Unesco Verdensarv2020-01-03T22:46:00+01:00
  • Unesco Verdensarv

Unesco Verdensarv

Unescos liste over Verdensarven er en oppføring av kultur- og natursteder som har særlig betydning for menneskeheten. For at et område skal godkjennes og oppføres på Unescos liste over Verdensarven må det representere et unikt natur- eller kulturhistorisk miljø av betydning for menneskehetens historie. Organisasjonen Unesco fører listen, og stiller bestemte og rigide krav om hvordan verdensarvområder skal vernes for kommende generasjoner. Unescos liste over Verdensarven er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden.

Programmet ble igang­satt den 16. november 1972, da Unesco vedtok en konven­sjon om beskyt­telse av kultur- og natu­r­arven. 936 steder er pr mai 2012 med på listen, hvorav 725 er kultur­arvsteder, 183 natu­r­arvsteder og 28 en blan­ding av de to kate­go­riene. De er fordelt på 153 medlemsnasjoner.

De 187 nasjo­nene som har sluttet seg til FNs konven­sjon for Verdens­arven, har med der forpliktet seg til å beskytte og bevare den kultu­relle og natur­lige verdens­arven, og kan nomi­nere kandi­dater til verdens­arv­listen. Det er altså ikke slik at verdens­arvsteder utvelges av uten­for­stå­ende og objek­tive eksperter, det er de respek­tive medlems­land som fremmer kandi­da­tene de selv ønsker utpekt som del av verdens­arven. Først etter en slik nomi­na­sjon søker Unesco utta­lelser fra uavhen­gige eksperter om krite­riene for verdens­arvstatus er oppfylt, og endelig status avgjøres på en av Unescos årlige sesjoner.

På www.reisdit.no vil du finne i under­kant av 100 steder som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Dersom du er ute og reiser og finner ut at du er i nærheten av et sted som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, bør du besøke det. Vi sier ikke mer.

På denne linken vil du finne en komplett liste over steder som er oppført på Verdens­arv­listen. På høyre side i den lodd­rette menyen kan man se lister over nomi­nerte steder og «Tenta­tive List», som omfatter steder som de respek­tive medlems­lan­dene har fore­slått som verdige kandi­dater til Unescos liste over Verdensarven.

http://whc.unesco.org/en/list

Våre guider over steder som er oppført på Unescos liste over Verdensarven:

Chartres

Char­tres er en mer enn to tusen år gammel by. Char­tres berømte Cath­é­drale de Notre Dame ruver ikke bare i det flate slette­landet sør for Paris, men også innen kunst­his­to­rien. Char­tres er først og fremst kjent for sin vakre kate­dral, men har også bevart rester av en gamleby langs elven Eure, der du finner bratte og smale smug flan­kert av bindings­verkshus. Char­tres ble alle­rede [Les mer…]

Chios

Chios eller Khios er en vakker og kupert øy med liten og spredt befolk­ning. Her kan man kjøre langt uten å møte særlig trafikk. Hoved­staden på Chios i Hellas heter Chios by og ligger midt på øyas østkyst. Herfra kan du se over til Tyrkia. Chios i Hellas har flere tilbud til deg som søker kultur­opp­le­velser. Klos­teret Nea Moni ble i 1990 oppført på [Les mer…]

Cinque Terre

Cinque Terre i Italia består av fem blen­dende vakre lands­byer som ligger langs kysten mellom Genova og La Spezia. Cinque Terre er blitt et svært popu­lært ferie­sted på grunn av den vakre belig­gen­heten, det drama­tiske land­skapet og de fem godt bevarte byene med røtter tilbake til middel­al­deren. Cinque Terre – de fem vakre byene på Unescos liste over Verdens­arven Hele Cinque Terre-området, inklu­sive Portove­nere, [Les mer…]

Cordoba

Cordoba ligger vakkert til ved den store elven Guadal­quivir, og er mest kjent for sin fine gamleby med den store moské-kate­dralen La Mezquita. Cordobas histo­riske bydel kan by på helt unike sever­dig­heter fra flere epoker gjennom to tusen år. Her er bevart arki­tektur fra romertid, visi­go­tisk tid, maurisk tid og fra middel­al­deren etter den kristne gjen­erob­ringen, Recon­quista. Dess­uten er unik jødisk arki­tektur fra middel­al­deren [Les mer…]

Dubrovnik

Den ualmin­nelig vakre og velbe­varte fest­nings­byen Dubrovnik i Kroatia går under navnet Adria­ter­ha­vets perle. Dubrovnik har masse å tilby alle sine ferie­gjester, uansett om du er ute etter å oppleve histo­risk sus, eller ønsker en avslap­pende bade­ferie. Du vil alltid finne mye spen­nende å se når du rusler rundt i den godt bevarte gamle­byen innenfor de kraf­tige bymu­rene. Dubrovnik ble i 1979 oppført på [Les mer…]

Edinburgh

Edin­burgh gjør et mektig inntrykk med sitt kompakte og kuperte bysenter, delt i to av grønne park­om­råder mellom den steile gamle­byen, og den harmo­niske klas­si­sis­tiske New Town. Edin­burghs stor­slåtte bykjerne er omgitt av tre distinkte høyde­drag, Castle Hill med middel­al­der­borgen, Calton Hill med minnes­mer­kene, samt det ruvende og golde fjell­pla­tået Arthur’s Seat i sør. Edin­burgh er en åpen og svært livlig by med masser [Les mer…]

Ferrara

Ferrara er en by i Emilia-Romagna, som for all tid er preget av én eneste familie, som levde for mer enn 700 år siden. Adels­fa­mi­lien d’Este tok nemlig kontroll over byen på slutten av 1200-tallet, og beholdt grepet om all virk­somhet i byen helt frem til 1598. Ferrara har en godt bevart histo­risk bydel, som er oppført på Unescos liste over verdens­arven. Ferrara – [Les mer…]

Firenze

Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kultur­se­ver­dig­heter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renes­san­sens krybbe, men byen har også prakt­full arki­tektur og kunst fra før denne spen­nende epoken. Man tidfester gjerne renes­sansen til peri­oden år 1400 – 1600. Firenzes histo­riske senter ble alle­rede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Firenze Første gang man [Les mer…]

Gdansk

Gdansk har en utrolig vakker og innby­dende histo­risk bydel med stor­slått arki­tektur og mange sever­dig­heter. Gdansk var i middel­al­deren medlem av Hansa­for­bundet, noe som gjorde byen svært velstå­ende. I det histo­riske bysen­teret i Gdansk finner du uteluk­kende bebyg­gelse fra peri­oden 1200-tallet til 1700-tallet, som er forbil­ledlig godt bevart. Kjernen av gamle­byen er bilfri. Gdansk ble i år 2005 oppført på Unescos tenta­tive liste over [Les mer…]

Genova

Genova har en mengde sever­dig­heter å by på for sine ferie­gjester, og i tillegg flotte bade­strender nesten midt i sentrum, i hovedsak øst for havnen og lyst­båt­havnen. Genova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, og er en ekte, levende havneby med mer enn 700 tusen innbyg­gere og en mengde spen­nende bystrøk. Renes­sanse- og barokk-kvar­ta­lene Strade Nuovo i gamle­byen er oppført på Unescos liste [Les mer…]

Ghent

Ghent er en fantas­tisk vakker gammel by i Flan­dern i Belgia. Knapt noe sted i Europa finner du en så gjen­nom­ført og vel bevart histo­risk bydel som i Ghent. I gamle­byen i Ghent er du omgitt av stor­slått arki­tektur langs kanaler, brosteins­smug og ‑gater, samt rundt de mange plas­sene. Over alt finner du serve­rings­steder, for det er her i gamle­byen at fast­bo­ende og besø­kende [Les mer…]

Goslar

Hvis du har lyst til å oppleve en gammel tysk middel­al­derby med bindings­verkshus, tusen år gamle kirker og et keiser­pa­lass fra 1000-tallet, er Goslar verd å vurdere. Goslar har et histo­risk sentrum med mer enn 1.800 slike bindings­verkshus, oppført i peri­oden 14–1800-tallet. Goslar er en meget trivelig by å besøke. Goslar og histo­riske sever­dig­heter I 1992 ble Goslars histo­riske bysen­trum, gruvene i Rammels­berg og Øvre [Les mer…]

Granada

Granada i Anda­lucia er en av verdens mest spen­nende byer hva angår historie, kultur, kunst og arki­tektur. Granada er først og fremst kjent for palas­sene Alhambra og Gene­ra­life, men kan også by på stor­artet arki­tektur fra tiden etter den ende­lige kristne gjen­erob­ringen av Spania, Recon­quista, som fant sted nettopp i Granada i år 1492. Gamle­byen har bygninger fra både før og etter Recon­quista, og [Les mer…]

Hamburg

Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom histo­rien har hatt havne­om­rådet som sitt pulse­rende hjerte, også hva angår forlys­telser, under­hold­ning, skjenke­steder og turisme. Hamburg er med sine mer enn 1,8 millioner innbyg­gere Tysk­lands nest største by, en selv­stendig delstat og en yrende livlig havneby. Havnen er Europas 3. største. Hamburgs enorme, gamle lager­om­råde Speicher­stadt er oppført som tentativ desti­na­sjon på [Les mer…]

Heidelberg

Heidel­berg er en fortryl­lende vakker by omgitt av grønne åssider ved elven Neckar i Baden-Württem­berg. Heidel­berg har gjennom histo­rien spilt en viktig rolle i tysk poli­tikk, og Tysk­lands første univer­sitet ble grunn­lagt her så tidlig som år 1386. Heidel­berg har en vakker gamleby som omgir Markt­platz og den gotiske Heiliggeist­kirche fra første halvdel av 1400-tallet. Heidel­berg Schloss, som kneiser over byen er opprin­nelig fra [Les mer…]

Hvar

Hvar er en av de aller vakreste øyene i hele Kroatia. De idyl­liske kyst­byene Hvar og Stari Grad ble grunn­lagt av grekere for mer enn to tusen år siden, og land­skapet rundt er frem­deles preget av hvordan de ryddet jorden for stein og kulti­verte land­skapet. Stari Grad med omgi­velser ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven nettopp av den grunn. Litt om [Les mer…]

Köln

Köln er en av de fire tyske byene som ble grunn­lagt av romerne, og dermed en av landets eldste. Köln ligger flott til ved Rhinen og har en av verdens flot­teste gotiske kate­draler. I tillegg kan Köln også by på et enestå­ende utvalg av kirker i romansk stil fra 900- til 1200-tallet. Köln har i tillegg bevart bety­de­lige deler av sin omfat­tende gamleby, og kan [Les mer…]

Korcula

Korcula i Kroatia er en av øyene som ligger nærmest fast­landet, ca 10 mil nord for Dubrovnik. På det smaleste er det ca en kilo­meter mellom Peljesac-halvøya og Korcula. Korcula er også navnet på øyas hoved­stad, en by med en svært godt bevart histo­risk bydel, som i år 2007 ble oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Området rundt på Korcula Kyst­byene Lumbarda helt i [Les mer…]

Korfu

Corfu eller Korfu tilhører de Joniske øyer, som ligger helt vest i Hellas, utenfor grensen mot Albania. Land­skapet er svært variert. Her er alt fra kilo­me­ter­lange strender til forreven klippe­kyst, avbrutt av små bukter med flotte sand­strender. Korfu var ett av de tidligste charter-reise­må­lene for skan­di­na­viske turister, og har havnet litt i skyggen. Korfu har frem­deles masser å by på for den kultur­in­ter­es­serte. Korfu by [Les mer…]

Kotor

Kotor er en vakker histo­risk by belig­gende innerst i den male­riske Kotor-bukten. Her i den innerste delen av fjorden er land­skapet svært vakkert, med høye fjell som stiger opp fra havet og frodig vege­ta­sjon langs vann­kanten. Kotor-området ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1979 på grunn av sin natur, arki­tektur og sin histo­riske kulturarv knyttet blant annet til Vene­zias sterke posi­sjon som [Les mer…]

Krakow

Krakow er en by i det sørlige Polen, som de senere årene har opplevd et enormt oppsving innen turisme. Årsa­kene til det er mange. Krakow har en used­vanlig vakker gamleby, Stare Miastro, som omfatter bebyg­gelsen rundt markeds­plassen Rynek Glowny, Wawel­borgen og den jødiske bydelen Kazi­miers. Krakows histo­riske bysenter Stare Miastro ble alle­rede i 1978 ble ført opp på Unescos liste over Verdens­arven, som den første [Les mer…]

Las Palmas

Las Palmas på Gran Canaria er en flott storby, kulturby, bade­pa­radis og charter-desti­na­sjon. Las Palmas har et jevnt og varmt klima året rundt og den berømte bade­stranden Playa de las Canteras i sentrum er følgelig sjelden tom på dagtid. Mye av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen fra slutten av 1400-tallet er dess­uten tatt vare på. Las Palmas er åpen­bart bygget for at mennesker skal trives – over [Les mer…]

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirke­ste­dene i Frank­rike. Byen er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på slutten av 500-tallet, som et reli­giøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offer­gaver til kirken og klos­teret. Le Puy-en-Velay ble alle­rede på 800-tallet et viktig stoppe­sted for pile­grimer på vand­ring til Santiago del Compos­tela i Nord-Spania. Denne [Les mer…]

Lisboa

Lisboa er en spen­nende og uens­artet by, som fra gammelt av ble anlagt på to høyde­drag over elven Tajo. I dag ligger byens sentrum og hjerte, Baixa, på flaten mellom høydene, kjent som Alfama i øst og Bairro Alto i vest – begge histo­riske bydeler med masser av tilbud for deg som er nysgjerrig på det ekte, levende Lisboa. Hit kommer også byens innbyg­gere [Les mer…]

Loiredalen

Intet sted i Frank­rike ligger slot­tene – châte­au’ene – like tett som i Loire­dalen. Dette frodige og natur­skjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske konge­huset når hoffet skulle flyttes rundt og under­holdes med jakt, leker og musikk. Her bygde konge­huset en rekke slott – både til seg selv, koner og elsker­inner. Resul­tatet er at vi i dag kan besøke en [Les mer…]

London

London er kanskje den byen i hele verden som har mest å tilby sine besø­kende, ikke minst fordi alt foregår på verdens mest inter­na­sjo­nale språk. Tilbudet er enormt og omfatter alt fra under­hold­ning, som musikk, teater og musi­cals, uteliv med et utall puber og restau­ranter, sports­be­gi­ven­heter, shop­ping med butikker, maga­siner og markeder, sever­dig­heter som museer, galle­rier, middel­al­der­kirker og histo­risk arki­tektur helt tilbake til romer­tiden, [Les mer…]

Lübeck

Lübeck er en av de fineste, mest levende middel­al­der­byene i hele Europa. Hansa­stadt Lübeck var i siste del av middel­al­deren en av Tysk­lands viktigste handels­byer, og selve knute­punktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgrei­ninger til Norge, særlig Bergen og Tøns­berg. Lübeck er i dag en meget pitto­resk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i en histo­risk ramme som det [Les mer…]

Lucca

Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romer­riket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprin­nelig en etrus­kisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven på grunn av bevart arki­tektur fra romer­tiden, lango­bar­disk tid og høymid­del­al­deren, [Les mer…]

Lyon

Lyon er regio­nens hoved­stad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunn­lagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både admi­ni­stra­sjons- og handels­ho­ved­stad i romer­ti­dens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstå­ende [Les mer…]

Madrid

Madrid er en skatt­kiste for deg som vil besøke en storby med et livlig uteliv, vakker arki­tektur, histo­risk bebyg­gelse og et vennlig klima fra tidlig vår til sen høst. Men Madrid er også et funn for kunst­in­ter­es­serte. Den stor­slåtte hoved­staden i Spania har tre kunst­mu­seer som ruver i verdens­sam­men­heng – Museo del Prado, Museo Thyssen-Borne­misza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía. Lange navn, [Les mer…]

Mallorca

Mallorca er kontras­tenes øy. Land­skapet er så variert at noen beskriver øya mer som et konti­nent. Her finnes frukt­bare lavlands­sletter, ville fjell­par­tier, store bukter med strender av den fineste, hvite sand, steile klipper som stuper i havet og kuperte kyst­par­tier med svaberg, klipper og trange, dype, lune bukter. Det milde klimaet gjorde at Mallorca alle­rede på 17–1800-tallet ble tilflukt­sted for den euro­pe­iske over­klassen om vinteren. [Les mer…]

Malta og Gozo

Malta er sammen med naboøya Gozo en skatt­kiste for deg som har inter­esse for arki­tektur, kultur og oldtids­funn. Malta er litt merkelig på den måten at tre arki­tek­to­nisk peri­oder er spesielt sterkt repre­sen­tert – de mer enn 4500 år gamle gåte­fulle steintemp­lene, samt renes­sansen og barokken. Malta har to byer, Valletta og Mdina, som i stor grad er bygd under renes­sansen og barokken på 1500- [Les mer…]

Mantova

Mantova er en litt merkelig by. Mantova er nemlig en histo­risk by belig­gende i innlandet, omgitt av oppdem­mede sjøer på tre sider, noe som gir besø­kende følelsen av å befinne seg på en øy. Mantova ble grunn­lagt av etrus­kerne for nesten tre tusen år siden, der elven Minicio gjør en skarp sving. Den histo­riske bydelen omfatter unik middel­alder-arki­tektur og renes­sanse­be­byg­gelse, og ble i år [Les mer…]

Milano

Milano er Italias mote­me­tropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hoved­staden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finans­senter i nord, av mange ansett som mer euro­pisk enn itali­ensk. Likevel er det itali­enske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Milano har helt siden romer­tiden [Les mer…]

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsa­mico-eddik og for å være hjem­byen til den legen­da­riske sports­bilen Ferrari. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etrus­kisk opprin­nelse i det 7. århundre før vår tids­reg­ning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arki­tek­to­niske utvik­ling i middel­al­deren, og gamle­byens sentrale plass, Piazza Grande med kate­dralen og rådhuset er oppført på Unescos [Les mer…]

Mont-St.-Michel

Mont St Michel i Normandie i Frank­rike er en helt enestå­ende middel­al­derby. Her ble det alle­rede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte bene­dik­ti­ner­munker å bygge klos­teret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyg­gelsen. Mont St Michel ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mont St Michel i Normandie Impo­ne­rende bygge­kunst [Les mer…]

Montenegros Middelhavskyst

Kotor­bukten består av et lite fjord­system innenfor nord­kysten av Monte­negro. Her finner du flere trive­lige småbyer langs havet, ved foten av fjell. I den ytterste delen av fjorden ligger byene Herceg Novi, Bijela og Tivat. I den innerste delen av fjorden, som båter må passere gjennom et smalt sund for å komme inn i, ligger de kose­lige, gamle småbyene Risan, Perast, Dobrota, Muo, Prcanj og [Les mer…]

Napoli

Napoli har kultur, kunst, arki­tektur, shop­ping­gater, restau­ranter, museer – og kata­komber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og drama­tisk historie, som involverer alt fra antik­kens grekere til våre fjerne slekt­ninger norman­nerne. Napoli har et vell av kultur­his­to­riske sever­dig­heter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spen­nende histo­riske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om [Les mer…]

Nessebar

Nessebar er en gammel severdig by ved Bulga­rias Svarte­havs­kyst. Nessebar i Bulgaria består av en moderne kystby med et mer enn to tusen år gammelt histo­risk senter på en halvøy, som er på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin gamle, bevarte arki­tektur – spesielt tidlige kirker fra 400-tallet til senmid­del­alder. Mer om Nessebar i Bulgaria Nessebar har to flotte strender og er [Les mer…]

Noto

Noto er noe så spesielt som en by med arki­tektur uteluk­kende i barokk stil – nærmere bestemt sørøst-sici­li­ansk sådan. Årsaken til denne barokke domi­nansen er at Noto ble totalt ødelagt av jord­skjelv i år 1693, og gjen­opp­bygd i samti­dens arki­tektur – barokken. I tillegg har det seg slik at områ­dets bygge­stein er en ganske lett­formet, honninggul kalk­stein, som må ha ledet lokale bygnings­ar­bei­dere ut [Les mer…]

Orange

Orange i Provence i Frank­rike er en meget trivelig liten by, belig­gende rett nord for Avignon, ikke langt fra elven Rhône. Gamle­byen ligger rundt det romerske teateret ved foten av klippe, og er både vakker, pitto­resk og inter­es­sant. Orange – prakt­bygg fra romer­tiden Orange i Provence har nemlig to av Europas flot­teste bygg­verk fra romer­tiden – og det sier ikke så lite. Théatre Antique [Les mer…]

Orleans

Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelsk­men­nene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyr­døden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festi­vitas. Orleans bevarte gamleby Orleans ble sterkt skadet under 2. verdens­krig, [Les mer…]

Orvieto

Orvieto i Umbria er en svært gammel by grunn­lagt av etrus­kerne for omlag 2.900 år siden. Orvieto har en spek­ta­kulær belig­genhet på vulkanske klipper med fantas­tisk utsikt over land­skapet rundt. Orvieto har også en omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse med trange smug og brostein i gatene, og en stor­slått kate­dral fra 12–1300-tallet.  Orvieto  ble i år 2006 oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Litt om Orvieto Orvieto [Les mer…]

Padova

Padova er intet mindre enn et funn. Padova – eller Padua – er en by full av fortid, samtidig som byen er spill levende. Mens enkelte andre euro­pe­iske kultur­byer dess­verre i stor grad er redu­sert til kulisser for turister, lever Padova sitt eget liv, tett oppunder middel­alder-arki­tektur og andre sever­dig­heter. De daglige, livlige marke­dene i gamle­byen bidrar til det. Padova er oppført på Unescos [Les mer…]

Palermo

Palermo på nord­kysten av Sicilia er øyas hoved­stad og største by. Palermo ligger vakkert til ved en bukt inntil en stor klippe­for­ma­sjon, Monte Pelle­grino. Palermo er omgitt av fjell på alle kanter, og befinner seg derfor i et lunt, skjell­formet, frukt­bart land­skap, som kalles Conca d’Oro – det gylne skjellet. Palermo ble i år 2015 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Palermo – med greske, [Les mer…]

Paphos

Paphos (Pafos) på Kypros er mest kjent for sin oldtidsby, eller rettere sagt restene av denne. Paphos har vært bebodd helt siden nyere stein­alder, det vil si mellom 5–7 tusen år tilbake 5000 år tilbake. Paphos på Kypros var et kult­senter for både Afro­dite- og førhel­lenske frukt­bar­hets­gud­inner. Afro­dites fødsels­sted var i følge legen­dene på Kypros, hvor et tempel tilegnet henne ble reist av myke­nere i [Les mer…]

Paris

Paris har gjennom årtier vært et av de aller mest popu­lære storby-reise­må­lene for nord­menn. Paris har en helt spesiell atmo­sfære, og er med sitt helt enestå­ende tilbud innen kunst og arki­tektur et sant paradis for den kultur­in­ter­es­serte. En utford­ring med å besøke Paris, er å velge hva man vil se – uten å slite seg ut. Her presen­terer vi det histo­riske Paris inklu­sive middel­al­de­rens [Les mer…]

Parma

De fleste kjenner til byen Parma fra Parma­skinke og Parmesan. De færreste vet at byen er en arki­tek­to­nisk skatt­kiste med stor­slått arki­tektur fra middel­al­deren. Sjar­me­rende Parma ligger på den frukt­bare Po-sletten, ved antik­kens hovedvei Via Aemilia og har et meget vel bevart histo­risk bysenter, som i år 2006 ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Parma Det første som slår deg [Les mer…]

Patmos

Patmos i Hellas er en fredelig og vakker øy som ligger helt nord i øygruppen Dode­kane­serne, utenfor sydvest­kysten av Tyrkia. Patmos har flere trive­lige ferie- og bade­byer rundt om på øya, et par av dem opprin­nelig fisker­lands­byer. Det bor kun 2500 innbyg­gere på Patmos, de fleste i havne­byen Skala og klos­ter­byen Chora, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven – kjent som stedet er [Les mer…]

Peloponnes

Pelo­ponnes i Hellas er en stor halvøy helt sør i Hellas, som kun er forbundet med resten av Hellas via en smal land­stripe ved Korint. Pelo­ponnes i Hellas har en rekke fine små bade- og ferie­byer rundt meste­parten av kyst­linjen. Pelo­ponnes i Hellas er fjell­rikt, spesielt i innlandet og i sør, der klipper stuper rett ned i havet, kun avbrutt av små lune viker [Les mer…]

Go to Top