Tema-artikler2020-01-03T22:47:50+01:00

Tema-artikler

Her finner du tema-artikler knyttet til Europas historie, kultur, kunst og arkitektur.

Tema: Fra antikken til år 1.000

Denne tema-artik­kelen handler om kulturen i Europa frem til år 1000. Vi tar en liten tur innom antik­kens Hellas, Romer­riket og de mørke århund­rene etter Romer­ri­kets fall, med desta­bi­li­se­ring og folke­vand­ringer. Europa skal rundt år 800 igjen begynne å komme til hektene, under Karl den Stores «lille renes­sanse», som ble kraftig forstyrret av skan­di­na­viske barbarer – nemlig vikingene.

Tema: Romansk arkitektur

I forrige tema-artikkel var vi innom Vest-Romer­ri­kets kollaps på slutten av 400-tallet, nedgangs­tider, folke­vand­ringer og «Den lille renes­sansen» som oppstod under Karl den Store på 770-tallet frem til hans død i Aachen i år 814. Karl den Store hadde perfek­sjo­nert føydal­sys­temet, og i tiden frem mot år 1000 var det tre makt­fak­torer i Europa: Kongene, føydal­her­rene og pave­kirken, alle tett vevd inn i hver­andre i gjen­si­dige avhen­gig­hets­for­hold. Velor­ga­ni­serte klostre over hele Europa hadde repre­sen­tert en kultu­rell og økono­misk konti­nuitet, og skulle fort­sette med det etter reformer på 900-tallet, der klost­rene ytter­li­gere styrket sin lokale og regio­nale posisjon.

Tema: Tyske julemarkeder – Weihnachtsmärkte

Alle tyske byer med respekt for seg selv har et jule­marked – Weihnachts­markt. Markeder i det hele tatt er en viktig tradi­sjon i Tysk­land, og har sine røtter i middel­al­deren. I alle tyske byer er det for eksempel matvare­marked minst en gang i uken, der både lokale produ­senter av ferske og herme­tiske matvarer selger fra boder eller spesial­bygde biler. Nesten uten unntak finner dette sted på den gamle markeds­plassen ved rådhuset og kirken i byens histo­riske del. Det gjelder også jule­mar­kedet. Fra sent november til lille julaften Fra og med cirka 25. november til og med lille julaften settes det opp boder på markedsplassen. 

Gå til toppen