Polen2018-07-23T13:13:03+02:00
  • Polen, ReisDit.no

Polen

Polen er et land som først de senere årene er kommet på kartet som feriemål, og da i hovedsak storbyferie med 3–5 dagers opphold. Byer som Warszawa, Krakow og skistedet Zakopane i Tatrafjellene er de mest besøkte, fulgt av Gdansk, Wroclaw, Torun, Szczecin og Poznan.

Polen er også i ferd med å oppdages som sommer­fe­rie­land, gjerne basert på bilferie langs bade­byene ved Øster­sjø­kysten, til Warszawa eller sørover mot Krakow og fjel­lene. Polen er av mange nord­menn oppfattet som grått og trist, noe som er ganske langt fra sann­heten. Selv om et lang­varig kommu­nist­styre medførte mange grelle eksempler på byut­vik­ling og vettløs bygging av indu­s­tri­om­råder, medførte også den samme kommu­nismen en konser­ve­ring av gammel bebyg­gelse som en dyd av nødven­dighet – i dag til glede for både fast­bo­ende og ferie­gjester. Polen kan nemlig varte opp med en rekke byer med fantas­tisk vel bevarte histo­riske bymil­jøer med bebyg­gelse fra middel­al­deren intakt i hele bydeler. Byer som Warszawa, Wroclaw, Krakow, Torun, Zamosc, Malbork, Jawor og Swid­nica er alle repre­sen­tert på Unescos liste over Verdens­arven, mens eksem­pelvis Gdansk har et histo­risk sentrum så bredd­full av sammen­hen­gende barokk arki­tektur at det bare er et tids­spørsmål før også denne byen er på listen.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Polen lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Gdansk

Gdansk har en utrolig vakker og innby­dende histo­risk bydel med stor­slått arki­tektur og mange sever­dig­heter. Gdansk var i middel­al­deren medlem av Hansa­for­bundet, noe som gjorde byen svært velstå­ende. I det histo­riske bysen­teret i Gdansk finner du uteluk­kende bebyg­gelse fra peri­oden 1200-tallet til 1700-tallet, som er forbil­ledlig godt bevart. Kjernen av gamle­byen er bilfri. Gdansk ble i år 2005 oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Gdansk – den histo­riske bydelen Den histo­riske bydelen i Gdansk består av Stare Miasto (gamle­byen) mellom jern­bane­sta­sjonen og havnen, og Glówne Miasto [Les mer…]

Krakow

Krakow er en by i det sørlige Polen, som de senere årene har opplevd et enormt oppsving innen turisme. Årsa­kene til det er mange. Krakow har en used­vanlig vakker gamleby, Stare Miastro, som omfatter bebyg­gelsen rundt markeds­plassen Rynek Glowny, Wawel­borgen og den jødiske bydelen Kazi­miers. Krakows histo­riske bysenter Stare Miastro ble alle­rede i 1978 ble ført opp på Unescos liste over Verdens­arven, som den første i sin kate­gori. Mer om Krakow Krakows gamleby Stare Miastro var tidli­gere Polens hoved­stad og ligger ved foten av Wawel­borgen. Handels­byen fra 1200-tallet [Les mer…]

Torun

Torun i Polen er en histo­risk by med ualmin­nelig godt bevart arki­tektur fra middel­al­deren. Torun ble grunn­lagt i år 1236 av Den tyske orden, og befolket av tyskere, i hovedsak av utvand­rere fra West­falen. Torun ligger vakkert til ved elven Visla i den nord­lige delen av Polen. Toruns histo­riske senter ble i hovedsak oppført på 12- og 1300-tallet i gotisk stil med murstein som bygge­ma­te­riale – såkalt Back­steins­gotik. Toruns histo­riske senter omfatter gamle­byen fra år 1236, nybyen fra år 1264 og Teuto­ner­borgen fra rundt år 1240 og ble oppført på [Les mer…]

Warszawa

Warszawa er byen som aldri gir opp. Byen har en lang og drama­tisk historie, og befolk­ningen åpen­bart en vilje av rust­fritt stål. Mye av det du ser og er omgitt av når du rusler rundt i Warszawas gamleby, lå i ruiner etter den andre verdens­krigen i 1945. Alt er møysom­melig bygget opp igjen som det var – og pietets­fullt restau­rert etter gamle foto­gra­fier og plan­teg­ninger. Resul­tatet er forbløf­fende. Så er også byens bestre­belser belønnet. Warszawa ble i år 1980 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Kultur­byen Warszawa [Les mer…]

Wroclaw

Wroclaw er en meget godt bevart middel­al­derby i det sydvest­lige Polen. Wroclaws histo­riske senter er omgitt av gamle fest­nings­voller innenfor en kanal på den ene siden, og av elven Odra (eller Oder) på den andre siden. Odra deler seg i flere elveløp, slik at deler av den eldste bydelen i Wroclaw kun er tilgjen­gelig via en rekke små broer. Den store gamle­byen har omfat­tende bebyg­gelse fra middel­al­deren, som omgir Europas nest største middel­al­der­torg – kun over­gått av torget til en annen gammel polsk by, Krakow. Wroclaw ble oppført på [Les mer…]

Gå til toppen