Unesco Verdensarv2020-01-03T22:46:00+01:00
  • Unesco Verdensarv

Unesco Verdensarv

Unescos liste over Verdensarven er en oppføring av kultur- og natursteder som har særlig betydning for menneskeheten. For at et område skal godkjennes og oppføres på Unescos liste over Verdensarven må det representere et unikt natur- eller kulturhistorisk miljø av betydning for menneskehetens historie. Organisasjonen Unesco fører listen, og stiller bestemte og rigide krav om hvordan verdensarvområder skal vernes for kommende generasjoner. Unescos liste over Verdensarven er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden.

Programmet ble igang­satt den 16. november 1972, da Unesco vedtok en konven­sjon om beskyt­telse av kultur- og natu­r­arven. 936 steder er pr mai 2012 med på listen, hvorav 725 er kultur­arvsteder, 183 natu­r­arvsteder og 28 en blan­ding av de to kate­go­riene. De er fordelt på 153 medlemsnasjoner.

De 187 nasjo­nene som har sluttet seg til FNs konven­sjon for Verdens­arven, har med der forpliktet seg til å beskytte og bevare den kultu­relle og natur­lige verdens­arven, og kan nomi­nere kandi­dater til verdens­arv­listen. Det er altså ikke slik at verdens­arvsteder utvelges av uten­for­stå­ende og objek­tive eksperter, det er de respek­tive medlems­land som fremmer kandi­da­tene de selv ønsker utpekt som del av verdens­arven. Først etter en slik nomi­na­sjon søker Unesco utta­lelser fra uavhen­gige eksperter om krite­riene for verdens­arvstatus er oppfylt, og endelig status avgjøres på en av Unescos årlige sesjoner.

På www.reisdit.no vil du finne i under­kant av 100 steder som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Dersom du er ute og reiser og finner ut at du er i nærheten av et sted som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, bør du besøke det. Vi sier ikke mer.

På denne linken vil du finne en komplett liste over steder som er oppført på Verdens­arv­listen. På høyre side i den lodd­rette menyen kan man se lister over nomi­nerte steder og «Tenta­tive List», som omfatter steder som de respek­tive medlems­lan­dene har fore­slått som verdige kandi­dater til Unescos liste over Verdensarven.

http://whc.unesco.org/en/list

Våre guider over steder som er oppført på Unescos liste over Verdensarven:

Aachen

Aachen er en av Europas viktigste kultur­his­to­riske byer, selv om de færreste kjenner til den. Her slo Karl den Store seg ned på slutten av 700-tallet og bygde sitt keiser­pa­lass, som skulle bli modell for Europas senere bysentre. Aachen har en liten histo­risk bykjerne der noe av denne opprin­ne­lige bebyg­gelsen i såkalt karo­lin­gisk stil frem­deles er bevart. Denne histo­riske kjernen består av gågater, smug og [Les mer…]

Amalfi

Amalfi har flotte bade­strender rett nedenfor sentrum og er en meget populær ferie­de­sti­na­sjon. Amalfi er kjent for sin flotte St. Andreas-kate­dral fra middel­al­deren, også kalt Duomo. Amalfi befinner seg omtrent midt på kyst­linjen av samme navn, mellom Posi­tano i vest og Salerno i øst, og ligger helt nede ved havet i munningen av kløft. Amal­fi­kysten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Amalfi-kysten

Amalfi-kysten har i århundrer vært kjent for sin drama­tiske og vakre natur. Helt siden middel­al­deren har mennesker bosatt seg her og i pakt med naturen skapt seg livs­grunnlag. Byer som Posi­tano, Praiano, Amalfi, Ravello, Atrani og Minori kan vise til middel­alder-arki­tektur og ‑kunst av stor betyd­ning. Amalfi-kysten ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. Mer om Amalfi-kyste­nAmalfi-kysten utgjør den sørlige kyst­linjen [Les mer…]

Amiens

Den nord-franske byen Amiens er mest kjent for sin enorme Notre-Dame-kate­dral i gotisk stil, men har også mer å by på. Amiens har nemlig bevart en nydelig histo­risk bydel med bindings­verkshus ved elven Somme, Quar­tiér St-Leu, hvor byens mest popu­lære serve­rings­steder ligger langs den gamle kaien Quai Bélu. Som hoved­stad i regionen Picardie, har byen også første­klasses museer. Kate­dralen Notre-Dame d’Amiens ble oppført på Unescos [Les mer…]

Amsterdam

Amsterdam er på mange måter motset­nin­genes by. Her finnes noen av verdens flot­teste kunst­mu­seer, med monu­men­tale verk av flamske og hollandske renes­sanse- og barokk­ma­lere. Her finnes et eget regu­lert område for prosti­tu­erte, ”The Red Light Dist­rict”, midt i gamle­byen. Her finnes et histo­risk sentrum gjen­nom­boret av pitto­reske kanaler med til dels svært gammel arki­tektur, både fra renes­sansen og barokken. Amsterdam er oppført på Unescos [Les mer…]

Antwerpen

Antwerpen er en alle tiders by, også i den forstand at byen repre­sen­terer de fleste drama­tiske histo­riske epoker, inklu­sive romersk erob­ring og angrep av norske vikinger. Byens popu­lære histo­riske senter er et eneste stort arki­tek­to­nisk frilufts­mu­seum, skulder til skulder med Europas nest største havn. Antwerpen er dess­uten verdens senter for diamant­handel, og kjent som et mote-mekka – i tillegg til å være selveste Rubens’ hjemby. [Les mer…]

Arles

Arles er på mange måter selve essensen av Provence – en gammel, munter, og vennlig småby med en intakt gamleby. Et virvar av trange smug avløses av åpne plasser, hvor fast­bo­ende og ferie­gjester møtes på en av de mange uteser­ve­rin­gene. Arles er ellers uløselig knyttet til sin greske og romerske fortid, med et enormt amfi­teater og flere andre bygninger og ruiner fra romertid. Arles [Les mer…]

Athen

Athen har i mer enn tre tusen år vært hoved­staden i Hellas. Få byer i verden kan vise til en så symbol­tung kulturarv som Athen. Spesielt Akro­polis og parken rundt har mange flotte bygninger fra antikken å vise til. Museene i Athen kan oppvise helt unike samlinger av gresk kunst fra både antikken og forhis­to­risk tid. Athens Akro­polis ble i år 1987 oppført på Unescos [Les mer…]

Avignon

Avignon i Provence i Frank­rike er en helt unik middel­al­derby med en histo­risk bakgrunn, som er mildt sagt underlig – med et visst komisk tilsnitt. Gamle­byen i Avignon var nemlig i middel­al­deren resi­dens for paven – en tid hadde den katolske kirken hele tre paver, en av dem hadde sitt sete her. Avignon ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven år 1995 Avignon [Les mer…]

Bamberg

Bamberg i Bayern er kjent for sin prakt­fulle, levende gamleby fra middel­al­deren, for sine særegne øl-tradi­sjoner og sine fine museer. Byen er første gang i nevnt i skrift­lige kilder i år 902 og var i middel­al­deren omtalt som Fran­kens Roma, fordi den ble anlagt på syv høyder rundt en øy i elven Regnitz. Bamberg er spesielt kjent for sin flotte kate­dral Kaiserdom i senro­mansk [Les mer…]

Barcelona

Barce­lona i Spania er en av verdens mest spen­nende byer. Barce­lona har et tilbud innen restau­ranter, kafeer og barer, kunst, kultur, arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter, som knapt noen annen by i Europa kan skilte med. I tillegg har Barce­lona en person­lighet, som savner side­stykke: Her finnes en livs­be­ja­ende, blid, stolt og småfrekk rast­løshet, som kommer til uttrykk nær sagt over alt i byen. Gaudis arki­tek­to­niske [Les mer…]

Berlin

Det finnes vel knapt noen by i Europa som har et mer allsidig kultur- og utelivs­tilbud enn Berlin. Berlin er blitt en av Europas mest popu­lære og besøkte stor­byer. Siden gjen­for­eningen av Tysk­land i 1990 er det inves­tert milli­arder av Euro i restau­re­ring, byfor­ny­else og moderne arki­tektur i Berlin. I denne flotte, dyna­miske stor­byen vil du finne alt besø­kere kan ønske seg. Her er et [Les mer…]

Bern

Bern er ualmin­nelig vakker med sin velbe­varte gamleby, omslynget av den azur­far­gede elven Aare. Berns histo­riske senter ble i år 1983 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin homo­gene middel­al­der­be­byg­gelse, orien­tert ut i fra samme grunn­plan som ved byens grunn­leg­gelse på 1100-tallet. Bern er hoved­staden i Sveits og ligger rela­tivt langt nord, i den tysk­ta­lende delen av landet. Mer [Les mer…]

Bilbao

Bilbao i Spania er en moderne storby med histo­riske røtter. Byen har de seneste årene opplevd en voldsom utvik­ling i turisme, i hovedsak på grunn av ett enkelt signal­bygg, nemlig Guggen­heim-museet. Bilbao har en spen­nende histo­risk bydel med mange sjar­me­rende strøk og en mengde tapas­barer. Bilbao er sentrum for Basker­land og hoved­stad i den spanske provinsen Vizcaya. Jern­broen Vizcaya Bridge fra år 1893 er oppført [Les mer…]

Blois

Blois er en av de mest inter­es­sante byene i Loire-dalen, hva arki­tektur angår. Byen var på 1400-tallet kongens bosted og vokste vold­somt, men vel plan­lagt, på grunn av det. Blois har en meget hyggelig gamleby med typiske bindings­verkshus, mange av dem helt tilbake fra middel­al­deren. I gamle­byen finner du flere trive­lige restau­ranter, som tilbyr regions velsma­kende retter. Mer om Blois i Loire-dalen Mye [Les mer…]

Bologna

Som alle andre itali­enske byer har Bologna en gamleby med et histo­risk senter, med bevart arki­tektur fra mange århundrer tilbake. Bolognas histo­riske bysen­trum er meget stort, og kan by på prakt­full middel­alder-arki­tektur, flotte museer, shop­ping­gater og restau­ranter. Bologna er flere år på rad kåret som en av Italias beste byer å bo i. Bologna er en av Italias største og eldste byer. Europas eldste [Les mer…]

Bordeaux

Bordeaux er en hyggelig, meget velholdt og vakker histo­risk by. Gamle­byen kan by på stor­slått arki­tektur og bilfrie soner. Det er mange plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i den histo­riske bydelen. Avstan­dene i sentrum er ikke større enn at du kan gå fra den ene til den andre siden i løpet av en snau halv­times tid. Den sentrale gågaten Rue Ste. Cathrine [Les mer…]

Bourges

Bourges i Loire, Frank­rike er en annen by kjent for en prakt­full gotisk kate­dral. Denne gallo-romanske byen har sine opprin­ne­lige murer i behold. Byen ble tidlig et senter for Frank­rikes våpen­in­du­stri, grunn­lagt av kong Charles III den Enfol­diges (898–929) uten­riks­mi­nister, Jacques Coeur. Mer om Bourges og Jaques Coeur Jaques Coeur var en ”self-made” handels­mann av format, og ble med tiden Europas rikeste middel­al­der­kjøp­mann. [Les mer…]

Bremen

Bremen i Nord-Tysk­land er en histo­risk by med røtter helt tilbake til 700-tallet og Karl den Stores tid. Bremen er noe så pussig som en innlandsby med Nord­sjø­havn, noe som gjorde byen til et knute­punkt for handel alle­rede i tidlig middel­alder. Bremen har en nydelig gamleby med et rådhus fra middel­al­deren, og en markeds­plass med en Roland-statue fra år 1404, som er oppført på [Les mer…]

Brescia

Brescia er en mer enn 2500 år gammel by i Lombardia i Nord-Italia, som er kommet litt i skyggen av sin store­bror Milano. Brescia kan by på stor­slåtte arki­tektur- og kultur­se­ver­dig­heter fra flere epoker, som romertid, lango­bar­disk styre, bysan­tinsk tid, karo­lin­gisk tid, gotikken, renes­sansen og barokken. Brescia har bevart sitt romerske forum, og har en livlig histo­risk bykjerne fra middel­al­deren, med masser av godbiter [Les mer…]

Brugge

Brugge er en av Europas best bevarte histo­riske byer. Brugges hjerte er Markt, og på denne store plassen midt i Brugge ligger det impo­ne­rende rådhuset med det enorme tårnet ”Belfry”. Plassen er ellers omkranset av gammel, vakker bebyg­gelse, med blant annet renes­sanse-bygninger helt tilbake fra 1400-tallet. Mange av disse huser i dag restau­ranter. Rundt Markt finner du en stor velbe­vart middel­al­dersk gamleby, der sever­dig­he­tene [Les mer…]

Brussel

Brussel har et fornemt histo­risk bysenter med et enormt tilbud av gour­met­res­tau­ranter. Brus­sels gamleby er med sin stor­slåtte møte­plass Grand Place et samlings­punkt for både byens innbyg­gere og besø­kende. Brussel kan by på en mengde histo­riske sever­dig­heter og har to oppfø­ringer på Unescos liste over Verdens­arven. Brussel – en spesiell hoved­stad Brussel er på mange måter en selv­mot­si­gende by, og [Les mer…]

Canterbury

Canter­bury er en av Englands eldste byer, med røtter i Romer­tiden. Canter­bury har omfat­tende middel­al­der­be­byg­gelse og en rekke unike histo­riske sever­dig­heter, blant annet Englands tidligste kloster fra slutten av 500-tallet, en av landets eldste skoler og et kate­dral­an­legg i tidlig gotisk stil. Canter­bury ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1988. Litt om kate­dral­byen Canter­bury Canter­bury ligger vakkert til ved elven [Les mer…]

Carcassonne

Carcas­sonne i Frank­rike er noe så sjel­dent som en komplett, levende middel­al­derby i det sørlige Frank­rike, omgitt av kraf­tige fest­nings­murer. Carcas­sonne har hatt en stra­te­gisk viktig belig­genhet på den gamle romerske veien Via Aqui­tania mellom Middel­havet og Atlan­ter­havet helt siden det andre århundret før vår tids­reg­ning. Alle­rede på denne tiden ble det bygd et fest­nings­verk på høyden her, og du kan frem­deles se rester [Les mer…]

Cefalu

Cefalu er en sjel­dent vakker by med en flott og drama­tisk belig­genhet under den enorme klippen Rocca på Sici­lias nord­kyst. Det som er spesielt fint med Cefalu er at byen passer like godt som reise- og feriemål for barne­fa­mi­lier, som for deg som er spesielt inter­es­sert i kunst og kultur. Cefalu har både prakt­fulle strender og prakt­full arki­tektur i stor­slåtte omgi­velser. Cefalu er oppført [Les mer…]

Chartres

Char­tres er en mer enn to tusen år gammel by. Char­tres berømte Cath­é­drale de Notre Dame ruver ikke bare i det flate slette­landet sør for Paris, men også innen kunst­his­to­rien. Char­tres er først og fremst kjent for sin vakre kate­dral, men har også bevart rester av en gamleby langs elven Eure, der du finner bratte og smale smug flan­kert av bindings­verkshus. Char­tres ble alle­rede [Les mer…]

Chios

Chios eller Khios er en vakker og kupert øy med liten og spredt befolk­ning. Her kan man kjøre langt uten å møte særlig trafikk. Hoved­staden på Chios i Hellas heter Chios by og ligger midt på øyas østkyst. Herfra kan du se over til Tyrkia. Chios i Hellas har flere tilbud til deg som søker kultur­opp­le­velser. Klos­teret Nea Moni ble i 1990 oppført på [Les mer…]

Cinque Terre

Cinque Terre i Italia består av fem blen­dende vakre lands­byer som ligger langs kysten mellom Genova og La Spezia. Cinque Terre er blitt et svært popu­lært ferie­sted på grunn av den vakre belig­gen­heten, det drama­tiske land­skapet og de fem godt bevarte byene med røtter tilbake til middel­al­deren. Cinque Terre – de fem vakre byene på Unescos liste over Verdens­arven Hele Cinque Terre-området, [Les mer…]

Cordoba

Cordoba ligger vakkert til ved den store elven Guadal­quivir, og er mest kjent for sin fine gamleby med den store moské-kate­dralen La Mezquita. Cordobas histo­riske bydel kan by på helt unike sever­dig­heter fra flere epoker gjennom to tusen år. Her er bevart arki­tektur fra romertid, visi­go­tisk tid, maurisk tid og fra middel­al­deren etter den kristne gjen­erob­ringen, Recon­quista. Dess­uten er unik jødisk arki­tektur fra middel­al­deren [Les mer…]

Dubrovnik

Den ualmin­nelig vakre og velbe­varte fest­nings­byen Dubrovnik i Kroatia går under navnet Adria­ter­ha­vets perle. Dubrovnik har masse å tilby alle sine ferie­gjester, uansett om du er ute etter å oppleve histo­risk sus, eller ønsker en avslap­pende bade­ferie. Du vil alltid finne mye spen­nende å se når du rusler rundt i den godt bevarte gamle­byen innenfor de kraf­tige bymu­rene. Dubrovnik ble i 1979 oppført på [Les mer…]

Edinburgh

Edin­burgh gjør et mektig inntrykk med sitt kompakte og kuperte bysenter, delt i to av grønne park­om­råder mellom den steile gamle­byen, og den harmo­niske klas­si­sis­tiske New Town. Edin­burghs stor­slåtte bykjerne er omgitt av tre distinkte høyde­drag, Castle Hill med middel­al­der­borgen, Calton Hill med minnes­mer­kene, samt det ruvende og golde fjell­pla­tået Arthur’s Seat i sør. Edin­burgh er en åpen og svært livlig by med masser [Les mer…]

Ferrara

Ferrara er en by i Emilia-Romagna, som for all tid er preget av én eneste familie, som levde for mer enn 700 år siden. Adels­fa­mi­lien d’Este tok nemlig kontroll over byen på slutten av 1200-tallet, og beholdt grepet om all virk­somhet i byen helt frem til 1598. Ferrara har en godt bevart histo­risk bydel, som er oppført på Unescos liste over verdens­arven. [Les mer…]

Firenze

Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kultur­se­ver­dig­heter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renes­san­sens krybbe, men byen har også prakt­full arki­tektur og kunst fra før denne spen­nende epoken. Man tidfester gjerne renes­sansen til peri­oden år 1400 – 1600. Firenzes histo­riske senter ble alle­rede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Firenze Første [Les mer…]

Gdansk

Gdansk har en utrolig vakker og innby­dende histo­risk bydel med stor­slått arki­tektur og mange sever­dig­heter. Gdansk var i middel­al­deren medlem av Hansa­for­bundet, noe som gjorde byen svært velstå­ende. I det histo­riske bysen­teret i Gdansk finner du uteluk­kende bebyg­gelse fra peri­oden 1200-tallet til 1700-tallet, som er forbil­ledlig godt bevart. Kjernen av gamle­byen er bilfri. Gdansk ble i år 2005 oppført på Unescos tenta­tive liste over [Les mer…]

Genova

Genova har en mengde sever­dig­heter å by på for sine ferie­gjester, og i tillegg flotte bade­strender nesten midt i sentrum, i hovedsak øst for havnen og lyst­båt­havnen. Genova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, og er en ekte, levende havneby med mer enn 700 tusen innbyg­gere og en mengde spen­nende bystrøk. Renes­sanse- og barokk-kvar­ta­lene Strade Nuovo i gamle­byen er oppført på Unescos liste [Les mer…]

Ghent

Ghent er en fantas­tisk vakker gammel by i Flan­dern i Belgia. Knapt noe sted i Europa finner du en så gjen­nom­ført og vel bevart histo­risk bydel som i Ghent. I gamle­byen i Ghent er du omgitt av stor­slått arki­tektur langs kanaler, brosteins­smug og ‑gater, samt rundt de mange plas­sene. Over alt finner du serve­rings­steder, for det er her i gamle­byen at fast­bo­ende og besø­kende [Les mer…]

Goslar

Hvis du har lyst til å oppleve en gammel tysk middel­al­derby med bindings­verkshus, tusen år gamle kirker og et keiser­pa­lass fra 1000-tallet, er Goslar verd å vurdere. Goslar har et histo­risk sentrum med mer enn 1.800 slike bindings­verkshus, oppført i peri­oden 14–1800-tallet. Goslar er en meget trivelig by å besøke. Goslar og histo­riske sever­dig­heter I 1992 ble Goslars histo­riske bysen­trum, gruvene i Rammels­berg [Les mer…]

Granada

Granada i Anda­lucia er en av verdens mest spen­nende byer hva angår historie, kultur, kunst og arki­tektur. Granada er først og fremst kjent for palas­sene Alhambra og Gene­ra­life, men kan også by på stor­artet arki­tektur fra tiden etter den ende­lige kristne gjen­erob­ringen av Spania, Recon­quista, som fant sted nettopp i Granada i år 1492. Gamle­byen har bygninger fra både før og etter Recon­quista, og [Les mer…]

Hamburg

Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom histo­rien har hatt havne­om­rådet som sitt pulse­rende hjerte, også hva angår forlys­telser, under­hold­ning, skjenke­steder og turisme. Hamburg er med sine mer enn 1,8 millioner innbyg­gere Tysk­lands nest største by, en selv­stendig delstat og en yrende livlig havneby. Havnen er Europas 3. største. Hamburgs enorme, gamle lager­om­råde Speicher­stadt er oppført som tentativ desti­na­sjon på [Les mer…]

Heidelberg

Heidel­berg er en fortryl­lende vakker by omgitt av grønne åssider ved elven Neckar i Baden-Württem­berg. Heidel­berg har gjennom histo­rien spilt en viktig rolle i tysk poli­tikk, og Tysk­lands første univer­sitet ble grunn­lagt her så tidlig som år 1386. Heidel­berg har en vakker gamleby som omgir Markt­platz og den gotiske Heiliggeist­kirche fra første halvdel av 1400-tallet. Heidel­berg Schloss, som kneiser over byen er opprin­nelig fra [Les mer…]

Hvar

Hvar er en av de aller vakreste øyene i hele Kroatia. De idyl­liske kyst­byene Hvar og Stari Grad ble grunn­lagt av grekere for mer enn to tusen år siden, og land­skapet rundt er frem­deles preget av hvordan de ryddet jorden for stein og kulti­verte land­skapet. Stari Grad med omgi­velser ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven nettopp av den grunn. [Les mer…]

Köln

Köln er en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og dermed en av landets eldste. Köln ligger flott til ved Rhinen og har en av verdens flot­teste gotiske kate­draler. I tillegg kan Köln også by på et enestå­ende utvalg av kirker i romansk stil fra 900- til 1200-tallet. Köln har i tillegg bevart bety­de­lige deler av sin omfat­tende gamleby, og kan [Les mer…]

Korcula

Korcula i Kroatia er en av øyene som ligger nærmest fast­landet, ca 10 mil nord for Dubrovnik. På det smaleste er det ca en kilo­meter mellom Peljesac-halvøya og Korcula. Korcula er også navnet på øyas hoved­stad, en by med en svært godt bevart histo­risk bydel, som i år 2007 ble oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Området rundt på Korcula Kyst­byene Lumbarda [Les mer…]

Korfu

Corfu eller Korfu tilhører de Joniske øyer, som ligger helt vest i Hellas, utenfor grensen mot Albania. Land­skapet er svært variert. Her er alt fra kilo­me­ter­lange strender til forreven klippe­kyst, avbrutt av små bukter med flotte sand­strender. Korfu var ett av de tidligste charter-reise­må­lene for skan­di­na­viske turister, og har havnet litt i skyggen. Korfu har frem­deles masser å by på for den kultur­in­ter­es­serte. Korfu by [Les mer…]

Kotor

Kotor er en vakker histo­risk by belig­gende innerst i den male­riske Kotor-bukten. Her i den innerste delen av fjorden er land­skapet svært vakkert, med høye fjell som stiger opp fra havet og frodig vege­ta­sjon langs vann­kanten. Kotor-området ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1979 på grunn av sin natur, arki­tektur og sin histo­riske kulturarv knyttet blant annet til Vene­zias sterke posi­sjon som [Les mer…]

Krakow

Krakow er en by i det sørlige Polen, som de senere årene har opplevd et enormt oppsving innen turisme. Årsa­kene til det er mange. Krakow har en used­vanlig vakker gamleby, Stare Miastro, som omfatter bebyg­gelsen rundt markeds­plassen Rynek Glowny, Wawel­borgen og den jødiske bydelen Kazi­miers. Krakows histo­riske bysenter Stare Miastro ble alle­rede i 1978 ble ført opp på Unescos liste over Verdens­arven, som den første [Les mer…]

Las Palmas

Las Palmas på Gran Canaria er en flott storby, kulturby, bade­pa­radis og charter-desti­na­sjon. Las Palmas har et jevnt og varmt klima året rundt og den berømte bade­stranden Playa de las Canteras i sentrum er følgelig sjelden tom på dagtid. Mye av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen fra slutten av 1400-tallet er dess­uten tatt vare på. Las Palmas er åpen­bart bygget for at mennesker skal trives – over [Les mer…]

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirke­ste­dene i Frank­rike. Byen er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på slutten av 500-tallet, som et reli­giøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offer­gaver til kirken og klos­teret. Le Puy-en-Velay ble alle­rede på 800-tallet et viktig stoppe­sted for pile­grimer på vand­ring til Santiago del Compos­tela i Nord-Spania. Denne [Les mer…]

Lisboa

Lisboa er en spen­nende og uens­artet by, som fra gammelt av ble anlagt på to høyde­drag over elven Tajo. I dag ligger byens sentrum og hjerte, Baixa, på flaten mellom høydene, kjent som Alfama i øst og Bairro Alto i vest – begge histo­riske bydeler med masser av tilbud for deg som er nysgjerrig på det ekte, levende Lisboa. Hit kommer også byens innbyg­gere [Les mer…]

Loiredalen

Intet sted i Frank­rike ligger slot­tene – châte­au’ene – like tett som i Loire­dalen. Dette frodige og natur­skjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske konge­huset når hoffet skulle flyttes rundt og under­holdes med jakt, leker og musikk. Her bygde konge­huset en rekke slott – både til seg selv, koner og elsker­inner. Resul­tatet er at vi i dag kan besøke en [Les mer…]

Gå til toppen