Unesco Verdensarv2020-01-03T22:46:00+01:00
  • Unesco Verdensarv

Unesco Verdensarv

Unescos liste over Verdensarven er en oppføring av kultur- og natursteder som har særlig betydning for menneskeheten. For at et område skal godkjennes og oppføres på Unescos liste over Verdensarven må det representere et unikt natur- eller kulturhistorisk miljø av betydning for menneskehetens historie. Organisasjonen Unesco fører listen, og stiller bestemte og rigide krav om hvordan verdensarvområder skal vernes for kommende generasjoner. Unescos liste over Verdensarven er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden.

Programmet ble igang­satt den 16. november 1972, da Unesco vedtok en konven­sjon om beskyt­telse av kultur- og natu­r­arven. 936 steder er pr mai 2012 med på listen, hvorav 725 er kultur­arvsteder, 183 natu­r­arvsteder og 28 en blan­ding av de to kate­go­riene. De er fordelt på 153 medlemsnasjoner.

De 187 nasjo­nene som har sluttet seg til FNs konven­sjon for Verdens­arven, har med der forpliktet seg til å beskytte og bevare den kultu­relle og natur­lige verdens­arven, og kan nomi­nere kandi­dater til verdens­arv­listen. Det er altså ikke slik at verdens­arvsteder utvelges av uten­for­stå­ende og objek­tive eksperter, det er de respek­tive medlems­land som fremmer kandi­da­tene de selv ønsker utpekt som del av verdens­arven. Først etter en slik nomi­na­sjon søker Unesco utta­lelser fra uavhen­gige eksperter om krite­riene for verdens­arvstatus er oppfylt, og endelig status avgjøres på en av Unescos årlige sesjoner.

På www.reisdit.no vil du finne i under­kant av 100 steder som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Dersom du er ute og reiser og finner ut at du er i nærheten av et sted som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, bør du besøke det. Vi sier ikke mer.

På denne linken vil du finne en komplett liste over steder som er oppført på Verdens­arv­listen. På høyre side i den lodd­rette menyen kan man se lister over nomi­nerte steder og «Tenta­tive List», som omfatter steder som de respek­tive medlems­lan­dene har fore­slått som verdige kandi­dater til Unescos liste over Verdensarven.

http://whc.unesco.org/en/list

Våre guider over steder som er oppført på Unescos liste over Verdensarven:

London

London er kanskje den byen i hele verden som har mest å tilby sine besø­kende, ikke minst fordi alt foregår på verdens mest inter­na­sjo­nale språk. Tilbudet er enormt og omfatter alt fra under­hold­ning, som musikk, teater og musi­cals, uteliv med et utall puber og restau­ranter, sports­be­gi­ven­heter, shop­ping med butikker, maga­siner og markeder, sever­dig­heter som museer, galle­rier, middel­al­der­kirker og histo­risk arki­tektur helt tilbake til romer­tiden, [Les mer…]

Lübeck

Lübeck er en av de fineste, mest levende middel­al­der­byene i hele Europa. Hansa­stadt Lübeck var i siste del av middel­al­deren en av Tysk­lands viktigste handels­byer, og selve knute­punktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgrei­ninger til Norge, særlig Bergen og Tøns­berg. Lübeck er i dag en meget pitto­resk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i en histo­risk ramme som det [Les mer…]

Lucca

Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romer­riket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprin­nelig en etrus­kisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven på grunn av bevart arki­tektur fra romer­tiden, lango­bar­disk tid og høymid­del­al­deren, [Les mer…]

Lyon

Lyon er regio­nens hoved­stad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunn­lagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både admi­ni­stra­sjons- og handels­ho­ved­stad i romer­ti­dens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstå­ende [Les mer…]

Madrid

Madrid er en skatt­kiste for deg som vil besøke en storby med et livlig uteliv, vakker arki­tektur, histo­risk bebyg­gelse og et vennlig klima fra tidlig vår til sen høst. Men Madrid er også et funn for kunst­in­ter­es­serte. Den stor­slåtte hoved­staden i Spania har tre kunst­mu­seer som ruver i verdens­sam­men­heng – Museo del Prado, Museo Thyssen-Borne­misza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía. Lange navn, [Les mer…]

Mallorca

Mallorca er kontras­tenes øy. Land­skapet er så variert at noen beskriver øya mer som et konti­nent. Her finnes frukt­bare lavlands­sletter, ville fjell­par­tier, store bukter med strender av den fineste, hvite sand, steile klipper som stuper i havet og kuperte kyst­par­tier med svaberg, klipper og trange, dype, lune bukter. Det milde klimaet gjorde at Mallorca alle­rede på 17–1800-tallet ble tilflukt­sted for den euro­pe­iske over­klassen om vinteren. [Les mer…]

Malta og Gozo

Malta er sammen med naboøya Gozo en skatt­kiste for deg som har inter­esse for arki­tektur, kultur og oldtids­funn. Malta er litt merkelig på den måten at tre arki­tek­to­nisk peri­oder er spesielt sterkt repre­sen­tert – de mer enn 4500 år gamle gåte­fulle steintemp­lene, samt renes­sansen og barokken. Malta har to byer, Valletta og Mdina, som i stor grad er bygd under renes­sansen og barokken på 1500- [Les mer…]

Mantova

Mantova er en litt merkelig by. Mantova er nemlig en histo­risk by belig­gende i innlandet, omgitt av oppdem­mede sjøer på tre sider, noe som gir besø­kende følelsen av å befinne seg på en øy. Mantova ble grunn­lagt av etrus­kerne for nesten tre tusen år siden, der elven Minicio gjør en skarp sving. Den histo­riske bydelen omfatter unik middel­alder-arki­tektur og renes­sanse­be­byg­gelse, og ble i år [Les mer…]

Milano

Milano er Italias mote­me­tropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hoved­staden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finans­senter i nord, av mange ansett som mer euro­pisk enn itali­ensk. Likevel er det itali­enske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Milano har helt [Les mer…]

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsa­mico-eddik og for å være hjem­byen til den legen­da­riske sports­bilen Ferrari. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etrus­kisk opprin­nelse i det 7. århundre før vår tids­reg­ning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arki­tek­to­niske utvik­ling i middel­al­deren, og gamle­byens sentrale plass, Piazza Grande med kate­dralen og rådhuset er oppført på Unescos [Les mer…]

Mont-St.-Michel

Mont St Michel i Normandie i Frank­rike er en helt enestå­ende middel­al­derby. Her ble det alle­rede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte bene­dik­ti­ner­munker å bygge klos­teret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyg­gelsen. Mont St Michel ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mont St Michel i Normandie [Les mer…]

Montenegros Middelhavskyst

Kotor­bukten består av et lite fjord­system innenfor nord­kysten av Monte­negro. Her finner du flere trive­lige småbyer langs havet, ved foten av fjell. I den ytterste delen av fjorden ligger byene Herceg Novi, Bijela og Tivat. I den innerste delen av fjorden, som båter må passere gjennom et smalt sund for å komme inn i, ligger de kose­lige, gamle småbyene Risan, Perast, Dobrota, Muo, Prcanj og [Les mer…]

Napoli

Napoli har kultur, kunst, arki­tektur, shop­ping­gater, restau­ranter, museer – og kata­komber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og drama­tisk historie, som involverer alt fra antik­kens grekere til våre fjerne slekt­ninger norman­nerne. Napoli har et vell av kultur­his­to­riske sever­dig­heter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spen­nende histo­riske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Nessebar

Nessebar er en gammel severdig by ved Bulga­rias Svarte­havs­kyst. Nessebar i Bulgaria består av en moderne kystby med et mer enn to tusen år gammelt histo­risk senter på en halvøy, som er på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin gamle, bevarte arki­tektur – spesielt tidlige kirker fra 400-tallet til senmid­del­alder. Mer om Nessebar i Bulgaria Nessebar har to flotte strender [Les mer…]

Noto

Noto er noe så spesielt som en by med arki­tektur uteluk­kende i barokk stil – nærmere bestemt sørøst-sici­li­ansk sådan. Årsaken til denne barokke domi­nansen er at Noto ble totalt ødelagt av jord­skjelv i år 1693, og gjen­opp­bygd i samti­dens arki­tektur – barokken. I tillegg har det seg slik at områ­dets bygge­stein er en ganske lett­formet, honninggul kalk­stein, som må ha ledet lokale bygnings­ar­bei­dere ut [Les mer…]

Orange

Orange i Provence i Frank­rike er en meget trivelig liten by, belig­gende rett nord for Avignon, ikke langt fra elven Rhône. Gamle­byen ligger rundt det romerske teateret ved foten av klippe, og er både vakker, pitto­resk og inter­es­sant. Orange – prakt­bygg fra romer­tiden Orange i Provence har nemlig to av Europas flot­teste bygg­verk fra romer­tiden – og det sier ikke så lite. [Les mer…]

Orleans

Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelsk­men­nene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyr­døden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festi­vitas. Orleans bevarte gamleby Orleans ble sterkt skadet under [Les mer…]

Orvieto

Orvieto i Umbria er en svært gammel by grunn­lagt av etrus­kerne for omlag 2.900 år siden. Orvieto har en spek­ta­kulær belig­genhet på vulkanske klipper med fantas­tisk utsikt over land­skapet rundt. Orvieto har også en omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse med trange smug og brostein i gatene, og en stor­slått kate­dral fra 12–1300-tallet.  Orvieto  ble i år 2006 oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Litt om [Les mer…]

Padova

Padova er intet mindre enn et funn. Padova – eller Padua – er en by full av fortid, samtidig som byen er spill levende. Mens enkelte andre euro­pe­iske kultur­byer dess­verre i stor grad er redu­sert til kulisser for turister, lever Padova sitt eget liv, tett oppunder middel­alder-arki­tektur og andre sever­dig­heter. De daglige, livlige marke­dene i gamle­byen bidrar til det. Padova er oppført på Unescos [Les mer…]

Palermo

Palermo på nord­kysten av Sicilia er øyas hoved­stad og største by. Palermo ligger vakkert til ved en bukt inntil en stor klippe­for­ma­sjon, Monte Pelle­grino. Palermo er omgitt av fjell på alle kanter, og befinner seg derfor i et lunt, skjell­formet, frukt­bart land­skap, som kalles Conca d’Oro – det gylne skjellet. Palermo ble i år 2015 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Palermo – [Les mer…]

Paphos

Paphos (Pafos) på Kypros er mest kjent for sin oldtidsby, eller rettere sagt restene av denne. Paphos har vært bebodd helt siden nyere stein­alder, det vil si mellom 5–7 tusen år tilbake 5000 år tilbake. Paphos på Kypros var et kult­senter for både Afro­dite- og førhel­lenske frukt­bar­hets­gud­inner. Afro­dites fødsels­sted var i følge legen­dene på Kypros, hvor et tempel tilegnet henne ble reist av myke­nere i [Les mer…]

Paris

Paris har gjennom årtier vært et av de aller mest popu­lære storby-reise­må­lene for nord­menn. Paris har en helt spesiell atmo­sfære, og er med sitt helt enestå­ende tilbud innen kunst og arki­tektur et sant paradis for den kultur­in­ter­es­serte. En utford­ring med å besøke Paris, er å velge hva man vil se – uten å slite seg ut. Her presen­terer vi det histo­riske Paris inklu­sive middel­al­de­rens [Les mer…]

Parma

De fleste kjenner til byen Parma fra Parma­skinke og Parmesan. De færreste vet at byen er en arki­tek­to­nisk skatt­kiste med stor­slått arki­tektur fra middel­al­deren. Sjar­me­rende Parma ligger på den frukt­bare Po-sletten, ved antik­kens hovedvei Via Aemilia og har et meget vel bevart histo­risk bysenter, som i år 2006 ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Parma Det første som [Les mer…]

Patmos

Patmos i Hellas er en fredelig og vakker øy som ligger helt nord i øygruppen Dode­kane­serne, utenfor sydvest­kysten av Tyrkia. Patmos har flere trive­lige ferie- og bade­byer rundt om på øya, et par av dem opprin­nelig fisker­lands­byer. Det bor kun 2500 innbyg­gere på Patmos, de fleste i havne­byen Skala og klos­ter­byen Chora, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven – kjent som stedet er [Les mer…]

Peloponnes

Pelo­ponnes i Hellas er en stor halvøy helt sør i Hellas, som kun er forbundet med resten av Hellas via en smal land­stripe ved Korint. Pelo­ponnes i Hellas har en rekke fine små bade- og ferie­byer rundt meste­parten av kyst­linjen. Pelo­ponnes i Hellas er fjell­rikt, spesielt i innlandet og i sør, der klipper stuper rett ned i havet, kun avbrutt av små lune viker [Les mer…]

Pienza

Pienza er en by i Toscana som ikke bare skiftet navn på grunn av en bysønn, som utdannet seg til pave og senere ble det – Pienza er også en by som skiftet utse­ende og ble berømt på grunn av det. På 1400-tallet lå det en by som het Corsig­nano, på en høyde øst i det vakre land­skapet Val d’Orcia. Den skulle bli berømt for [Les mer…]

Pisa

Pisa i Toscana oppleves av mange besø­kende som en noe falmet skjønnhet. Pisa har imid­lertid masser av godbiter innen både arki­tektur og kunst å by på. Området Campo dei Mira­coli med kate­dralen, campa­nilen – ”det skjeve tårnet” – og dåps­ka­pellet finnes det ikke maken til. Dette prakt­fulle anlegget fra middel­al­deren ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven alle­rede i år 1987. Mer om [Les mer…]

Porec

Porec er en av de virkelig vakre og gamle byene langs vest­kysten av Istria­halvøya. Deler av byen er bygget på eldgam­melt vis, på en odde ut i havet, slik at den skulle være lett å forsvare mot fiender som kom både sjøveien og fra land. Porec har en trivelig histo­risk bykjerne, og en populær gjeste­havn for fritids­båter. Porec ble i år 1997 oppført på Unescos [Les mer…]

Portovenere

Portove­nere er en karak­te­ris­tisk og fargerik liten kystby, og et viktig kultur­senter. Byen har en stor gjeste­havn, og består tilsyne­la­tende av en eneste lang husrekke av fire-fem etasjers murhus som ligger vegg i vegg, malt i friske pastell­farger. Portove­nere regnes som en del av kultur­land­skapet Cinque Terre, og ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Portove­nere Foran denne [Les mer…]

Positano

Posi­tano ligger svært vakkert til helt vest på Amal­fi­kysten. Den vesle fisker­lands­byen fra middel­al­deren er anlagt i munningen av en kløft, og har bebyg­gelse som klatrer oppover fjell­si­dene på hver side av den fine bade­stranden. Hvite og pastell­far­gede murhus er anlagt trinnvis oppover fjell­si­dene med altaner som er pyntet med blomster. Posi­tano er riktig innby­dende og pitto­resk, og en del av Amal­fi­kysten – oppført på [Les mer…]

Praha

Praha i Tsjekkia er kjent som en av Europas aller vakreste og vel bevarte byer. De siste årene er Praha blitt en av de mest popu­lære stor­byene for norske kortids­besøk. Det er mange grunner til det. Gamle­byen, som er Prahas hjerte, er svært godt bevart og samvit­tig­hets­fullt restau­rert. Prahas histo­riske senter ble i år 1992 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Praha [Les mer…]

Praiano

Den billed­skjønne byen Praiano på Amalfi-kysten ligger på cirka 100 meters høyde over havet. Praiano har en liten strand og et lite havne­om­råde for byens fisker­båter i den ene enden av byen, og en annen strand i den andre enden, belig­gende i liten kløft – hvor det er høy rock’n roll-faktor. Praiano er – med unntak av den østlige kløften – en meget stille og [Les mer…]

Quedlinburg

Den vesle middel­al­der­byen Qued­lin­burg er så gjen­nom­ført bevart og restau­rert at det er bare så vidt man tør å ta denne histo­riske byen i bruk. Nå er det slik at Qued­lin­burg gjennom sine mer enn 1100 års eksis­tens har vært konti­nu­erlig i bruk, av og til sågar av temmelig hard­hendte gjester. Den vakre byen står imid­lertid som den lenge har stått, og hilser deg velkommen [Les mer…]

Ravello

Det er fris­tende å hevde at Ravello er Amalfi-kystens vakreste småby. Uansett er denne høyt­lig­gende lille byen et must å få med seg, for den som er inter­es­sert i historie, arki­tektur og kunst. Ravello har en spek­ta­kulær belig­genhet på platået til en lang­strakt, oval fjell­for­ma­sjon, som stiger 360 meter nesten rett opp fra Saler­no­bukten. Ved foten av fjell­for­ma­sjonen i sør ligger byen Atrani. Ravello [Les mer…]

Ravenna

Ravenna kaller seg, ikke uten grunn, Citta d’Arte – kuns­tens by. Ravenna er en skatt­kiste, full av tidlig kirke­kunst, historie, arki­tektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og histo­riske bygninger fra tidlig middel­alder, og deres vakre mosa­ikker. Ravenna var nemlig hoved­stad i tre viktige etter­føl­gende riker: Det vest­ro­merske riket, Det Ostro­go­tiske Riket og Det bysan­tinske riket i vest. Ravenna er også [Les mer…]

Reims

Første gang du ankommer Reims får du et sjokk. I det du runder hjørnet til byens hjerte, åpen­barer det seg en gotisk kate­dral med dimen­sjoner du ikke trodde var mulig, nemlig Notre Dame de Reims, som ble påbe­gynt i det Herrens år 1252 etter at forgjen­geren ble ødelagt av brann i år 1211. Kate­dralen troner på den store, åpne Place de Cardinal Lucon, som [Les mer…]

Rhindalen fra Koblenz til Rüdesheim

Dette uvanlig vakre og frodige området langs Rhinen har siden romer­tiden vært kjent for sine viner, i hovedsak basert på Ries­ling­druen de siste hundre årene. Langs Rhinen på denne strek­ningen mellom utløpet av elvene Mosel og Nahe kan du oppleve ytterst sjar­me­rende småbyer med bindings­verk-arki­tektur nesten helt tilbake fra Svarte­dauen rundt år 1350, og mer eller mindre intakte middel­al­der­borger, alt omgitt av stup­bratte vinmarker [Les mer…]

Rhodos

Rhodos er en vakker og spen­nende øy, sørøst i Egeer­havet. Rhodos kan by på flotte bade­strender, livlig uteliv og histo­riske sever­dig­heter. Rhodos by er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. I fjel­lene finner du klostre, som er mer enn tusen år gamle. Langs kysten på den nord­lige halv­delen av øya er det flere bade­byer og tradi­sjo­nelle fisker­lands­byer. Rhodos by er et funn for den kultur­in­ter­es­serte, [Les mer…]

Riga, Latvia

Riga er Latvias hoved­stad og ligger ved elven Daug­avas utløp til Øster­sjøen. Riga er en populær ferie­de­sti­na­sjon på grunn av sin vakre og trive­lige gamleby. Mange reiser hit på opple­vel­ses­ferie i lang­we­ek­ender, for å rusle rundt og se på histo­riske bygninger, kose seg på byens mange kafeer og restau­ranter, og for å shoppe litt i lokale butikker og på markeder. Rigas gamleby fra middel­al­deren er [Les mer…]

Roma

Roma har masse å by på for deg som besøker byen. Her er nærmest grense­løse mulig­heter for kultur­opp­le­velser og et vell av restau­ranter, kafeer og barer. Romerne er stolte av byen sin, og du møter dem over alt. Kultur og fortids­minner er til stede i et omfang som ingen annen by kan frem­vise: Over alt hvor du beveger deg i Roma, blir du over­rasket av [Les mer…]

Rouen

Når du kommer inn i gamle­byen i Rouen, er det som om du har forflyttet deg fem hundre år tilbake i tiden. Den histo­riske delen av Rouen har kompakt og gjen­nom­ført bindings­verk-bebyg­gelse med arki­tektur fra romansk periode, gotikken og renes­sansen. Og du er i sannhet på histo­risk grunn. Her ble Jeanne d’Arc brent på bålet på torget Place du Vieux-Marché i år 1431 – [Les mer…]

Salzburg

Salz­burg går for å være en av Europas vakreste byer, med stor­slått belig­genhet ved elven Salzach. Over den histo­riske Altstadt troner slotts­borg­høyden Hohen­zals­burg, resi­dens for bysta­tens geist­lige prinser frem til 1800-tallet. Salz­burg kan by på prakt­full arki­tektur omfattet av unik byplan­leg­ging i renes­sansen og barokken, i tillegg til en inter­es­sant og pitto­resk bebyg­gelse fra middel­al­deren. Salz­burg er Mozarts fødeby, og ble oppført på Unescos liste [Les mer…]

Samos

Samos i Hellas ligger øst i Egeer­havet, utenfor vest­kysten av Tyrkia, med i alt 36 tusen innbyg­gere. Samos er en av de mest popu­lære ferie­øyene i Hellas, og det er ikke uten grunn. Samos i Hellas er nemlig ikke bare used­vanlig grønn og vakker, her er også en rekke vakre fisker­lands­byer spredt rundt på øya. Samos kan by på stor­ar­tede kultur­minner fra både antikken og [Les mer…]

San Marino

San Marino er en pussig liten mini­stat ved Rimini, full­stendig omsluttet av Italia. San Marino er verdens eldste repub­likk, og har angi­velig histo­riske røtter tilbake til den siste kris­ten­for­føl­gelsen i Romer­riket, under keiser Diokle­tian. San Marino har mye bevart middel­al­der­be­byg­gelse omfattet av en drama­tisk belig­genhet på det 750 meter høye fjellet Monte Titano. Turisme er den viktigste nærings­veien, og til tross for bety­delig suve­nir­handel, er [Les mer…]

Santiago de Compostela

Santiago de Compos­tela i Spania er pile­grims­byen fremfor noen. Hit leder alle pile­grims­ru­tene i Europa, og hit kommer mennesker fra alle hjørner av verden for å oppleve pile­grims­målet, graven der apos­telen Jacobs levninger skal ligge. Både Santiago de Compos­tela i Spania og pile­grims­veien dit gjennom Frank­rike og Spania er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Santiago de Compos­tela Santiago de Compos­tela [Les mer…]

Sevilla

Sevilla er en gammel, prakt­full by med mange histo­riske sever­dig­heter. I Sevillas livlige histo­riske sentrum finner du bevart arki­tektur fra både maurisk tid, da byen var under­lagt kali­fatet Cordoba, og fra gjen­erob­ringen i middel­al­deren. Sevilla er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Sevilla og de eldste byde­lene Sevilla har tre distinkte histo­riske bydeler på østsiden av elven Guadal­quivir, og én på vest­siden: [Les mer…]

Sibenik

Sibenik er en godt bevart hemme­lighet, som ligger flott til ved kysten, midt i mellom Zadar og Split. Sibenik har en liten og trivelig histo­risk bykjerne med omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse, en fest­ning fra 1400-tallet, og en kate­dral i gotisk- og renes­sanse blan­dings­stil, som er helt enestå­ende i verdens­sam­men­heng. Sibenik med St. Jacobs kate­dral ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2000. [Les mer…]

Siena

Siena er en helt enestå­ende by, ulik alle andre byer i Italia. Årsaken til det ligger i byens drama­tiske historie. Siena er en meget gammel by, med røtter i den førro­merske etrus­ker­tiden. Siena hadde sin stor­hetstid i middel­al­deren i tiden frem til pesten Svarte­dauen i 1348. Siena var på den tiden større og vikti­gere enn nabo­byen og rivalen Firenze. Sienas unike histo­riske bysenter ble [Les mer…]

Siracusa

Sira­cusa er en av de mest spen­nende byene på Sicilia for den som er inter­es­sert i arkeo­logi og antik­kens historie. Sira­cusa ble grunn­lagt som koloni av grekere fra Korint i år 734 eller 733 før Kristus. De slo seg ned på den lille øya Ortygia – i dag en land­tunge forbundet med broer til fast­landet, som omfatter gamle­byen – i dag kalt Ortigia. Sira­cusa [Les mer…]

Speyer

Speyer er en av de virkelig gamle tyske byene, med en viktig plass i landets historie. Siden høymid­del­al­deren ble byen gjennom nesten et halvt årtusen sted for 50 sesjoner av Det tysk-romerske keiser­ri­kets riksdag. Speyer har en vakker gamleby, som flan­kerer den uvanlig brede parade­gaten mellom middel­al­de­rens byport Altpörtel og byens enorme Kaiserdom St. Maria und St. Stephan i romansk stil, som alle­rede i år [Les mer…]

Go to Top