Wart­burg, der Martin Luther søkte tilflukt i år 1521, og over­satte det nye testa­mente til tysk. Wart­burg er oppført på UNESCOs liste over Verdens­arven, i likhet med andre østtyske fortids­minner, som palas­sene i Potsdam og berlin, Muse­ums­insel i Berlin, Berlins moder­nis­tiske arki­tektur, Luther Memo­rials i Witten­berg og Eisleben, de konge­lige hagene i Dessau og Wörlitz, Bauhaus-steder i Weimar og Dessau, og det klas­siske Weimar.

Byen Eise­nach har mer å by på enn Wartburg.

Königstein i Elbethal

Mange blir over­rasket over hvor kupert land­skapet her kan være – her fra Königstein i Elbethal.

Berlin, Unescos liste over Verdensarven

Berlin er en storby med fantas­tiske kultur­tilbud og masse å ta seg til.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Øst-Tyskland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Berlin

Det finnes vel knapt noen by i Europa som har et mer allsidig kultur- og utelivs­tilbud enn Berlin. Berlin er blitt en av Europas mest popu­lære og besøkte stor­byer. Siden gjen­for­eningen av Tysk­land i 1990 er det inves­tert milli­arder av Euro i restau­re­ring, byfor­ny­else og moderne arki­tektur i Berlin. I denne flotte, dyna­miske stor­byen vil du finne alt besø­kere kan ønske seg. Her er et meget livlig uteliv, shop­ping­mu­lig­heter av en annen verden, konserter og arran­ge­menter, museer i den abso­lutte verdens­klasse, klas­sisk arki­tektur, bydeler i konstant endring, kunst­ner­kvar­terer med galle­rier [Les mer…]

Erfurt

Erfurt har et histo­risk bysenter med mye godt bevart bebyg­gelse helt tilbake til middel­al­deren. I Erfurt kan du se og oppleve arki­tektur som i andre gamle byer er forsvunnet. Eksem­pelvis har ikke Erfurt bare bevart sin sjeldne, bebygde bro fra middel­al­deren, her finnes også en mer enn 900 år gammel syna­goge – og mye mer. Martin Luther hadde dess­uten tilknyt­ning til byen, gjennom så vel Augus­ti­ner­klos­teret som byens vakre kate­dral ved Domplatz. Litt om Erfurts gamleby Erfurts gamleby ligger på begge sider av elven Gera. Krämer­brucke og [Les mer…]

Weimar

Weimar er en vakker liten by med røtter i middel­al­deren. Weimar har flere «kultu­relle bein» å stå på: Refor­ma­sjonen, klas­si­sismen, Bauhaus-univer­sitet og Weimar-repub­likken. Weimar er spesielt kjent for sitt rike kulturliv knyttet til Goethe, Schiller, Franz Liszt, Herder og Gropius og, ikke minst, fyrs­tene, fyrst­in­nene og deres hoff. Martin Luther og kunst­nerne Lucas Cranach d.e og d.y. har også bodd og virket i Weimar. Weimar er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Weimar Weimar har et vakkert histo­risk sentrum, som er omgitt av flere [Les mer…]

Go to Top