Sør-Portugal og Algarvekysten2018-07-25T13:46:21+02:00
  • Sør-Portugal og Algarve-kysten, ReisDit.no

Sør-Portugal og Algarvekysten

Algarve-kysten i Portugal er i løpet av de seneste tiårene blitt et av Europas mest populære ferieområder. Strendene langs Algarve-kysten er til dels fenomenale, ofte beliggende mellom sandsteinsklipper, som avgrenser den ene stranden fra den neste i begge retninger – karakteristiske for denne delen av Portugal.

Som regel ligger det en by eller fisker­landsby i tilknyt­ning til stren­dene, der mye av den opprin­ne­lige sjarmen frem­deles er i behold. De fleste og de beste stren­dene ligger mellom Albu­feira og Spania. Langs Algar­ve­kysten finner du også flere histo­riske byer med flott bevart arki­tektur – noen av dem helt tilbake fra romer­tiden. Byer som Faro, Albu­feira, Tavira, Lagos og Alvor har både sjøfarts­his­torie, stor­artet arki­tektur, århundre­gamle kirker og pitto­reske gamle­byer å by på. I dette området startet dess­uten et av de mørkeste kapit­lene i den vest­lige verden – handelen med slaver, frie mennesker av afri­kansk opphav, som ble tatt til fange og utnyttet på det groveste.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sør-Portugal og Algarvekysten lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Albufeira

Albu­feira på Algarve-kysten i Portugal landets mest kjente og popu­lære feriemål, en gedigen full­treffer helt siden 70-tallet. Det er mange grunner til det. Albu­feira har noen av Portu­gals fineste strender, et herlig klima og en trivelig gamleby med smale smug og hygge­lige plasser. Albu­feiras gamleby ligger på en klippe rett ovenfor den supre bade­stranden. Det gjorde at Albu­feira i sin tid var lett å forsvare, samtidig som det var kort avstand til havet. Mer om Albu­feira I løpet av de siste 40 årene har Albu­feira opplevd et [Les mer…]

Algarve-kysten

Algarve-kysten i Portugal er i løpet av de seneste tiårene blitt et av Europas mest popu­lære ferie­om­råder. Stren­dene langs Algarve-kysten er til dels feno­me­nale, ofte belig­gende mellom sand­steins­klipper, som avgrenser den ene stranden fra den neste i begge retninger – karak­te­ris­tiske for denne delen av Portugal. Ofte ligger det en by eller fisker­landsby i tilknyt­ning til stren­dene, der mye av den opprin­ne­lige sjarmen frem­deles er i behold. De fleste og de beste stren­dene ligger mellom Albu­feira og Spania. Algarve for kultur­in­ter­es­serte Algarve har masser av godbiter å by [Les mer…]

Alvor

Alvor på Algarve-kysten i Portugal er i utgangs­punktet en idyl­lisk liten fisker­landsby som ligger ved utløpet av elven ved samme navn. Den gamle delen av Alvor består av lav hvit­kalket murhus­be­byg­gelse, med små smug og enkelte åpne plasser der du finner kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Mer om Alvor De fleste restau­ran­tene for øvrig ligger i lands­byens hoved­gater, ikke langt fra den fine sand­stranden. Her er det også butikker som selger lokalt hånd­verk, som lærvarer og kera­mikk, og selv­føl­gelig daglig­vare­bu­tikker. På selve stranden ligger det kafeer, hvor [Les mer…]

Carvoeiro

Carvoeiro er en sjar­me­rende og idyl­lisk liten bade- og ferieby på Algar­ve­kysten med en mengde kaféer, restau­ranter og butikker av ymse slag, blant annet lokalt hånd­verk som kera­mikk og lærar­tikler. Carvoeiro er blitt en av de mest popu­lære bade­byene på Algarve-kysten på grunn av de fine stren­dene.  Den vesle, gamle fisker­lands­byen har klart å ta vare på sjarmen fra gamle dager, samtidig som den imøte­kommer de krav ferie­gjes­tene har til en moderne ferie-desti­na­sjon. Mer om Carvoeiro på Algar­ve­kysten Her finnes fantas­tiske strender med fin hvit sand, fine golf­baner, [Les mer…]

Faro

Faro har vært hoved­staden i Algarve-provinsen siden 1756, og har en trivelig og spen­nende histo­risk bydel ved havne­om­rådet. Centro Histo­rico ligger innenfor bymurer fra den gang maurerne hersket her i mer enn 500 år, fra år 711 til år 1249. Gamle­byen i Faro er, som andre steder i Sør-Europa, stedet der både innbyg­gere og ferie­gjester møtes for å spise, drikke og kose seg sammen.  Faros sjar­me­rende gamleby Gamle­byen i Faro har en god del bevart histo­risk bebyg­gelse, til tross for at byen ble rammet av et stort jord­skjelv [Les mer…]

Lagos

Lagos i Portugal er en av de fineste byene på Algarve-kysten. Lagos har nemlig alt det en by i Sør-Portugal skal ha; et hyggelig histo­risk bysenter. Lagos kan by på en ganske broket historie, med besøk av karta­gere, keltere, romere, visi­go­tere og maurere – her finner du ruiner fra romer­tiden og kirker fra middel­al­deren. Lagos har dess­uten fantas­tiske strender nedenfor gamle­byen, for ikke å glemme den fantas­tiske Meia Praia som strekker seg 4 kilo­meter østover, på den andre siden av elven og mari­naen.  En ekte by som lever [Les mer…]

Praia da Rocha

Praia da Rocha i Portugal ligger ved utløpet av bukten der en av Algarve-kystens viktigste byer, Portimao ligger. Praia da Rocha i Portugal er en rendyrket ferieby med røtter helt tilbake til slutten av 1800-tallet, da den var bade- og rekrea­sjons­sted for velstå­ende fami­lier på i Sør-Portugal og spanske Anda­lucia. Om høsten og vinteren kom også turister fra den engelske over­klassen hit. Mer om Praia da Rocha Du kan frem­deles se bygninger fra ”Belle Epoque”, som Hotel La Bela Vista, som stikker seg noe ut på strand­pro­me­naden, mellom [Les mer…]

Tavira

Tavira er en helt enestå­ende liten by øst på Algarve-kysten i Portugal, ikke så langt fra grensen til Spania. Byen ligger vakkert til med histo­risk bebyg­gelse typisk for regionen, på begge sider av elven Rio Sequa. Tavira i Portugal er en kystby som er stolt av sin historie. Tavira ble, i motset­ning til den vest­lige delen av Algarve-kysten, ikke rammet av jord­skjelvet i 1755. Tavira – en bade- og ferieby med kultur­se­ver­dig­heter Nå skal det sies at sjar­me­rende Tavira her mer å by sine turister enn historie og [Les mer…]

Go to Top