Om Spania

Spania er et ferieland som for nordmenn består av to deler: Det kjente og det ukjente. Det kjente Spania består enkelt sagt av Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca og Kanariøyene, samt Barcelona – litt satt på spissen, men likevel dekkende. Nå er det pussig nok slik at det Spania som mange charterturister kjenner, heller ikke er så kjent når det kommer til stykket. Et vennlig klima og fine badestrender er forståelig nok den primære årsaken til at mange norske feriereisende hvert år besøker og vender tilbake til Spania. Men dette store landet har så uendelig mye mer å by på. Stikkordene er historie, kunst, arkitektur, vin og mat.

Fortidsminner fra antikken

Spanias Middel­havs­kyst har eksem­pelvis mengder av fortids­minner etter både føni­kere, grekere og karta­gere – i innlandet finner du også spor etter romere, visi­go­tere og maurere. Og vi snakker ikke om småt­te­rier. Du skal dess­uten ikke reise mange kilo­meter inn i landet før du har lagt turis­tenes Spania bak deg, og befinner deg i det genuine hver­dags-Spania, der du kan oppleve hvordan folk bor og lever i dette vakre landet.

Aljaferia, Zaragoza, Spania, Unescos liste over Verdensarven

I Zara­goza finner du Alja­feria, et av de største fest­nings­an­leg­gene fra den islamske mauriske peri­oden mellom år 711 og 1492.

Og reiser du i innlandet, til de histo­riske byene som Cordoba, Sevilla, Caseres, Leon, Zara­goza, Granada, Murcia, Madrid, Toledo, Valla­dolid, Pamp­lona, Burgos eller Santiago de Compos­tela, bare for å ha nevnt noen – ja, da venter det deg opple­velser som du kan leve lenge på. Selv­føl­gelig forut­satt at du er litt inter­es­sert i kunst, kultur, historie og arki­tektur. Kyst­byene Cadiz, Bilbao, Santander, Malaga, Carta­gena, Valencia og Barce­lona er ikke borte, de heller. I sentrum av Barce­lonas gamleby, Barrio Gotico, finner du eksem­pelvis deler av et romersk bad, omgitt av middelalderbebyggelse.

Spania, Palma de Mallorca, katedral, Unescos liste over Verdensarven

Palma de Mallorcas gotiske kate­dral ligger mellom gamle­byen og havnen.

Vår inndeling av Spania

Spania består av 17 regioner som i stor grad er selv­styrte, samt to byer på det afri­kanske fast­landet; Ceuta ved Gibraltar og havne­byen Melilla ved Middelhavskysten.
Spanias 17 regioner er delt inn i 50 provinser. Vår innde­ling av Spania er i det store og hele som følger:
Nord-Spania består av regio­nene Galicia, Astu­rias, Cantabria, Navarra og Baskerland.
Madrid og innlandet består av Madrid, Castilla y Leon, Rioja, Aragon, Extrema­dura og Castilla La Mancha.
Costa Brava og Catal­unia består i hovedsak av Catalunia.
Costa Blanca og Valencia omfatter Comu­nitat Valencia og Murcia.
Anda­lucia og Costa del Sol består av regionen Andalucia.
Bale­arene er et eget område, og omfatter øyene Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera.
Kana­ri­øyene består av de 7 øyene Gran Canaria, Tene­rife, La Palma, El Hierro, Fuerte­ven­tura, Lanza­rote og La Gomera.

Spania, Santa Cruz de La Palma, Kanariøyene, Spania

Fra en av hoved­ga­tene i Santa Cruz de La Palma.

Spania – en kulturell stormakt i Europas hjørne

Spania er noen timer unna som ferie­land, men ellers i de fleste hense­ender et fjernt og fremmed land. Riktig nok handles det ukentlig tusener liter av spansk vin på Vinmono­polet, akkurat som vi har lært oss at Serra­no­skinke og spanske speke­pølser hører hjemme på fest­bordet. Mange har også slekt­ninger i Spania, ettersom flere tusen nord­menn er bosatt langs Middel­havs­kysten. Men så da? Hva vet vi egentlig – hvor godt kjenner vi hver­dags-Spania? Fint lite, vil nok de fleste svare. Sann­heten er at Spania har spilt en meget viktig rolle i Europas historie, sin peri­fere belig­genhet til tross.

Romersk amfiteater i Tarragona, Costa Brava Catalonia, Spania

I Tarra­gona kan du besøke et romersk amfi­teater fra 100-tallet etter Kristus, oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kort om Spanias historie

Spania og den iberiske halvøya var i oldtiden et fjernt land der føni­kere og grekere, kanskje også etrus­kere fant nødven­dige metaller og opprettet handels­sta­sjoner og kolo­nier. Senere kom romerne og deretter araberne, kjent som maurere i århund­rene fram til recon­quista den kristne gjen­erob­ringen var full­ført i år 1492. Det var i hovedsak fra Spania at Europa mottok impul­sene fra den arabiske verden, innen viten­skap og kunst. Spania har også et av verdens viktigste kristne pile­grimsmål, nemlig Santiago de Compos­tela. Det de færreste vet, er at de første kristne kors­to­gene gikk vest­over hit på 8- og 900-tallet, til apos­telen Jacobs grav. Det førte til bygging av kirker, klostre og etab­le­ring av bysam­funn. Noen av kirkene fra 800–900-tallet står ennå, ved Oviedo og vitner om en helt selv­stendig utvik­ling innen tidlig romansk stil.

Spania, Zaragoza, Place du Pilar, middelalder, Unescos liste over Verdensarven

I den sørlige delen av Spania oppstod det i forbin­delse med den muslimske maurer­tiden et helt unikt arki­tek­to­nisk uttrykk, som kalles mudéjarstil.

Mudéjar-arkitektur – et kulturelt avtrykk unikt for Spania

Påvirk­ningen fra islamsk og jødisk arki­tektur er frem­deles synlig – i Spania oppstod nemlig en helt unik arki­tek­to­nisk stil som kalles mudéjar-arki­tektur. Eksemp­lene på denne arki­tek­turen i Spania er så sentrale og verdi­fulle at de er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mudéjar betyr skatte­pliktig eller under­sått, og var en spansk beteg­nelse på muslimer som fikk lov til å bli igjen i Spania, spesielt i Castillia, men også i Anda­lusia og Aragonia, etter at landet litt etter litt var gjen­erobret av kristne. Dette etniske innslaget fikk stor betyd­ning for både handel, kultur og arki­tektur i Spania. Mudéja­rene ble i 1492 fordrevet etter at Spania var helt gjen­erobret av de kristne. Mudéjdar-arki­tek­turen kjenne­tegnes med bruk av fler­far­gede mosa­ikker i intri­kate mønstre – gjen­tatte geomet­riske mønstre og kalli­grafi – på tekstiler, i trear­beider og i mur, både utvendig på kirke­tårn og innvendig på gulv, vegger og i himlinger. Pussig nok ble denne arki­tek­turen benyttet helt frem til begyn­nelsen av 1600-tallet, mer enn hundre år etter at musli­mene og jødene hadde forlatt Spania. Mudéjdar-arki­tektur finner du i Spania, først og fremst i Teruel, Toledo, Burgos, Sevilla og Zaragoza.

Spania, Cadiz, Andalucia, romersk, føikere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven,

Cadiz ligger helt i sørvest ved Atlan­ter­havet, på utsiden av Gibraltar, og gjør krav på å være Europas eldste by, grunn­lagt av føni­kere fra dagens Libanon cirka år 1100 før vår tidsregning.

Spania – et stort land med store severdigheter

Det faktum at store deler av Spania – og hele Sør-Spania – i peri­oden mellom år 711 og år 1269 var under­lagt muslimske maurere, (konge­riket Granada helt til år 1492) har gitt Spania en kulturarv som savner side­stykke noe annet sted i verden.  Et eksempel er kirke­ar­ki­tek­turen, som på den iberiske halv­øyen fikk et helt annet forløp enn resten av Vest- og Mellom-Europa. Nettopp på grunn av den mauriske domi­nansen i sør, kan vi gjennom kirke­ar­ki­tek­turen se hvordan la Recon­quista – den kristne gjen­erob­ringen – vant frem i de forskjel­lige delene av Spania (og Portugal). Mens den nord­lige halv­parten av Spania er repre­sen­tert med en rekke kirker i romansk stil, finner man ingen i Sør-Spania. Med unntak av Valencia og Castellon de Plana må man nord for elven Ebro for å finne romansk kirke­ar­ki­tektur ved Middel­havs­kysten. Herfra tetner det betrak­telig til mot Pyreneene.

Spania, Madrid, Plaza Mayor, renessansen,

Fra den elegante renes­sanse­plassen Plaza Mayor i Spanias hoved­stad Madrid.

Spanias gullalder

Spanias stor­hetstid og gull­alder regnes fra slutten av 1400-tallet til cirka år 1700. I år 1492 oppdager man Amerika og den nye verden, og Spania får en markant oppblomst­ring, som ikke minst gjør seg gjel­dende innen kunsten. Forfat­teren Miguel Cervantes skriver om Don Quijote og El Greco produ­serer sine manie­ris­tiske mester­verk i over­gangen mellom renes­sansen og barokken. Velás­quez starter sin karriere med å male Crava­ggio-inspi­rerte scener og befester fra 1623 sin posi­sjon gjennom utnev­nelsen som hoff­maler av kong Philip IV. Resten av sin karriere maler han stor­ar­tede portretter og gruppe­bilder, som det gåte­fulle og prakt­fulle ”La Meninas” av konge­fa­mi­lien med medlemmer av hoffet. Senere, i over­gangen mellom 1700- og 1800-tallet skal Fran­sico Goya innled­ningsvis male portretter i Veláz­quez-tradi­sjon, men gradvis, etter hvert som han mister hørselen, utvikle sin dystre, ekspre­sjo­nis­tiske stil med sterke og gåte­fulle verk som sirkler rundt smerte, krig og grusom­heter. Den siste av de store, Pablo Picasso må i likhet med Goya, forlate Spania av poli­tiske årsaker.

Følgende spanske desti­na­sjoner er oppført på Unescos liste over Verdensarven:
Alhambra, Gene­ra­life and Albayzín, Granada
Burgos Cathedral
Historic Centre of Cordoba
Monas­tery and Site of the Escu­rial, Madrid
Works of Antoni Gaudí
Cave of Alta­mira and Paleo­lithic Cave Art of Northern Spain
Monu­ments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias
Old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches
Old Town of Segovia and its Aqueduct
Santiago de Compos­tela (Old Town)
Gara­jonay National Park
Historic City of Toledo
Mudejar Architec­ture of Aragon
Old Town of Cáceres
Cath­edral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville
Old City of Salamanca
Poblet Monastery
Archa­eo­lo­gical Ensemble of Mérida
Route of Santiago de Compostela
Royal Monas­tery of Santa María de Guadalupe
Doñana National Park
Historic Walled Town of Cuenca
La Lonja de la Seda de Valencia
Las Médulas
Palau de la Música Cata­lana and Hospital de Sant Pau, Barcelona
Pyré­nées – Mont Perdu *
San Millán Yuso and Suso Monasteries
Rock Art of the Medi­ter­ranean Basin on the Iberian Peninsula
Univer­sity and Historic Precinct of Alcalá de Henares
Ibiza, Biodi­ver­sity and Culture
San Cristóbal de La Laguna
Archa­eo­lo­gical Ensemble of Tárraco
Archa­eo­lo­gical Site of Atapuerca
Catalan Roma­nesque Churches of the Vall de Boí
Palmeral of Elche
Roman Walls of Lugo
Aran­juez Cultural Landscape
Renais­sance Monu­mental Ensem­bles of Úbeda and Baeza
Vizcaya Bridge
Teide National Park
Tower of Hercules

Spania, Mezquita, Cordoba, Andalucia, middelalder, Unescos liste over Verdensarven

Den store moskeen i Cordobe omfatter bygnings­rester fra romertid og visi­go­tisk tid, og ble senere i middel­al­deren ombygd til en kristen katedral.

Spania, Barcelona, Montjuice, Barrio Gotico, middelalder, Unescos liste over Verdensarven,

Pano­rama over Barce­lona – en av Europas mest spen­nende storbyer.

Spania, Bilbao, Guggenheim Museum, Nord-Spania

Bilbaos signal­bygg nummer én – Guggenheim-museet.

Spania, romersk tempelruin i Cordoba, Andalucia, Sør-Spania

Mange spanske byer har bygnings­rester fra romer­tiden – her fra Cordoba.

Spania, Girona, Catalonia

Farge­rikt langs elven Onyar i Girona.

Spania, Alhambra, Granada, Andalucia, middelalder, Unescos liste over Verdensarven

Alhambra betyr det røde slottet på arabisk og ble bygget i peri­oden år 1248 og 1354 – i dag oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Spania, Ibiza, Ibiza by, Balearene, Middelhavet

Ibiza by er en party­de­sti­na­sjon med mye fin middelalder-arkitektur.

Spania, Catedral de Leon,

Den prakt­fulle gotiske kate­dralen i Leon.

Spania, Don Quixote monumentet i Madrid

Madrid er en stor­slått by – her Don Quixote-monumentet.

Spania, Alcudia, Mallorca, Balearene

Fra Alcudia på Mallorca – før dagens bade­gjester fyller strendene.

Historisk jernbane i Puerto de Soller - Mallorca - Spania

Fra den vakre byen Puerto de Soller på Mallorca – du kan reise med den gamle jern­banen til Palma de Mallorca.

Spania, Pamplonas barokke rådhus, Baskerland, Navarra, Nord-Spania

Pamp­lona i Navarra har verdens flot­teste barokke rådhus.

Spania, Bukten ved San Sebastian, Baskerland, Nord-Spania

San Sebas­tian her en nyde­lige belig­genhet med bade­strender foran byen.

Spania, Iglésia de San Pablo en Valladolid, Castilla y Leon

Fasaden til Iglésia de San Pablo fra siste halvdel av 1400-tallet er deko­rert i Isabe­linsk gotisk stil og dekket av våpen­skjold og helgenfigurer.