Sør-Tyskland2022-05-11T00:06:26+02:00
  • Landshut, ReisDit.no

Sør-Tyskland

Sør-Tyskland består av delstatene Baden-Württemberg og Bayern. Storbyen München er Bayerns hovedstad. Sør-Tyskland kan by på allsidige opplevelser. En del av det sørlige Tyskland omfatter både Alpene og Bodensee.

Sør-Tyskland – naturskjønne landskap

I Sør-Tysk­land og Bayern kan man både sommer- og vintertid utfolde seg i natur­skjønne omgi­velser med fjell­klat­ring, fotturer, hang­gli­ding, seiling og skisport. Berch­tes­ga­dener Land er eksem­pelvis kjent som et av Europas vakreste land­skap. Her finnes et vell av små, pitto­reske lands­byer i den typiske alpe­ar­ki­tek­turen. Den store innsjøen Bodensee, som grenser både til Øster­rike og Sveits, er en hel liten verden for seg, med kultur­byer, bade­strender, fiske­mar­keder og rekreasjonsopplevelser.

Bamberg, Bayern, Unescos liste over Verdensarven

Bamberg er ganske enkelt en ekstremt vakker histo­risk by, oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kulturbyene i Sør-Tyskland

München, Heidel­berg, Beyreuth, Bamberg, Frei­burg, Stut­gart, Ludwigs­burg, Nürn­berg, Würz­burg, Landshut, Rothen­burg, Regens­burg, Passau og Nörd­lingen – bare for å ha nevnt noen – er kultur­byer som kan tilby stor­slått arki­tektur fra de fleste peri­oder, i tillegg til spen­nende museer. I tillegg finner du gamle­byer med genuine histo­riske miljøer, der både fast­bo­ende og besø­kende møtes for å kose seg med mat og drikke om kveldene.

Freiburg

Fra gamle­byen i Frei­burg, som er en meget hyggelig by å besøke.

Schwarzwald

Området Schwarz­wald helt i sørvest er heller ikke å kimse av. Her finner du et natur­skjønt område med dype skoger der gran og furu vokser fritt i et kupert land­skap med fjell helt opp mot 1500 meters høyde. Dess­uten – veien til Frank­rike og Alsace er kort. Fra den vakre byen Frei­burg im Breisgau, med ett av Europas eldste univer­si­teter, er det kun cirka 50 kilo­meter til den idyl­liske kanal­byen Colmar i vindis­triktet Alsace.

Schwäbische Alb

Lenger øst finner du et annet spen­nende fjell­om­råde; Schwä­bische Alb. Også her finner du fjell­topper av anselig høyde, 1015 meter rager Lemberg. På andre høyde­drag kan du se middel­al­der­slott tilhø­rende adels­s­lek­tene Hohen­zol­lern og Lich­ten­stein, romerske ruiner, og eksem­pelvis bene­dik­ti­ner­klos­teret Beuron fra 1000-tallet. Hit kommer fottu­rister og historie- og kultur­in­ter­es­serte fra hele verden om sommeren, og ski- og alpi­n­en­tu­si­aster om vinteren.

Konstanz, Bodensee

Konstanz ved vakre Bodensee, er en vakker by med histo­risk bebyggelse.

Lindau, Bodensee

Vakre Lindau ligger ved Bodensee, ikke langt fra grensen til Østerrike.

München, Bayern

München er Bayerns selv­skrevne hovedstad.

Landshut, Bayern

Landshut er en liten kultur­perle, ikke langt unna münchen.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sør-Tyskland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Bamberg

Bamberg i Bayern er kjent for sin prakt­fulle, levende gamleby fra middel­al­deren, for sine særegne øl-tradi­sjoner og sine fine museer. Byen er første gang i nevnt i skrift­lige kilder i år 902 og var i middel­al­deren omtalt som Fran­kens Roma, fordi den ble anlagt på syv høyder rundt en øy i elven Regnitz. Bamberg er spesielt kjent for sin flotte kate­dral Kaiserdom i senro­mansk og gotisk stil. Bamberg ble i år 1986 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Bamberg Bambergs byprofil er domi­nert av er den enorme [Les mer…]

Heidelberg

Heidel­berg er en fortryl­lende vakker by omgitt av grønne åssider ved elven Neckar i Baden-Württem­berg. Heidel­berg har gjennom histo­rien spilt en viktig rolle i tysk poli­tikk, og Tysk­lands første univer­sitet ble grunn­lagt her så tidlig som år 1386. Heidel­berg har en vakker gamleby som omgir Markt­platz og den gotiske Heiliggeist­kirche fra første halvdel av 1400-tallet. Heidel­berg Schloss, som kneiser over byen er opprin­nelig fra 1200-tallet, men ble utvidet og ombygd en rekke ganger frem til slutten av 1600-tallet. Heidel­bergs histo­riske bysenter er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Konstanz

Konstanz er en histo­risk by ved Bodensee, og var sentrum for en av de store kirke­lige konflik­tene under middel­al­deren. Konstanz har en liten og kompakt gamleby med mye middel­al­der­be­byg­gelse og flere trive­lige plasser med uteser­ve­ringer. Konstanz ble en viktig handelsby på grunn av sin stra­te­giske belig­genhet ved Rhinen, der denne viktige elven renner ut av Bodensee mot Sveits. Mer om Konstanz Det histo­riske senteret i Konstanz befinner seg på sørsiden av utløpet til elven Rhinen og strekker seg noen hundre meter langs Bodensee. Gamle­byen er i det store [Les mer…]

Landshut

Byen Landshut i Bayern ligger used­vanlig vakkert til ved elven Isar, og kan by på en flott fest­ning fra middel­al­deren og omfat­tende velbe­vart sentrums-bebyg­gelse i blant annet barokk stil. Landshut er en middels stor, histo­risk by i Bayern med et livlig uteliv – spesielt i de eldre byde­lene. Mer om Landshut Landshut ble sann­syn­ligvis grunn­lagt på 1100-tallet. De første skrift­lige kildene nevner byen i år 1150. Burg Trau­snitz ble påbe­gynt i år 1204, bygget på klippen over elven, og etter hvert vokste den stadig større byen frem, [Les mer…]

Lindau

Den histo­riske delen av Lindau ligger på en liten øy, Lindau Insel, snaue hundre meter ut i den vakre Bodensee. Lindaus historie strekker seg helt tilbake til romer­tiden, da byen ble grunn­lagt som en fisker­ko­loni på tre av øyene. I dag kan Lindau by på en gamleby med kirker og hus fra middel­al­deren. Lindaus fremste lande­merker er de to gamle fyrtår­nene ved innsei­lingen til havnen, det eldste fra 1200-tallet. Mer om Lindau Lindaus gamleby dekker meste­parten av Lindau Insel, og vender ut mot havne­om­rådet på sørsiden av [Les mer…]

München

München er i manges øyne Tysk­lands egent­lige hoved­stad. Denne viktige og stor­slåtte kultur­byen i Bayern har et enormt tilbud innen kunst, arki­tektur, musikk og kultur, blant annet flere museer i verdens­klasse. Mange av sever­dig­he­tene befinner seg i og rundt Münchens sjar­me­rende Altstadt, som ligger ved elven Isar. München er dess­uten verdens­kjent for sin folke­fest og øl-festival Okto­ber­fest, som arran­geres hver høst. Mer om München München har et enormt omfang. Sentrum er i liten grad belemret med høyhus. Mye av arki­tek­turen er klas­si­sis­tisk, oppført på 17- og 1800-tallet. München [Les mer…]

Nürnberg

Nürn­berg er en av Tysk­lands og Bayerns viktigste histo­riske og kultu­relle skatt­kister. Nürn­berg er cirka tusen år gammel, og gamle­byen er omgitt av de samme bymu­rene som på 1500-tallet, kanskje før det også. Nürn­berg var en viktig samlende Reich­stags­stadt (Riks­dagsby) for keiserne i Det tysk-romerske riket siden middel­al­deren, og stedet for retts­opp­gjøret etter Nazi-Tysk­lands sammen­brudd i år 1945. Men først og fremst er Nürn­berg en hyggelig, gammel, velbe­vart og levende by med flotte museer og histo­riske sever­dig­heter. Mer om Nürn­berg Nürn­bergs histo­riske senter Altstadt har helt siden 1200-tallet [Les mer…]

Rothenburg ob der Tauber

Rothen­burg ob der Tauber går for å være Syd-Tysk­lands middel­alder-perle fremfor noen. Byen ligger ved den kjente Roman­tische Strasse og er selve essensen av tysk middel­alder, med bindings­verkshus, brosteins­gater og ‑smug, bevarte bymurer, samt vakt­tårn og byporter slik de stod alle­rede på 1100- og 1200-tallet. Rothen­burg er en av Tysk­lands mest besøkte, bevand­rede og foto­gra­ferte histo­riske desti­na­sjoner, og kan tilby en mengde flotte sever­dig­heter, museer og arran­ge­menter. Rothen­burg ob der Tauber Den eldste kjernen av Rothen­burgs gamleby er lett å få øye på. Rundt rådhuset, markeds­plassen og [Les mer…]

Go to Top