Tyskland2019-01-21T23:22:29+01:00
  • Tyskland, ReisDit.no

Tyskland

Tyskland har de siste årene gjort et come-back som ferieland for stadig flere nordmenn. Det er ikke så rart, tatt i betraktning at veien er kort, tilbudene mange og mulighetene for kulturopplevelser ditto. Ikke minst har Berlin fått en meget høy stjerne blant storbyferierende. Det øvrige vakre, store og velholdte Tyskland for øvrig får stadig flere norske feriegjester, etter en periode der Tyskland i stor grad har vært transittland for norske bilferie-entusiaster som reiser ut i Europa.

Du kan lese mer om landet og regio­nene ved å trykke på linkene Tysk­land, Nord-Tysk­land, Sør-Tysk­land, Vest-Tysk­land og Øst-Tysk­land.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Tyskland lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Aachen

Aachen er en av Europas viktigste kultur­his­to­riske byer, selv om de færreste kjenner til den. Her slo Karl den Store seg ned på slutten av 700-tallet og bygde sitt keiser­pa­lass, som skulle bli modell for Europas senere bysentre. Aachen har en liten histo­risk bykjerne der noe av denne opprin­ne­lige bebyg­gelsen i såkalt karo­lin­gisk stil frem­deles er bevart. Denne histo­riske kjernen består av gågater, smug og små plasser rundt Karls­platz, og er byens viktigste møte­sted. Aachen her også en hånd­full fine museer, og byen var blant de 12 første som ble [Les mer…]

Bamberg

Bamberg i Bayern er kjent for sin prakt­fulle, levende gamleby fra middel­al­deren, for sine særegne øl-tradi­sjoner og sine fine museer. Byen er første gang i nevnt i skrift­lige kilder i år 902 og var i middel­al­deren omtalt som Fran­kens Roma, fordi den ble anlagt på syv høyder rundt en øy i elven Regnitz. Bamberg er spesielt kjent for sin flotte kate­dral Kaiserdom i senro­mansk og gotisk stil. Bamberg ble i år 1986 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Bamberg Bambergs byprofil er domi­nert av er den enorme [Les mer…]

Berlin

Det finnes vel knapt noen by i Europa som har et mer allsidig kultur- og utelivs­tilbud enn Berlin. Berlin er blitt en av Europas mest popu­lære og besøkte stor­byer. Siden gjen­for­eningen av Tysk­land i 1990 er det inves­tert milli­arder av Euro i restau­re­ring, byfor­ny­else og moderne arki­tektur i Berlin. I denne flotte, dyna­miske stor­byen vil du finne alt besø­kere kan ønske seg. Her er et meget livlig uteliv, shop­ping­mu­lig­heter av en annen verden, konserter og arran­ge­menter, museer i den abso­lutte verdens­klasse, klas­sisk arki­tektur, bydeler i konstant endring, kunst­ner­kvar­terer med galle­rier [Les mer…]

Bremen

Bremen i Nord-Tysk­land er en histo­risk by med røtter helt tilbake til 700-tallet og Karl den Stores tid. Bremen er noe så pussig som en innlandsby med Nord­sjø­havn, noe som gjorde byen til et knute­punkt for handel alle­rede i tidlig middel­alder. Bremen har en nydelig gamleby med et rådhus fra middel­al­deren, og en markeds­plass med en Roland-statue fra år 1404, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Bremen Bremen er en litt merkelig by. Samtidig som Bremen har en stor og viktig eksport­havn for [Les mer…]

Celle

Celle er berømt for sin vakre gamleby med mer enn 400 histo­riske bygninger fra 1300- til 1800-tallet i bindings­verk. Celles historie går mer enn 1000 år tilbake i tid, og flere histo­riske bygninger fra middel­al­deren er bevart. Celle var resi­densby for grevene av Brunswick-Lüne­burg i senmid­del­al­deren, og har et vakkert slott fra denne tiden, Schloss Celle, som er i used­vanlig god stand, og som er en stor sever­dighet. Mer om Celle Celle er en trivelig liten by, meget populær blant turister på grunn av sin omfat­tende gamleby. Som [Les mer…]

Düsseldorf

Düssel­dorf er et av Tysk­lands viktigste kultur­sentre med ypper­lige museer og teatre. I tillegg har byen en vakker belig­genhet ved Rhinen, en histo­risk bydel med mengder av kneiper og en ytterst moderne havne­be­byg­gelse med futu­ris­tisk arki­tektur. Düssel­dorf er en livlig univer­si­tetsby og dess­uten Tysk­lands mote­ho­ved­stad. Mer om Düssel­dorf Düssel­dorf er en åpen, hyggelig og selv­be­visst by. Byen ligger helt sør i Ruhrge­biet, og har i løpet av de siste 30 årene dreid fra å være en kommer­siell indu­stri- og havneby til kultur‑, mote- og univer­si­tets­senter, selv om byen [Les mer…]

Erfurt

Erfurt har et histo­risk bysenter med mye godt bevart bebyg­gelse helt tilbake til middel­al­deren. I Erfurt kan du se og oppleve arki­tektur som i andre gamle byer er forsvunnet. Eksem­pelvis har ikke Erfurt bare bevart sin sjeldne, bebygde bro fra middel­al­deren, her finnes også en mer enn 900 år gammel syna­goge – og mye mer. Martin Luther hadde dess­uten tilknyt­ning til byen, gjennom så vel Augus­ti­ner­klos­teret som byens vakre kate­dral ved Domplatz. Litt om Erfurts gamleby Erfurts gamleby ligger på begge sider av elven Gera. Krämer­brucke og [Les mer…]

Goslar

Hvis du har lyst til å oppleve en gammel tysk middel­al­derby med bindings­verkshus, tusen år gamle kirker og et keiser­pa­lass fra 1000-tallet, er Goslar verd å vurdere. Goslar har et histo­risk sentrum med mer enn 1.800 slike bindings­verkshus, oppført i peri­oden 14–1800-tallet. Goslar er en meget trivelig by å besøke. Goslar og histo­riske sever­dig­heter I 1992 ble Goslars histo­riske bysen­trum, gruvene i Rammels­berg og Øvre Harz vann­ings­system oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Goslar har 43.000 innbyg­gere, og er en meget populær turist­de­sti­na­sjon på grunn av sine omfat­tende [Les mer…]

Hamburg

Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom histo­rien har hatt havne­om­rådet som sitt pulse­rende hjerte, også hva angår forlys­telser, under­hold­ning, skjenke­steder og turisme. Hamburg er med sine mer enn 1,8 millioner innbyg­gere Tysk­lands nest største by, en selv­stendig delstat og en yrende livlig havneby. Havnen er Europas 3. største. Hamburgs enorme, gamle lager­om­råde Speicher­stadt er oppført som tentativ desti­na­sjon på Unescos liste over Verdens­arven. Hamburg og Reper­bahn Hamburg har imid­lertid mye annet å by på, som vakre parker og innsjøer, det meget omfat­tende [Les mer…]

Heidelberg

Heidel­berg er en fortryl­lende vakker by omgitt av grønne åssider ved elven Neckar i Baden-Württem­berg. Heidel­berg har gjennom histo­rien spilt en viktig rolle i tysk poli­tikk, og Tysk­lands første univer­sitet ble grunn­lagt her så tidlig som år 1386. Heidel­berg har en vakker gamleby som omgir Markt­platz og den gotiske Heiliggeist­kirche fra første halvdel av 1400-tallet. Heidel­berg Schloss, som kneiser over byen er opprin­nelig fra 1200-tallet, men ble utvidet og ombygd en rekke ganger frem til slutten av 1600-tallet. Heidel­bergs histo­riske bysenter er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Köln

Köln er en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og dermed en av landets eldste. Köln ligger flott til ved Rhinen og har en av verdens flot­teste gotiske kate­draler. I tillegg kan Köln også by på et enestå­ende utvalg av kirker i romansk stil fra 900- til 1200-tallet. Köln har i tillegg bevart bety­de­lige deler av sin omfat­tende gamleby, og kan tilby et livlig uteliv, første­klasses shop­ping­mu­lig­heter, fine museer og stor­artet arki­tektur. Kölner-domen er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Köln Köln [Les mer…]

Konstanz

Konstanz er en histo­risk by ved Bodensee, og var sentrum for en av de store kirke­lige konflik­tene under middel­al­deren. Konstanz har en liten og kompakt gamleby med mye middel­al­der­be­byg­gelse og flere trive­lige plasser med uteser­ve­ringer. Konstanz ble en viktig handelsby på grunn av sin stra­te­giske belig­genhet ved Rhinen, der denne viktige elven renner ut av Bodensee mot Sveits. Mer om Konstanz Det histo­riske senteret i Konstanz befinner seg på sørsiden av utløpet til elven Rhinen og strekker seg noen hundre meter langs Bodensee. Gamle­byen er i det store [Les mer…]

Landshut

Byen Landshut i Bayern ligger used­vanlig vakkert til ved elven Isar, og kan by på en flott fest­ning fra middel­al­deren og omfat­tende velbe­vart sentrums-bebyg­gelse i blant annet barokk stil. Landshut er en middels stor, histo­risk by i Bayern med et livlig uteliv – spesielt i de eldre byde­lene. Mer om Landshut Landshut ble sann­syn­ligvis grunn­lagt på 1100-tallet. De første skrift­lige kildene nevner byen i år 1150. Burg Trau­snitz ble påbe­gynt i år 1204, bygget på klippen over elven, og etter hvert vokste den stadig større byen frem, [Les mer…]

Limburg an der Lahn

Limburg an der Lahn er en ukjent perle med godt bevart arki­tektur fra middel­al­deren, for det meste i bindings­verk. Limburgs histo­riske bydel har smale brosteins­smug som leder fra elven og middel­alder-broen oppover mot Limburgs stor­slåtte kate­dral og middel­al­der­borg, som ligger på byens høyeste punkt. Gamle­byen i Limburg an der Lahn er forbil­ledlig godt vedli­ke­holdt og tilnærmet kjemisk fri for skjem­mende skil­ting. Resul­tatet er nesten ikke til å tro – her kan du oppholde deg i ekte middel­al­derske omgi­velser og studere unik bindings­verks­ar­ki­tektur med dekor og detaljer skapt for opp til [Les mer…]

Lindau

Den histo­riske delen av Lindau ligger på en liten øy, Lindau Insel, snaue hundre meter ut i den vakre Bodensee. Lindaus historie strekker seg helt tilbake til romer­tiden, da byen ble grunn­lagt som en fisker­ko­loni på tre av øyene. I dag kan Lindau by på en gamleby med kirker og hus fra middel­al­deren. Lindaus fremste lande­merker er de to gamle fyrtår­nene ved innsei­lingen til havnen, det eldste fra 1200-tallet. Mer om Lindau Lindaus gamleby dekker meste­parten av Lindau Insel, og vender ut mot havne­om­rådet på sørsiden av [Les mer…]

Lübeck

Lübeck er en av de fineste, mest levende middel­al­der­byene i hele Europa. Hansa­stadt Lübeck var i siste del av middel­al­deren en av Tysk­lands viktigste handels­byer, og selve knute­punktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgrei­ninger til Norge, særlig Bergen og Tøns­berg. Lübeck er i dag en meget pitto­resk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i en histo­risk ramme som det ikke finnes maken til i hele verden. Lübeck ble år 1987 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Lübeck Når du vandrer [Les mer…]

Mainz

Mainz er en stor, moderne by med et omfat­tende histo­risk senter belig­gende rundt den impo­ne­rende Dom St. Martin fra middel­al­deren, som i høyeste grad preger byens skyline. Mainz er også en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og denne romer­byen var ikke liten – det finnes flere sever­dig­heter fra denne tiden for to tusen år siden. Mainz er ellers en univer­si­tetsby med en ungdom­melig befolk­ning, noe som bidrar til et livlig uteliv og avslappet og laid-back stem­ning. Mer om Mainz Mainz er en hyggelig [Les mer…]

München

München er i manges øyne Tysk­lands egent­lige hoved­stad. Denne viktige og stor­slåtte kultur­byen i Bayern har et enormt tilbud innen kunst, arki­tektur, musikk og kultur, blant annet flere museer i verdens­klasse. Mange av sever­dig­he­tene befinner seg i og rundt Münchens sjar­me­rende Altstadt, som ligger ved elven Isar. München er dess­uten verdens­kjent for sin folke­fest og øl-festival Okto­ber­fest, som arran­geres hver høst. Mer om München München har et enormt omfang. Sentrum er i liten grad belemret med høyhus. Mye av arki­tek­turen er klas­si­sis­tisk, oppført på 17- og 1800-tallet. München [Les mer…]

Münster

Münster er på mange måter et lite under av en histo­risk by. Under den andre verdens­krigen ble Münster bombet så og si sønder og sammen – 90 % av den gamle byen ble lagt i ruiner. En viktig stra­te­gisk beslut­ning ble fattet før gjen­opp­byg­gingen – Müns­ters histo­riske senter skulle gjen­skapes. Resul­tatet er forbløf­fende: Münster er i dag en åpen, vakker og livlig univer­si­tetsby med et unikt, levende og tilta­lende histo­risk senter. Kort om Müns­ters histo­riske mile­pæler Münster er en gammel by i Nord­rhein-West­falen, ikke langt fra grensen til [Les mer…]

Nürnberg

Nürn­berg er en av Tysk­lands og Bayerns viktigste histo­riske og kultu­relle skatt­kister. Nürn­berg er cirka tusen år gammel, og gamle­byen er omgitt av de samme bymu­rene som på 1500-tallet, kanskje før det også. Nürn­berg var en viktig samlende Reich­stags­stadt (Riks­dagsby) for keiserne i Det tysk-romerske riket siden middel­al­deren, og stedet for retts­opp­gjøret etter Nazi-Tysk­lands sammen­brudd i år 1945. Men først og fremst er Nürn­berg en hyggelig, gammel, velbe­vart og levende by med flotte museer og histo­riske sever­dig­heter. Mer om Nürn­berg Nürn­bergs histo­riske senter Altstadt har helt siden 1200-tallet [Les mer…]

Quedlinburg

Den vesle middel­al­der­byen Qued­lin­burg er så gjen­nom­ført bevart og restau­rert at det er bare så vidt man tør å ta denne histo­riske byen i bruk. Nå er det slik at Qued­lin­burg gjennom sine mer enn 1100 års eksis­tens har vært konti­nu­erlig i bruk, av og til sågar av temmelig hard­hendte gjester. Den vakre byen står imid­lertid som den lenge har stått, og hilser deg velkommen med slotts­borgen Qued­lin­burg Schloss, som ikke alltid har blitt oppfattet like innby­dende av besø­kende, som nå. Qued­lin­burg ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i [Les mer…]

Rhindalen fra Koblenz til Rüdesheim

Dette uvanlig vakre og frodige området langs Rhinen har siden romer­tiden vært kjent for sine viner, i hovedsak basert på Ries­ling­druen de siste hundre årene. Langs Rhinen på denne strek­ningen mellom utløpet av elvene Mosel og Nahe kan du oppleve ytterst sjar­me­rende småbyer med bindings­verk-arki­tektur nesten helt tilbake fra Svarte­dauen rundt år 1350, og mer eller mindre intakte middel­al­der­borger, alt omgitt av stup­bratte vinmarker og vakker urørt natur. Oberes Mittel­rheintal, som denne delen heter, er oppført på Unescos liste over Verdens­arven Mer om Oberes Mittel­rheintal Dette lille [Les mer…]

Rothenburg ob der Tauber

Rothen­burg ob der Tauber går for å være Syd-Tysk­lands middel­alder-perle fremfor noen. Byen ligger ved den kjente Roman­tische Strasse og er selve essensen av tysk middel­alder, med bindings­verkshus, brosteins­gater og ‑smug, bevarte bymurer, samt vakt­tårn og byporter slik de stod alle­rede på 1100- og 1200-tallet. Rothen­burg er en av Tysk­lands mest besøkte, bevand­rede og foto­gra­ferte histo­riske desti­na­sjoner, og kan tilby en mengde flotte sever­dig­heter, museer og arran­ge­menter. Rothen­burg ob der Tauber Den eldste kjernen av Rothen­burgs gamleby er lett å få øye på. Rundt rådhuset, markeds­plassen og [Les mer…]

Schwerin

Schwerin er i Tysk­land kjent som byen mellom de syv innsjøer, av mange tyskere kalt Nordens Venedig. Mest kjent er byen for Schloss Schwerin, en slotts­borg som gjennom mer enn 1.000 år har vært regio­nenes makt­sen­trum og byens bankende hjerte. Schwerins gamleby – Altstadt – består av både gavlhus, bindings­verk og Back­steins­gotik. Staat­liches Museum Schwerin inne­holder kunst­skatter fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Schwerin er ellers omgitt av uberørt natur, store sjøer, menneske­skapte kanaler, herre­gårder og slott. Mer om Schwerin Schwerin er hoved­stad i delstaten Mecklen­burg Vorpom­mern, og har [Les mer…]

Speyer

Speyer er en av de virkelig gamle tyske byene, med en viktig plass i landets historie. Siden høymid­del­al­deren ble byen gjennom nesten et halvt årtusen sted for 50 sesjoner av Det tysk-romerske keiser­ri­kets riksdag. Speyer har en vakker gamleby, som flan­kerer den uvanlig brede parade­gaten mellom middel­al­de­rens byport Altpörtel og byens enorme Kaiserdom St. Maria und St. Stephan i romansk stil, som alle­rede i år 1981 ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Speyers histo­riske bysenter Det er ganske spek­ta­ku­lært å entre Speyers histo­riske sentrum. Det [Les mer…]

Stade

Stade er en trivelig småby langs Elbe i Nord-Tysk­land. Den mer enn 1000 år gamle byen er et popu­lært ferie­sted på grunn av sin fine bebyg­gelse og sin auten­tiske gamleby, omgitt av kanaler og vann på nær sagt alle kanter. Kanal­sys­temet ble i sin tid benyttet til skips­anløp for handels­virk­somhet, og er frem­deles åpent for båttra­fikk. Hansa­stadt Stade – kanalby med gammel bebyg­gelse Stade er en åpen og vennlig by med flere kafeer og utres­tau­ranter i sentrum langs hoved­ka­nalen Alte Hafen, som går gjennom hele den gamle bykjernen. [Les mer…]

Stralsund

Histo­riske Stral­sund ligger vakkert til ved Øster­sjøen, og har beholdt sin opprin­ne­lige bykjerne og sitt gate­nett fra middel­al­deren. Stral­sund var en de første byene i Hanseat-forbundet, som alle­rede i siste halvdel av 1200-tallet inngikk forbund med Lübeck, som var moder­byen i forbundet. Stral­sund er sammen med Wismar oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin velbe­varte bebyg­gelse og sin middel­al­derske grunn­struktur av gate­nett, torg, kirker og offi­si­elle bygninger. Stral­sunds gamleby Stral­sund har sine røtter i middel­al­deren. Det blir du minnet om, nær sagt uansett hvor i [Les mer…]

Trier

Trier er ikke bare Tysk­lands eldste by, Trier ble også i sin tid grunn­lagt av en italiener. I år 16 før vår tids­reg­ning skal nemlig selveste keiser Augustus egen­hendig ha vært her og sagt at her skal byen Augusta Trever­orum ligge. Områ­dets gode Moselviner skal ha vært det ster­keste argu­mentet for Triers tilbli­velse. Byen ble alle­rede på 300-tallet et senter for kris­ten­dommen – og var en tid Romer­ri­kets hoved­stad. Trier ble av flere grunner oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1986. Mer om Trier Trier har [Les mer…]

Weimar

Weimar er en vakker liten by med røtter i middel­al­deren. Weimar har flere «kultu­relle bein» å stå på: Refor­ma­sjonen, klas­si­sismen, Bauhaus-univer­sitet og Weimar-repub­likken. Weimar er spesielt kjent for sitt rike kulturliv knyttet til Goethe, Schiller, Franz Liszt, Herder og Gropius og, ikke minst, fyrs­tene, fyrst­in­nene og deres hoff. Martin Luther og kunst­nerne Lucas Cranach d.e og d.y. har også bodd og virket i Weimar. Weimar er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Weimar Weimar har et vakkert histo­risk sentrum, som er omgitt av flere [Les mer…]

Wismar

Hanse­at­byen Wismar er en av Nord-Tysk­lands best bevarte hemme­lig­heter – en used­vanlig vakker havneby ved Øster­sjøen, med en eksemp­la­risk godt bevart histo­risk bydel. Her finner du omfat­tende bebyg­gelse fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Byen er først og fremst kjent for sine karak­te­ris­tiske «Giebel­häuser» – hus med forseg­gjorte fasade­gavler – som du finner både langs Wismars plasser, gater og smug. Wismar ble i år 2002 oppført på Unescos liste over Verdens­arven, sammen med nabo­byen Stral­sund. Den unike sjøhan­dels­byen Wismar Hansa­byen Wismars gamle havne­bas­seng har beholdt sin utfor­ming og [Les mer…]

Worms

Worms er en av byene som har satt dypest avtrykk i Tysk­lands historie. Worms er en av tre nabo­byer ved Rhinen med Kaiserdom fra 1.000-tallet, blant de første byene i Tysk­land hvor kommune­sam­funnet alle­rede på denne tiden ble bygd opp som et felles­skap. Worm har også hatt en stor jødisk befolk­ning, og utenfor bymu­rene finner du Tysk­lands største jødiske grav­lund, Heilige Sand, med opp til 900 år gamle grav­steiner. Store deler av Worms’ Altstadt er fort­satt omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Martin Luther og refor­ma­sjonen er uløselig knyttet til [Les mer…]

Xanten

Xanten er en liten og trivelig by med cirka 20 tusen innbyg­gere, belig­gende ved Rhinen i delstaten Nord­rhein-West­falen. Det gamle Xanten ligger innenfor en bymur fra middel­al­deren. Denne gamle­byen har en del histo­risk bebyg­gelse og en hyggelig markeds­plass omgitt av butikker og restau­ranter i til dels gammel bebyg­gelse. Resten av byens butikker ligger langs en lang bilfri gate som starter ved markeds­plassen. Mer om Xanten De lokale myndig­he­tene er meget bevisst Xantens lange historie, som leder helt tilbake til romer­tiden. Xanten er mye besøkt på grunn av det [Les mer…]

Gå til toppen