Sveits2018-10-02T00:32:54+02:00
  • Sveits, ReisDit.no

Sveits

Sveits er et land beliggende sentralt i Europa, først og fremst kjent som finansielt senter, men også historisk kjent for sin nøytralitet. Sveits er et meget allsidig land på den måten at landet har befolkninger som snakker 4 forskjellige språk. Sveitsere i nord, øst og delvis sørøst er tyskpråklige, i vest snakker man fransk, i sør italiensk og i sørøst retoromansch, en gammel dialekt av latinsk som har overlevd i lite befolkede strøk og dalfører i kantonen Graubunden.

Mer om Sveits

Sveits er et meget kupert land, ikke minst fordi fjell­kjeden alpene utgjør gren­sene mot Øster­rike, Italia og Frank­rike, samt deler av Tysk­land. Sveits har mange flotte vinter­de­sti­na­sjoner, men er også et natur­skjønt og trivelig land å feriere i om sommeren. Sveits har et utmerket veinett, og du må selv sørge for å betale en engangs­av­gift for å kjøre på motor­veiene når du passerer grensen.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sveits lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Basel

Basel i det nord­vest­lige Sveits går for å være en av Europas vakreste og mest under­vur­derte turist­de­sti­na­sjoner. Basel har en nydelig og livlig gamleby med middel­al­der­be­byg­gelse og en av Europas eldre kate­draler i delvis romansk stil. Basel er en vital kulturby med viktige kunst- og arkeo­logi­mu­seer, og en egen omfat­tende kunst­messe, ArtBasel, med moderne kunst og samtids­kunst. Basel ligger ved Rhinen i det såkalte Drei­län­de­reck, på grensen til Tysk­lands Schwarz­wald og Frank­rikes Alsace, noe som inne­bærer flotte mulig­heter til å oppleve forskjel­lige land­skaper innenfor en rela­tivt liten aksjons­ra­dius. Basel [Les mer…]

Bern

Bern er ualmin­nelig vakker med sin velbe­varte gamleby, omslynget av den azur­far­gede elven Aare. Berns histo­riske senter ble i år 1983 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin homo­gene middel­al­der­be­byg­gelse, orien­tert ut i fra samme grunn­plan som ved byens grunn­leg­gelse på 1100-tallet. Bern er hoved­staden i Sveits og ligger rela­tivt langt nord, i den tysk­ta­lende delen av landet. Mer om Bern Berns unike gamleby ligger på en 50 meter høy heste­sko­formet klippe der elven Aare gjør en 180 graders sving, som omslutter meste­parten av [Les mer…]

Stein am Rhein

Stein am Rhein er et lite smykke­skrin av en sveit­sisk middel­alder-landsby, viden kjent for sitt ekstremt vel bevarte histo­riske sentrum. Stein am Rhein ligger ved elven Rhinen, 28 kilo­meter fra Bodensee og byen Konstanz. Den vesle lands­byen er meget populær på grunn av sine pitto­reske malte hus og vakre gate­mil­jøer. Mer om Stein am Rhein Stein am Rhein er nærmest et fenomen. Her har det tyde­ligvis oppstått en slags kollektiv beslut­nings­ve­gring en gang i slutten av middel­al­deren, for her er så godt som intet bygd nytt siden [Les mer…]

Gå til toppen