Vest-Frankrike2022-05-10T23:50:02+02:00
  • Rouen reisdit.no

Vest-Frankrike

Vest-Frankrike omfatter regionene Bretagne, Pays de la Loire (Loire-dalen), Centre og Normandie (Haut-Normandie og Basse-Normandie).

Normandie

Normandie kan by på alt fra mile­lange bade­strender til sever­dig­heter med røtter i norsk vikingtid. Normandie fikk sitt navn da viking­høv­dingen Gange-Rolv i år 911 fikk hele området i gave av den franske kongen, mot at han holdt fred. Byene Rouen og Caen kan by på stor­slått kirke­ar­ki­tektur, mens du i Bayeux kan beskue det kjente Bayeux-teppet, nesten 80 meter langt – brodert rundt år 1070 med William Erob­re­rens inva­sjon av England som tema.

Vest-Frankrike, Bayeux, cathédrale de bayeux

Bayeux’ gotiske kate­dral Notre Dame er et impo­ne­rende skue.

Mer om Normandie

Normandie er også kjent for vold­somme krigs­hand­linger den 6. juni 1944 da alli­erte styrker gikk i land på stren­dene med mer enn 135 tusen mann. Disse stren­dene omtales den dag i dag med sine ameri­kanske kode­navn – Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach og Sword Beach. Du kan frem­deles se rester fra inva­sjonen langs stren­dene. Innlandet er frodig med mange trive­lige små bonde­lands­byer. Langs kysten finner du en rekke fisker­lands­byer. Helt vest i Normandie, på grensen til Bretagne finner du det stor­slåtte klos­ter­sam­funnet Mont St.-Michel, grunn­lagt på 900-tallet og påbygd i flere faser.

Vest-Frankrike, Mont St Michel

Mont St Michel er ikke til å tro første gang du ser det.

Bretagne

Bretagne er et ukjent land­skap for de fleste nord­menn, men har med sin forrevne kyst, flotte bade­strender og frodige innland masse å by på av frilufts og rekrea­sjon. Jo lenger vest, desto tyde­li­gere er det bretonsk særpreget. Middel­al­der­kvar­te­rene i byene Vannes, Dinan og Rennes er særdeles pitto­reske og popu­lære med sine bindings­verkshus, brosteins­smug og markedsplasser.

Vest-Frankrike, Loiredalen, Chateau Chenonceau

Loire­da­lens Château de Chen­on­ceau strekker seg langt ut i elven Cher.

Loire-dalen

Den frodige Loire-dalen er kongenes dal. Her bygde de franske konge­lige siden middel­al­deren slott for seg og sine hoff – de mest kjente er renes­sanse­slot­tene Chambord og Chen­on­ceau. Byer som Tours, Angers, Amboise, Blois, Saumur og Beau­gency kan oppvise auten­tiske histo­riske miljøer med godt bevart arki­tektur fra forskjellig peri­oder. Nord i denne regionen finner du kate­dral­byene Char­tres og Le Mans – sist nevnte kanskje mest berømt for sitt 24-timers racer­billøp den tredje helgen i juni. Loire-dalen er et even­tyr­land for ferie­gjester. Enten du velger reisemål på forhånd, eller bare reiser på måfå, står et slående vakkert, skog­rikt og frodig land­skap og venter på deg.

Vest-Frankrike, Dinan, Frankrike

Fra den meget vel bevarte byen Dinan.

Vest-Frankrike, Quimper, Bretagne

Quimper er en gammel by i Bretagne, som kan by på mye bevart middelalder-arkitektur.

Vest-Frankrike, Rouen, Gros Horloge

Rouen med den flotte portalen med klokke­tårn, Gros Horloge – et yndet motiv i byen. Foto: © reisdit.no.

Vest-Frankrike, Rennes

Rennes har en omfat­tende og vel bevart histo­risk bydel med typisk bindingsverk-arkitektur.

Vest-Frankrike, Mont St Michel

Mont St Michel opplever store innrykk av turister.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Vest-Frank­rike lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Angers

Angers er Anjous opprin­ne­lige hoved­stad og har et selv­bilde deretter. Angers er konge­slekten Plan­ta­ge­nets fødeby. Fami­liens prakt­fulle château fra 1200-tallet er ett av byens tre lande­merker, som befinner seg i Angers histo­riske bydel. De to andre lande­mer­kene er den stor­slåtte Cath­é­drale St.-Maurice og det enslige tårnet Tour St.-Aubin, som en gang tilhørte en klos­ter­kirke. Mellom disse Boule­vard Carnot finner du en meget trivelig og levende gamleby med middel­alder-arki­tektur, bindings­verkshus og bilfrie gater. Mer om Angers Château d’Angers holder daglig åpent for publikum og har en unik samling av [Les mer…]

Bayeux

Bayeux i Frank­rike er en gammel by, i dag mest kjent for for sitt nesten 1000 år gamle broderte vegg­teppe, som forteller histo­rien om de franske norman­nernes erob­ring av England i år 1066. Det berømte Bayeux-teppet, som i dag er utstilt i et eget museum her, ble sann­syn­ligvis bestilt til innvi­elsen av den romanske kate­dralen i Bayeux år 1077, som for øvrig ble fore­tatt av William Erob­re­rens halv­bror, erke­biskop Odo. Bayeux har et lite histo­risk senter med bebyg­gelse fra middel­al­deren, som ligger i en klynge rundt kate­dralen. Mer [Les mer…]

Blois

Blois er en av de mest inter­es­sante byene i Loire-dalen, hva arki­tektur angår. Byen var på 1400-tallet kongens bosted og vokste vold­somt, men vel plan­lagt, på grunn av det. Blois har en meget hyggelig gamleby med typiske bindings­verkshus, mange av dem helt tilbake fra middel­al­deren. I gamle­byen finner du flere trive­lige restau­ranter, som tilbyr regions velsma­kende retter. Mer om Blois i Loire-dalen Mye av denne histo­riske bebyg­gelsen er frem­deles intakt i det delvis bilfrie kvar­talet som heter Vieux Blois og er omgitt av slottet, kate­dralen og elven. Du [Les mer…]

Bourges

Bourges i Loire, Frank­rike er en annen by kjent for en prakt­full gotisk kate­dral. Denne gallo-romanske byen har sine opprin­ne­lige murer i behold. Byen ble tidlig et senter for Frank­rikes våpen­in­du­stri, grunn­lagt av kong Charles III den Enfol­diges (898–929) uten­riks­mi­nister, Jacques Coeur. Mer om Bourges og Jaques Coeur Jaques Coeur var en ”self-made” handels­mann av format, og ble med tiden Europas rikeste middel­al­der­kjøp­mann. At hans etab­le­ring av våpen­in­du­stri for mer enn 1.000 år siden, frem­deles gjør Bourges til Frank­rikes våpenby nummer én, sier litt om Frank­rike og tradi­sjoner. [Les mer…]

Caen

Caen i Normandie ligger noen kilo­meter sør for kysten og er spesielt kjent for to vakre norman­niske klostre, som paral­lelt ble bygget av William Erob­reren og hans dron­ning Mathilda, påbe­gynt cirka år 1060. William og Mathilda valgte Caen som sitt hoved­sete, og i ettertid kan det ha virket som om klos­ter­kir­kene ble bygget som grav­mæler for paret. William ble bisatt i St Etienne i år 1087. Caen har en vakker gamleby med bindings­verkshus. Caen – unik norman­nisk arki­tektur De bygde hver sitt vakre kloster, Abbaye aux Hommes og [Les mer…]

Chartres

Char­tres er en mer enn to tusen år gammel by. Char­tres berømte Cath­é­drale de Notre Dame ruver ikke bare i det flate slette­landet sør for Paris, men også innen kunst­his­to­rien. Char­tres er først og fremst kjent for sin vakre kate­dral, men har også bevart rester av en gamleby langs elven Eure, der du finner bratte og smale smug flan­kert av bindings­verkshus. Char­tres ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Char­tres – en av Frank­rikes mest kjente kate­dral­byer Det er ganske merkelig å nærme [Les mer…]

Cherbourg

Cher­bourg er en stor og viktig havneby, med ferge­for­bin­delser til England og Irland. Cher­bourg ligger ytterst på halvøya Cotentin som deler det nord­vest­lige og sørøst­lige Normandie. Rundt byen og hele denne halvøya er det for øvrig en mengde bade­mu­lig­heter. Her er lange strender avbrutt av klippe­for­ma­sjoner og kupert land­skap. Det er aldri lang vei til en bade­strand, og småbyene ligger etter hver­andre, gjerne med noen kilo­me­ters avstand mellom hver­andre. Mer om Cher­bourg, Frank­rike Havne­bas­senget, som strekker seg innover i byen, deler den i to. På vest­siden av [Les mer…]

Chinon

Middel­al­der­lands­byen Chinon ligger om lag en kilo­meter fra der Vienne, en sideelv, renner ut i Loire. Lands­byen Chinon ligger flott til, nærmest bygget inn i klippen under Château de Chinon, hvor du har en prakt­full utsikt over elven og det frodige land­skapet for øvrig. Den hygge­lige Chinon er defi­ni­tivt verd et besøk. Middel­al­der­be­byg­gelsen er meget godt tatt vare på. Vær spesielt oppmerksom på Rue Voltaire med vakre 14–1500-tallshus i bindings­verk, som tidli­gere var omsluttet av bymuren. Mer om Chinon Chinon har flere stor­slåtte herskapshus og bindings­verkshus både langs [Les mer…]

Dinan

Dinan er en av de vakreste og mest pitto­reske byene i Bretagne, kanskje i hele Frank­rike. Byen ligger kun 20 kilo­meter fra St. Malo, og er abso­lutt verd et besøk, eller for den saks skyld en over­nat­ting. Bruk gjerne Dinan som utgangs­punkt for et besøk til Frank­rikes mest spesi­elle kloster, Mont St Michel. Les mer om St. Malo og Mont St. Michel under egne artikler på denne siden. Dinan – en betyd­nings­full by i middel­al­deren Dinan var i middel­al­deren en travel by med tekstil­pro­duk­sjon og ‑eksport som [Les mer…]

Honfleur

Honfleur i Normandie er en av de vakreste småbyene i hele Frank­rike, og et meget popu­lært turistmål. Honfleurs midt­punkt er den gamle havnen, Vieux Bassin, et havne­bas­seng som ligger litt tilbake­trukket, beskyttet av moloer. Området rundt Vieux Bassin har en ytterst sjar­me­rende bebyg­gelse med bygninger helt tilbake fra middel­al­deren, som er meget godt bevart. Honfleur har vært et yndet oppholds­sted for kunst­nere, særlig mange av de mest kjente impre­sjo­nis­tene. Honfleur – en male­risk havneby Honfleur er som et levende museum, med sine skakke bindings­verkshus, brostein­lagte smug og de [Les mer…]

Le Mans

Mange nord­menn kjenner til byen Le Mans, ene og alene på grunn av et legen­da­risk, årlig 24-timers billøp. Le Mans har imid­lertid mer å by på – nemlig en vakker histo­risk bydel med bindings­verkshus langs smale brosteins­smug, arki­tektur fra middel­al­deren, og en bymur fra romer­tiden. Le Mans er nomi­nert til Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Le Mans I den vakre, histo­riske bydelen i Le Mans har man med flid og omhu tatt vare på sin gamleby, Vieux Mans. I dette unike histo­riske bysen­teret, som også går under [Les mer…]

Loiredalen

Intet sted i Frank­rike ligger slot­tene – châte­au’ene – like tett som i Loire­dalen. Dette frodige og natur­skjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske konge­huset når hoffet skulle flyttes rundt og under­holdes med jakt, leker og musikk. Her bygde konge­huset en rekke slott – både til seg selv, koner og elsker­inner. Resul­tatet er at vi i dag kan besøke en rekke sjar­me­rende, fantasi­fulle og vakre chate­au’er i Loire­dalen. Mange av dem er åpne for publikum. Château Chambord, Château Chaumont og Château Chen­on­ceau Disse [Les mer…]

Mont-St.-Michel

Mont St Michel i Normandie i Frank­rike er en helt enestå­ende middel­al­derby. Her ble det alle­rede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte bene­dik­ti­ner­munker å bygge klos­teret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyg­gelsen. Mont St Michel ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mont St Michel i Normandie Impo­ne­rende bygge­kunst er bare fornavnet når dette middel­al­der­an­legget skal beskrives. Steinen ble hentet fra Iles Chausey, utenfor Gran­ville. Med middel­al­de­rens bygninger er klippen blitt dobbelt [Les mer…]

Nantes

Nantes er en spen­nende og levende gammel by, med både moderne og histo­risk bebyg­gelse. Her kan du rusle langs frede­lige kanaler, og plut­selig komme forbi hus og kvar­taler med umis­kjen­nelig Art Noveau-arki­tektur. Nantes er en gammel by ved utløpet av elven Loire, Frank­rike I Nantes gamleby, rundt den histo­riske bykjernen Place St. Croix finner du en mengde hygge­lige kafeer, restau­ranter og barer. Her ligger også den merke­lige Câthed­rale St.-Pierre, påbe­gynt i 1434, men under bygging helt frem til slutten av 1800-tallet. Cours St André, plassen ved [Les mer…]

Orleans

Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelsk­men­nene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyr­døden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festi­vitas. Orleans bevarte gamleby Orleans ble sterkt skadet under 2. verdens­krig, men har frem­deles en ganske omfat­tende gamleby – det vil si en rekke kvar­taler med hus fra middel­al­deren og renes­sansen. Hotel Groslot [Les mer…]

Quimper

Quimper er den gamle hoved­staden i det enda eldre Cornouailles (Corn­walls), og her holdes gamle bretonske tradi­sjoner i hevd. I sentrum av gamle­byen Vieux Quimper, finner du en vakker nyre­no­vert kate­dral i gotisk stil, omgitt av bindings­verk-bebyg­gelse som er karak­te­ris­tisk for denne delen av Frank­rike. Quim­pers vakre gamleby I Quim­pers bilfrie gamleby ligger det en mengde forret­ninger, som selger byens typiske fajanse og annet hånd­verk. I Quimper i Bretagne kan du også kjøpe bøker på det regio­nale keltiske språket breton. Dette spesi­elle språket retur­nerte fra Stor­bri­tannia en gang [Les mer…]

Rennes

Rennes er en sjar­me­rende bretonsk by med en omfat­tende histo­risk bebyg­gelse. I den fine gamle­byen finner du du smale brosteins-smug og tradi­sjo­nell bebyg­gelse i bindings­verk helt tilbake fra middel­al­deren. Det histo­riske bysen­teret er ovalt, med gater som går i bue, etter den gamle bymuren.  Rennes har også flotte middel­al­der­kirker, som sammen med den eldste bebyg­gelsen unngikk ødeleg­gelse under den kata­stro­fale bybrannen i år 1720. Mer om Rennes I dag består Rennes av en moderne by med en omfat­tende bydel bestå­ende av barokk og klas­si­sis­tisk arki­tektur etter den store [Les mer…]

Rouen

Når du kommer inn i gamle­byen i Rouen, er det som om du har forflyttet deg fem hundre år tilbake i tiden. Den histo­riske delen av Rouen har kompakt og gjen­nom­ført bindings­verk-bebyg­gelse med arki­tektur fra romansk periode, gotikken og renes­sansen. Og du er i sannhet på histo­risk grunn. Her ble Jeanne d’Arc brent på bålet på torget Place du Vieux-Marché i år 1431 – fordi hun hadde kledd seg i bukser. Rouens gamleby er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Rouen I gamle Rouen [Les mer…]

Saumur

Saumur i Loire-dalen er kjent for mer enn det enorme, vakre slottet fra 1300-tallet, som kneiser elegant over elven Loire. Château de Saumur er åpent for publikum. Her kan du får en omvis­ning som tar deg med rundt i de fleste av slot­tets kriker og kroker, inklu­sive porse­lens­sam­lin­gene og rytter­ut­stil­lingen. Når du står oppe ved slottet og skuer utover elven og byen, kan du fore­stille deg hva den opprin­ne­lige bygg­herren, Louis den I. av Anjou, følte. Saumur i Loire-dalen, Frank­rike Saumur har hoved­sa­kelig arki­tektur av stein, en [Les mer…]

St.-Malo

St.-Malo er en svært livlig havneby med ferge­for­bin­delser til øyene Jersey og Guernsey. Byen har en broket fortid og drama­tisk historie. Den histo­riske bydelen ligger innenfor kraf­tige bymurer på utsiden av det skjer­mede havne­om­rådet, helt ut mot havet. Innenfor fest­nings­mu­rene finner du en velbe­vart gamleby. Fest­nings­vol­lene gir fin utsikt over havet og øyene utenfor. Mer om St.-Malo St.-Malo er en handels- og sjøfartsby med lange og stolte tradi­sjoner. Byen hadde sin gull­alder fra 1500- til 1800-tallet. På 1600-tallet hadde byen Frank­rikes største havn. I denne tiden hadde [Les mer…]

Tours

Tours i Loire-dalen er en meget gammel by, og en av Loire-dalens største. Tours er en meget levende og livat by med en drøss utesteder og et ganske heftig uteliv. Byen har et univer­sitet med 30.000 studenter, som gjør sitt for at byen aldri blir kjedelig. Tours – en gang romersk Byen har vært romersk, og dagens utgave er bygd oppå denne. Place Plume­reau, Cath­é­drale St.-Gatien og Hotel-de-Ville (rådhuset) danner trian­gelet som utgjør gamle­byen. Innenfor dette området finner du et vell av spise­steder, barer, kafeer, mote­for­ret­ninger, galle­rier og [Les mer…]

Vannes

Vannes er en av Bretagnes eldste byer, og ligger beskyttet helt innerst i Golfe du Morbihan. Vannes er en travel og livlig handelsby, med en godt bevart bydel fra middel­al­deren. Når du går opp i byen fra byporten Porte Vincent finner du den gamle markeds­plassen. Ved Place de Lices er det fullt av velbe­varte hus fra 1500-tallet. Her fant turne­ringer sted i middel­al­deren. Cath­é­drale St.-Pierre er fra 1200-tallet. Ved vest­fronten av kate­dralen finner du et over­bygget marked, La Cohue, som er like gammelt. Mer om Vannes Vannes kan [Les mer…]

Go to Top