Om Tyskland

Tyskland har de siste årene gjort et come-back som ferieland for stadig flere nordmenn. Det er ikke så rart, tatt i betraktning at veien er kort, tilbudene mange og mulighetene for kulturopplevelser ditto. Ikke minst har Berlin fått en meget høy stjerne blant storbyferierende. Det øvrige vakre, store og velholdte Tyskland for øvrig får stadig flere norske feriegjester, etter en periode der Tyskland i stor grad har vært transittland for norske bilferie-entusiaster som reiser ut i Europa.

Du kan lese mer om regio­nene og desti­na­sjo­nene ved å trykke på linkene Nord-Tysk­land, Sør-Tysk­land, Vest-Tysk­land og Øst-Tysk­land.

Tyskland – mulighetenes ferieland

Tysk­land egner seg for flere typer ferie­gjester. For barne­fa­mi­lier kan eksem­pelvis Østersjø-kysten by på flotte bade­strender, kose­lige små og større byer, opple­vel­ses­tilbud og bade­parker. Tysk­land kan dess­uten by på et svært gunstig pris­nivå. På kjøpet får man tysk orden, rens­lighet og venn­lighet, og de fleste tyskere behersker et engelsk godt nok til at man kan gjøre seg forstått uten å snakke tysk. Tyskere flest har en grunn­fi­lo­sofi om at når man gjør noe skal man gjøre det ordentlig. Derfor vil du i de aller fleste tilfeller oppleve at du i Tysk­land vil bli imøte­kommet med nyttig infor­ma­sjon og hjelp, slik at din opple­velse av et sted eller en region skal bli best mulig.

Fortids­minner er godt bevart over hele landet – her fra middel­al­der­byen Qued­lin­burg, som er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Tyskland – regionale spesialiteter innen mat og drikke

I Tysk­land har man sine regio­nale spesia­li­teter, og ikke minst lokal­pro­du­serte viner som matcher de forskjel­lige matret­tene. Som italie­nere og fransk­menn, er tyskerne stolte av det de kan by på, og vise frem. Du vil oppleve, nær sagt hvor enn du kommer, at nesten alle byer har en gamleby, som er det egent­lige senteret i enhver by – og hvor både innbyg­gere og ferie­gjester samles til dagens måltider i pietets­fullt restau­rerte omgi­velser, der gammelt er gammelt og tatt vare på med den samvit­tig­hets­fulle omsorg som enhver tysker føler for fortiden, sine forfedre og ‑mødre. Mennesker i Tysk­land føler en stolthet over sin kulturarv, som vi i Norge har all grunn til å misunne dem.

Düsseldorf altstadt

Tysk Gemüt­lichkeit i praksis: Altstadt er Düssel­dorfs samlings­sted for både besø­kende og fast­bo­ende. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Litt om Tysklands geografi og inndeling

Tysk­land grenser i nord mot Nord­sjøen, Danmark og Øster­sjøen, i vest mot Frank­rike, Luxem­bourg, Belgia og Neder­land, i syd mot Øster­rike og Sveits, og i øst mot Polen og Tsjekkia. Vi har delt Tysk­land inn i fire deler, nord, vest, sør og øst. Tysk­lands 16 delstater er fordelt på følgende måter: I Nord-Tysk­land finner du Mecklen­burg-Vorpom­mern, Schleswig-Holstein og Nieder­sachsen, samt byene Berlin og Bremen, som også er selv­sten­dige delstater. I Vest-Tysk­land ligger Nordh­rein-West­falen, Hessen, Rhein­land-Pfalz og Saar­land. Sør-Tysk­land består av Baden-Württem­berg og Bayern i tillegg til München, som er egen delstat, mens Øst-Tysk­land består av Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Bran­den­burg, samt Berlin, som er egen delstat.

Trier, Hauptmarkt

Tysk­land er gene­relt meget velstelt, pent og ordentlig, på alle måter. Her fra Triers Haupt­markt. Foto: Bert­hold Werner/Wikipedia.

Tyske landskap

Mange har kun opplevd tyske land­skap gjennom bilvin­duet på Auto­bahn, og kjenner derfor landet som padde­flatt i sør og noe mindre flatt sørover før fjel­lene i Alpene kommer til syne helt i sør ved grensen til Øster­rike og Sveits. Land­ska­pene i Tysk­land deler seg naturlig i tre deler. Den nord­ligste delen av Tysk­land består av flatt slette­land som sjelden strekker seg over 150 meters høyde over havet. Hvis du trekker en linje mellom byene Dresden og Hannover finner du slette­landet Mittelge­birge sør for denne linjen. Mittelge­birge betyr fjel­lene i midten, og her finner du høyde­drag som kan komme opp i 700 meters høyde over havet. I Bayern og til en viss grad i Baden-Württem­berg går land­skapet over i det mer fjell­rike Alpe­for­landet, og aller lengst i sør i selve Alpene. Sørvest i Tysk­land ligger området Schwartz­wald (den sorte skogen), et land­skap med natur til forveks­ling lik Sør-Norge. Schwartz­wald har en rekke ytterst sjar­me­rende større og mindre byer, som er vel verd et besøk, og egner seg land­skaps- og veime­ssig perfekt til motorsykkelferie.

Freibur, Breslau, Schwarzwald

Fra den trive­lige byen Frei­burg i Schwarz­wald, et grønt og kupert område med fjell opp til 1000 meters høyde.

Mer om Tyske landskap

I Rhein­land-Pfalz finner du de store elvene Rhein/Rhinen og Mosel omgitt av vakre, grønne åser, perfekte for vindyr­king. Tysk­lands eldste by, Trier, ligger sør i Mosel. Mosel fikk for øvrig besøk av norske vikinger i april i år 814, og hadde ingen grunn til å være begeistret for det. I vest ligger Ruhr-området, kjent som Tysk­lands tung­in­du­stri­senter, opprin­nelig fordi det ble funnet store kull­fore­komster her. Krupps smelte­verk ligger her. Lenger øst finner vi Pfalz, Thüringen med Thüringen Wald, et høyde­drag med enorme skog­om­råder der du kan se middel­al­der­borger på kollene og fjell­top­pene i land­skapet. Delstaten Sachsen i øst har karak­te­ris­tiske sand­steins-forma­sjoner, som kan by på vakre og over­ras­kende kuperte land­skap med fjell­for­ma­sjoner, daler og elver. De tyske alpene består av kalk­steiner fra jura og tilhører samme forma­sjon som Jurafjel­lene i Sveits og Frank­rike. Det finnes også vulkanske berg­arter av eldre dato i Tysk­land, for eksempel i Vulkaneifel og Vogels­berg i Hessen.

Landshut, Bayern, Sør-Tyskland

Landshut er en vakker histo­risk fest­ningsby i regionen Bayern i Sør-Tyskland.

Tyskland – et land med kulturelle kontraster

Tysk­land er et land preget av mye større kultu­relle kontraster enn det de fleste nord­menn er klar over. Eksem­pelvis er Bayern helt i sør utpreget katolsk, mens mennes­kene i det nord­lige Tysk­land er mer lett­sindig protes­tan­tiske, om vi får lov til å uttrykke oss slik. Tysk­land har store kontin­genter med gjeste­ar­bei­dere, noe som etter hvert har gjort landet fler­kul­tu­relt, noe man tyde­ligst ser i byene. Dette merker man også på restau­rant­til­budet. Det er ofte vans­ke­li­gere å finne en ekte gammel brun tysk restau­rant enn en itali­ensk, kine­sisk eller balkansk. Apropos brune kneiper og restau­ranter. De kan se ganske loslitt og velbrukte ut, men her får du som regel god gammel­dags sikrings­kost, ikke ulikt det vi hjemme i Norge kaller husmanns­kost. Dette er ærlig, ujålete og velsma­kende mat til svært guns­tige priser. En slik dagens rett omfatter ofte suppe i tillegg, og koster samlet under hundre­lappen, gjerne et sted mellom 70 og 80 kroner. Det anbe­fales. På slike brune steder kommer du også litt nærmere det genuint tyske hver­dags­livet. Det er artig å henslepe en time eller to over noen glass friskt øl og obser­vere folk og fe.

Tysk øl er et kapittel for seg

Renhets­loven av 1516 fra Bayern gjelder fort­satt i praksis. (I Norge også.) Det er for øvrig fra tyske innvand­rere på 1800-tallet at norske bryg­ge­rier og dagens norske øl har sitt utspring. I Tysk­land er det en skan­dale å tappe øl slik vi er van hjem­mefra, med glasset på skrå for å få unna­gjort jobben fortest mulig. Går du på en Bier­stube vil du selv kunne være vitne til feno­menet ”Bier zu machen”, at man lager en øl. Tappingen i glasset foregår minst i tre omganger: Først til nesten hele glasset er fylt opp av skum, deretter etappevis etter hvert som skummet konver­terer til væske, det vil si øl. Når du så begynner å drikke ligger det en fast skum­topp øverst i glasset, som kan bære en liten mynt. Sånn skal det være. Fertig und basta!

Düsseldorfs Altstadt, Altbier, Vest-Tyskland

Düssel­dorfs Altstadt handler til en viss grad om det mørke ølet Altbier, som produ­seres egne bryg­ge­rier i noen av de mest kjente kneipene.Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Tyskland – ølets høyborg

I Tysk­land serveres og drikkes det mye Pils­nerøl, slik vi er vant til hjem­mefra. Flere byer har imid­lertid spesia­li­teter, som er verd å smake på. Köln har for eksempel sin lyse ”Kölsch”, som uten unntak serveres i rette sylin­der­for­mede glass med 0,2 liters innhold. I Düssel­dorf har man sitt ”Altbier” som i hovedsak serveres på kneiper i den sjar­me­rende gamle­byen, Altstadt. Alt er et mørkt øl, ikke ulikt vårt bayerøl. Også dette serveres normalt i 0,2‑liters glass, ofte med rette vegger. I nord serveres det stort sett lyst øl, mens ølet i sør ofte er både mørkere og ster­kere. Det vanlige er løkfor­mede ølglass med tynt glass, som rommer mellom 0,25 og 0,35 liter, mens man i Bayern ofte drikker av halv­li­ters eller liters ølkrus med tykt glass.

Bayern, München, Weissbier, Weizenbier

I Bayern serverer man gjerne ufil­trert Weizen-Bier, som det slett ikke er noen usmak på.

Tysk­lands eldste bryg­geri er nesten 1000 år gammelt. Pussig nok var det i middel­al­deren vanlig at munker brygget og solgte øl. Slik er det frem­deles noen steder i Tysk­land. Et eksempel er Baye­rische Staats­brau­erei Weihenstephan fra år 1040, som frem­deles er i drift og har vært det sammen­hen­gende i 970 år. Bryg­ge­riet startet som Bene­dik­tiner-Kloster Weihenstephan og ligger 39 kilo­meter nordøst for München.

Tysklands historie

Med en gang vi snakker om Tysk­land og historie, tenker mange på den andre verdens­krigen og nazismen. Dagens tyskere skammer seg over denne peri­oden, og har ingen forstå­else for denne gene­ra­sjo­nens feil­grep. Tysk­land ser heller aldri ut til å bli ferdig med å ta oppgjør med dette mørke kapit­telet i landets historie. Nok om det.

Litt om Tysklands tidlige historie

Dagens Tysk­land har sin historie, det vil si refe­ranser fra skrift­lige kilder, helt tilbake fra Romer­tiden, det vil si fra det første århundret før Kristus og frem­over. Som du kanskje vet, ekspan­derte ikke Romer­riket bare i sør, øst og vest, men også nord­over. Mange steder i Tysk­land kan vise til bygninger, ruiner og kunst fra Romer­riket. Byer som Trier, Köln, Mainz og Xanten ble opprin­nelig grunn­lagt av romerne som kolo­nier – alle på vest- og nord­siden av Rhinen. Trier ligger lenger sør, ved elven Mosel, og ble grunn­lagt fordi man her produ­serte vin av høy kvalitet. Xanten er den nord­ligste av disse kolo­niene, belig­gende nord­vest for Essen og Ruhrge­biet, og kun 26 mil fra den tyske byen Emden ved Nord­sjø­kysten. Romerne forsøkte natur­ligvis å under­legge seg hele det nåvæ­rende Tysk­land, men ble forhindret av germanske stammer. Det hele kuli­mi­nerte i et vold­somt slag ved Teuto­burger Wald (skog) i år 9 etter Kristus, der gene­ralen Varius’ 3 legioner ble slaktet ned til siste mann. Slaget er kjent som Varus­schlacht – Varus-slakten. Det er reist et stort minnes­merke her. Av romer­ko­lo­niene Trier, Köln, Mainz og Xanten er det Trier og Xanten som i størst grad kan frem­vise sever­dig­heter fra denne tiden, selv om Kölns Römer-Museum og Mainz’ rester av akve­duk­tene også gjør mektig inntrykk.

Porta Nigra, Trier, Vest-Tyskland

Den romerske byporten Porta Negra i vinbyen Trier, fra det første århundret etter Kristus.

Litt mer om tysk historie

Etter at germanske stammer, ledet av høvdingen Arminius/Herman – også kalt Germanus – stanset den romerske ekspan­sjonen nord­over, oppførte romerne et forsvars­system som ble kalt Limes germa­nicus. Denne befes­tede grensen langs Rhinen og Donau markerte skillet mellom det romerske og det frie Germa­nica. Mange germanske stammer inngikk alli­anser med romerne i sør, og oppnådde med det både makt og rikdom. På slutten av 400-tallet tok germanske stammer over deler av Romer­riket og i år 476 ble Roma plyndret av germanske soldater. Dagens Tysk­land med land­skapet Franken var utgangs­punktet for den første ”lille renes­sansen”, som Karl den Store skapte. Hans bestefar Karl Martell ble stoppet den muslimske ekspan­sjonen ved Poitier i dagens Frank­rike i år 732. Dennes sønn Pipin den Yngre fratok den siste Mero­vin­ger­kongen Childerik III Fran­ker­riket i år 751, og kunne ved sin død i år 768 over­le­vere et styrket og utvidet rike til sin sønn Karl, som sørget for at det på sitt største omfattet halve Italia, nesten hele dagens Frank­rike, og meste­parten av dagens Vest- og Øst-Europa med unntak av Skan­di­navia, den iberiske halvøy og pussig nok Bretagne. Han lot seg krone den 25. desember i år 800, og ble formelt keiser over Fran­ker­riket. Karl den Store var meget arki­tektur- og kunst­be­visst og hentet kunn­skap og mate­rialer fra blant annet pave­byen Ravenna, da han bygde sitt prakt­fulle keiser­pa­lass i Aachen – i dag en del av et kirke­bygg som er på Unescos liste over Verdens­arven. En stor sever­dighet som står urørt i sin origi­nale prakt, til tross for at norske vikinger benyttet det til gigan­tiske fylle­fester i år 862.

Tysk middelalder

Ved Karl den Stores død i år 843 ble Fran­ker­riket delt mellom hans tre sønner ved Trak­taten i Verdun. Den østlige delen av Fran­ker­riket utviklet seg til å bli Det tysk-romerske rike, som skulle komme til å eksis­tere i forskjel­lige former helt frem til år 1806. Opprin­nelig strakk dette riket seg fra elven Eider nord for Hamburg til Middel­havet i sør. Senere i høymid­del­al­deren fikk riket grenser som omfattet det moderne Tysk­land, Øster­rike og Tsjekkia. Under Hohen­staufen-keiserne (1138–1254) ekspan­derte de tyske fyrs­tene østover, og tyske nybyg­gere kolo­ni­serte store deler av dagens Polen og Baltikum.

Lübeck, middelalder, Hanseat, Hansaen, Hansaforbundet

Hansa­byen fremfor noen – Lübeck – hvor meste­parten av makten i det viktige handels-forbundet i middel­al­deren var samlet.

Hansaforbundet – med forgreininger til Norge

I Nord-Tysk­land oppstod på denne tiden det mektige Hansa­for­bundet, som fikk viktige forgrei­ninger til Skan­di­navia og Norge, blant annet inngikk byer som Bergen og Tøns­berg. Det gikk imid­lertid nedover med riket under Den store hungers­nøden 1315–1317 og senere Svarte­dauen 1348–50, da folke­tallet i Tysk­land, som ellers i Europa, ble dras­tisk redu­sert. Med Den Gylne bulle i 1356 ble den grunn­leg­gende stats­struk­turen i riket fast­lagt. Det ble bestemt at keiser­tit­telen heretter ikke skulle gå i arv, men at denne skulle utpekes av syv kurfyrster fra de mektigste fyrste- og erke­bispe­døm­mene. Fra og med 1400-tallet og frem til rikets oppløs­ning kom prak­tisk talt alle keisere fra de øster­rikske habsburgerne.

Wartburg, Eisenach, Martin Luther

Wart­burg ved Eise­nach – her bodde Martin Luther i deler av sitt liv.

Litt om Tysklands historie etter reformasjonen

I år 1517 skjedde det noe som skulle få enorme konse­kvenser for Europa. Martin Luthers 95 teser til den lutherske refor­ma­sjonen fikk en stor utbre­delse og ble mottatt med stor begeist­ring av de lese­kyn­dige. Etterår 1530 gikk mange tyske fyrster over til protes­tan­tismen, og reli­giøse spørsmål ble årsaken til mange kriger i tiden som fulgte. Den største av disse var Tredve­års­krigen (1618–1648), da store deler av Tysk­land ble lagt i ruiner. Med Freden i West­falen i 1648 tok urolig­he­tene slutt, samtidig som riket i praksis ble splittet opp i en mengde mer eller mindre uavhen­gige fyrste­dømmer. Fra inngangen til 1700-tallet begynte det nye konge­dømmet Prøyssen å utfordre Øster­rikes tradi­sjo­nelt domi­ne­rende stil­ling i Tysk­land. I peri­oden frem til Det Tysk-Romerske Rike ble oppløst i år 1806 var det en sterk riva­li­se­ring mellom prøys­serne og østerrikerne.

Tyskland som kulturland

Som tidli­gere nevnt har Tysk­land et vell av kultur­se­ver­dig­heter å by på innen histo­risk arki­tektur, museer, operaer og andre kultur­se­ver­dig­heter. De gamle byene har uten unntak tatt vare på deler av sin opprin­ne­lige bebyg­gelse, noen av dem så grundig at de er oppført på UNESCOs liste over Verdens­arven. Den komplette listen kan du se nedenfor. Tre av de tidligste manu­skrip­tene til Middel­alder-eposet Nieblun­gen­lied, med opphav fra 5–600-tallet etter Kristus er også oppført på UNESCO-listen.

Tysk­land har for øvrig gjennom tidene fostret mange store forfat­tere, som Brød­rene Grimm, Johann Wolf­gang von Goethe, Frie­drich Schiller, Bert­hold Brecht, Erich Maria Remarque, Thomas Mann, Hein­rich Böll, Günter Grass og Sieg­fried Lenz. Musi­kere som Johhann Sebas­tian Bach, Georg Frie­drich Händel, Ludwig van Beet­hoven, Rickard Wagner, Johannes Brahms og Arnold Schön­berg er vel blant de mest kjente. Stor tysk maler­kunst er gjennom tidene repre­sen­tert ved Mester Francke, renes­sanse­ma­lerne Albrecht Dürer, Lucas Cranach den eldre og sønnen Cranach den yngre, samt Adam Elsheimer; Peter von Corne­lius, roman­ti­keren Caspar Davis Frie­drich, impre­sjo­nisten Max Lieber­mann, kubisten Lionel Feininger og Wilhelm Leibl, som repre­sen­terte den tyske realismen.

UNESCOs liste over Verdensarven

Aachen Cath­edral
Speyer Cathedral
Würz­burg Resi­dence with the Court Gardens and Resi­dence Square
Pilgrimage Church of Wies
Castles of Augus­tus­burg and Falken­lust at Brühl
St Mary’s Cath­edral and St Michael’s Church at Hildesheim
Roman Monu­ments, Cath­edral of St Peter and Church of Our Lady in Trier
Fron­tiers of the Roman Empire * 10
Hanseatic City of Lübeck
Palaces and Parks of Potsdam and Berlin
Abbey and Alten­münster of Lorsch
Mines of Rammels­berg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Mana­ge­ment System
Maul­bronn Monas­tery Complex
Town of Bamberg
Colle­giate Church, Castle, and Old Town of Quedlinburg
Völklingen Ironworks
Messel Pit Fossil Site
Bauhaus and its Sites in Weimar and Dessau
Cologne Cathedral
Luther Memo­rials in Eisleben and Wittenberg
Clas­sical Weimar
Muse­ums­insel (Museum Island), Berlin
Wart­burg Castle
Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
Mona­stic Island of Reichenau
Zoll­ve­rein Coal Mine Indu­strial Complex in Essen
Historic Centres of Stral­sund and Wismar
Upper Middle Rhine Valley
Dresden Elbe Valley Deli­sted 2009
Muskauer Park / Park Mużakowski *
Town Hall and Roland on the Market­place of Bremen
Old town of Regens­burg with Stadtamhof
Berlin Moder­nism Housing Estates
The Wadden Sea *

Rügen, Nord-Tyskland

Rügen i Nord-Tysk­land har flotte bade­strender å by på.

Bayern, Sør-Tyskland

Tysk­land er et land med store kontraster – her fra Bayern.

Königstein, Øst-Tyskland

Øst-Tysk­land kan være adskillig mer kupert enn mange tror – her fra middel­al­der­fest­ningen Königstein.

Köln, Vest-Tyskland

Köln er en av de mange flotte byene vest i Tyskland.

Lübeck, Hansestadt, Hansaen, middelalder

Lübeck i nord kan blant annet by på prakt­full middelalder.

Hansestadt, Stade

Hansa­stadt Stade nær Hamburg er et godt eksempel på en fin histo­risk by.

Trier

Trier er landets eldste by grunn­lagt av romerne i år 16 før Kristus.

Düsseldorf, Hafen City, Rhinen

Ikke alt er gammelt i Tysk­land – her fra Düssel­dorfs havne­parti Hafen City.

Berlin, Unesco Verdensarv

Berlin er blitt en av Europas mest popu­lære ferie­byer – her fra Museumsinsel.

Kölner Dom, Unesco Verdensarv

Noen av Europas flot­teste gotiske kirker finnes i Tysk­land – her Kölnerdomen.

Berlin, Bode Museum, Museumsinsel, Unescos verdensarv

Tysk­land er rikt på kultur­skatter – her Berlins Bode Museum.

Lübeck, middelalder, Unesco Verdensarven

Eksempel på sengo­tisk arki­tektur fra Hansa­ti­dens Lübeck.

Schnoor-Viertel, Bremen, Unesco Verdensarv

Bremens histo­riske bydel Schnoor-Viertel er heller ikke å forakte.