Sørvest-Frankrike2022-05-10T23:50:12+02:00
  • Toulouse reisdit.no

Sørvest-Frankrike

Sørvest-Frankrike favner kystregionene Poitou og Aquitaine og innlandsregionen Midi-Pyrénées (med landskapene Périgord, Quercy og Gascogne). Sørvest-Frankrike består av både kystlandskap med milelange sandstrender og innlandsområder med frodige marker og et utstrakt landbruk. Her finner vi kjente områder som Medoc og Cognac, og her har pilegrimsleden til Santiago de Compostela vært flittig benyttet i mer enn tusen år.

Sørvest-Frankrike – middelalder og vin

I denne delen av Frank­rike finnes det en mengde middel­al­der­kirker og gamle byer med intakt arki­tektur fra denne tiden. Her er det romansk kirke­ar­ki­tektur som gjelder – gjerne med fantas­tisk uthugde og detal­jerte portaler. Et eksempel er den vakre byen Poitiers.

Sørvest-Frankrike Poitiers

Fra den trive­lige gamle­byen i Poitiers.

Stor­byen Bordeaux er kjent av mange ving­lade nord­menn, og et trafikk­nute­punkt for mange som benytter seg av Norwe­gians ruter. Fra munningen av Gironde nord­vest for Bordeaux og helt sør til Biar­ritz og grensen til Spania er det prak­tisk talt sammen­hen­gende sand­strender – flittig benyttet av fransk­menn og turister i de varme sommermånedene.

Bordeaux Sørvest-Frankrike

Livlige Place du Parle­ment fortjener et besøk Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.

Gascogne, Perigord og Quercy

Lenger øst finner vi land­ska­pene Périgord, Quercy og Gascogne, Frank­rikes matkammer fremfor noe. Her er gåsen sentral i kjøk­kenet, herfra kommer opprin­nelig deli­ka­tessen fois gras – gåse­le­veren. Dette området er lite indu­stria­li­sert og utviklet, og følgelig er begrep som stress lite kjent. Elvene Dordogne og Lot renner dovent gjennom idyl­liske land­skap, der du finner den ene uberørte middel­al­der­lands­byen etter den andre. Mange av Bastide-byene står som de har gjort siden 12–1300-tallet, opprin­nelig bygget for å befolke og dyrke ubrukt land i folke­tomme områder. Nybyg­gere fikk jord mot beskyt­telse og plikt­ar­beide. Det finnes fort­satt nesten 300 slike byer i denne delen av Frank­rike. Her leves livet lang­somt. Den mer hektiske stor­byen Toulouse er kjent som ”den røde byen” på grunn av sin mursteins-arkitektur.

Sørvest-Frank­rike omfatter også deler av Pyre­neene og fransk Baskerland.

Pau, Sørvest-Frankrike

Pau er en vakker gammel by som ligger ved Pyreneene.

Biarritz, Sørvest-Frankrike

Vakre Biar­ritz ligger ved Biscayabukten.

Sørvest-Frankrike, Toulouse, Place st Etienne

Toulouses Cath­é­dral St Etienne består av to kirker som ikke ble full­ført, men lappet sammen til én.

Sørvest-Frankrike, Bordeaux, Saint Michel

Et fantas­tisk pano­rama fra Saint Michels tårn Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / P. Cronenberger.

Sørvest-Frankrike, Poitiers

Poitiers’ Eglise St.-Radegonde er en romansk kirke.

Nedenfor er samtlige destinasjoner i Sørvest-Frankrike listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Bordeaux

Bordeaux er en hyggelig, meget velholdt og vakker histo­risk by. Gamle­byen kan by på stor­slått arki­tektur og bilfrie soner. Det er mange plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i den histo­riske bydelen. Avstan­dene i sentrum er ikke større enn at du kan gå fra den ene til den andre siden i løpet av en snau halv­times tid. Den sentrale gågaten Rue Ste. Cathrine er Bordeauxs hoved­pulsåre og strekker seg gjennom store deler av gamle­byen, med et mylder av butikker, kafeer og uteser­ve­ringer. Bordeaux ble oppført på Unescos liste [Les mer…]

Pau

Pau er en litt spesiell sørfransk by, som ligger vakkert til med stor­slått utsikt mot Pyre­neene. Denne velstelte og erke-occi­tanske byen har gjennom histo­rien vært åsted for viktige hendelser. Klimaet i Pau er mildt og vennlig også tidlig vår og sen høst, og byen ble populær blant euro­peisk over­klasse på 1800-tallet, noe som er forkla­ringen på den elegante Belle Epoque-arki­tek­turen som kler byen så godt. Mer om Pau Pau er med sine 80 tusen innbyg­gere ingen liten by, men det histo­riske sentrum hvor folk møtes er kompakt og [Les mer…]

Poitiers

Poitiers har et meget trivelig og pitto­resk histo­risk sentrum, med en mengde bindings­verkshus, og flere kirker og profane bygg fra middel­al­deren. Den gamle byen Poitiers er berømt, kanskje først og fremst fordi det var her den muslimske ekspan­sjonen ble slått tilbake i tidlig middel­alder. Det skjedde i år 732, da forlø­peren til det karo­lin­giske dynas­tiet, Karl Martell, slo araberne i et vold­somt slag, og med det ble utgangs­punktet for en ny fran­kisk konge­slekt. Poitiers var også åstedet for et stort slag i 1356 under hundre­års­krigen mellom England og Frank­rike. Aqui­taine [Les mer…]

St.-Émilion

Vesle St.-Émilion er en av verdens mest kjente vinbyer. Saint-Émilion, som byen også kalles, ligger ved elven Dordogne cirka 40 kilo­meter øst for byen Bordeaux, og vinpro­duk­sjonen her har røtter helt tilbake til romer­tiden. St.-Émilion har en helt enestå­ende arki­tektur fra middel­al­deren, og er et godt eksempel på hva oppgangs­tider med påføl­gende nedgangs­tider har å bety for hvordan bebyg­gelse blir bevart. St.-Émilion ble i år 1999 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om St.-Émilion og området Det første som slår deg når du besøker St.-Émilion er [Les mer…]

Toulouse

Toulouse er motset­nin­genes by. Her finner du det eldste Frank­rike, hånd i hånd med landets fremste senter for fly- og romfarts­in­du­stri. Toulouse er fra gammelt av kjent som den røde byen på grunn av sin omfat­tende mursteins-arki­tektur i den histo­riske bydelen. Byen har en lang og broket historie som strekker seg 2800 år tilbake i tid, og har vært etter­traktet av skif­tende makt­ha­vere på grunn av sin rikdom gjennom århund­rene. Mer om Toulouse Toulouse er en stor by, Frank­rikes fjerde største og Sørvest-Frank­rikes ledende. Byen fikk sitt [Les mer…]

Go to Top