Sverige2018-10-03T01:09:58+02:00
  • Sverige, ReisDit.no

Sverige

Sverige er et land med en adskillig mer dramatisk historie enn det de fleste nordmenn er klar over. Sverige var på 1600- og 1700-tallet en europeisk stormakt, og deltok i flere av de store krigene i Europa. Svenskene plyndret eksempelvis Praha, og okkuperte store områder i Nord-Tyskland i nesten 200 år.

Sverige hadde en meget velstå­ende adel, og mange av deres gamle slott er i dag flotte sever­dig­heter som er åpne for publikum. Sverige har tatt god vare på sin kulturarv, og alle små steder har en såkalt Hembygds­gård, små museer som består av gamle, bevarte hus. I de større byene finner du godt bevarte histo­riske bydeler og museer med store og fine samlinger.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sverige lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Stockholm

Stock­holm er et levende histo­risk vitnes­byrd om Sveriges storhet og inter­na­sjo­nale orien­te­ring fra middel­al­deren og frem­over. Stock­holms eldste histo­riske bydel, Gamla Stan, kan by på arki­tektur og bygninger helt tilbake til 1200-tallet. Stock­holm er en levende og vakker by, omgitt av vann, belig­gende på 14 øyer og forbundet med 57 broer. Byen har mange flotte museer som doku­men­terer Sverige gjennom tidene, ikke minst Vasa­mu­seet og verdens første frilufts­mu­seum, Skansen. Det konge­lige slottet Drott­ning­holm og Birka och Hovgården, begge i innsjøen Mälaren, samt den unike Skogskyr­kogården sør for Söder­malm er [Les mer…]

Gå til toppen