Vest-Tyskland2022-05-11T00:06:35+02:00
  • Köln, ReisDit.no

Vest-Tyskland

Vest-Tyskland omfatter delstatene Nordhrein-Westfalen, Hessen, samt Rheinland-Pfalz og Saarland. I denne delen av Tyskland finner du elvene Rhinen og Mosel inklusive landets viktigste vindistrikter, i tillegg til Deutsche Weinstrasse. Vest-Tyskland omfatter dessuten finanssentret Frankfurt, industriområdet Ruhr, de gamle romerske koloniene Trier, Köln, Xanten og Mainz, samt de fineste eksemplene på den karolingiske og romanske arkitekturen.

Vest-Tyskland – natur og kultur

I den vest­lige delen av Tysk­land står også natur­opp­le­vel­sene i kø; Mosel­dalen, Rhin­dalen, Hess­ische Bergs­trasse og Deut­sche Wein­strasse har stor­slåtte og vakre kultur­land­skap, som virkelig gjør inntrykk.

Düsseldorf, Altstadt

Fra Düssel­dorfs sjar­me­rende Altstadt.

Og over alt du kommer, finner du histo­riske sever­dig­heter, kose­lige småbyer og områder som egner seg for dags­ut­flukter. Histo­riske byer som Fulda, Kassel, Darmsadt, Aachen, Marburg, Wies­baden, Rüdes­heim, Münster, Düssel­dorf, Köln og Bonn er bare noen få av de mange, som har stor­slåtte kultur­opp­le­velser å tilby. Ja, selv stor­byen Frank­furt am Main har en pitto­resk gamleby å vise frem – ved siden av flere unike museer.

Liebfrauenkirche i Trier, Unescos liste over Verdensarven

Lieb­frau­en­kirche i Trier er utrolig vakker og oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Vest-Tyskland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Aachen

Aachen er en av Europas viktigste kultur­his­to­riske byer, selv om de færreste kjenner til den. Her slo Karl den Store seg ned på slutten av 700-tallet og bygde sitt keiser­pa­lass, som skulle bli modell for Europas senere bysentre. Aachen har en liten histo­risk bykjerne der noe av denne opprin­ne­lige bebyg­gelsen i såkalt karo­lin­gisk stil frem­deles er bevart. Denne histo­riske kjernen består av gågater, smug og små plasser rundt Karls­platz, og er byens viktigste møte­sted. Aachen her også en hånd­full fine museer, og byen var blant de 12 første som ble [Les mer…]

Düsseldorf

Düssel­dorf er et av Tysk­lands viktigste kultur­sentre med ypper­lige museer og teatre. I tillegg har byen en vakker belig­genhet ved Rhinen, en histo­risk bydel med mengder av kneiper og en ytterst moderne havne­be­byg­gelse med futu­ris­tisk arki­tektur. Düssel­dorf er en livlig univer­si­tetsby og dess­uten Tysk­lands mote­ho­ved­stad. Mer om Düssel­dorf Düssel­dorf er en åpen, hyggelig og selv­be­visst by. Byen ligger helt sør i Ruhrge­biet, og har i løpet av de siste 30 årene dreid fra å være en kommer­siell indu­stri- og havneby til kultur‑, mote- og univer­si­tets­senter, selv om byen [Les mer…]

Köln

Köln er en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og dermed en av landets eldste. Köln ligger flott til ved Rhinen og har en av verdens flot­teste gotiske kate­draler. I tillegg kan Köln også by på et enestå­ende utvalg av kirker i romansk stil fra 900- til 1200-tallet. Köln har i tillegg bevart bety­de­lige deler av sin omfat­tende gamleby, og kan tilby et livlig uteliv, første­klasses shop­ping­mu­lig­heter, fine museer og stor­artet arki­tektur. Kölner-domen er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Köln Köln [Les mer…]

Limburg an der Lahn

Limburg an der Lahn er en ukjent perle med godt bevart arki­tektur fra middel­al­deren, for det meste i bindings­verk. Limburgs histo­riske bydel har smale brosteins­smug som leder fra elven og middel­alder-broen oppover mot Limburgs stor­slåtte kate­dral og middel­al­der­borg, som ligger på byens høyeste punkt. Gamle­byen i Limburg an der Lahn er forbil­ledlig godt vedli­ke­holdt og tilnærmet kjemisk fri for skjem­mende skil­ting. Resul­tatet er nesten ikke til å tro – her kan du oppholde deg i ekte middel­al­derske omgi­velser og studere unik bindings­verks­ar­ki­tektur med dekor og detaljer skapt for opp til [Les mer…]

Mainz

Mainz er en stor, moderne by med et omfat­tende histo­risk senter belig­gende rundt den impo­ne­rende Dom St. Martin fra middel­al­deren, som i høyeste grad preger byens skyline. Mainz er også en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og denne romer­byen var ikke liten – det finnes flere sever­dig­heter fra denne tiden for to tusen år siden. Mainz er ellers en univer­si­tetsby med en ungdom­melig befolk­ning, noe som bidrar til et livlig uteliv og avslappet og laid-back stem­ning. Mer om Mainz Mainz er en hyggelig [Les mer…]

Münster

Münster er på mange måter et lite under av en histo­risk by. Under den andre verdens­krigen ble Münster bombet så og si sønder og sammen – 90 % av den gamle byen ble lagt i ruiner. En viktig stra­te­gisk beslut­ning ble fattet før gjen­opp­byg­gingen – Müns­ters histo­riske senter skulle gjen­skapes. Resul­tatet er forbløf­fende: Münster er i dag en åpen, vakker og livlig univer­si­tetsby med et unikt, levende og tilta­lende histo­risk senter. Kort om Müns­ters histo­riske mile­pæler Münster er en gammel by i Nord­rhein-West­falen, ikke langt fra grensen til [Les mer…]

Rhindalen fra Koblenz til Rüdesheim

Dette uvanlig vakre og frodige området langs Rhinen har siden romer­tiden vært kjent for sine viner, i hovedsak basert på Ries­ling­druen de siste hundre årene. Langs Rhinen på denne strek­ningen mellom utløpet av elvene Mosel og Nahe kan du oppleve ytterst sjar­me­rende småbyer med bindings­verk-arki­tektur nesten helt tilbake fra Svarte­dauen rundt år 1350, og mer eller mindre intakte middel­al­der­borger, alt omgitt av stup­bratte vinmarker og vakker urørt natur. Oberes Mittel­rheintal, som denne delen heter, er oppført på Unescos liste over Verdens­arven Mer om Oberes Mittel­rheintal Dette lille [Les mer…]

Speyer

Speyer er en av de virkelig gamle tyske byene, med en viktig plass i landets historie. Siden høymid­del­al­deren ble byen gjennom nesten et halvt årtusen sted for 50 sesjoner av Det tysk-romerske keiser­ri­kets riksdag. Speyer har en vakker gamleby, som flan­kerer den uvanlig brede parade­gaten mellom middel­al­de­rens byport Altpörtel og byens enorme Kaiserdom St. Maria und St. Stephan i romansk stil, som alle­rede i år 1981 ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Speyers histo­riske bysenter Det er ganske spek­ta­ku­lært å entre Speyers histo­riske sentrum. Det [Les mer…]

Trier

Trier er ikke bare Tysk­lands eldste by, Trier ble også i sin tid grunn­lagt av en italiener. I år 16 før vår tids­reg­ning skal nemlig selveste keiser Augustus egen­hendig ha vært her og sagt at her skal byen Augusta Trever­orum ligge. Områ­dets gode Moselviner skal ha vært det ster­keste argu­mentet for Triers tilbli­velse. Byen ble alle­rede på 300-tallet et senter for kris­ten­dommen – og var en tid Romer­ri­kets hoved­stad. Trier ble av flere grunner oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1986. Mer om Trier Trier har [Les mer…]

Worms

Worms er en av byene som har satt dypest avtrykk i Tysk­lands historie. Worms er en av tre nabo­byer ved Rhinen med Kaiserdom fra 1.000-tallet, blant de første byene i Tysk­land hvor kommune­sam­funnet alle­rede på denne tiden ble bygd opp som et felles­skap. Worm har også hatt en stor jødisk befolk­ning, og utenfor bymu­rene finner du Tysk­lands største jødiske grav­lund, Heilige Sand, med opp til 900 år gamle grav­steiner. Store deler av Worms’ Altstadt er fort­satt omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Martin Luther og refor­ma­sjonen er uløselig knyttet til [Les mer…]

Xanten

Xanten er en liten og trivelig by med cirka 20 tusen innbyg­gere, belig­gende ved Rhinen i delstaten Nord­rhein-West­falen. Det gamle Xanten ligger innenfor en bymur fra middel­al­deren. Denne gamle­byen har en del histo­risk bebyg­gelse og en hyggelig markeds­plass omgitt av butikker og restau­ranter i til dels gammel bebyg­gelse. Resten av byens butikker ligger langs en lang bilfri gate som starter ved markeds­plassen. Mer om Xanten De lokale myndig­he­tene er meget bevisst Xantens lange historie, som leder helt tilbake til romer­tiden. Xanten er mye besøkt på grunn av det [Les mer…]

Go to Top