Storbritannia2018-08-26T13:06:50+02:00
  • Storbritannia, ReisDit.no

Storbritannia

Storbritannia består av England, Skottland og Irland, samt Wales, Hebridene og Isle of Man. Storbritannia har en lang og dramatisk historie, og et enormt antall med kulturseverdigheter.

Store rikdommer ble skapt under koloni­tiden, og bygg­verk fra denne stor­hets­tiden setter sitt preg på de aller fleste av byene. Stor­bri­tannia også mange middel­al­der­kirker i både romansk norman­nisk stil og gotisk stil. Britene er sin historie meget bevisst, og gammel bebyg­gelse blir ikke revet, men forbil­ledlig vedli­ke­holdt. Her finner du også noen av verdens ypperste museer.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Storbritannia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Cambridge

Cambridge er en meget gammel by med røtter i romer­tiden. Cambridge er i dag mest kjent som en av verdens mest presti­sje­fylte univer­si­tets­byer. I England er det bare Oxford som gjør Cambridge rangen stridig – begge med univer­si­teter grunn­lagt i middel­al­deren. Mange av oss tenker på konkur­ranse innen roing når vi hører de to univer­si­tets­byene nevnt samtidig, gjerne som ”Oxbridge”. Cambridge har et hyggelig, livlig og over­siktlig histo­risk senter som strekker seg langs elven Cam og, enkelt forklart, én hoved­gate som løper paral­lelt med denne. Mer om Cambridge [Les mer…]

Canterbury

Canter­bury er en av Englands eldste byer, med røtter i Romer­tiden. Canter­bury har omfat­tende middel­al­der­be­byg­gelse og en rekke unike histo­riske sever­dig­heter, blant annet Englands tidligste kloster fra slutten av 500-tallet, en av landets eldste skoler og et kate­dral­an­legg i tidlig gotisk stil. Canter­bury ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1988. Litt om kate­dral­byen Canter­bury Canter­bury ligger vakkert til ved elven Stour og har et spen­nende histo­risk senter belig­gende i forbin­delse med kate­dralen. Gamle­byen er vel bevart og godt restau­rert etter bombe­an­gre­pene under Den andre Verdens­krigen. [Les mer…]

Dublin

Det finnes kanskje vakrere byer i Europa enn Dublin, men du skal lete lenge for å finne hygge­li­gere. Det har ikke bare med byen å gjøre, men også med innbyg­gerne. Irer er nemlig hygge­lige. Irer kan også være ganske sta, krang­lete og høyrøs­tede, men aldri uten god grunn. Så lenge du ikke fornærmer dem personlig, noe som omfatter moren, faren, broren, søsteren, fami­lien, huset, hagen, gaten, skolen kirken, byen og landet, så vil du møte lutter velvilje. Dublin er hoved­staden i Irland Om den ikke er grunn­lagt [Les mer…]

Edinburgh

Edin­burgh gjør et mektig inntrykk med sitt kompakte og kuperte bysenter, delt i to av grønne park­om­råder mellom den steile gamle­byen, og den harmo­niske klas­si­sis­tiske New Town. Edin­burghs stor­slåtte bykjerne er omgitt av tre distinkte høyde­drag, Castle Hill med middel­al­der­borgen, Calton Hill med minnes­mer­kene, samt det ruvende og golde fjell­pla­tået Arthur’s Seat i sør. Edin­burgh er en åpen og svært livlig by med masser av sever­dig­heter – her er krong­lete smug, elegante avenyer, et eget pubstrøk, godt bevart middel­al­der­be­byg­gelse og flotte museer – alt i kort gang­av­stand fra hver­andre. [Les mer…]

Lincoln

Lincoln er en av Englands virkelig gamle byer – i dag mest kjent for sin prakt­fulle gotiske kate­dral, som med sine massive tårn kneiser på en høyde over byen. Lincoln ble imid­lertid grunn­lagt av romerne rundt år 60, som legions­fest­ningen Castrum Lindum, nettopp på høyden der kate­dralen i dag står. Det er lite igjen av bygninger fra romer­tiden, men du vil finne en god del bebyg­gelse fra middel­al­deren i området rundt kate­dralen og nedover mot High Bridge og River Witham. Litt om Lincolns histo­riske senter Lincolns histo­riske sever­dig­heter ligger ganske [Les mer…]

London

London er kanskje den byen i hele verden som har mest å tilby sine besø­kende, ikke minst fordi alt foregår på verdens mest inter­na­sjo­nale språk. Tilbudet er enormt og omfatter alt fra under­hold­ning, som musikk, teater og musi­cals, uteliv med et utall puber og restau­ranter, sports­be­gi­ven­heter, shop­ping med butikker, maga­siner og markeder, sever­dig­heter som museer, galle­rier, middel­al­der­kirker og histo­risk arki­tektur helt tilbake til romer­tiden, bare for å ha nevnt noe. London er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Det histo­riske London Det finnes masser av infor­ma­sjon [Les mer…]

Norwich

Norwich er et funn for deg som liker kate­draler, middel­alder, brosteins­smug, tradi­sjons­rike markeds­plasser, norman­niske kirker og bindings­verks­ar­ki­tektur. Norwich utviklet seg til å bli en stor og velstå­ende by i middel­al­deren, men havnet litt i bakevjen etter det indu­stri­elle revo­lu­sjonen midt på 1700-tallet, takket være sin litt peri­fere belig­genhet. Dermed har byen fått lov til å leve sitt eget liv og ta vare på det som er dens egenart. Kanskje best av alt – her er ingen synlig turisme. Mer om Norwich Norwich ligger i hjertet av det frodige [Les mer…]

Oxford

Oxford er kjent som univer­si­tets­byen fremfor noen, og satt på spissen en provinsby møblert som en hoved­stad. Det ene massive signal­bygget avløser det andre, klas­sisk arki­tektur i stein, ofte kronet med gotiske spir og alltid innhyllet i distan­sert mystikk. Dette mange­fa­set­terte kunn­ska­pens tempel gir en sterk følelse av fortid og fiksjon – men samtidig en vag følelse av deja vu. Oxford er vårt bilde på 800 sammen­hen­gende år med kunn­skap og opplys­ningstid, forkledd i arki­tektur fra middel­al­deren, renes­sansen, barokken og klas­si­sismen. Og var vi ikke nylig her, sammen med Harry Potter? [Les mer…]

Salisbury

Salis­bury er ingen spesielt gammel by til engelsk å være. Salis­bury har sitt utspring i et «hill-fort» fra jern­al­deren, Old Sarum, et citadell belig­gende tre kilo­meter nord for dagens belig­genhet. Byen ble rett og slett grunn­lagt på nytt i år 1218, på de frodige slet­tene der småel­vene Nadder og Bourne renner ut i River Avon. Det spesi­elle med Salis­bury er at både byen, kate­dralen og kate­dral­om­rådet ble plan­lagt og bygd samtidig – i én uavbrutt prosess. Resul­tatet er en av Englands flot­teste og mest homo­gene tidlig-gotiske kate­draler – ferdig­stilt i [Les mer…]

Stratford-upon-Avon

Den vesle byen Strat­ford-upon-Avon er uløselig knyttet til Shake­speare-navnet. William Shake­speare er nemlig født her, levde store deler av sitt liv her, døde her og er grav­lagt i Holy Trinity Church i Strat­ford-upon-Avon, hvor han for øvrig også ble døpt. Det meste i Strat­ford-upon-Avon dreier seg om nettopp William Shake­speare – mange turister besøker årlig byen for å oppleve arven etter ham. Strat­ford-upon-Avon er imid­lertid i seg selv severdig, med et over­siktlig gate­nett og en mengde godt bevarte bygninger i bindings­verk fra 14–1600-tallet. Strat­ford-upon-Avon før William Shake­speare Da [Les mer…]

York

Det er sagt om den gamle kate­dral­byen York at ingen andre byer kan oppvise en så stor konsen­tra­sjon av middel­al­der­byg­ninger. Vi kan legge til at her finnes også rester i fleng etter romer­tiden, angel­saksisk tid, viking­tiden og norman­ner­tiden. Dess­uten har York en prakt­full gotisk middel­alder-kate­dral, York Minster. Innenfor bymu­rene fra middel­al­deren finner du en eksep­sjo­nelt godt bevart histo­risk bydel, som i år 2012 søkte om å bli oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om York York er et levende minne om uavbrutt boset­ning gjennom mer enn to [Les mer…]

Gå til toppen